Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De tai 1 ktnh

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

De tai 1 ktnh

 1. 1. Cash accouting ? “ E & D ” Group Accrual accouting ?
 2. 2. Kết cấu Tổng quan kế toán VN với thế giới 1 Một vài ví dụ trong hạch toán 2 Cơ sở dồn tích và Cơ sở dòng tiền 3 Kết luận chung 4 Mở rộng vấn đề và hướng đi *
 3. 3. Tổng quan kế toán VN với thế giới <ul><li>Tại sao NHNN lại đưa ra quyết định này ? </li></ul><ul><li>Đâu là nguyên nhân ? </li></ul><ul><li>Tính ưu việt của cơ sở dồn tích so với cơ sở dòng tiền ??? </li></ul>Chế độ kế toán của NHNN được ban hành trong quyết định 652 Cơ sở dòng tiền ( Cash Accouting ) Cơ sở dồn tích ( Accrual Accouting )
 4. 4. Ví dụ Cơ sở dồn tích Tháng 7DN bán chịu hàng hóa cho khách hàng. Tổng số tiền thanh toán là 90, hàng đã giao đầy đủ, tháng 9 KH mới thanh toán Như vậy hạch toán ghi nhận : Cơ sở dòng tiền 90 T9 0 T8 0 T7 0 T9 0 T8 90 T7
 5. 5. Ví dụ Cơ sở dồn tích Tháng 5 DN có 1 khoản chi phí là tiền lương cho công nhân viên 100tr. Như vậy hạch toán ghi nhận : Cơ sở dòng tiền Qua 2 ví dụ trên ta có thể thấy được sự khác nhau của 2 phương pháp này, và điều đó ảnh hưởng như thế nào tới DThu và CPhí ??? 100 T7 0 T6 0 T5 0 T7 0 T6 100 T5
 6. 6. Cơ sở dồn tích Ưu | Nhược Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính của DN liên quan tới NPTr, NV CSH, Dthu, Cphi’ phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm thực tế phát sinh không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hay thực tế chi. Phù hợp với cả các DN Lớn , vừa , nhỏ Phản ánh đầy đủ hợp lý tình trạng của DN Không có sự trùng hợp Thu – DThu; Chi – CPhi’ Thông tin có thể bị làm Sai lệch Việc ghi nhận hạch toán phức tạp cần kế toán có trình độ chuyên môn Tuân theo Ngyên tắc phù hợp Định nghĩa =>
 7. 7. Cơ sở dòng tiền Ưu | Nhược Mọi giao dịch liên quan đến tài sản, NPTr, NV CSH, Dthu, Cphi’ được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh tiền. Đơn giản, ai cũng làm được Rất khách quan, không phụ thuộc yếu tố chủ quan Không phù hợp với chuẩn mực kế toán : Nguyên tắc phù hợp Chỉ áp dụng với DN nhỏ cơ sở kinh doanh. Định nghĩa =>
 8. 8. Kết luận chung 1 Tính khách quan 3 Cơ sở dồn tích ( Accrual accouting ) 2 Nguyên tắc Phù hợp + =>
 9. 9. Mở rộng * Nguyên tắc phù hợp * Tính khách quan trong kế toán
 10. 10. Bổ sung <ul><li>Các điều luật cụ thể hạn chế những ước tính kế toán 1 cách có chủ ý nhằm có lợi cho DN. </li></ul><ul><li>QĐ 206 quy định về khung khấu hao TSCĐ. Đây là cơ sở hạn chế các ước tính </li></ul><ul><li>Thông tư 13 về dự phòng giảm giá, DN dựa vào đó để ước tính nhằm hạn chế sự chủ động trong BCTC của DN, hạn chế phần nào tính chủ ý hợp lý ước các ước tính kế toán </li></ul>* Mục tiêu : cân bằng tính phù hợp và tin cậy của thông tin trên BCTC
 11. 11. Tầm nhìn và dự báo VN đang ngày càng hoàn thiện chuẩn mực kết toán để hội nhập và phát triển cùng xu thế chung TG. Đạt được những nét hài hòa tương đồng cơ bản : VAS căn bản phù hợp với IAS và IFRS Nội dung Hình thức trình bày Cơ sở đánh giá Ghi nhận trình bày BCTC
 12. 12. Vướng mắc Tuy nhiên bên cạnh đó còn những khác biệt, những điều chưa thật hoàn thiện đặt ra nhiều việc cần làm trước mắt : Chưa tương đồng trong số lượng chuẩn mực ( Quốc tế 51, VN 26 ) Tinh thần kế toán độc lập của CMQT vẫn còn giới hạn trong VAS Quy tắc bó buộc các bước hạch toán vạch sẵn cho từng nghiệp vụ cụ thể, chưa phù hợp tinh thần IFRS
 13. 13. Thank You ! Made by E & D Group

×