Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 1 cicle_inicial

Textos del Ceip Agnes Armengol

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

2 1 cicle_inicial

 1. 1. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora 1. Com es diu el circ? ............................................................................................................................................................................................................... 2. Quant val l’entrada? .............................................................................................................................................................................................................. 3. Què pots veure en el circ? ...............................................................................................................................................................................................
 2. 2. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora 1. Com es diu el circ? .................................................................................................................................................................. 2. Quant val l’entrada? .............................................................................................................................................................. 3. Quin dia va anar el Joan al circ? ................................................................................................................................... 4. Què és el que més els va agradar? ...................................................................................................................................... 5. Si tú anessis al circ Raluy que penses que t’agradaria més? ............................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ El dissabte 21 de juny a la tardaEl dissabte 21 de juny a la tardaEl dissabte 21 de juny a la tardaEl dissabte 21 de juny a la tarda vaig anar al circvaig anar al circvaig anar al circvaig anar al circ amb la mevaamb la mevaamb la mevaamb la meva família.família.família.família. Vam veure pallassos, eqVam veure pallassos, eqVam veure pallassos, eqVam veure pallassos, equilibristes,uilibristes,uilibristes,uilibristes, malabaristes i un mag. Va ser moltmalabaristes i un mag. Va ser moltmalabaristes i un mag. Va ser moltmalabaristes i un mag. Va ser molt divertit i ens ho vam passar moltdivertit i ens ho vam passar moltdivertit i ens ho vam passar moltdivertit i ens ho vam passar molt bé.bé.bé.bé. El que més em va agradar va serEl que més em va agradar va serEl que més em va agradar va serEl que més em va agradar va ser l’espectaclel’espectaclel’espectaclel’espectacle delsdelsdelsdels pallassos, la Laia ipallassos, la Laia ipallassos, la Laia ipallassos, la Laia i jo vam riure molt.jo vam riure molt.jo vam riure molt.jo vam riure molt.
 3. 3. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora 1. Què es prepara en aquesta recepta?.......................................................................................................................................... 2. Quants ous necessitem per preparar-la?................................................................................................................................. 3. Quina quantitat de margarina i de sucre hem de posar?.................................................................................................... 4. Amb que tallarem les galetes?................................................................................................................................................... 5. Quant de temps han d’estar al forn?........................................................................................................................
 4. 4. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Posem l’oli a sobre del pa. Tallem el pa. Posem una miqueta de sal. Tallem el tomàquet per la meitat. Suquem el pa amb el tomàquet. Relaciona amb fletxes.Relaciona amb fletxes.Relaciona amb fletxes.Relaciona amb fletxes.
 5. 5. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Llegeix el text i encercla el material que necessitarem. Pal Sucre Poma Filferro Caramels Esparadrap Sabó Cotxe Tisores Xocolata
 6. 6. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora ´´´´Llegeix la informació d’aquest DV D iLlegeix la informació d’aquest DV D iLlegeix la informació d’aquest DV D iLlegeix la informació d’aquest DV D i contesta les preguntes:contesta les preguntes:contesta les preguntes:contesta les preguntes: 1. Quin capítol t’agradaria veure? ..................................................................................................................................................................... 2. On passen les aventures d’en Pingu? ......................................................................................................................................................... 3. Quins protagonistes surten al DVD? ............................................................................................................................................................ 4. Quants capítols hi ha? .........................................................................................................................................................................................
 7. 7. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Qüestions: 1.1.1.1. Quants ingredientsQuants ingredientsQuants ingredientsQuants ingredients necessites per fer el refresc denecessites per fer el refresc denecessites per fer el refresc denecessites per fer el refresc de maduixes?maduixes?maduixes?maduixes? 2.2.2.2. Segons el que veus enSegons el que veus enSegons el que veus enSegons el que veus en aquesta imatge per quinaaquesta imatge per quinaaquesta imatge per quinaaquesta imatge per quina estació penses que ésestació penses que ésestació penses que ésestació penses que és adequada aquesta recepta?adequada aquesta recepta?adequada aquesta recepta?adequada aquesta recepta? 3.3.3.3. Creus que ésCreus que ésCreus que ésCreus que és fácil o difícil ferfácil o difícil ferfácil o difícil ferfácil o difícil fer aquesta recepta? Per què?aquesta recepta? Per què?aquesta recepta? Per què?aquesta recepta? Per què?
 8. 8. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora 1. Tens bicicleta? Com la vas aconseguir? ( germà gran, regal…) 2. Qui et va ensenyar a utilizar-la? 3. Alguna vegada has caigut? 4. Posa els noms de les parts de la bicicleta i explica per què serveixen La BicicletaLa BicicletaLa BicicletaLa Bicicleta Una bicicleta és un vehicle deUna bicicleta és un vehicle deUna bicicleta és un vehicle deUna bicicleta és un vehicle de duesduesduesdues rodesrodesrodesrodes.... Serveix per el transport d’unServeix per el transport d’unServeix per el transport d’unServeix per el transport d’unaaaa,,,, dues o més persones.dues o més persones.dues o més persones.dues o més persones. Existeixen biciclExisteixen biciclExisteixen biciclExisteixen bicicletes plegables,etes plegables,etes plegables,etes plegables, de carreres, lesde carreres, lesde carreres, lesde carreres, les mountain bike,mountain bike,mountain bike,mountain bike, bicicròs, tàndem, bicicletabicicròs, tàndem, bicicletabicicròs, tàndem, bicicletabicicròs, tàndem, bicicleta estàtica, perestàtica, perestàtica, perestàtica, per discapacitats.discapacitats.discapacitats.discapacitats.........
 9. 9. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora RelacionaRelacionaRelacionaRelaciona capcapcapcap pitpitpitpit màmàmàmà camacamacamacama penispenispenispenis vulvavulvavulvavulva panxapanxapanxapanxa ditditditdit peupeupeupeu bocabocabocaboca
 10. 10. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora barbetabarbetabarbetabarbeta braçbraçbraçbraç collcollcollcoll espatllaespatllaespatllaespatlla canellcanellcanellcanell cinturacinturacinturacintura frontfrontfrontfront genollgenollgenollgenoll cuixacuixacuixacuixa camacamacamacama NEN NENA RelacionaRelacionaRelacionaRelaciona turmellturmellturmellturmell
 11. 11. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Col·loca els encenalls sobre la samarreta, omplint el dibuix que has fet.Col·loca els encenalls sobre la samarreta, omplint el dibuix que has fet.Col·loca els encenalls sobre la samarreta, omplint el dibuix que has fet.Col·loca els encenalls sobre la samarreta, omplint el dibuix que has fet. Passa la planxa calenta per sobre del paper.Passa la planxa calenta per sobre del paper.Passa la planxa calenta per sobre del paper.Passa la planxa calenta per sobre del paper. Treu el full de paper i...sorpresa! veuràs elTreu el full de paper i...sorpresa! veuràs elTreu el full de paper i...sorpresa! veuràs elTreu el full de paper i...sorpresa! veuràs el dibuix estampat.dibuix estampat.dibuix estampat.dibuix estampat. Agafa el llapis i fes un dibuix a la samarreta..Agafa el llapis i fes un dibuix a la samarreta..Agafa el llapis i fes un dibuix a la samarreta..Agafa el llapis i fes un dibuix a la samarreta.. SeparaSeparaSeparaSepara per colors els encenalls ( punta que surt del plastidecor).per colors els encenalls ( punta que surt del plastidecor).per colors els encenalls ( punta que surt del plastidecor).per colors els encenalls ( punta que surt del plastidecor). Agafa plastiAgafa plastiAgafa plastiAgafa plastidecors de diferents colors i fesdecors de diferents colors i fesdecors de diferents colors i fesdecors de diferents colors i fes punta.punta.punta.punta. Cobreix amb un full de paper el dibuix que has acabat d’omplirCobreix amb un full de paper el dibuix que has acabat d’omplirCobreix amb un full de paper el dibuix que has acabat d’omplirCobreix amb un full de paper el dibuix que has acabat d’omplir Llegeix, pensa i ordenaLlegeix, pensa i ordenaLlegeix, pensa i ordenaLlegeix, pensa i ordena 1
 12. 12. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Què necessites per estampar una samarreta?Què necessites per estampar una samarreta?Què necessites per estampar una samarreta?Què necessites per estampar una samarreta? Encercla’lsEncercla’lsEncercla’lsEncercla’ls pinturapinturapinturapintura pinzellspinzellspinzellspinzells ulleresulleresulleresulleres llapisllapisllapisllapis samarretasamarretasamarretasamarreta cotxecotxecotxecotxe tisorestisorestisorestisores arracadesarracadesarracadesarracades aiguaaiguaaiguaaigua llunallunallunalluna
 13. 13. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora L’OCA DE LES FRUITES
 14. 14. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora INSTRUCCIONS PERINSTRUCCIONS PERINSTRUCCIONS PERINSTRUCCIONS PER JUGAR A L’OCAJUGAR A L’OCAJUGAR A L’OCAJUGAR A L’OCA MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL:MATERIAL: 1 Dau per cada jugador1 Dau per cada jugador1 Dau per cada jugador1 Dau per cada jugador 1 Fitxa per jugador1 Fitxa per jugador1 Fitxa per jugador1 Fitxa per jugador 1 Taulell de l’oca de les fruites.1 Taulell de l’oca de les fruites.1 Taulell de l’oca de les fruites.1 Taulell de l’oca de les fruites. QUI COMENÇA LA PARTIDA?QUI COMENÇA LA PARTIDA?QUI COMENÇA LA PARTIDA?QUI COMENÇA LA PARTIDA? Cada jugador tira el dau i començarà qui tregui el número més alt .Cada jugador tira el dau i començarà qui tregui el número més alt .Cada jugador tira el dau i començarà qui tregui el número més alt .Cada jugador tira el dau i començarà qui tregui el número més alt . COM JUGUEM?COM JUGUEM?COM JUGUEM?COM JUGUEM? Col.loca la fitxa a la cassella 1.Col.loca la fitxa a la cassella 1.Col.loca la fitxa a la cassella 1.Col.loca la fitxa a la cassella 1. Tira el daTira el daTira el daTira el dau i avança tantes casselles com puntuació hagis obtingut.u i avança tantes casselles com puntuació hagis obtingut.u i avança tantes casselles com puntuació hagis obtingut.u i avança tantes casselles com puntuació hagis obtingut. Cada vegada que caiguis en una cassella on hi ha una fruita cal dir el seu nom, si no reculesCada vegada que caiguis en una cassella on hi ha una fruita cal dir el seu nom, si no reculesCada vegada que caiguis en una cassella on hi ha una fruita cal dir el seu nom, si no reculesCada vegada que caiguis en una cassella on hi ha una fruita cal dir el seu nom, si no recules una cassella.una cassella.una cassella.una cassella. CASSELLES ESPECIALS:CASSELLES ESPECIALS:CASSELLES ESPECIALS:CASSELLES ESPECIALS: Cassella oca i pont: avances fins la següent oca o pont.Cassella oca i pont: avances fins la següent oca o pont.Cassella oca i pont: avances fins la següent oca o pont.Cassella oca i pont: avances fins la següent oca o pont. CCCCassella del pou, de la presó i del laberint :1, 2 i 3 vegades sense tirar., respectivament.assella del pou, de la presó i del laberint :1, 2 i 3 vegades sense tirar., respectivament.assella del pou, de la presó i del laberint :1, 2 i 3 vegades sense tirar., respectivament.assella del pou, de la presó i del laberint :1, 2 i 3 vegades sense tirar., respectivament. Cassella de la calabera: has de tornar a la cassella número 1.Cassella de la calabera: has de tornar a la cassella número 1.Cassella de la calabera: has de tornar a la cassella número 1.Cassella de la calabera: has de tornar a la cassella número 1.
 15. 15. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Cada amic a casa seva...La Laia viu a un bloc de pisos. Està al tercer pis. La finestra de la seva habitació dóna a la façana principal i és la del mig . Pinta-la de color vermell. En Pere viu a una casa. La finestra de la seva habitació està a la planta baixa tocant al bloc de pisos. Pinta-la de color verd.
 16. 16. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Llegeix, pensa iLlegeix, pensa iLlegeix, pensa iLlegeix, pensa i relacionarelacionarelacionarelaciona Dibuixa les parts de la bicicleta que falten.Dibuixa les parts de la bicicleta que falten.Dibuixa les parts de la bicicleta que falten.Dibuixa les parts de la bicicleta que falten. Seient Llum Roda Manillar Botzina Pedals Cadena Frens
 17. 17. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora M’ajudes a pintar aquest bloc de pisos?M’ajudes a pintar aquest bloc de pisos?M’ajudes a pintar aquest bloc de pisos?M’ajudes a pintar aquest bloc de pisos? La teulada és de color vermell i la façanai la façanai la façanai la façana marró clar.marró clar.marró clar.marró clar. La portaLa portaLa portaLa porta és de color rosa.és de color rosa.és de color rosa.és de color rosa. Cada pis té les finestres d’un color diferent: lesleslesles de l’últim pis són de color blaude l’últim pis són de color blaude l’últim pis són de color blaude l’últim pis són de color blau, les del baix són de color verd, el segon pis té les finestres de color taronja i les del primer pis són deli les del primer pis són deli les del primer pis són deli les del primer pis són del mateix color que els meus pantalons.mateix color que els meus pantalons.mateix color que els meus pantalons.mateix color que els meus pantalons.
 18. 18. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Relaciona cada endevinalla amb el dibuix que la representa. Petit i dansarí, passa les nits volant i amb l’agulló picant. Sóc com un magatzem d’històries trencades i pels racons em trobaràs en carrers, escoles i oficines. Tinc fulles sense ser un arbre, et parlo sense veu, si m’obres no em queixo... ja saps qui sóc? No sóc l’estació del metro ni l’estació del tren, però sóc l’estació on mil flors veiem. Relaciona cada endevinalla amb el dibuix que la representa.
 19. 19. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora Observa, llegeix i relaciona. 1) Punt de trobada. 2) Lloguer de cotxes. 3) Oficina d’objectes perduts. 4) Aigua. 5) Lloc d’emergències 6) Telèfon públic. 7) Bar/cafeteria 8) Correus 9) Per persones amb discapacitats. 10) Restaurant.
 20. 20. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora A) Esgrima B) Tenis C) Hípica D) Voleibol E) Fútbol F) Ping – pong G) Bàsquet H) Ciclisme I) Hòckey J) Atletisme Relaciona cada símbol amb el seu esport
 21. 21. Nom: ………...................... Data: ……………… Cicle Inicial Petits textos de comprensió lectora OBSERVA I RESPONOBSERVA I RESPONOBSERVA I RESPONOBSERVA I RESPON 1) Quants dies té el mes de Juliol? ............................................................................ 2) Escriu els números de tots els dimecres d’aquest mes. ........................................................................... 3) Si el meu aniversari és el dia 1 de juliol, serà un dilluns? ............................................................................. 4) Quants diumenges té aquest mes de juliol? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

×