Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quadre tipologia textual

tipologia textual

  • Login to see the comments

Quadre tipologia textual

  1. 1. TIPOLOGIA TEXTUAL TIPUS DE TEXT INTENCI� PRESENTACI� EXTERNA I/O ESTRUCTURA INTERNA LLENGUATGE FORMES QUE ADOPTA AQUEST TIPUS DE TEXT NARRATIU Relatar fets i processos, reals o fant�stics, protagonitzats per personatges en un temps i espai determinats. �s un text subjectiu. Ordre cronol�gic dels fets en plantejament-nus i desenlla� (tot i que tamb� hi pot haver alteracions, com el flashback) Verbs d'acci� (entrar, ballar, viatjar...)en pret�rit perfet simple o perifr�stic o en imperfet. Temps verbals correlacionats (presents amb pret. indefinits, etc.) Connectors temporals (quan...) Adverbis de temps i manera (llavors, l'endem�, suaument...), punts de vista narratius (omniscient, objectiu, protagonista, testimoni...) Novel.la, conte, relat, rondalla, llegenda, faula, etc. Mem�ries, dietaris (o diaris), autobiografies, biografies, llibres de viatges i cr�niques hist�riques, etc. Not�cies de peri�dic ,reportatges, cr�niques, annals hist�rics, guions de TV, cinema i r�dio, etc. C�mics i auques. La carta DESCRIPTIU Destacar les caracter�stiques, qualitats o detalls d'all� descrit. �s un text subjectiu. Ordre espacial de les expansions qualificatives sobre all� descrit: d'esquerra a dreta, de dalt a baix, de dins a fora (i a l'inrev�s),etc..... Adjectius i comparacions. Llenguatge ret�ric en les descripcions liter�ries. Precisi� l�xica en els noms. Verbs en present o imperfet. Connectors espacials ( des de, fins a....) Adverbis de lloc (fora, dins, baix...), oracions de predicat nominal o atributives (amb verbs copulatius i atributs). Oracions amb CN, oracions de relatiu. Frases curtes amb comes, punts, punts i coma i punts suspensius. Novel�les, contes, cartes, Retrats, caricatures, etc. Fitxes cient�fiques. Classificacions i taxonomies. Guies tur�stiques, cat�legs i postals. Definicions de diccionari i enciclop�dia. Ressenyes bibliogr�fiques, de cinema, teatre, TV, etc.... RET�RIC Captar l'atenci� cap a la bellesa o raresa del llenguatge. �s un text subjectiu. Forma lliure: per versos, per estrofes, per elements visuals, etc. Figures ret�riques de tota mena (met�fores, anacoluts, al�literacions, hip�rbatons,etc.), jocs de paraules, dobles sentits i ironia.... Poesies, can�ons, roman�os, etc. Prosa po�tica, haik�s, tankes, etc. Poesies visuals, cal�ligrames, poemes-objecte, etc. Converses quotidianes , plenes de met�fores col�loquials. Publicitat. Creaci� liter�ria en general. EXPLICATIU Transmetre informaci� i coneixements de forma clara . �s un text objectiu. Ordre l�gic d'idees o conceptes, amb o sense gr�fics i il.lustracions: introducci�- desenvolupament-conclusi� i fonts d'informaci�.... Verbs en present i passat. Oracions subordinades causals, finals, consecutives,etc. Connectors discursius (per tant, aix�, per�, causa- conseq��ncia,ordre etc.), cohesi� l�xica mitjan�ant sin�nims, repeticions, camps l�xics i fam�lies de mots, etc. Enunciats entre par�ntesis o guions, aposicions, oracions de relatiu explicatives. Temes te�rics i treballs monogr�fics. Tr�ptics informatius. Informes i confer�ncies. Ex�mens, apunts, llibres de text. La tesi doctoral. Documentals i reportatges, articles divulgatius. Invitacions. Regles de jocs i esports. Pon�ncies en simposis, participacions en seminaris, exposicions orals a classe, documents �udiovisuals
  2. 2. INSTRUCTIU Incitar a la realitzaci� d'alguna activitat. �s un text objectiu. Ordre l�gic de les accions: materials o ingredients, ordre 1,2,3,4,... amb o sense il.lustracions.... Verbs en imperatiu. Per�frasis d'obligaci� (haver de+ inf. caldre +inf. deure +inf.). L�xic molt prec�s. Numerals ordinals o lletres ordenades. Segona persona verbals (tu, vosaltres, vost�, v�s), disposici� espacial espec�fica, amb punts o representable amb esquemes. Receptes de cuina. Instruccions d'aparells. Regles de jocs. Prospectes de medicaments. Consells, ordres i normatives. Lleis. Instruccions dels caixers autom�tics, receptes m�diques, textos legals, publicitat, prevenci� de malalties i accidents. Llibres d'estil. Formularis. ARGUMENTA- TIU Presentar proves i raons per defensar una idea o opini� i conv�ncer alg� d'alguna cosa. �s un text subjectiu. Presentaci� del tema o tesi, presentaci� dels arguments (1,2,3, etc.) i conclusions.... Verbs com creure, pensar, opinar, dir, etc. Subordinades causals, consecutives i adversatives. Connectors de causa , conseq��ncia i ordre, finalitat, oposici� (aix� doncs, per�). Numerals ordinals. Cometes per les citacions d'altres textos (intertextualitat)..... Assaigs i articles d'opini�. Debats, tert�lies, taules rodones, tesis doctorals, cartes al director, discursos, cr�tiques d'art (o TV, cinema, pintura, novel.la, etc.) anuncis publicitaris. Inst�ncies, sol.licituds i cartes CONVERSACI- ONAL Establir un di�leg entre dos interlocutors. �s un text subjectiu. Estructura de pregunta- resposta o comentari-resposta, amb intervenci� 1,2,1,2, etc. Frases breus i simples (coordinades o juxtaposades), sovint inacabades. Pronoms personals, febles i interrrogatius. Codis no verbals (entonaci�, gesticulaci�, etc.). Interjeccions i onomatopeies. L�xic col.loquial. Rutines i estereotips ling��stics. Formes de cortesia. Inversions, omissions, repeticions. Signes de Puntuaci� per regular la intenci� dels missatges. Adverbis d'afirmaci�, negaci�, dubte, etc. Di�legs quotidians, converses telef�niques, discussions. Teatre. Entrevistes i debats. Excuses, salutacions i comiats. Enquestes i q�estionaris. Acudits dialogats. Di�legs dins de les novel.les i contes. C�mics. Assemblees. Reunions de treball PREDICTIU Anunciar l'esdevenidor. �s un text objectiu o subjectiu, depenent del tema (hor�scop, subjectiu; temps atmosf�ric, objectiu). Ordre per temes Verbs en futur o condicional, per�frasis de probabilitat (podr� ser que, deu ser que...) l�xic especialitzat del tema. Adverbis de temps, dubte o probabilitat. Subordinades condicionals. Hor�scops, prediccions metereol�giques, prediccions econ�miques i socials. Programes electorals, Projectes. FONT: http://www.xtec.cat/~aribas4/llengua/tipus.htm

×