Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

двузначна логика

3,904 views

Published on

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Q98JRS ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

двузначна логика

 1. 1. Урок по информатика Двузначна логика
 2. 2. СЪЖДЕНИЯ ИЗРЕЧЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕН ЕЗИК, СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОЕТО МОЖЕ ДА СЕ ОЦЕНЯВА КАТО ВЯРНО ИЛИ НЕВЯРНО (ИСТИНА ИЛИ ЛЪЖА), СЕ НАРИЧА СЪЖДЕНИЕ. Пр. 1. Две плюс две е равно на четири. 2. Обичам информатика, но нямам компютър . Изречения, които носят емоционален характер – заповедни, подбудителни … и въпросителните не са съждения . Общото в тези изречения е, че те формулират твърдения – да или не.
 3. 3. ЛОГИКА. ДВУЗНАЧНА ЛОГИКА . Терминът Логика ( логос – дума, мисъл, разум) и се използва за означаване на общите закономерности на света и мисленето. Математическата логика е наука за правилните математически разсъждения и изводи. Логика, в която дадено съждение е или вярно, или невярно, се нарича двоична( двузначна) логика .
 4. 4. ПРОСТИ И СЛОЖНИ СЪЖДЕНИЯ Прости( елементарни) съждения са тези, които не могат да се разделят на самостоятелни компоненти т.е. не могат да се разглеждат като съставени от други. Пр. Днес е слънчево . Простите съждения се формулират с помощта на прости изречения. Сложните съждения са съставени от две или повече прости съждения. Те се формулират с помощта на сложни(съставни) изречения. Пр. Едно е по-голямо от две или две плюс две е равно на четири .
 5. 5. ОБРАЗУВАНЕ НА СЛОЖНИ СЪЖДЕНИЯ <ul><li>Отношение”И” : Връзката между двете прости съждения е съюзът И. </li></ul><ul><li>Отношение И е вярно когато свързаните с него съждения са едновременно верни. </li></ul>2. Отношение”ИЛИ” : Връзката между двете прости съждения е съюзът ИЛИ. То е вярно когато поне едно от двете звързани чрез него съждения е вярно. 3. Отношение”НЕ” : За всяко съждение може да се образува неговото отрицание. Връзката между съждението и отрицанието му е отрицателната частица НЕ. Импликация (Логическо следване): Връзката между двете прости съждения е отношението АКО… ТО…
 6. 6. ЛОГИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ И ИЗРАЗИ Съжденията, подобно на променливите в алгебрата се означават с латински букви. Стойността на вярно съждение се означава с 1 (тя означава истинност), а когато не е вярно – с 0 . <ul><li>Логически изрази: </li></ul><ul><li>a ^ b - знакът ^ се ползва за означаване на операция И(нарича се логическо умножение) </li></ul><ul><li>a v b - знакът v се ползва за означаване на операция ИЛИ (нарича се логическо събиране) </li></ul><ul><li>a v -.(b ^ c) - знакът -. се ползва за означаване на отрицание. Може да се използва и надчертаване на съответната буква или израз. пр . b ^ c </li></ul>
 7. 7. ЛОГИЧЕСКИ ФУНКЦИИ Стойностите на логическите изрази са функция от участващите в тях променливи. И стойностите на променливите, и стойностите на функциите са само 2 - истина или лъжа , които се означават с 1 и 0. Затова се казва, че логическите функции са двоични функции на двоични променливи(аргументи). Табл1. Логически(двоични)функции. В таблицата са дадени стойностите на трите въведени логически функции при различни комбинации от стойности на двата аргумента. x 0 0 1 1 y 0 1 0 1 И( x^ y ) 0 0 0 1 ИЛИ( x v y ) 0 1 1 1 АКО х ТО у(х  y ) 1 1 0 1
 8. 8. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО ! М. ВАСИЛЕВА

×