Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
How to start a MUSEUM?
บรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์
จะ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

04 how to start a museum - หทัยรัตน์ มณเฑียร

ปรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์จะต้องไม่น่าเบื่อแต่พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้และเป็นก้าวแรกของการเดินทางในการเรียนรู้ เราหวังว่าจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้การศึกษาและให้แรงบันดาลใจกับคนจะนำพาไปสู่ความสำเร็จที่ถาวรได้ การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตุ้นให้คนสนใจสังคมมากขึ้น ...

  • Login to see the comments

04 how to start a museum - หทัยรัตน์ มณเฑียร

  1. 1. How to start a MUSEUM? บรัชญาในการสร้างพิพิธภัณฑ์ คือ ทุกรายละเอียดคือภาพรวม (Every detail is an experience) พิพิธภัณฑ์ จะต้องไม่น่าเนื่อแต่พิพิธภัณฑ์เบ็นพื้นที่ให้การศึกษาเรียนรู้และเบ็นก้าวแรกของการเดินทางในการเรียนรู้ เราหวังว่าจะ บรันบรุงคุณภาพชีวิตคนป่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้การศึกษาและให้แรงนันดาลใจกันคนจะนาพาไบสู่ความสาเร็จที่ถาวร ได้ การเบ็นส่วนหนึ่งของสังคม กระตุ้นให้คนสนใจสังคมมากขึ้น การพัฒนาปู้ชม เริ่มจากกระนวนการจัดการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องที่องค์กรสนันสนุนให้ปู้เข้าร่วมกิจกรรมและปู้มี ศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรม บระสนการณ์ตลอดจนนรรลุถึงศักยภาพทั้งหมดที่พวกเขามีอยู่ นอกจากนั้นมีการ วางแปนต่างๆ การตีความงานที่อาจต้องมองว่าปู้ชมได้อะไรและใช้บระโยชน์อะไรจากงานที่เขาได้ทาหรือได้เห็น วิธีการ ทางานและการใช้เทคนิคทางสื่อต่าง ๆ ขั้นตอนในการทางานช่วงแรก คือ การค้นคว้า เริ่มต้นจากการสัมภาษณ์ปู้ถือหุ้นสาคัญขององค์กรเพื่อกาหนด วัตถุบระสงค์พื้นฐานว่าพิพิธภัณฑ์ที่เราสร้างต้องการอะไร โดยการทาวิจัยในเรื่องนั้น ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์หลักการ ต่าง ๆ มากกว่านั้นการคานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องมีอย่างละเอียดว่าการสร้างพิพิธภัณฑ์ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรน้าง สุดท้ายกาหนดเบ้าหมายของปู้ชมว่าบระเภทไหนและมีลักษณะแนนใด สิ่งที่พิพิธภัณฑ์อาจต้องทาให้แตกต่างกัน คือ การจัดนิทรรศการให้ดีมีคุณภาพสูง การใช้นรรยากาศรอนๆ ตัว พิพิธภัณฑ์เพื่อหาจุดเด่นที่ทาให้ปู้ชมกลันมาเยี่ยมเยียนอีกครั้ง นางครั้งการเบ็นมืออาชีพในการจัดการพิพิธภัณฑ์ถือเบ็น เรื่องสาคัญ การให้การศึกษา ความรู้และบระสนการณ์ด้านการเรียนรู้ที่จะถ่ายทอดให้คนที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์สามารถ นาไบใช้ได้ เมื่อเราให้ความรู้หรือความช่วยเหลือกันคนในชุมชนก็ถือเบ็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นด้วย เช่นกัน ขั้นตอนต่อมาในการทางาน คือ การวางแปนที่เริ่มต้นจากการสร้างกรอนการทางานของภัณฑารักษ์ว่าต้องการให้ พิพิธภัณฑ์และนิทรรศการออกมาในรูบแนนใด ต่อจากนั้นการวางแปนพัฒนาปู้ชมเบ็นสิ่งที่จะช่วยให้นิทรรศการน่าสนใจ มากขึ้นเพราะเราจะสร้างจากความต้องการของปู้ชม จากนั้นการสร้างแนนจาลองก็เบ็นสิ่งที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน ขั้นตอนสุดท้าย คือ การจัดทานิทรรศการซึ่งต้องเริ่มต้นจากการสร้างเรื่องราวที่จะเล่าพร้อมข้อมูลที่วางของแต่ ละส่วนในนิทรรศการ จากนั้นการหาวัตถุจัดแสดงเพื่อมาเติมเต็มเรื่องราว การวางข้อความและภาพต่าง ๆ นนกาแพงก็ เบ็นส่วนที่ต้องตรวจสอนอย่างละเอียดเพราะถ้าเกิดข้อปิดพลาดจะได้บรันแก้ได้ทันที ส่วนต่อมาคือการพัฒนาโบรแกรม ต่าง ๆ ให้เกิดความสมนูรณ์แนน สุดท้ายเบ็นการทาบระเมินปลการทางานทั้งหมด นอกจากการเตรียมสิ่งต่าง ๆ แล้ว การหาแหล่งเงินทุนสาหรันพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้รันความช่วยเหลือจากหน่วยงาน รัฐ ถือเบ็นเรื่องสาคัญเช่นกัน วิธีการหารายได้เข้าพิพิธภัณฑ์ มีหลากหลายวิธี เช่น การพัฒนาพื้นที่ให้เกิดบระโยชน์มาก สุด การหาปู้สนันสนุนต่างๆ หรือทางสังคมออนไลน์ที่บัจจุนันใช้กันอย่างกว้างขว้าง สุดท้ายคือ การจัดกิจกรรมภายใน พิพิธภัณฑ์เพื่อเบ็นให้นุคคลภายนอกรู้จักเรามากขึ้น How to start a MUSEUM? หทัยรัตน์ มณเฑียร กรรมการมูลนิธิน้านฮอลันดา 25 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องคลังความรู้ มิวเซียมสยาม

×