Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MS Excel 2003 - Търсене и замяна на данни; настройка за печат

Помощна презентация към урок по ИТ за 7 клас

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

MS Excel 2003 - Търсене и замяна на данни; настройка за печат

  1. 1. ТЪРСЕНЕ И ЗАМЯНА НА ДАННИ. ДЕЙСТВИЯ С НЯКОЛКО РАБОТНИ ЛИСТА. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕТ. Microsoft Excel 2003 Н. Андонова
  2. 2. Търсене и замяна на данни  Търсене: Edit  Find или CTRL+F  Замяна: Edit  Replace или CTRL+H
  3. 3. Създаване на връзка между работни листи 1) 2) 3) 4) 5) Избираме клетка в Sheet2 Въвеждаме = Преминаваме в Sheet1 Щракваме върху клетка, чието съдържание искаме да свържем с Sheet2 Натискаме клавиша Enter
  4. 4. Настройки за печат. Отпечатване.
  5. 5. Предварителен изглед за печат File  Print Preview
  6. 6. Определяне на страници за печат View  Page Break Preview Добавяне на разделител: Insert  Page Break  Премахване на разделител: Insert  Remove Page Break 
  7. 7. Настройки на страница File  Page Setup Ориентация Orientation  Мащаб Scaling  Постоянно заглавие Header and Footer  и др.
  8. 8. Отпечатване   File  Print CTRL + P

×