Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентація досвіду роботи заступника з вр тромпак л.в.

презентація досвіду роботи заступника з вр тромпак л.в.

 1. 1. Сучасні підходи до організації та планування виховної роботи навчального закладу досвід роботи заступника директора з ВР Страбичівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тромпак Людмили Володимирівни
 2. 2. с Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява. Візьми усмішку і подаруй її тому, хто її потребує. Візьми доброту і дай її тому, хто сам не вміє віддавати. Візьми віру і віддай її кожному, хто немає її. Візьми любов і неси її світові.
 3. 3. – це комплекс виховних цілей, способу життя учнівського колективу, підпорядкованого тій чи іншій меті для забезпечення у процесі свого функціонування досягнення заданого результату – певного рівня розвитку й вихованості особистості.
 4. 4. Конституція України; Конвенція ООН про права дитини; Національна доктрина розвитку освіти в Україні; закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та ін.; Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти; Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти; Національна програма виховання дітей та учнівської молоді; наказ МОН України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»; Національна стратегія розвитку освіти в Україні.
 5. 5. Основним документом у сфері виховання є «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». У цьому документі наголошено, що основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального та природного довкілля та самої себе.
 6. 6. Мета виховання формування морально- духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Ідеал виховання гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально активна й національно свідома людина, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатна до саморозвитку й самовдосконалення
 7. 7. Створення виховного простору як ресурсу розвитку особистості в контексті реалізації основних орієнтирів виховання
 8. 8. виховна робота адміністрації робота психологічної служби робота класних керівників вчителі школи
 9. 9. АДМІНІСТРАЦІЯ ШКОЛИ оганізаційна функція контролююча функція методична функція координуюча СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА вивчення розвитку особистості корекція діяльності особистості робота з класними керівниками допомога вихователям у проведенні заходу РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ створення умов для розвитку особистості учня проведення бесід, свят, походів тощо взаємини з батьками вивчення умов життя учнів РОБОТА ВЧИТЕЛІВ, КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ виховання на уроках робота гуртків та секцій виховна робота під час предметних тижнів заняття дітей за інтересами Планування виховної роботи школи
 10. 10. Від адаптації до реалізації Мета: сприяти успішній адаптації Від творчості до таланту Мета: розвиток природних здібностей і обдарувань Від успіху до перемоги Мета: формування свідомої особистості Перший Другий Третій
 11. 11. Заступник директора школи – посада, покликання та професія. Заступник директора школи – педагог, і психолог, і вихователь. Заступник директора школи – тактик освітнього простору і стратег навчального закладу!
 12. 12. Головна мета заступника директора школи з виховної роботи – створення виховної системи освітньої установи, забезпечення ефективності управління організацією виховної роботи з учнями. Завдання роботи ЗДВР затвердження особистості людини як абсолютної цінності; упровадження в роботу концептуальних основ гуманістичного виховання; забезпечення функціонування й розвитку ВСШ; розроблення системи виховної роботи в школі, основою якої є національне виховання, формування національної самосвідомості учнів; визначення освітнього середовища, забезпечення його розвитку; створення програми виховання учнів школи, програми розвитку учнівських колективів; визначення рівнів вихованості учнів і рівнів розвитку учнівських колективів; організація виховної діяльності; організація роботи органів учнівського врядування; організація методичної роботи з педагогічними кадрами з питань виховної діяльності
 13. 13. Управлінська діяльність – сукупність скоординованих дій та заходів, спрямованих на досягнення певної мети в межах закладу. Складова управлінської діяльності: Аналіз Планування Контроль Організація Координація Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво виховання і мистецтво керування І. Кант
 14. 14. Інноваційні підходи до управління виховним процесом Інформаційне забезпечення Використання комп’ютерних програм Створення картотеки з проблеми Випуск методичних рекомендацій Використання Internet Створення відеотеки, аудіотеки Експертна інноваційна діяльність Анкетування Співбесіди Контрольні зрізи Круглі столи Тестування Підготовка педагогів до інноваційної діяльності А Н К Е Т У В А Н Н Я Д І А Г Н О С Т И К А А П Р О Б А Ц І Я
 15. 15. Контроль – це педагогічний засіб, що спонукає педагогів й учнів до самовдосконалення, пошуку, своєчасному виявленню актуальних проблем і способів їхнього рішення. Виховання потребує трьох речей: обдарованості, науки, вправляння Аристотель
 16. 16. ВИДИ КОНТРОЛЮ оперативний плановий самоконтроль Вид контролю за обсягом фронтальний оглядовий вибірковий тематичний Вид контролю за метою Вид контролю за об’єктом Вид контролю за функціями попереджувальний поточний підсумковий класно-узагальнюючий персональний тематично-узагальнюючий констатуючий навчальний
 17. 17. Ми створюємо простір для спілкування та професійного зростання педагогів Класний керівник Високий рівень культури Широкий кругозір Доброзичливість Щирість Сила волі Розуміння Впевненість у собі Особиста чарівність Твердість і рішучість Почуття гумору Толерантність Винахідливість Комунікабельність
 18. 18. Форми методичної роботи Методична виставка Фестиваль ідей Методичні декади Методичний фестиваль Тренінги Ярмарок педагогічних ідей Прес- конференція Сучасний урок Методичний тиждень Методичні конкурси Аукціон Дебати Педагогічні виставкиМайстер- клас
 19. 19. Усе моє життя було лише довгим виховним процесом Гельвецій
 20. 20. Стає майстром педагогічної праці той, хто відчув себе дослідником В. Сухомлинський
 21. 21. Наш час потребує лідерів нової формації, людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття
 22. 22. Інтерактивні форми проведення засідань активу Проектна діяльність Нові форми проведення шкільних заходів Рейтингове оцінювання Учнівська конференція Від ідеї до практики Портфоліо Презентація проектів ШУК «Асорті»
 23. 23. Метод постановки проблеми Метод дослідження Проектна діяльність
 24. 24. Проект «Здоров'я» Проект «Милосердя очима дітей» (загін «Опікун») Проект «Школа має талант» (центр культури) Проект «Ми пам’ятаємо» (штаб «Пам’ять») Проект «Шкільна газета» (відділ інформації)
 25. 25. Знаходимо час для гри – це секрет молодості
 26. 26. Знаходимо час для мрій – це шлях до зірок
 27. 27. Знаходимо час для дружби – це умова життя
 28. 28. Волонтерський загін «Опікун» Добро починається з тебе
 29. 29. Наша гордість Куніна Любов Куніна Надія Туряниця Марія Бобуська Світлана Куля Вячеслав
 30. 30. Школа сьогодні
 31. 31. ВИПУСКНИК – ОСОБИСТІСТЬ культурна естетично- розвинена гуманна творча психічно здоровадуховно зріла здатна до вирішення життєвих проблем готова до самооціню- вання комунікативна готова до самовдоско- налення готова до самореалізації ініціативна фізично- досконала громадсько- відповідальна Модель випускника Страбичівської ЗОШ І-ІІІ ст.
 32. 32. … А всім нам вкупі на землі Єдиномисліє подай І братолюбіє пошли . Т.Г. Шевченко Наш найважливіший педагогічний інструмент – уміння глибоко поважати людську особистість у своєму вихованці. Ми цим інструментом маємо творити необхідну, тонку річ: бажання бути добрим, стати сьогодні кращим, ніж учора. Це бажання не виникає саме по собі, його можна лише виховати. В. Сухомлинський

×