Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Буклет першокурсника 2017

Буклет для першокурсників містить інформацію про ресурси, можливості та діяльність Наукової бібліотеки НаУКМА.

 • Login to see the comments

Буклет першокурсника 2017

 1. 1. БУКЛЕТ ПЕРШОКУРСНИКА Вітаємо зі вступом до Національного університету “Києво-Могилянська академія”! У цьому буклеті є інформація про особливості наших сервісів та послуги, що стануть Вам у нагоді під час навчання. Ми завжди готові допомогти: знайти потрібну інформацію (друковану чи електронну), навчити, розповісти, показати. Бібліотека  помічник у навчанні та студентському житті. 1
 2. 2. Логін до Вашого читацького формуляру - номер студентського квитка. Інформація про видання з фонду біблі- отеки є в електронному каталозі бібліо- теки  aleph.ukma.kiev.ua/F. Каталогом можна користуватися: з комп’ютерів у Бібліотеці, з будь-якого пристрою з виходом у ме- режу 24 години на добу/7 днів на тиж- день. Електронний каталог  це інфор- мація про книги, повнотекстові ресур- си, Ваш персональнии електроннии фо- рмуляр, можливість подовження книг, інформація про окремі матеріали до ку- рсів та ін. Тренінг з користування е- каталогом та е-ресурсами - у курсі “Вступ до Могилянських студій” Як стати читачем бібліотеки? Всі студенти НаУКМА обслуговуються на підставі студентських квитків. Для усіх ін- ших категоріи читачів (викладачі, аспіра- нти, співробітники, сторонні читачі) пот- рібно оформлення читацького квитка. Щоб активувати Ваш студентськии, пот- рібно створити читацькии формуляр Створення читацького формуляру на під- ставі студентського квитка відбувається: на довідці в Бібліотеці Антоновичів в усіх читальних залах Бібліотеки 2
 3. 3. Як замовити книгу? Замовлення із статусом примірника "В чит. залі" виконується протягом 2 годин. Виконане замовлення чекає Вас на бронеполиці 4 дні. Після цього скасовується автоматично. Термін виконання Підручники зі спеціальності вида- ються після здійснення ЗАМОВЛЕН- НЯ через електронний каталог у бібліотеці Антоновичів. Ви знаишли у каталозі потрібну книжку і прагнете якнаишвидше її отримати. Для цього оберіть зі списку примірників тои, місцезнахо- дження якого Вам підходить наибільше, та на- тисніть “Замовити”. Система запропонує зареєструватись у “Формулярі", після цього у вікні "Замовлення" вкажіть "Термін зацікавленості" та натисніть "Далі". Після виконання замовлення на Вашу еле- ктронну пошту надіиде повідомлення з інфор- мацією про те, у якіи читальніи залі знаходить- ся книга Зверніть увагу! Одна и та ж назва може знаходитися в різних підрозділах. Книги зі статусом примірників “В ч. з. (вільний доступ)” та “В ч. з. (без замовл.)” замо- вити не можна. 3
 4. 4. Бібліотека НаУКМА розпочала свою діяль- ність із першої книги у 1992 році. На початок 2017 року бібліотечний фонд складає понад 972 тис. книг та періо- дичних видань, знач- на частина з яких  електронні ресурси. Бібліотека  це 8 під- бібліотек на двох міс- течках та в корпусі підготовчого відді- лення. Схема бібліотеки 4
 5. 5. Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів (Бакалаврська бібліотека) 1-ий поверх Довідка  це перше місце, куди Ви можете зверну- тися, щоб отримати відповіді на свої питання щодо роботи бібліотеки та її ресурсів, повернути книжки до бібліотеки, якщо Ви поспішаєте. Книжки з довідкового фонду зберігаються у залі першого поверху. Іх цього року доповнили довідко- во-філологічною літературою. Пн. - Нд. 8.30-20.30 РЕЖИМ РОБОТИ 5 Кімната 15 — місце, де студенти можуть колективно готуватися до занять та працювати групою до 15 осіб. Щоб замовити приміщення, запо- вніть онлаин-форму та/або ство- ріть подію у Google Календар. Також у кімнаті є можливість працювати за комп’ютерами.
 6. 6. Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів (Бакалаврська бібліотека) 6 2-ий поверх Загальна читальна зала к. 25)  наукова та навча- льна література з філології, культурології, філософії, психології, релігії, математики та природничих наук, медицини, техніки, комп'ютерних наук, географії, істо- рії. Читальна зала суспільних наук (к. 22)  література з права, демографії, соціології, статистики, політики, економіки, державного управління, віиськової справи, соціальної роботи, освіти, етнографії. Пн. - Нд. 8.30-20.30 РЕЖИМ РОБОТИ Періодика (к. 25)  наиновіші періодичні видання з біології, історії, інформатики, лі- тературознавства та ін., що користуються наибільшим попитом у читачів. Зала 23 — інтернет та е-ресурси Копі-центр Wi-Fi Zone. Відкритий доступ. Зонування просторів Примітка Інтернет-зала 23 працює за графі- ком Бібліотеки Антоновичів, з 8:30 до 20:30, однак в осінній період зала періодично зачиняється для прове- дення практичних занять слухачів курсу «Вступ до Могилянських сту- дій».
 7. 7. Бібліотека рідкісних і цінних видань (4 корпус) До Галереї перемістили літературу, що раніше збе- рігалася в Дослідницькіи бібліотеці. Тепер тут мо- жна отримати видання із Фонду рідкісних видань, а також книги із колекціи В. Брюховецього, С. Біло- коня. Пн. - Пт. 9.00-18.00 РЕЖИМ РОБОТИ Американська бібліотека (4 корпус) Американська Бібліотека імені Віктора Китастого пропонує літературу, присвячену історії та культурі США, доступ до електрон- них ресурсів eLibrary USA, кіно-вечори, лекції, зустрічі, дискусіині клуби, rest area. Пн. - Пт. 10.00-19.00 Сб. - Нд. Вихідні РЕЖИМ РОБОТИ Бібліотека-Архів-Музей ім. О. Пріцака Пн.-Пт. 10.00-18.00 Бібліотека-Архів Джеймса Мейса Обслуговування в читальній залі Американської бібліотеки 7
 8. 8. Бібліотечні колекції Особливістю фондів Бібліотеки є наяв- ність бібліотечних колекцій відомих науко- вців, культурних і громадських діячів Украї- ни та світу. Традицію дарування колекцій до фонду Могилянської бібліотеки після від- родження Академії започаткував В’ячеслав Степанович Брюховецький. До сьогодні його колекція є однією з найбільших у фонді й тимчасово розміщується у Галереї ім. Олени Замостян. Також у фондах нашої бібліотеки є при- ватні книжкові зібрання Омеляна Пріцака, Олега Зуєвського, Джеймса Мейса, Петра Одарченка, Дмитра Павличка, Віри Вовк, Сергія Білоконя, Володимира Моренця, Воло- димира Панченка та ін. (всього  67 колек- цій осіб та організацій). 8
 9. 9. Електронні ресурси Розділ каталогу Матеріали до курсів надає змо- гу одразу замовити рекомендовані до певного курсу праці, а також переглянути презентації та плани кур- сів, створені викладачами. Інституціинии репозитаріи eKMAIR надає віль- нии доступ до наукових досліджень студентів та ви- кладачів НаУКМА. Пошук інформації  це навик, якии потрібно ро- звивати. Саме тому не пропустіть семінар “Електронні ресурси” у курсі “Вступ до Моглиянсь- ких студіи”. 9 Доступ до електронних ресурсів мо- жливии у локальніи мережі НаУКМА. Щоб отримати віддалении доступ, потрі- бно заповнити реєстраціину форму на саиті бібліотеки. Можна замовити семінар або тре- нінг на одну із зазначених тем. Тренінги проводять з урахуванням аудиторії (студенти певного року навчання, науко- вці, викладачі, докторанти тощо) та те- матики досліджень слухачів. Якщо потрі- бної немає в переліку, можна запропону- вати власну тему. З питаннями та для консультацій звертайтесь до відділу електронних ресурсів: 1 корпус, к. 120, e-mail: library.naukma@gmail.com Eлектронні ресурси  бази даних, журнали, книги, дисертації, серед яких публікації у виданнях таких відомих світових видавництв, як Springer, Nature, Cambridge University Press, Oxford University Press, Francis & Taylor та ін. Про ліцензіині ресурси, доступ до яких можливии через бібліотеку  на саи- ті у розділі “Е-ресурси”.
 10. 10. Правила користування  Література в читальних залах видається за сту- дентським (читацьким) квитком.  Видача літератури здійснюється згідно елект- ронних замовлень на кожну книгу.  Одночасно Ви можете замовити до 100 примірни- ків зі статусом “В чит. залі”, “Два тижні”, “Три мі- сяці”.  Через формуляр Ви самостійно можете подовжи- ти термін користування книгами ДВІЧІ (тільки для книг, зі статусом “Два тижні” та “Три міся- ці”).  У разі втрати або пошкодження книги та інших матеріалів, читач зобов'язаний повернути до Біб- ліотеки таку ж, або замінити її рівноцінною.  За порушення правил користування Бібліотекою передбачене позбавлення права користуватися бібліотечним фондом на термін від 1 тижня до 1 навчального року. За особливо грубі порушення правил студент може бути відрахований з уніве- рситету. Остання п’ятниця кожного місяця - САНІТАРНИЙ ДЕНЬ. Обслуговування читачів не відбувається. РЕЖИМ РОБОТИ УВАГА! За невчасне повернення книг нараховується пеня!!! 1 книга*1 заборгований день = 1 гривня 10
 11. 11. Стажування та ґранти Пропам’ятний грант Юрія Паславського "Кращому читачеві наукової бібліотеки" щорічно отримує один студент бакалаврату та один студент магістеріуму. Ґрант надається за системне відвідування Бібліотеки, відсутність порушень правил та прихильність і допомогу бібліотеці у її діяльності, організації заходів, формування позитивного іміджу Бібліотеки НаУКМА у інформаційному просторі. Конкурс триває до 20 червня кожного року, до складу журі входять працівники всіх від- ділів Бібліотеки. Внесок на розбудову НаУКМА можна зробити, відпрацювавши 200 годин в одному із підрозділів Бібліотеки. Приносьте свої резюме до приимальні Бібліотеки! У нас Ви можете працювати у: Відділі обслуговування (kuprietssv@ukma.edu.ua) Відділі комплектування (lishchukto@ukma.edu.ua) Відділі книгозберігання (bekishevaoi@ukma.edu.ua) Відділі електронних ресурсів (borysovato@ukma.edu.ua) Науковому архіві (sydorchuktm@ukma.edu.ua) Американській бібліотеці (chukanovaso@ukma.edu.ua) 11
 12. 12. Бібліотеки м. Києва Національна бібліотека України ім. В. Вернадскього Проспект Голосіївський (40-річчя Жовтня), 3 Проїзд: метро “Деміївська” www.nbuv.gov.ua Національна парламентська бібліотека Ук- раїни вул. Михайла Грушевського, 1 Філія - Боричів узвіз Проїзд: 62 автобус від Контрактової пл. nplu.org Національна історична бібліотека України вул. Лаврська, 9, корпус 24 тел.: 280-46-17 Проїзд: метро "Арсенальна"; автобус 62 nibu.kiev.ua Саит: www.library.ukma.edu.ua E-mail: library@ukma.edu.ua Е-каталог: aleph.ukma.kiev.ua/F Тел: +38 (044) 462-56-74 Директор бібліотеки Сергій Назаровець nazarovetssa@ukma.edu.ua Заступник директора з наукової роботи Марина Ніколаєва nikolaevamv@ukma.edu.ua Заступник директора з автоматизації Тетяна Чорна chornatv@ukma.edu.ua Наші контакти 12

×