Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"

Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень", який організовує Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА та наукова бібліотека НаУКМА у співпраці з ГО ЕЛІБУКР (Електронна Бібліотека Україна).

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Програма семінару "Цифрова підтримка наукових досліджень"

  1. 1. Семінар “Цифрова підтримка наукових досліджень” 9 жовтня 2017 р., м. Київ ПРОГРАМА Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА Наукова бібліотека НаУКМА ELibUkr
  2. 2. 09:00- 10:00 Реєстрація учасників 10:00- 10:30 Відкрита наука, відкритий доступ, відкриті дані. Лектор: Тетяна Ярошенко, віце-президент із наукової роботи та інформатизації, керівник Центру наукометрії та цифрової підтримки досліджень, НаУКМА, Україна. 10:30- 10:50 Практики управління науковими даними: Європейський досвід . Лектор: Ірина Кучма, координатор програми "Відкритии доступ" у Stichting eIFL.net, EIFL, Литва - Нідерланди. Анотація: Науковці, університети, наукові організації та наукові фонди європейських країн приділяють значну увагу відкритим науковим даним та управлінню науковими даними. Ми поговоримо про успішні практики, корисні ресурси й вільні онлайн-інструменти з управ- ління науковими даними. 10:50- 11:40 Проблеми та стратегії ефективності управління дослідженнями: перспективи з США та Університету штату Флорида . Лектор: Ренеин Джуліан, асоціиовании директор STEM Бібліотек, Уні- верситет штату Флорида, США. Анотація: Під час презентації доповідач представить найкращі сучас- ні практики та розгляне існуючі проблеми в управлінні результатами досліджень, а також розповість про покращення в діяльності, пов'яза- ній з управлінням даними, в США, зокрема в наукових бібліотеках, акаде- мічних та фінансових установах. Учасники конференції обговорять, як впоратися з проблемами та викликами в управлінні даними на рівні установ, використовуючи Університет штату Флорида як приклад. 11:40 12:00 Перерва на каву 12:00- 12:20 Пілотна програма відкритих наукових даних Горизонту 2020. Лектор: Ірина Кучма, координатор програми "Відкритии доступ" у Stichting eIFL.net, EIFL, Литва - Нідерланди. Анотація: Успішне впровадження обов'язкового відкритого доступу до наукових результатів за програмою Горизонт 2020 започаткувало пілотну програму відкритих наукових даних - "відкриті, наскільки можливо, закриті, наскільки потрібно". Ідеться про спробу надати доступ до всіх наукових даних, які генерують проекти за про- грамою Горизонт 2020, з мінімальними обмеженнями, дотримуючись вимог конфіденційності й приватності. Ми поговоримо про вимоги пі- лотної програми і про те, як написати план з управління науковими да- ними.
  3. 3. 12:20- 12:40 Що треба знати перш, ніж поширювати наукові дані? Лектор: Тетяна Борисова, завідувачка відділу електронних ресурсів, Наукова бібліотека НаУКМА, Україна. Анотація: Не всі дані можуть бути відкритими чи потребують поши- рення, проте усіх їх треба правильно зберігати, при цьому зважаючи на тип та особливості кожного набору даних. Про ліцензії для науко- вих даних, підбір метаданих, вибір репозитарію та інші, на перший пог- ляд дрібні речі, що необхідно знати, перш ніж розпочати поширювати дані досліджень. 12:40- 13:40 Перерва на обід 13:40- 15:00 Майстер-клас. Початок роботи: Визначення та задоволення потреб у досліджен- ні даних на організаційному рівні Тренер: Ренеин Джуліан. Анотація: Майстер-клас передбачає обговорення та розробку страте- гії щодо збереження наукових даних, які продукуються в установах учасників . Також захід включає створення інструкцій для оцінки пот- реб та формування первинного стратегічного плану надання послуг з управління даними досліджень та підтримки в організації учасників. 15:00- 16:00 Майстер-клас. Складання плану з управління науковими даними. Тренер: Ірина Кучма. Анотація: План з управління науковими даними є одним із перших ета- пів наукового дослідження, в якому ідеться про те, які дані потрібні для дослідження, в яких форматах, в якому обсязі, з якою регулярніс- тю, і хто є власником даних. Ми поговоримо про те, де можна зберіга- ти дані, як можна забезпечити їхнє довгострокове збереження, якою має бути структура даних і формати файлів, і які дані можна відкри- вати для повторного використання. 16:00- 16:40 Метадані: чому виникає хаос і як отримати з нього достовірну ін- формацію. Лектор: Ірина Тихонкова, канд.біол.наук, старшии науковии співробі- тник Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, спе- ціаліст із навчання Clarivate Analytics. Анотація: В різних інформаційних системах одна і та ж вихідна інфор- мація може бути описана різними ідентифікаторам, що призводить до певних ускладнень при обміні даними. Ініціатива Metadata2020 закликає до створення загального формату, що дозволить інтенсифікувати обмін інформацією.
  4. 4. Renaine Julian—асоціиовании директор STEM біб- ліотеки Університету штату Флорида. В цьому університеті він здобув ступені магістра бібліотечних та інформаціиних наук, магістра міського та регіонального планування, а також бакалавра мі- ського та регіонального планування. Працюючи бібліотекарем, Ренеин Джуліан налагоджував комунікацію з науковцями університету, сприяючи відкритості результатів наукових досліджень, а також навчав студентів та виклада- чів більш ефективному керуванню даними дослі- джень та інформацією. До иого дослідницьких ін- тересів належать управління даними досліджень, наукова комунікація, інформаціина та дослідницька грамотність, а також громадянська наука. Ірина Кучма координує програму "Відкритии дос- туп" у Stichting eIFL.net (EIFL, Литва - Нідерланди). Разом з 50 партнерами з усіх країн ЄС, вона працює у проекті OpenAIRE (Інфраструктура відкритого доступу для досліджень Євросоюзу, https://www.openaire.eu/) - ініціативі з підтримки відкритого доступу, відкри- тих наукових даних і відкритої науки у Європі. Іри- на також координує тренінгову програму європеиського проекту FOSTER (https:// www.fosteropenscience.eu/) з розвитку навчальних і освітніх програм з відкри- тої науки. Коротко про ключових лекторів- тренерів

×