Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Test

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Test

  1. 1. Работен лист Тема: „Общ преглед на червеи“:1. Опишете структурните особености на червеите: – симетрия – форма на тялото – телесна празнина – храносмилателна система – кръвоносна система – нервна система2. Решете следната тестова задача.Срещу римските цифри запишете верните отговори с арабските цифри:Белезите, посочени по-долу, са характерни за типовете:I. Плоски червеи ...........................II. Прешленести червеи ...................................................III. Общи белези ........................................Характерни белези:1. Имат кръвоносна система 8. По тялото има четинки2. Нямат задно черво и анус 9. Имат двигателни орани - параподи3. Имат протонефридии 10. Има паразитни видове4.. Тялото е сегментирано 11. Имат метанефридии5. Имат ганглийна нервна система 12. Имат дихателни органи6. Хермафродитни животни 13. Нямат кръвоносна система7. Разделнополови животни 14. Имат предно, средно и задно черво3. Запишете към кои тип и клас принадлежат:а ) детски глист б ) пиявица. в ).свинска тения..тип……………….. тип………………………….. тип………………клас ……………. клас. ……………. клас. …………….4. Опишете основните хигиенни правила за предпазване от заразяване от тении;. Работен лист Тема: „Общ преглед на червеи“:1. Опишете структурните особености на червеите:Представителите на тип………………. червеи имат удължено тяло разделено на членчета.Тялото на ……червеи е с листовидна и лентовидна форма. Храносмилателна система при плоските червеи е ……..а при останалите е …………….. Нервната система при червеите е …………. Протонефридиите са………….. органи при ……….. и кръгли червеи. За първи път кръвоносна система има при ………червеи2. Решете следната тестова задача.Срещу римските цифри запишете верните отговори с арабските цифри:Белезите, посочени по-долу, са характерни за типовете:I. Кръгли червеи ...........................II. Прешленести червеи ...................................................III. Общи белези ........................................Характерни белези:1. Имат ганглийна нервна система 8. Имат дихателни органи2. Имат предно, средно и задно черво 9. Имат двигателни орани - параподи3. Имат протонефридии 10. Има паразитни видове4.. Тялото е сегментирано 11. Имат метанефридии5. Имат кръвоносна система 12. По тялото има четинки6. Хермафродитни животни 13. Нямат кръвоносна система7. Разделнополови животни 14. Нямат задно черво и анус3. 3. Запишете към кои тип и клас принадлежат:а ) дъждовен червеи б ) кучешка тения. . в ). Свински глиститип……………….. тип………………………….. тип………………клас ……………. клас. ……………. клас. …………….4. Опишете основните хигиенни правила за предпазване от заразяване от детски глист.

×