Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zasteda na energija -проект

10,506 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Zasteda na energija -проект

  1. 1. термостатот на фрижидерот да се намести помеѓу 3 и 5 степениЦелзиусови;фрижидерот или замрзнувачот да не се поставуваат во близина нагрејни тела;
  2. 2. секогаш да се користи поклопец на садот, зашто со тоа се скратувавремето на готвење, а со самото тоа и се намалува потрошувачката наенергија;ринглата да се исклучува нешто пред крајот на готвењето, зашто тааакумулирала доволно топлина која е можно да се искористи;Одвреме навреме одмрзнувајте ги фрижидерите со полуавтоматскиотмеханизам за одмрзнување. Дебелиот слој од мраз непотребно трошиенергија
  3. 3. најголеми расипници во бањата се секако бојлерите, па поради тоаеве неколку упатства што се однесуваат токму на нивната работа:термостатот на бојлерот се мести на температура од 50 до 60степени Целзиусовинајекономично е да се вклучува бојлер за време на тн. период напоевтина струјада се исклучува бојлерот кога се напушта станот на подолго време
  4. 4. редовно да се чисти бигорот оти наслагите на грејачот јазголемуваат потрошувачката на енергија и предизвикуваат дефектинеопходно е да се поправат сите славини, зашто потрошувачката навода е исто така потрошувачка на енергијаСредствата за перење и чистење дозирајте ги штедливо и споредупатствата на произведителот. Онолку колку што е потребно иколку што е можно помалку. Животната средина и паричникот ќе вибидат благодарни.
  5. 5. таа е најчесто поврзана со осветлувањето:пожелно е што повеќе да се користи природнасветлина, зашто е најпријатна и најздрава за очите;секогаш треба да се гаси светло во простоија во којаникој не престојува;
  6. 6. препорака е да се користат штедливи сијалици- поскапи се одобичните, ама траат значително подолго и трошат 5 пати помалкуелектрична енергија при исто количество емитувана светлина;кога се во прашање клима- уредите, се препорачуваат оние од штоповисока енергетска класа, по можност највисока;тие е најдобро да се постават во оној дел од просторијата кадешто паѓа сенка, зашто на такви позиции трошат помалку енергија;
  7. 7. Преку често и долго отворање на прозорецот неконтролирано сегуби топлина. Луфтирајте кратко ама силно и тоа на одреденвременски период.Редовно контролирајте ја потрошувачката на струја, гас и вода какои состојбата на броилата. Со тоа сте сигурни дека поголематапотрошувачка веднаш ќе биде откриена и ќе се презематпотребните мерки.

×