Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG           NGDAØNH CHO NHAØ QUAÛN TRÒ  NH   MARKETING   Giaûng vieân: Phan Leâ D...
KHÔÛI ÑOÄNG            NG• Thò tröôøng laø gì? Tónh hay ñoäng?      ng           ng• Thò tröôøn...
MUÏC TIEÂU KHOÙA HOÏC• Hieåu roõ caùc böôùc cô baûn cuûa quy trình nghieân cöùu thò tröôøngng• Hieåu roõ caùch xaùc ñònh v...
NOÄI DUNG KHOÙA HOÏC• HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN MARKETING (MIS)     NG• QUAÙ TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG (5 BÖÔÙC)  ...
SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA VAÊN HOÙA COÂNG TY                          ÑÒNH HÖÔÙNG TÖÔNG TAÙC  TAÀM N...
KHAÙI NIEÄM MÔÛ ÑAÀU• Tröôùc ñaây: quan taâm ñeán 4 nguoàn löïc laø TIEÀN, VAÄT TÖ,                    ...
HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN         NG      MARKETING (MIS)• Laø heä thoáng ñöôïc toå chöùc nhaèm thu thaäp, xöû ly...
NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG            NG     LAØ GÌ?• Nghieân cöùu thò tröôøng laø coâng taùc ñöôïc thieát k...
QUYEÁT ÑÒNH MARKETING• Choïn thò tröôøng muïc tieâu cho saûn phaåm (target consumers)         ng• Choïn phaân khuù...
QUY TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG            NG• Böôùc 1: Xaùc ñònh vaán ñeà vaø caùc muïc tieâu nghieân cöù...
BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ   CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU• Vaán ñeà nghieân cöùu caøng roõ, muïc tieâu nghieân cöùu...
BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU             RESEARCH BRIEF   Project Name   ...
BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU         RESEARCH BRIEF   Teân döï aùn     : ...
BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU    ÑÒA ÑIEÅM NGHIEÂN CÖÙU:    CÔÛ MAÃU:    PHÖÔNG PH...
BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ   CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU• Vaán ñeà 1: Coâng ty X cuûa Myõ kinh doanh daàu nhôùt xe...
HOAÏT ÑOÄNG 1         NG  XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØCAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU                16
BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH         NG     CH     NGHIEÂN CÖÙU  1. Proposal Snapshot _________________...
BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH           NG     CH       NGHIEÂN CÖÙU     • Ñaëc bieät chuù yù ...
BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH           NG     CH       NGHIEÂN CÖÙU• Thöïc hieän baèng 2 phöông ph...
BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH           NG     CH       NGHIEÂN CÖÙU• Phöông phaùp ñònh löôïng = Quan...
BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH           NG     CH       NGHIEÂN CÖÙU• Coù 4 caùch thu thaäp döõ lieäu...
QUY TRÌNH THIEÁT KEÁ BAÛNG CAÂU HOÛI            NG  Xaùc ñònh thoâng tin caàn thu thaäp (vaán ñeà caàn nghie...
CAÂU HOÛI ÑOÙNG            NG    (CLOSE-END QUESTION)• Coù / khoâng  • Ex: Chò coù aên nöôùc maém khoâng?•...
CAÂU HOÛI ÑOÙNG         NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang xeáp haïng baèng 2 töø ñoái laäp (Thang ño khoaûng)  • Ex: ...
CAÂU HOÛI ÑOÙNG            NG   (CLOSE-END QUESTION)• Thang xeáp haïng taàm quan troïng cuûa moät soá tính c...
CAÂU HOÛI ÑOÙNG            NG   (CLOSE-END QUESTION)• Thang yù ñònh mua (Thang ño thöù baäc)  • Ex:    ...
CAÂU HOÛI ÑOÙNG         NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang xeáp haïng töø “thaáp” ñeán “cao”  • Ex:    So vôùi noàn...
CAÂU HOÛI ÑOÙNG         NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang ño tyû leä: Coù giaù trò 0 tuyeät ñoái  • Ex:Trong laàn ñi ...
CAÂU HOÛI ÑOÙNG         NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang ño danh nghóa: Duøng ñeå xeáp loaïi  • Ex:      Nhoù m...
CAÂU HOÛI MÔÛ  (OPEN-END QUESTION)• Loaïi hoaøn toaøn cho pheùp ñaùp vieân traû lôøi theo yù cuûa hoï  • Ex:  Chò thíc...
CAÂU HOÛI MÔÛ    (OPEN-END QUESTION)• Loaïi hoaøn taát caâu  • Ex: Nöôùc maém Phuù Quoác laøm töø caù ………• Loaïi hoaøn...
SAI LAÀM PHOÅ BIEÁN KHI THIEÁT KEÁ     BAÛNG CAÂU HOÛI       NG• Hoûi thu nhaäp chính xaùc cuûa ñaùp vieân• Thö...
PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN MAÃU• Quy moâ maãu:  • Tuøy möùc kinh phí vaø thôøi gian cho pheùp  • Tuøy theo loaïi thoâng tin: ñòn...
PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP XUÙC• Phoûng vaán tröïc tieáp:  • Ñeán nhaø hoaëc chaën ñöôøng ñeå hoûi: caàn ngaén goïn  • Ñaùp vieâ...
BÖÔÙC 3: THU THAÄP THOÂNG TIN• Tìm ñuùng ñaùp vieân      ng• Thöïc hieän phoûng vaán          ng• Ghi laïi c...
36
BÖÔÙC 4: PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN• Maõ hoùa  – Tröôùc khi thu thaäp (caâu hoûi ñoùng)  – Sau khi thu thaäp (caâu hoûi môû)•...
BÖÔÙC 5: TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ  • Baûng bieåu thoáng keâ    ng      ng     – Baûng ñôn            ...
BÖÔÙC 5: TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ                                               ...
BÖÔÙC 5: TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ Contents  1.0 Introduction           4  2.0 Conclusions and Recommendation  ...
HOAÏT ÑOÄNG 2       NGVIEÁT RESEARCH BRIEF            41
ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MOÄT NGHIEÂN CÖÙU    THÒ TRÖÔØNG TOÁT         NG • Coù phöông phaùp khoa hoïc • Coù tính saùng...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG              NG    THOÂNG DUÏNGNG• Caùc Coâng ty Nghieân cöùu thò tröôøng ta...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG                 NG       THOÂNG DUÏNGNG•   Coù 4 nhoùm:  1.  Nh...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG                 NG       THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Str...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG               NG     THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic u...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG               NG     THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic u...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG              NG    THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic und...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG               NG     THOÂNG DUÏNGNG• Phaùt trieån yù töôûng (Idea developm...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG                NG      THOÂNG DUÏNGNG• Ñaùnh giaù phoái thöùc tieáp th...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG               NG     THOÂNG DUÏNGNG• Theo doõi thò tröôøng (Market monit...
CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG               NG     THOÂNG DUÏNGNG• Theo doõi thò tröôøng (Market monitor...
Creative                                                         ...
HOAÏT ÑOÄNG 3           NGCAÙC LOAÏI NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG                 NG        ...
KEÁT LUAÄNCoâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng laø böôùc ñaàu tieân                 ngtrong vieäc xaây döïn...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting

612 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

Nghien cuu thi truong danh cho nha quan tri maketting

 1. 1. NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NGDAØNH CHO NHAØ QUAÛN TRÒ NH MARKETING Giaûng vieân: Phan Leâ Duõng ng BSc, BA, MA 1
 2. 2. KHÔÛI ÑOÄNG NG• Thò tröôøng laø gì? Tónh hay ñoäng? ng ng• Thò tröôøng aûnh höôûng bôûi nhöõng yeáu toá naøo? ng nh ng• Taïi sao caàn nghieân cöùu thò tröôøng? ng 2
 3. 3. MUÏC TIEÂU KHOÙA HOÏC• Hieåu roõ caùc böôùc cô baûn cuûa quy trình nghieân cöùu thò tröôøngng• Hieåu roõ caùch xaùc ñònh vaán ñeà vaø muïc tieâu nghieân cöùu ch• Naém vöõng caùch xaây döïng keá hoaïch nghieân cöùu ch ng ch• Hieåu bieát veà caùc phöông phaùp thieát keá baûng caâu hoûi, choïn ngmaãu, thu thaäp & xöû lyù thoâng tin, trình baøy baûn baùo caùo• Hieåu roõ caùc loaïi nghieân cöùu thò tröôøng vaø tình huoáng aùp ng ngduïng ng 3
 4. 4. NOÄI DUNG KHOÙA HOÏC• HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN MARKETING (MIS) NG• QUAÙ TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG (5 BÖÔÙC) NG C) – Xaùc ñònh vaán ñeà vaø caùc muïc tieâu nghieân cöùu – Xaây döïng keá hoaïch nghieân cöùu – Thu thaäp thoâng tin – Phaân tích thoâng tin – Trình baøy keát quaû• CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG THOÂNG DUÏNG NG NG 4
 5. 5. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA VAÊN HOÙA COÂNG TY ÑÒNH HÖÔÙNG TÖÔNG TAÙC TAÀM NHÌN BEÂN NGOØAI ÑÒNH HÖÔÙNG MARKETING XAÕ HOÄI ÑÒNH HÖÔÙNG KHAÙCH HAØNG ÑÒNH HÖÔÙNG BAÙN HAØNG THÔØI GIAN ÑÒNH HÖÔÙNG SAÛN PHAÅM ÑÒNH HÖÔÙNG SAÛN XUAÁT TAÀM NHÌN BEÂN TRONG * Nguoàn: Ph.Kotler 5
 6. 6. KHAÙI NIEÄM MÔÛ ÑAÀU• Tröôùc ñaây: quan taâm ñeán 4 nguoàn löïc laø TIEÀN, VAÄT TÖ, N,MAÙY MOÙC & CON NGÖÔØI• Hieän nay: nhaän thöùc yù nghóa quan troïng cuûa THOÂNG TIN ng• Taïi sao caàn thoâng tin trong hoaït ñoäng marketing? ng – Tìm hieåu thò tröôøng – Tìm hieåu ñoái thuû caïnh tranh – Tìm hieåu haønh vi cuûa ngöôøi tieâu duøng – Tìm hieåu hieäu quaû cuûa quaûng caùo ñeå kích thích tieâu thuï 6
 7. 7. HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN NG MARKETING (MIS)• Laø heä thoáng ñöôïc toå chöùc nhaèm thu thaäp, xöû lyù, phaân tích vaø ñaùnh giaùmoät caùch thöôøng xuyeân nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå phuïc vuï cho vieäc racaùc quyeát ñònh marketing.• Töø 3 nguoàn: • Heä thoáng ghi cheùp noäi boä (internal) • Order - Delivery - Payment • Sales reports • Ad-hoc reports: Giaûi quyeát söï coá / Phaûn öùng vôùi ñoái thuû caïnh tranh (vd: chöông trình khuyeán maõi) • Heä thoáng tình baùo marketing (external) • Coù chuû ñích • Khoâng chuû ñích • Chính thöùc • Khoâng chính thöùc • Heä thoáng nghieân cöùu thò tröôøng 7
 8. 8. NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG LAØ GÌ?• Nghieân cöùu thò tröôøng laø coâng taùc ñöôïc thieát keá moät caùch ng chcoù heä thoáng nhaèm thu thaäp thoâng tin marketing moät caùch coù ng chtoå chöùc vaø khaùch quan. Qua phaân tích, dieãn giaûi vaø ñaùnh ch nhgiaù, caùc thoâng tin naøy giuùp ngöôøi quaûn trò marketing naémvöõng tình hình ñeå ñöa ra caùc quyeát ñònh marketing hôïp lyù. 8
 9. 9. QUYEÁT ÑÒNH MARKETING• Choïn thò tröôøng muïc tieâu cho saûn phaåm (target consumers) ng• Choïn phaân khuùc thò tröôøng (market segment) ng• Ñònh vò saûn phaåm (positioning)• Hoaøn thieän phoái thöùc tieáp thò (marketing mix)• Etc. 9
 10. 10. QUY TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG• Böôùc 1: Xaùc ñònh vaán ñeà vaø caùc muïc tieâu nghieân cöùu• Böôùc 2: Xaây döïng keá hoaïch nghieân cöùu ng ch• Böôùc 3: Thu thaäp thoâng tin• Böôùc 4: Phaân tích thoâng tin• Böôùc 5: Trình baøy keát quaû 10
 11. 11. BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU• Vaán ñeà nghieân cöùu caøng roõ, muïc tieâu nghieân cöùu caøng cuï theå thì caøngdeã thöïc hieän coù hieäu quaû vaø ít toán keùm• Nghieân cöùu marketing nhaèm giaûi quyeát 1 vaán ñeà, ñöôïc cuï theå hoùathaønh muïc tieâu nghieân cöùu chung vaø nhöõng muïc tieâu nghieân cöùu cuï theå,phuïc vuï cho nhöõng keá hoaïch tieáp thò trong töông lai• Caàn thaûo luaän noäi boä vaø khaûo saùt sô boä treân cô sôû nhöõng thoâng tin coùsaün ñeå xaây döïng vaán ñeà nghieân cöùu• Traùnh vaán ñeà quaù roäng hoaëc quaù heïp• Coù 3 loaïi: • Nghieân cöùu thaêm doø: tìm hieåu baûn chaát 1 vaán ñeà • Nghieân cöùu moâ taû: xaùc minh caùc ñaïi löôïng nhaát ñònh • Nghieân cöùu nhaân - quaû: kieåm nghieäm moái quan heä• Vieát reasearch brief cho coâng ty nghieân cöùu thò tröôøng maø mình “ñaëthaøng” 11
 12. 12. BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU RESEARCH BRIEF Project Name : Research Code : Agency : Agency Contacts : Client : Client Contacts : Date : BACKGROUND: OBJECTIVES: ACTION STANDARD: ADDITIONAL INFORMATION REQUIREMENTS TARGET GROUP: LOCATION: SAMPLE SIZE: METHODOLOGY: OTHER REQUIREM ENTS TIM INGS: STIM ULUS M ATERIALS: Budget: 12 Brief Acceptance
 13. 13. BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU RESEARCH BRIEF Teân döï aùn : Maõ soá döï aùn : Cty NC thò tröôøng : Ngöôøi lieân laïc : Khaùch haøng : Ngöôøi lieân laïc : Ngaøy : BOÁI CAÛNH / ÑAËT VAÁN ÑEÀ: MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU: LYÙ DO NGHIEÂN CÖÙU: NHÖÕNG THOÂNG TIN YEÂU CAÀU KHAÙC: 13 ÑOÁI TÖÔÏNG NGHIEÂN CÖÙU:
 14. 14. BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU ÑÒA ÑIEÅM NGHIEÂN CÖÙU: CÔÛ MAÃU: PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU: NHÖÕNG YEÂU CAÀU KHAÙC: THÔØI GIAN THÖÏC HIEÄN: CAÙC COÂNG CUÏ CAÀN THIEÁT: NGAÂN SAÙCH: XEÙT DUYEÄT: 14
 15. 15. BÖÔÙC 1: XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØ CAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU• Vaán ñeà 1: Coâng ty X cuûa Myõ kinh doanh daàu nhôùt xe gaén maùy, muoánvaøo thò tröôøng Vieät Nam. Muïc tieâu ñaàu tieân hoï caàn nghieân cöùu laø gì? • Ñoä lôùn cuûa thò tröôøng • Thoùi quen thay nhôùt • Giaù caû • Ñoái thuû caïnh tranh• Vaán ñeà 2: Coâng ty Y hoaït ñoäng taïi Vieät Nam muoán taêng thò phaàn nöôùctaêng löïc cuûa mình. Muïc tieâu hoï caàn nghieân cöùu laø gì? • Thò tröôøng caùc saûn phaåm thay theá • Thoùi quen tieâu thuï• Vaán ñeà 3: Coâng ty Z ñaõ kinh doanh moät soá maët haøng myõ phaåm, muoángiôùi thieäu saûn phaåm son moâi taïi Vieät Nam. Muïc tieâu hoï caàn nghieân cöùuñaàu tieân laø gì? • Sôû thích cuûa ngöôøi tieâu duøng • Maøu saéc vaø giaù caû • Son moâi cuûa ñoái thuû caïnh tranh 15
 16. 16. HOAÏT ÑOÄNG 1 NG XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ VAØCAÙC MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU 16
 17. 17. BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH NG CH NGHIEÂN CÖÙU 1. Proposal Snapshot _________________________ 2 2. Contents __________________________________ 3 3. Market Context and Background ______________ 4 4. Focus_____________________________________ 5 5. Project Outcomes __________________________ 6 6. Approach _________________________________ 7 7. Project Timing and Investment_______________ 10 8. Project Team______________________________ 11 9. Customer Dialogue Process _________________ 12 10. Terms and Conditions ____________________ 14 17 11. Agreement ______________________________ 15
 18. 18. BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH NG CH NGHIEÂN CÖÙU • Ñaëc bieät chuù yù ñeán 4 muïc: 4, 5, 6, 7 4. Focus ________________________________ 5 5. Project Outcomes______________________ 6 6. Approach _____________________________ 7 7. Project Timing and Investment __________ 10• Focus = Research objectives = Muïc tieâu nghieân cöùu• Project outcomes = Action standards = Lyù do nghieân cöùu• Approach = Methodology = Phöông phaùp nghieân cöùu (baogoàm caû keá hoaïch choïn maãu, phöông tieän söû duïng vaø phöôngphaùp tieáp xuùc ñaùp vieân)• Project timing & investment = Timing & budget = Thôøi gianthöïc hieän vaø ngaân saùch 18
 19. 19. BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH NG CH NGHIEÂN CÖÙU• Thöïc hieän baèng 2 phöông phaùp khaûo saùt chính: • Phöông phaùp ñònh tính = Qualitative • Traû lôøi caâu hoûi môû: Theá naøo? Taïi sao? • Tìm hieåu baûn chaát vaán ñeà • Thöôøng ñöôïc thöïc hieän nhö moät nghieân cöùu ñònh höôùng tröôùc khi thöïc hieän nghieân cöùu ñònh löôïng ñeå xaùc ñònh chính xaùc vaán ñeà caàn nghieân cöùu • ñoâi khi coù theå chæ thöïc hieän nghieân cöùu ñònh tính trong tröôøng hôïp ñoái töôïng heïp, kinh phí thaáp, thôøi gian haïn cheá). Ex: Home visit • Khoâng coù baûng caâu hoûi soaïn saün, chæ döïa vaøo söï linh hoaït cuûa ngöôøi ñieàu khieån (moderator) vôùi discussion guide • Maïn ñaøm theo kieåu caù nhaân hoaëc nhoùm (focus group) • Coù theå hoûi tröïc tieáp vaø giaùn tieáp • Ex1: Gia ñình chò coù duøng nöôùc maém haøng ngaøy khoâng? (tröïc tieáp) • Ex2: Chò nghó nhöõng ngöôøi trong cô quan chò coù duøng nöôùc maém haøng ngaøy khoâng? (giaùn tieáp) 19
 20. 20. BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH NG CH NGHIEÂN CÖÙU• Phöông phaùp ñònh löôïng = Quantitative • Traû lôøi caâu hoûi: Bao nhieâu? • Khaúng ñònh vaán ñeà nghieân cöùu • Thöôøng duøng trong nghieân cöùu moâ taû, nhaân quaû • Söû duïng baûng caâu hoûi coù caùc caâu hoûi ñoùng vaø môû ñeå thu thaäp döõ lieäu vaø phaân tích • Xöû lyù baèng caùc phaàn meàm thoáng keâ 20
 21. 21. BÖÔÙC 2: XAÂY DÖÏNG KEÁ HOAÏCH NG CH NGHIEÂN CÖÙU• Coù 4 caùch thu thaäp döõ lieäu coù theå coù trong keá hoaïch nghieân cöùu • Quan saùt • Nhoùm taäp trung (focus group): ñöôïc toå chöùc taïi 1 ñòa ñieåm taäp trung vôùi 1 ngöôøi ñieàu khieån hoaëc IDI (In-depth interview) • Ñieàu tra: hoûi nôi coâng coäng, thích hôïp cho nghieân cöùu moâ taû • Thöïc nghieäm: toå chöùc thöïc hieän trong ñieàu kieän thaät ñeå nghieân cöùu, thích hôïp cho nghieân cöùu nhaân - quaû• Phöông tieän nghieân cöùu ñöôïc söû duïng chuû yeáu laø baûng caâu hoûi• Nguoàn soá lieäu: thöù caáp & sô caáp • Thöù caáp: ñaõ coù saün trong moät taøi lieäu naøo ñoù • Sô caáp: thu thaäp cho muïc ñích nhaát ñònh 21
 22. 22. QUY TRÌNH THIEÁT KEÁ BAÛNG CAÂU HOÛI NG Xaùc ñònh thoâng tin caàn thu thaäp (vaán ñeà caàn nghieân cöùu?) Xaùc ñònh daïng phoûng vaán (tröïc tieáp hay töï ñieàn) Ñaùnh giaù noäi dung töøng caâu hoûi (Hieåu? Coù thoâng tin?) Xaùc ñònh hình thöùc traû lôøi (ñoùng/môû?) Xaùc ñònh caùch duøng töø (ñôn giaûn/khoâng phaûi öôùc ñoaùn)Xaùc ñònh caáu truùc baûng caâu hoûi (Phaàn: Gaïn loïc/Chính/Thoâng tin) Saép xeáp caùc caâu hoûi (Toång quaùt vaø deã tröôùc/Chi tieát vaø khoù sau) Thöû Söûa chöõa Baûng cuoái cuøng 22
 23. 23. CAÂU HOÛI ÑOÙNG NG (CLOSE-END QUESTION)• Coù / khoâng • Ex: Chò coù aên nöôùc maém khoâng?• Coù nhieàu löïa choïn ñeå traû lôøi • Ex: Chò aên nöôùc maém vôùi caùc moùn aên naøo?• Coù nhieàu möùc ñoä ñeå traû lôøi moät ñieàu khaúng ñònh • Ex: Chò vui loøng cho bieát khaû naêng maø chò seõ mua duøng laïi loaïi nöôùc maém naøy? SHOWCARD Nhaát ñònh toâi seõ mua laïi noù 5 Coù theå toâi seõ mua laïi noù 4 Coù theå toâi seõ mua hoaëc khoâng mua laïi noù 3 Coù theå toâi seõ khoâng mua laïi noù 2 Nhaát ñònh toâi seõ khoâng mua laïi noù 1 23
 24. 24. CAÂU HOÛI ÑOÙNG NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang xeáp haïng baèng 2 töø ñoái laäp (Thang ño khoaûng) • Ex: Chò ñaù nh giaù nhö theá naø o veà ñoä maë n (Ít maë n/ laï t - Raá t maë n) cuû a nöôù c maé m thöû theo thang ñieå m sau SHOWCARD THANG ÑIEÅ M Ít/ khoâ ng maë n 1 2 3 4 5 Raá t maë n 24
 25. 25. CAÂU HOÛI ÑOÙNG NG (CLOSE-END QUESTION)• Thang xeáp haïng taàm quan troïng cuûa moät soá tính chaát(Thang ño thöù baäc) • Ex: Theo chò thì nhaõn hieäu cuûa nöôùc maém coù quan troïng ñeå phaûn aùnh chaát löôïng hay khoâng? Cöïc kyø Raát Quan Khoâng quan Hoaøn toaøn quan troïng quan troïng troïng troïng laém khoâng quan troïng 25
 26. 26. CAÂU HOÛI ÑOÙNG NG (CLOSE-END QUESTION)• Thang yù ñònh mua (Thang ño thöù baäc) • Ex: Chò vui loøng cho bieát khaû naêng maø chò seõ mua duøng laïi loaïi nöôùc maém naøy? SHOWCARD Nhaát ñònh toâi seõ mua laïi noù 5 Coù theå toâi seõ mua laïi noù 4 Coù theå toâi seõ mua hoaëc khoâng mua laïi noù 3 Coù theå toâi seõ khoâng mua laïi noù 2 Nhaát ñònh toâi seõ khoâng mua laïi noù 1 26
 27. 27. CAÂU HOÛI ÑOÙNG NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang xeáp haïng töø “thaáp” ñeán “cao” • Ex: So vôùi noàng ñoä muøi lyù töôûng maø chò muoán ôû nöôùc maém, chò haõy ñaùnh giaù noàng ñoä muøi cuûa nöôùc maém thöû SHOWCARD THANG ÑIEÅM 1 2 3 4 5 Quaù nheï Hôi nheï Vöøa yù Hôi naëng Quaù naëngñoái vôùi toâi ñoái vôùi toâi toâi ñoái vôùi toâi ñoái vôùi toâi 27
 28. 28. CAÂU HOÛI ÑOÙNG NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang ño tyû leä: Coù giaù trò 0 tuyeät ñoái • Ex:Trong laàn ñi chôï gaàn ñaây nhaát, chò ñaõ chi heát bao nhieâu tieàn cho nöôùc maém?a. Khoângb. 5.000 ñoàngc. 10.000 ñoàngd. 15.000 ñoànge. 20.000 ñoàngf. Treân 20.000 ñoàng 28
 29. 29. CAÂU HOÛI ÑOÙNG NG(CLOSE-END QUESTION)• Thang ño danh nghóa: Duøng ñeå xeáp loaïi • Ex: Nhoù m tuoå i SEC 25-29 1 A 1 C 3 30-40 2 B 2 D 4 Nhaõ n hieä u NM söû duï ng Knorr 1 Hoà ng Haï nh 2 Höng Thònh 3 Nhaõ n hieä u khaù c 4 29
 30. 30. CAÂU HOÛI MÔÛ (OPEN-END QUESTION)• Loaïi hoaøn toaøn cho pheùp ñaùp vieân traû lôøi theo yù cuûa hoï • Ex: Chò thích loaï i nöôù c maé m thöû naø y ôû ñieå m naø o ? Coø n gì nöõ a khoâ ng? (CAÂ U TRAÛ LÔØ I MÔÛ ) PVV: HOÛ I ROÕ VAØ GHI ÑAÀ Y ÑUÛ Chò khoâ ng thích loaï i nöôù c maé m thöû naø y ôû ñieå m naø o ? Coø n gì nöõ a khoâ ng? (CAÂ U TRAÛ LÔØ I MÔÛ ) PVV: HOÛ I ROÕ VAØ GHI ÑAÀ Y ÑUÛ• Loaïi lieân töôûng töø • Ex: Khi noùi ñeán nhaø thuøng saûn xuaát nöôùc maém thì chò hình dung ñieàu gì? 30
 31. 31. CAÂU HOÛI MÔÛ (OPEN-END QUESTION)• Loaïi hoaøn taát caâu • Ex: Nöôùc maém Phuù Quoác laøm töø caù ………• Loaïi hoaøn taát caâu chuyeän • Ex: Khi nhìn thaáy nhaø maùy Knorr thì toâi coù suy nghó vaø caûm giaùc sau: ………• Loaïi kieåm nghieäm nhaän thöùc coù chuû ñeà • Ex: Ñöa ñaùp vieân xem moät böùc tranh veà daây chuyeàn ñoùng chai nöôùc maém Phuù Quoác Knorr vaø yeâu caàu hoï xaây döïng caâu chuyeän ñaõ vaø ñang xaûy ra trong böùc tranh ñoù 31
 32. 32. SAI LAÀM PHOÅ BIEÁN KHI THIEÁT KEÁ BAÛNG CAÂU HOÛI NG• Hoûi thu nhaäp chính xaùc cuûa ñaùp vieân• Thöôøng xuyeân hay thænh thoaûng• Töøng xem quaûng caùo ñoù vaøo thaùng 2?• Duøng tính töø chung chung: noåi baät / quyeát ñònh nhaát• Chính saùch X cuûa chính phuû laø ñuùng hay khoâng? 32
 33. 33. PHÖÔNG PHAÙP CHOÏN MAÃU• Quy moâ maãu: • Tuøy möùc kinh phí vaø thôøi gian cho pheùp • Tuøy theo loaïi thoâng tin: ñònh löôïng caàn maãu lôùn • Tuøy theo ñôn vò maãu (ñoái töôïng ñieàu tra) • Trong thöïc teá thöôøng laø töø 100 - 200 maãu laø ñuû ñeå mang tính ñaïi dieän • Neáu caàn phaûi chia nhoû ñeå phaân tích thì caàn 30 maãu cho moãi oâ laø ñuû• Caùc phöông phaùp laáy maãu • Coù heä thoáng: khaùi quaùt hoùa cho toaøn boä ngöôøi tieâu duøng • Ngaãu nhieân ñôn giaûn (random) • Ngaãu nhieân coù phaân lôùp / Maãu chæ tieâu (cho toång theå lôùn, phöùc taïp, coù chia nhoû theo tyû leä nhoùm ñeå phaân tích) • Maãu thuaän tieän: choïn ñòa ñieåm thuaän tieän cho vieäc thu thaäp thoâng tin (hoäi chôï, trieån laõm) • Maãu phaùn ñoaùn: phaùn ñoaùn choïn ngöôøi coù trieån voïng cung caáp thoâng tin 33
 34. 34. PHÖÔNG PHAÙP TIEÁP XUÙC• Phoûng vaán tröïc tieáp: • Ñeán nhaø hoaëc chaën ñöôøng ñeå hoûi: caàn ngaén goïn • Ñaùp vieân töï ñieàn vaøo baûng caâu hoûi: thöôøng nhaàm laãn • Taäp trung: • IDI = In-depth Interview • Focus group• Phoûng vaán qua ñieän thoaïi: ñuùng ñoái töôïng nhöng phaûi ngaén goïn• Göûi thö khaûo saùt: thöôøng nhaàm laãn 34
 35. 35. BÖÔÙC 3: THU THAÄP THOÂNG TIN• Tìm ñuùng ñaùp vieân ng• Thöïc hieän phoûng vaán ng• Ghi laïi chính xaùc caâu traû lôøi• Giao noäp thoâng tin• Hoaøn taát coâng vieäc nghieân cöùu taïi hieän tröôøng ng• Caùc ñieåm chuù yù: – Phoûng vaán vieân caàn linh hoaït vaø thoâng minh trong focus group vaø IDI – Vaät duïng hoã trôï vieäc phoûng vaán phaûi ñöôïc chuaån bò ñaày ñuû – Chuaån bò quaø taëng (branding) 35
 36. 36. 36
 37. 37. BÖÔÙC 4: PHAÂN TÍCH THOÂNG TIN• Maõ hoùa – Tröôùc khi thu thaäp (caâu hoûi ñoùng) – Sau khi thu thaäp (caâu hoûi môû)• Nhaäp lieäu (Manual, Excel, SPSS): GIGO• Xöû lyù – Döõ lieäu ñònh tính: ñeám taàn soá vaø tính % – Döõ lieäu ñònh löôïng: tính trung bình coäng (mean), mode, trung vò (median), khoaûng bieán thieân, phöông sai, ñoä leäch chuaån (SD) 37
 38. 38. BÖÔÙC 5: TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ • Baûng bieåu thoáng keâ ng ng – Baûng ñôn Bestfood 25 oN Competitive 25 oNRESPONDENTS 159 159Tasty/Delicious 6.3 6.3Rich (beo) 4.8 4.7Full Flavour (Dam da) 6.4 6.4Fishy 6.5 6.4Distinctive 6.8 6.6 – Baûng keát hôïp Key measures Pre use Blank use Blending use Cooking Post use BF 25 C1 25 BF 25 C1 25 BF 25 C1 25 BF 25 C1 25 BF 25 C1 25 Overall liking NA NA 6.5 6.3 6.7 6.6 6.9 6.9 7 6.5 Darkness 5.4 5.6 5.5 5.9 5.1 5.3 NA NA NA NA Color liking 6.4 6.2 NA NA NA NA NA NA 6.6 6.1 Aroma liking 6.8 6.6 6.7 6.3 6.6 6.4 6.9 6.7 6.9 6.3 Taste liking NA NA 6.5 6.3 6.6 6.6 7 6.8 6.8 6.3 Saltiness NA NA 6 6.3 5.4 5.7 5.5 5.8 NA NA Sweetness NA NA 5 4.7 5 4.8 5 4.8 5.9 5.7 Unpriced purchase intention NA NA NA NA NA NA NA NA 7.4 7.1 38 Priced purchase intention NA NA NA NA NA NA NA NA 6.9 6.4
 39. 39. BÖÔÙC 5: TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ Overall Saticfaction- What is best? Means New Knorr 2 9 24 52 13 3.64 Cell 1 Current Knorr 2 8 32 46 13 3.59 New Knorr 4 9 23 49 15 3.63 Cell 2 Hung Thinh 1 12 31 39 17 3.59• Ñoà thò thöôøng duøng ng ng Cell 3 New Knorr 1 5 27 44 22 3.81 Hong Hanh 2 6 39 48 6 3.51 – Daïng thanh 0% 20% 40% 60% 80% 100% % of Respondents Very dissatified 2 3 4 Very satisfied – Daïng thanh keát hôïp New Knorr Vs. Current Knorr Equal – Daïng baùnh Preference 5% Prefer Current Knorr – Daïng maïng nheän Prefer 39% New Knorr 56% Color liking - pre use Housewife Overall liking - post use Color liking - post use 40 7 19 Overall liking - cooking Aroma liking - pre use Craftworker/Elementary occupation 10 6 Overall liking - blended Aroma liking - blank 8 Office worker 6 Overall liking - blank 5 Aroma liking - blended 5 Professional (Dotor/ Lawyer/ engineer...) 4 Taste liking - post use Aroma liking - cooking 3 Taste liking - cooking Aroma liking - post use Retired 1 Taste liking - blended Taste liking - blank 1 Unemployed 1 1 0 10 20 30 40 50 BF 33oN C1 33oN 39
 40. 40. BÖÔÙC 5: TRÌNH BAØY KEÁT QUAÛ Contents 1.0 Introduction 4 2.0 Conclusions and Recommendation 8 3.0 Main Findings 10 4.0 Respondent Profile 34 3 40
 41. 41. HOAÏT ÑOÄNG 2 NGVIEÁT RESEARCH BRIEF 41
 42. 42. ÑAËC ÑIEÅM CUÛA MOÄT NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG TOÁT NG • Coù phöông phaùp khoa hoïc • Coù tính saùng taïo ng • Söû duïng nhieàu phöông phaùp ng • Coù söï lieân quan roõ raøng giöõa soá lieäu vaø söï kieän ng • Giaù trò thoâng tin / chi phí • Coù thaùi ñoä hoaøi nghi laønh maïnh vôùi nhöõng giaû nh nh ñònh cuûa nhaø quaûn trò marketing • Coù ñaïo ñöùc marketing (cho khaùch haøng & ch ng ngöôøi tieâu duøng) ng 42
 43. 43. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Caùc Coâng ty Nghieân cöùu thò tröôøng taïi Vieät Nam: ACNielsen / ngTaylor Nelson Sofres / Gfk / NFO / Customer Insights / Etc.• Caùc nghieân cöùu thò tröôøng thoâng duïng ng ng – Nghieân cöùu ñònh tính: • Khaùm phaù haønh vi tieâu duøng • Thöû nghieäm nhaõn hieäu, quaûng caùo • Phaùt trieån caùc giaû thuyeát veà thò tröôøng • Etc. – Nghieân cöùu ñònh löôïng: • Ño löôøng giaù trò thöông hieäu • Ño löôøng hieäu quaû quaûng caùo • Ño löôøng möùc ñoä thoûa maõn cuûa khaùch haøng • Etc. 43
 44. 44. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Coù 4 nhoùm: 1. Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic understanding) • Hieåu bieát veà ngöôøi tieâu duøng (Consumer understanding) • Hieåu bieát veà khaùch haøng (Customer understanding) • Hieåu bieát veà nhaõn hieäu (Brand understanding) • Hieåu bieát veà saûn phaåm (Product understanding) 2. Phaùt trieån yù töôûng (Idea development) 3. Ñaùnh gía phoái thöùc marketing (Mix evaluation) 4. Theo doõi thò tröôøng (Market monitoring) 44
 45. 45. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic understanding) – Hieåu bieát veà ngöôøi tieâu duøng (Consumer understanding) • Exploratory qualitative research (ñònh tính): Xaây döïng giaû thuyeát veà caáu truùc thò tröôøng, ñoäng cô mua haøng vaø nhöõng khuynh höôùng môùi • Habits and attitudes studies (ñònh löôïng): Tìm hieåu thoùi quen tieâu duøng vaø nhöõng suy nghó / yù kieán veà nhöõng vaán ñeà cuï theå, veà söï nhaän bieát nhaõn hieäu, maät ñoä söû duïng vaø hình aûnh nhaõn hieäu • Segmentation studies (ñònh löôïng): Tìm hieåu thoâng tin veà nhu caàu töông töï ñeå phaân khuùc thò tröôøng • Etc. 45
 46. 46. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic understanding) – Hieåu bieát veà khaùch haøng (Customer understanding) • Satisfaction surveys (ñònh löôïng): Xaùc ñònh nhu caàu cuûa ngöôøi baùn leû vaø thaùi ñoä cuûa hoï veà nhaõn hieäu, saûn phaåm vaø dòch vuï • Shopper research (ñònh löôïng): Phaân tích haønh vi vaø thaùi ñoä mua haøng (choïn löïa cöûa haøng, phaûn öùng vôùi khuyeán maõi, etc.) 46
 47. 47. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic understanding) – Hieåu bieát veà nhaõn hieäu (Brand understanding) • Brand image/equity studies (ñònh löôïng): ño löôøng hình aûnh vaø giaù trò cuûa nhaõn hieäu trong loøng ngöôøi tieâu duøng 47
 48. 48. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Nhaän thöùc chieán löôïc (Strategic understanding) – Hieåu bieát veà saûn phaåm (Product understanding) • Preference mapping (ñònh löôïng): Xaây döïng moái lieân heä giöõa nhöõng thuoäc tính cuûa saûn phaåm vaø söï öa thích cuûa ngöôøi tieâu duøng • Product benchmarking (ñònh löôïng): Kieåm tra saûn phaåm cuûa mình vôùi ñoái thuû caïnh tranh 48
 49. 49. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Phaùt trieån yù töôûng (Idea development) ng – Qualitative exploratory research (ñònh tính): Thu thaäp nhöõng hieåu bieát veà ngöôøi tieâu duøng ñeå phaùt trieån yù töôûng môùi – Concept Test (ñònh tính): ñaùnh giaù caùc yù töôûng thöû nghieäm 49
 50. 50. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Ñaùnh giaù phoái thöùc tieáp thò (Mix evaluation): ñònh löôïng nh ng – Innocheck: ñaùnh giaù yù töôûng lieân quan ñeán yù ñònh mua (purchase intention) vaø söï ñoäc ñaùo (uniqueness) – BAR Test: Xaùc ñònh ñieåm khaùc bieät (discriminator) haáp daãn nhaát ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng – Preview Test: ño löôøng hieäu quaû cuûa quaûng caùo (Söû duïng animatic) – Product Test: So saùnh saûn phaåm môùi so vôùi ñoái thuû caïnh tranh – Pack Test: ño löôøng phaûn öùng cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi bao bì môùi – STM (Simulated Test Market): ño löôøng tieàm naêng baùn haøng, cho thaáy ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa marketing mix 50
 51. 51. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Theo doõi thò tröôøng (Market monitoring): ñònh löôïng ng ng – Retail audit: Cung caáp thoâng tin veà doanh thu, thò phaàn, giaù caû, phaân phoái vaø caùc hoaït ñoäng baùn haøng trong caùc cöûa haøng baùn leû khaùc nhau -> xaùc ñònh xu höôùng veà ñoä lôùn vaø caáu truùc cuûa thò tröôøng + söï hoaøn thieän cuûa hoaït ñoäng nhaõn hieäu – Consumer panels: Theo doõi quaù trình mua haøng cuûa töøng caù nhaân vaø hoä gia ñình ñeå cung caáp thoâng tin veà haønh vi mua haøng vaø caáu truùc thò tröôøng (VD: maät ñoä söû duïng, taàn soá mua haøng, thoâng tin veà ngöôøi mua, möùc ñoä trung thaønh, thò phaàn, v.v..) 51
 52. 52. CAÙC NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG THOÂNG DUÏNGNG• Theo doõi thò tröôøng (Market monitoring): ñònh löôïng ng ng – Brand health check / tracking: Theo doõi “söùc khoûe” cuûa nhaõn hieäu so vôùi ñoái thuû caïnh tranh, bao goàm giaù caû, phaân phoái, thò phaàn, möùc ñoä nhaän bieát, doanh soá, maät ñoä söû duïng, möùc ñoä trung thaønh, v.v – Post-launch evaluation: Duøng thöôùc ño gioáng nhö Brand Health Check ñeå theo doõi hieäu quaû cuûa moät nhaõn hieäu môùi sau khi tung ra thò tröôøng – Ad tracking studies: ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa quaûng caùo sau khi chieáu ñeå ño löôøng söï gia taêng veà möùc ñoä nhaän bieát nhaõn hieäu / phim quaûng caùo hoaëc söï thay ñoåi veà nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng 52
 53. 53. Creative ideas Test Advertising Explore animatic Modify Brief Develop creative Pre-View Advertising scripts ideas Quantitative Qualitative Proposition test Shoot Bar test Secure Film external claim Perfume support Develop test Test film Do claim Propositions Pre-View In-use support tests Final Concept Perfume High test Book Brief capex Media STM1 Full mix test Decide STM2 pricing Refine (Falcon2Understand concepts etc.) markets, Explore Concept Early Further habits, concepts test Establish Develop Product product STM Post- trends, Invent Project products testing development Capital STM2 launch concepts Qualitative STM1 Final Distribute needs Feedback Proposal (Falcon 2 feedback innocheck In-use Low Product etc.) Various test with capex Market concept Studies In-use Establish technology/ process Packaging Pack Design Prepare Graphics Test Brief Event plant Capital Quantitative Proposal expectations Market Pack Pack Trade Research Early Pack function Launch Event Develop Design test test packaging Brief Qualitative In-use Mandatory Market Research Assess customer service Set Pack LAUNCH issues Activity IDEAS specification FEASIBILITY CAPABILITY PREPARATION 53
 54. 54. HOAÏT ÑOÄNG 3 NGCAÙC LOAÏI NGHIEÂN CÖÙU THÒ TRÖÔØNG NG 54
 55. 55. KEÁT LUAÄNCoâng taùc nghieân cöùu thò tröôøng laø böôùc ñaàu tieân ngtrong vieäc xaây döïng chieán löôïc marketing ñeå thu ngthaäp nhöõng thoâng tin thaät söï caàn thieát nhaèm ñöa racaùc quyeát ñònh marketing ñuùng ñaén ng 55

×