Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ KHÔNG CÓ SÚNG
Chủ đề
HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ
- Mô tả: Học sinh đóngvai trò là người được...
-Giáo trình GDQP- AN NXB GDViệt Nam 2011
Nhiệm
vụ
Vấn đề huấn luyện 1: Động tác đi nghiêm, đứng lại.
Vấn đề huấn luyện 2...
Động tác
Nghiêm, nghỉ
15’ Nêu ý nghĩa, giới
thiệu động tác theo
3 bước.
Nêu những điểm
chú ý.
Nghe, theo dõi
nắm...
Đánh
giá
Tiêuchí đánh giá cho nhiệmvụ mà các emthực hiện:
Chưa
đạt
C
Trung
bình B
Khá A Tốt A+ Tổng
điểm
Cá nhân :
Thực
hi...
Kết
luận
Các em vừa hoàn thành bài huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, dựa trên
những điều, động tác đã học được các em đã tạo...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ

2,146 views

Published on

huan luyen doi ngu

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ

  1. 1. HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ KHÔNG CÓ SÚNG Chủ đề HUẤN LUYỆN ĐIỀU LỆNH ĐỘI NGŨ - Mô tả: Học sinh đóngvai trò là người đượchuấnluyệnđể thực hiện đúngcác điềulệnh: các độngtác trong điềulệnhđội ngũ - Lứa tuổi áp dụng : Học sinh lớp10 đã học xong bài 2 trong sách Giáo Dục Quốc Phòng 10 - Thời gianthực hiện: 2 tiếngthựchành ngoài công viên - Từ khóa : điềulệnh,đội ngũ Giới thiệu - Môn học ĐLĐN là môn học hết sức quan trọng trong hệ thống các môn học quân sự của QĐNDVN. Qui định cho mọi quân nhân chấp hành theo chỉ thị mệnh lệnh của người chỉ huy được tập trung và thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. - Phạm vi bài này giới thiệu cho người học nắm được động tác đang đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải ( hoặc bên trái) chào và thôi chào. - Bài viết dựa trên tài liệu ĐLĐN QĐNDVN xuất bản 2011
  2. 2. -Giáo trình GDQP- AN NXB GDViệt Nam 2011 Nhiệm vụ Vấn đề huấn luyện 1: Động tác đi nghiêm, đứng lại. Vấn đề huấn luyện 2: Động tác đi đều chuyển thành đi nghiêm nhìn bên phải (trái) chào và thôi chào. Quá trình I. THỦ TỤC LÊN LỚP: 1. Thuû tuïc thao tröôøng: - Giáo viên nhaän lôùp, kieåm tra quaân soá, chaán chænh ñoäi hình, baùo caùo caáp treân (neáu coù) - Phoå bieán quy ñònh kyû luaät, veä sinh thao trường… - Kiểm tra bài cũ. 2. Haï khoa muïc: Teân baøi; Muïc ñích, yeâu caàu; Noäi dung vaø thôøi gian; Toå chöùc, phöông phaùp. II. TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI: NỘI DUNG THỜI GIAN PHƯƠNG PHÁP Giáo viên Học viên
  3. 3. Động tác Nghiêm, nghỉ 15’ Nêu ý nghĩa, giới thiệu động tác theo 3 bước. Nêu những điểm chú ý. Nghe, theo dõi nắm chắc ý nghĩa, khẩu lệnh, động tác mẫu của giáo viên Động tác quay tại chỗ. 15’ “ “ Tổ chức luyện tập 45’ Phổ biến kế hoạch luyện tập, duy trì luyện tập Nắm chắc kế hoạch luyện tập và tập theo kế hoạch đã phổ biến Hội thao đánh giá kết quả 15’ Tập trung lớp học, gọi mỗi tiểu đội 1 đến 2 đ/c ra thực hiện từng nội dung. Nhận xét, cho điểm. Làm theo yêu cầu của giáo viên
  4. 4. Đánh giá Tiêuchí đánh giá cho nhiệmvụ mà các emthực hiện: Chưa đạt C Trung bình B Khá A Tốt A+ Tổng điểm Cá nhân : Thực hiện lại đúng và chuẩn động tác do giáo viên hướng dẫn. Sai hoàn toàn động tác Thực hiện đúng nhưng chưa chuẩn do thiếuchú ý quansát Thực hiện đúng, chuẩn động tác theonhư hướng dẫn Thực hiện đúng,chuẩn động tác, thể hiệnđượcsự nghiêmtúc, quyếttâm hùngmạnh, trang nghiêmcủa quânđội. 4 Tiểu đội: Kết hợp động tác với các thành viên khác trong tiểu đội Không nhịp nhàng, trùng khớpvới các bạn Nhịp nhàng, trùng khớp nhưng chưa đẹp Nhịp nhàng, trùng khớp,phối hợphiểuý lẫnnhau Nhịpnhàng, trùng khớp, phối hợp hiểuýlẫn nhau, di chuyểnvị trí có trật tự biểuhiệnsự thốngnhất hùngmạnh, trang nghiêmcủa quânđội 4 Trật tự, nghiêm túc và vệ sinh khu vực trong giờ học Mất trật tự, vệ sinh Còn nói chuyện riêng, khôngchú ý Trật tự, giữvệ sinh chung Tích cực giữ gìn trật tự, vệ sinh chung của toàn tập thể lớp 1 Phát biểu trong giờ học Không phát biểu Phát biểu ít Tích cực phát biểu 1
  5. 5. Kết luận Các em vừa hoàn thành bài huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, dựa trên những điều, động tác đã học được các em đã tạo được tác phong nghiêm túc, tư thế hùng mạnh, khẩn trương và đức tình bình tĩnh nhẫn nại, đồng thời rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật, thống nhất tập trung, sẵn sàng nhận mệnh lệnh. Qua đó các em thể hiện được lòng yêu và bảo vệ Tổ quốc hơn nữa.

×