Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 2.2

295 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Bài 2.2

 1. 1. BÀI 2.2ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH
 2. 2. -Ngày 4/9       Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên vềqũy tiền mặt 720.000                         ĐK               a)   Nợ TK 111     :720000                                                      Có TK4612 :72000                                   b)  Có TK 008         :           720.000-Ngày 6/9       Chi tiền mặt mua vật liệu về nhập kho dùng chohoạt động sự nghiệp 540.000ĐK                     Nợ TK 152          :540000 Có TK 111 : 540000                                                
 3. 3. -Ngày 8/9       Rút TGKB về  quỹ tiền mặt để chi lương 480.000              ĐK                     Nợ TK 111        :480.000                                                Có TK 112  :480.000            -Ngày 10/9      Chi mua TSCĐ bằng tiền mặt 600.000 dùng ch0HĐTX thuộc nguồn kinh phi đầu tư xây dựng cơ bản              ĐK                a)  Nợ TK 211      :   600.000                                               CóTK 4466    :600.000       
 4. 4. -Ngày 12/9      Chi quỹ tiền mặt trả lương 450.000,mua thẻ BHYT 13.500              ĐK                     Nợ TK 334:          450.000                                         Nợ TK 3322:   13.500                                                Có TK 111                 :  463.5000-Ngày 13/9      Thu sự nghiệp bằng TGKB 750.000              ĐK                      Nợ TK 112           :   750.000                                                Có TK 511                   :     750.000
 5. 5. -Ngày 14/9      Cấp phát kinh phí hoạt động thườngxuyên cho cấp dưới bằng TGKB 300.000, bằng tiền mặt120.000            Nợ TK 341         : 420.000                             Có TK112 :300.000                              Có TK111 :   120.000-Ngày 15/9      Thu phí,lệ phí  bằng tiền mặt 450.000              Nợ TK461   :        450.000                      Có TK511   :450.000   -
 6. 6.                                            -Ngày 18/9        Thu bán thanh lý TSCĐ bằng tiền mặt72.000             Nợ TK 111    :       72.000                  Có TK 5118        :   72.000-Ngày 20/9         Nộp cho ngân sách Nhà nước số thuphí,lệ  phí phải nôp  450.000 tiền mặt      a)      Nợ TK511           :    450.000                   Có TK 3332  : 450.000              b) Nợ TK 333 : 450.000                       Có TK 111           :  450.000
 7. 7. -Ngày 24/9         Thanh toán cho người  bán  bằng TGKB 330.000           Nợ TK 331  :       330.000               Có TK 112 :     330.000-Ngày 26/9          Rút dự toán kinh phí  hoạt động thường xuyênbằng TGKB   240.000           a)        Nợ TK 112      : 240.000                     C ó TK 4612     ; 240.000             b.  C ó TK 008    : 240.000
 8. 8. -Ngày 28/9          Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB 720.000            ĐK     Nợ TK 112    :     720.000                          Có TK 4612  : 720.000            -Ngày 29/9         Rút TGKB về quỹ tiền mặt đểchi theo lệnh chi 720.000            ĐK      Nợ TK 112      :  720.000                             Có TK 111 :     720.000
 9. 9.                                             -Ngày 29/9        Chi theo lệ nh chi gồ m các  khoả n trong dựtoán bằ ng tiề n mặ t 720.000;trong đó chi sai  không đượ cduyệ t là 120.000,kinh phí thừ a nộ p cho Nhà nướ c bằ ng tiề nmặ t    a)         Nợ TK 461 :             600.000                 Nợ TK 3118 :          120.000                     Có TK 661  :      720.000       b)     Nợ TK 4612   :        120.000                        Có TK 111  :       120.000

×