Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ชุดครุภัณฑ์ทันตกรรมเพิ่มเติมสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.ความต้องการ เครื่องขูดหินปูนนาลายไฟฟ้...
-๒-
๑.๓ เงื่อนไขเฉพาะ
๑.๓.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน
๑.๓.๒ ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาแสดงวิธีการใช้งานและการบ้...
๒. ความต้องการ เครื่องฉายแสงสาหรับวัสดุอุดฟัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ท้าให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป...
๓. ความต้องการ เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในงานบริการทันตกรรมด้านการอุดฟัน
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไ...
๔.รายการเครื่องมือบริการทันตกรรม
๑. ชุดตรวจช่องปาก ๑๕ ชุด
- tray shallow, stainless steel ๒๒x๑๖ cm ๑๕ อัน
- Mouth mirror w...
-๒-
๔. ชุดถอนฟัน
- Cartridge Syringe ๕ อัน
- Forceps No. ๑๕๐ ๕ อัน
- Forceps No. ๑๕๑ ๕ อัน
- Forceps No. ๑๕๐s ๕ อัน
- Forc...
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ้านวน ๒ รายการ
...................................................
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๒ /๒๕๕๗
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ้านวน ๒ รายการ
ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม...
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดกา...
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจา...
-๔-
ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๕. ...
๖. การทาสัญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท้าการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท...
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว...
แบบใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
๑. ข้าพเจ้า หจก./บริษัท…………………………………………………………………………………… ที่อยู่
เลขที่…...
-๒-
จังหวัดบุรีรัมย์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือจังหวัดบุรีรัมย์อาจเรียกสอบราคา
ใหม่ก็ได้
๕. ข้าพเ...
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรอง...
-๒-
๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O ………………………………………………………………………
O …………………...
บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 ๑.แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้านวน ……………แผ่น
 ๒.หนังสือมอบอ้านาจ ซึ่งปิดอา...
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ชุดทันตกรรม
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ชุดทันตกรรม

3,532 views

Published on

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ชุดทันตกรรม

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ชุดทันตกรรม

 1. 1. ชุดครุภัณฑ์ทันตกรรมเพิ่มเติมสาหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล ราคากลาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑.ความต้องการ เครื่องขูดหินปูนนาลายไฟฟ้า (Ultrasonic scaler) วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ขูดหินน้้าลายในคลินิกทันตกรรม ๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป ๑.๑.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น,ยุโรป,อเมริกา,ออสเตรีย,เกาหลีหรือประเทศไทย กรณีเป็น ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย จะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือผ่านการรับรอง ISO ๑๓๔๘๕ ๑.๑.๒ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐-๒๔๐ Volt ๕๐ Hz ๑.๑.๓ สามารถต่อท่อน้้าจากยูนิตทันตกรรมโดยต่อกับ Coupling น้้าของยูนิตทันตกรรมและจากถังบรรจุน้้า ๑.๑.๔ มีตู้วางเครื่องขูดหินน้้าลายชนิดมีล้อเลื่อน ตัวตู้ท้าด้วยไม้บุด้วยโฟเมก้า มีถังสแตนเลสบรรจุน้้า ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลิตร และติดตั้งมอเตอร์ส้าหรับส่งน้้าเข้าเครื่องขูดหินน้้าลาย ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน ๔๘ Volt ๑.๑.๕ มีหัวขูดหินน้้าลายให้อย่างน้อย ๒ หัว อาจเป็นชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดตามต้องการ ๑.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค ๑.๒.๑ Hand piece และวงจรของตัวเครื่อง เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเดียงกัน ๑.๒.๒ Hand piece ของเครื่องขูดมี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic ๑.๒.๓ มีความถี่ในการสั่นไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ รอบ/นาที ๑.๒.๔ สามารถปรับความแรงของการสั่นและปริมาณน้้าได้ตามความต้องการ ๑.๒.๕ สามารถใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานได้โดย Hand piece และเครื่องไม่ร้อนผิดปกติในลักษณะการใช้ งานปกติ ๑.๒.๖ มีสวิทซ์เปิด-ปิด ที่ตัวเครื่อง ๑.๒.๗ มีสวิทซ์เท้า (Foot switch) ควบคุมการท้างาน Hand piece ๑.๒.๘ มี solenoid Valve ควบคุมการไหลของน้้า ๑.๒.๙ มี Filter กรองน้้าก่อนเข้า Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้้าในเครื่อง ๑.๒.๑๐ มีหลอดไฟสีเขียวเป็นตัวแสดงให้เห็นในขณะเครื่องท้างาน ๑.๒.๑๑ มีอุปกรณ์ที่วางหัว Hand piece ติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่อง ตามค้าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๔๙๐ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อกรรมการ ๑ นายวีกิจ ศรีภิลา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ ๒ นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ ๓ นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ
 2. 2. -๒- ๑.๓ เงื่อนไขเฉพาะ ๑.๓.๑ เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน ๑.๓.๒ ผู้ขายจะต้องส่งช่างมาแสดงวิธีการใช้งานและการบ้ารุงรักษาเครื่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ๑.๓.๓ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพทุกระบบอย่างน้อย ๑ ปี นับจากวันส่งมอบของครบและจะต้องมา ตรวจเช็คบ้ารุงรักษาเครื่องทุก ๖ เดือน ๑.๓.๔ ในระยะประกัน ถ้าเครื่องมีปัญหา ผู้ขายต้องรีบด้าเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ ได้รับแจ้ง หากแก้ไขแล้วถึง ๒ ครั้ง ยังไม่สามารถใช้ได้ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ๑.๓.๕ มีคู่มือการใช้งานและบ้ารุงรักษามีคู่มือตรวจซ่อมและวงจร อย่างน้อย ๒ ชุด ตามค้าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๔๙๐ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อกรรมการ ๑ นายวีกิจ ศรีภิลา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ ๒ นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ ๓ นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ
 3. 3. ๒. ความต้องการ เครื่องฉายแสงสาหรับวัสดุอุดฟัน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ท้าให้วัสดุอุดฟันแข็งตัว ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ๒.๑.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐-๒๔๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ ๒.๑.๒ อุปกรณ์ประกอบด้วย ตัวเครื่อง,แท่งน้้าแสงหรือสายน้าแสง, Radiometer และมีแผ่นพลาสติกกรอง แสง เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับตา ๒.๑.๓ เครื่องสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ๒.๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น , ยุโรป, อเมริกา, ไทย, ออสเตรีย, เกาหลีหรือไต้หวัน ๒.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค ๒.๒.๑ หลอดก้าเนิดแสง เป็นชนิด LED ๒.๒.๒ แสงที่ออกมามี Wave Length ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ Nanometers (NM>) และมีความเข้มแสง (High Intensity Output) ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ mW/cm ๒.๒.๓ ในขณะฉายแสงมีความเข้มแสงที่คงที่โดยตลอด ๒.๒.๔ มีสัญญาณเตือนเมื่อเวลาของการฉายแสงครบ ๑๐ หรือ ๒๐ วินาที หรือมีสวิตซ์ส้าหรับตั้งเวลาและมี สัญญาณเตือนเมื่อเวลาของการฉายแสงครบ ๒.๒.๕ แท่งน้าแสง (Quartz Rod) สามารถดึงออกจาก Hand Piece เพื่อท้าความสะอาดและสามารถน้าไป ฆ่าเชื้อ ด้วยวิธีการนึ่งฆ่าเชื้อโรคหรือแช่ในน้้ายาฆ่าเชื้อได้ ๒.๒.๖ ปลายแท่งน้าแสงมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร ๒.๒.๗ ตัวเครื่องมีสวิตซ์เปิด-ปิด และมีสัญญาณแสดงการท้างานของเครื่อง ๒.๒.๘ มี Radiometer Light Checker เพื่อตรวจสอบความเข้มแสงว่าเป็นไปตามข้อก้าหนดหรือไม่ โดย Radiometer จะประกอบอยู่ในตัวเครื่องหรือแยกต่างหาก ๒.๓ มีใบรับประกันคุณภาพจากบริษัทผู้ผลิต ๒.๔ มีคู่มือการใช้และบารุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด ๒.๕ มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจาหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต ตามค้าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๔๙๐ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อกรรมการ ๑ นายวีกิจ ศรีภิลา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ ๒ นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ ๓ นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ ๒
 4. 4. ๓. ความต้องการ เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในงานบริการทันตกรรมด้านการอุดฟัน ๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป ๓.๑.๑ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน ๒๒๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐ เฮิรตซ์ ๓.๑.๒ ตัวเครื่องท้าด้วยวัสดุแข็งแรงไม่แตกง่าย ๓.๑.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่น ,ยุโรป,อเมริกา ,ไต้หวัน ,ออสเตรเลีย ,เกาหลีหรือไทย กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ ของประเทศไทย จะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากส้านักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือผ่านการรับรอง ISO ๑๓๔๘๕ ๓.๒ คุณสมบัติทางเทคนิค ๓.๒.๑ เครื่องเดินเงียบ ใช้ระบบ Solid State ๓.๒.๒ ความเร็วของการสั่นสม่้าเสมอ ๓.๒.๓ ความเร็วของการสั่นไม่ต่้ากว่า ๔,๐๐๐ รอบ/นาที ๓.๒.๔ มีหน้าปัดบอกเวลาท้างานของเครื่องพร้อมที่ตั้งเวลาท้างานแบบอัตโนมัติ ๓.๒.๕ มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง ๓.๒.๖ มีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย ๓.๓ มีใบรับประกันคุณภาพ จากบริษัทผู้ผลิต ๓.๔ มีคู่มือการใช้ และบารุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑ ชุด ๓.๕ มีคู่มือกรซ่อม และวงจร ของเครื่องอย่างละเอียด (Technical/Service Manual) ๓.๖ มีใบรับรองการเป็นผู้แทนจาหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต ตามค้าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๔๙๐ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อกรรมการ ๑ นายวีกิจ ศรีภิลา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ ๒ นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ ๓ นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ
 5. 5. ๔.รายการเครื่องมือบริการทันตกรรม ๑. ชุดตรวจช่องปาก ๑๕ ชุด - tray shallow, stainless steel ๒๒x๑๖ cm ๑๕ อัน - Mouth mirror with handle ๑๕ อัน - Explorers No.๕ ๑๕ อัน - Cotton Pliers ๑๕ อัน - แก้วน้้าชนิด stainless dia. ๗ cm. ๑๕ อัน ๒. ชุดอุดฟันอมัลกัม - Spoon excavator Double end No.๑๑๙-๑๒๐,๑๑๕-๑๑๖,No.๑,๒,๓ ๓ อัน - Dycal carrier ๓ อัน - Cement spatula ๓ อัน - Glass slab ๓ อัน - Plastic instrument ๓ อัน - Amalgam carrier (Double end) ๓ อัน - Amalgam pluggers (Doule end) ๓ อัน - Ball Burnisher ๓ อัน - Amalgam carver Hollenback No.๒ ๓ อัน - Amalgam Well ๓ อัน - Maxtrix retainer, lvory type c band ๓ อัน - Maxtrix retainer, Tofflemire c band ๓ อัน ๓.ชุดอุดฟันคอมโพสิต เรซิน - Composite carver ๓ อัน - Cement spatula ๓ อัน - Dycal carrier ๓ อัน - Celluloid strip ๑ กล่อง - พู่กัน Micro Brush ๒ กล่อง ตามค้าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๔๙๐ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อกรรมการ ๑ นายวีกิจ ศรีภิลา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ ๒ นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ ๓ นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ
 6. 6. -๒- ๔. ชุดถอนฟัน - Cartridge Syringe ๕ อัน - Forceps No. ๑๕๐ ๕ อัน - Forceps No. ๑๕๑ ๕ อัน - Forceps No. ๑๕๐s ๕ อัน - Forceps No. ๑๕๑s ๕ อัน - Forceps Cowhorn No. ๒๓ ๑ อัน - Elevator straight No. ๒ ๕ อัน - Elevator Angle Right & Left ๑ คู่ - Elevator Byonet Right & Left ๑ คู่ - Root Tip Pick Straight ๒ อัน - Root Tip Pick Angle Right & Left ๑ คู่ - Root Tip Pick Double end ๑ อัน - Surgical curette ๓ อัน - Scissor surgical leugth ๕” curve ๒ อัน ๕.ชุดขูดหินปูน - หัวขูดหินปูนไฟฟ้า P๑๐ ๓ อัน - Universal Sickle ๓ อัน - Pumice Cup ๕ อัน ตามค้าสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ ๑๗๔๙๐ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลายมือชื่อกรรมการ ๑ นายวีกิจ ศรีภิลา ทันตแพทย์ปฏิบัติการ ประธานกรรมการ ๒ นางอาภรณ์ ขอชูกลาง พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ ๓ นายธีระชัย จันทร์ขาว พยาบาลวิชาชีพช้านาญการ กรรมการ
 7. 7. ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ้านวน ๒ รายการ ....................................................................... ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ โดยโรงพยาบาลโนนดินแดง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ การแพทย์ จ้านวน ๒ รายการ คือ ๑.ยูนิตท้าฟัน จ้านวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลโนนดินแดง ๒.ชุดเครื่องมือทันตกรรม จ้านวน ๑ ชุด วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับ รพ.สต.ล้านางรอง เป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น ๕๓๘,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว ๒. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ ราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ก้าหนดให้ยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานอ้านวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง และก้าหนดเปิดซองใบเสนอ ราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มงานอ้านวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง ส้านักงาน สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ หรือสอบถามทาง โทรศัพท์ ๐ ๔๔๖๐ ๖๒๔๗ ต่อ ๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ที่ https://nondindang.net , https://process.gprocurement.go.th ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นางภัทรี เลาติเจริญ) ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลโนนดินแดง ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
 8. 8. เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑๒ /๒๕๕๗ การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ้านวน ๒ รายการ ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ------------------------------ โรงพยาบาลโนนดินแดงส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ้านวน ๒ รายการ (รายละเอียดปรากฏตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) ซึ่งครุภัณฑ์การแพทย์ที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน้า และข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา มีดังนี ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ๑.๒ แบบใบเสนอราคา ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย ๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน ( ๑) หลักประกันสัญญา ๑.๕ บทนิยาม ( ๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ( ๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร ( ๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ( ๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม ระเบียบของทางราชการ ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๓. หลักฐานการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมา พร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล -๒-
 9. 9. (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง การจด ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้มีอ้านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง ( ๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง ( ๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) ( ๔) ให้ยื่นส้าเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.๖ (๑) ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (๑) แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔ ( ๒) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอ บอ้านาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ( ๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ๔. การเสนอราคา ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ้านวนเงินที่เสนอจะต้อง ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ทุกแห่ง ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคาเพียง ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอรายการให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคา รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดย คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา โดย ภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน สัญญาซื้อขาย -๓-
 10. 10. ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง ราชการ ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้องโดยผู้มี อ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ เสนอราคาจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของยูนิตท้าฟันที่เสนอจ้านวน ๑ ชุด ยกเว้นชุดทันตกรรม เพื่อใช้ ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่าง ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้วจังหวัดจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา ๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการ เปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๒/๒๕๕๗ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ รับซองสอบราคาได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ กลุ่มงานอ้านวยการ โรงพยาบาลโนนดินแดง เมื่อพ้นก้าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา โดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้ เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า มีการกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย นั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๒ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลโนนดินแดง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้น ไป การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
 11. 11. -๔- ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา ดังกล่าวได้ ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย แต่ละรายการ ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด เท่านั้น ๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ เอกสารสอบราคาของจังหวัด (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ ราคา (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนด ในเอกสารราคาที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น (๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วย ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิ์ให้ผู้ เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับ ราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง ๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน ของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการเสนอราคากระท้าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา เสนอราคาแทน เป็นต้น ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก ประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไป แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ -๕-
 12. 12. ๖. การทาสัญญาซือขาย ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท้าการ ของทางราชการ นับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้าสัญญาตามแบบ สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วัน ท้าการหรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาซื้อ ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน สัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ๑. เงินสด ๒. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้า นั้น ไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ ๓. หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๔. หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ หนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) ๗. อัตราค่าปรับ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่ กรณีจะต้องปรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัด จากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ แจ้งความช้ารุดบกพร่อง ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ ๙.๑ เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้รับจัดสรรเงินจาก งบค่าเสื่อมประจ้าปี ๒๕๕๗ การลงนามใน สัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าว แล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับจัดสรร ทาง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถยกเลิกประกาศฉบับนี้ ได้โดยผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ๙.๒ เมื่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ ราคาแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือใน เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กรมการขนส่งทางน้้าและ พาณิชยนาวี ดังนี้ ( ๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่ รัฐมนตรี ว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ -๖-
 13. 13. (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ให้ บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น ( ๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย กรมการขนส่งทาง น้้าและการพาณิชยนาวี ๙.๓ ผู้เสนอราคา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง ราชการก้าหนดดังระบุในข้อ ๖ จังหวัดบุรีรัมย์จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง ราชการ ๙.๔ จังหวัดบุรีรัมย์ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) จังหวัดบุรีรัมย์ ๑๙ / สิงหาคม / ๒๕๕๗
 14. 14. แบบใบเสนอราคา เรียน ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ๑. ข้าพเจ้า หจก./บริษัท…………………………………………………………………………………… ที่อยู่ เลขที่……………………….………..ถนน………….........……………. ต้าบล / แขวง…………………………….…….……... อ้าเภอ/ เขต………………….………………จังหวัด…………….............................………….โทรศัพท์…………..…….............................……. โดย…………………………………………………ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสาร สอบราคา ซื้อ……………………………….………….จ้านวน…………….รายการโดยตลอดและยอมรับข้อก้าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้ง รับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก้าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ ๒.ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา และ ก้าหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ ล้าดับ รายการ ยี่ห้อ/ ประ เทศที่ผลิต ราคา ต่อ หน่วย ภาษีมูล ค่าเพิ่ม จ้านวน หน่วย รวม เป็นเงิน ก้าหนด ส่งมอบ (…………………………………………..) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว ๓. ค้าเสนอนี้จะยืนราคาอยู่เป็นเวลา……………วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและจังหวัดบุรีรัมย์อาจ รับค้าเสนอราคานี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอัน สมควรที่จังหวัดบุรีรัมย์ร้องขอ ๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ ๔.๑ ท้าสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับจังหวัดบุรีรัมย์ภายใน………. วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท้าสัญญา ๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาให้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ้านวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอ ราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้จังหวัดบุรีรัมย์ริบ หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่จังหวัด บุรีรัมย์ และ รวมราคาทั้งสิ้น
 15. 15. -๒- จังหวัดบุรีรัมย์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือจังหวัดบุรีรัมย์อาจเรียกสอบราคา ใหม่ก็ได้ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา ๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ จังหวัดบุรีรัมย์ไว้เป็นเอกสารของราชการ ส้าหรับตัวอย่าง(ถ้ามี) ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ ตัวอย่างนั้น ๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท้าความเข้าใจและความผูกพันแห่งค้าเสนอ นี้ ข้าพเจ้าขอมอบ ...................................................................................................................... เพื่อเป็นหลักประกันซองเป็นจ้านวนเงิน.............................................. บาท มาพร้อมกันนี้ ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด แล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น ๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาใน คราวเดียวกัน เสนอมา ณ วันที่ ………….……………..……………………. ลงชื่อ ……………………………….. (…………..…………………..) ต้าแหน่ง……………………………… ประทับตรา (ถ้ามี)
 16. 16. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จ้านวน……………..แผ่น ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน……………..แผ่น O (ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ส้าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน……………..แผ่น ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จ้านวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จ้านวน……………..แผ่น บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ้านวน……………..แผ่น ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน……………..แผ่น  ๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล O (ก) บุคคลธรรมดา ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น จ้านวน……………..แผ่น O (ข) คณะบุคคล ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จ้านวน……………..แผ่น ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จ้านวน……………..แผ่น  ๓. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จ้านวน……………..แผ่น O (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา -บุคคลสัญชาติไทย ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน จ้านวน……………..แผ่น -บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ส้าเนาหนังสือเดินทาง จ้านวน……………..แผ่น O (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ จ้านวน……………..แผ่น ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน……………..แผ่น -บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ส้าเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล จ้านวน……………..แผ่น ส้าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ จ้านวน……………..แผ่น บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ จ้านวน……………..แผ่น บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จ้านวน……………..แผ่น ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) จ้านวน……………..แผ่น
 17. 17. -๒- ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี) O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… O ……………………………………………………………………… ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา (……………………………..……) ประทับตรา (ถ้ามี) หมายเหตุ : ในกรณีที่เอกสารใด ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดท้าให้ตามมาตรฐานของทางราชการ ผู้เสนอราคาสามารถจัดท้า และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้ เช่น บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีรายชื่อ กรรมการผู้จัดการ และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
 18. 18. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ๑.แคทตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้านวน ……………แผ่น  ๒.หนังสือมอบอ้านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจ ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน จ้านวน …………..แผ่น  ๓. อื่นๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐาน ที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและ เป็นความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา (……………………………..……) ประทับตรา (ถ้ามี)

×