Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osce ศรว ครั้งที่สอง 10jan53

4,034 views

Published on

Osce ศรว ครั้งที่สอง 10jan53

  1. 1. สูกันนะเพื่อนๆ เราจะไปเปนหมอ ขอใหทุกคนตั้งสติ ขอใหผานทุกๆคน รวมตัวเองดวย 4701176 OSCE 10 ม ค 2553 เราจะเริ่มตามขอที่เราเจอตอนสอบนะ 1. พัก นั่งกินขนม มีอาจารย… มาสะกิด บอกวาเหลือใหเพื่อนดวย ……………………………………………………………………………………… 2. ซักประวัติ chest pain เพื่อนๆบอกกันวาเปน Herpes zoster อะ ใชวิธีที่ Max สอน ไดผลดีนะ จึงขอกอบมา Location Onset ทันที เคยเปน เปนตอนทําไร Duration Severity eg. amount or dehydrate or bl loss Characteristic Relieve Aggravation Refer/Radiate Risk Associate หรือ DDx ตามที่นึกนั่นเอง แยกเปน ตามระบบหรือโรคที่นึกออก Eg. ฉี่ อึ ปอ U/D trauma ผาตัด CA เดินทาง ปส เหลา บุหรี่ ปค ครอบครัวหรือคนใกลชิด ปย กินยา แพยา หรือรักษาที่ไหน แตอยางไรก็ตาม ผูปวยจําลอง จะแสดง อาการสําคัญ ที่กังวล และเปนจุดที่ใหเรา approach และไมยอมให เราไลstep ตามที่Max สอน (ผูปวยจะทํางงงง อ้ําอึ้ง ทําใหเราเสียเวลา ) ดังนั้นถาในกรณีที่ไมสามารถ ใหตั้งสติ และสัมภาษณตามเกมสที่ผูปวยจําลองวางไว กอนสอบเราวางแผนไวแบบนี้ ………………………………………………………………………………………….. 3.พัก ตรงนี้มีแตน้ํา ………………………………………… ………………………………………………. 4. สอนญาติใหดูแลผูปวย ที่เปน stroke และมี right hemiparesis ขอนี้เราหาขอมูลไมได เพื่อนๆไปดูกันเองนะ ………………………………………………………………………………………….. 5. film chest x-ray และใหclinical มาคือ hypotension หายใจเร็ว pulse เร็ว เราเห็นเพื่อนบอกกันวาเปน fail chest และ hemothorax ครั้งแรกในใจคิดวาเปนเลือดอยูแลว แตดันตอบpneumothorax ไป ………………………………………………………………………………………….. อาการสําคัญ บรรยายอาการสําคัญ นั้นวาเปนอยางไร เชน ปวดที่ไหน ราวไปไหน ลงลึกถาเรารูวาสําคัญ เชน นอนราบไดไหม มีตุมน้ําไหม ลําไย เรื่อย เปอย เรื่อยไป
  2. 2. สูกันนะเพื่อนๆ เราจะไปเปนหมอ ขอใหทุกคนตั้งสติ ขอใหผานทุกๆคน รวมตัวเองดวย 4701176 6. พักมั่ง จําไมไดแหละ ………………………………………………………………………………………….. 7. ซักประวัติ ชัก ขอนี้เราลําไย ลําดวน ลําแขง นานจนเกือบหมดเวลา ผูปวยจําลองของเราคอยปลอย key คือ เคยชักมากอน หมอ เคยบอกวามีตัวตืดขึ้นสมอง และไมไดกินยา 7 วัน ขอนี้ เราใจเสียมากเลย ถามอะไร อาจารยที่นั่งตรวจก็สายหนา ทําปากเสียง จึกๆๆ นิทานเรื่องนี้สอนใหรูไววาอยามองอาจารยขณะทําสอบ ………………………………………………………………………………………….. 8. พักอีกครั้ง นั่งลําไยอยู หานาที ………………………………………………………………………………………….. 9. blood smear ขอนี้ขอขามครับ เราไมมั่นใจ ตอบไมเหมือนคนอื่น แตsomeone บอกวาไดยินจาก somewhereวาเปน B thal /HbE อะ ………………………………………………………………………………………….. 10. low back pain ขอนี้แนะนําใหอานชีทของอาจารย อารีศักดิ์ ที่เรียนตอนป5 ขอนี้ซักไดวา ปนพนักงานคอม เคย ตาอักเสบ และเอ็นรอยหวายอักเสบ ไมมีทองเสีย หรือถายดํา ไมมีทอ ปสสาวะอักเสบ กมไมได นั่งนานแลวปวด สวน diagnosis นาจะมีเฉลยตามหลังมานะ ไมขอ poison …………………………………………………………………………………………. 11. รกพันคอครับ ขอนี้อาจารยผูคุมสอบ เห็นกระบวนทา กรงเล็บกระดูกขาว ผสมกับฝามือพิชิตมังกร จนหัวเด็กบี้แลว เดินมา สะกิดวา อยากเปนหมอ… หรือเปลา ใชแตแรง +_+o อาจารยและพยาบาลขํากลิ้งเลย สุดทายเราก็ตัด cord แลวทําคลอดออกมาไดอยางปลอดภัย สมคําวาลูกเกิดรอด แมปลอดภัย extern ทําอะไร ก็ผิดไปหมด ………………………………………………………………………………………….. 12. นั่งพักครับ ระหวางกําลังกินอยางเมามัน สายตาเหลือบเห็นโจทย นิติเวช ใชแลว case rape นั่นเอง โจทยเลาประวัติ วาเปนเด็ก ไปมีความสัมพันธฉันสามีภรรยา กับ หนุม( กิตตริน )มายชาย!!!! รุนพี่ จนทอง ใหผลตรวจรางกายมาให …………………………………………………………………………………………. 13.โจทยตอเนื่องครับ เคาใหเขียนใบแพทย
  3. 3. สูกันนะเพื่อนๆ เราจะไปเปนหมอ ขอใหทุกคนตั้งสติ ขอใหผานทุกๆคน รวมตัวเองดวย 4701176 …………………………………………………………………………………………. 14. Left fracture femur ใหทําsplint …………………………………………………………………………………………. 15. ตรวจ weber renne test otoscope เจอขี้หูขนาดใหญ ที่หูซาย …………………………………………………………………………………………. 16. ATLS มี tension pneumothorax ดานซาย ………………………………………………………………………………………… 17 พักแลว เหนื่อยมาก กินโซดากัน …………………………………………………………………………………………. 18. คนไขมาฝากครรภ 9 wk ใหตรวจรางกาย …………………………………………………………………………………………. 19.post op cholecystectomy แลวมีไข day4 มั่ง จงตรวจรางกาย …………………………………………………………………………………………. 20. .ให Gram stain มีเชื้อโรคมากมาย รวมกับโจทย ชายแกเปน alcoholic cirrhosis อยูดีดี ก็ปวดทอง ถาม diagnosis และ ยา ……………………………………………………………………………………….. 21.ACLS Asystole ……………………………………………………………………………………….. 22.สองดูพยาธินะ ขอนี้บอกมากอนวาเคยตรวจพบพยาธิ2 ตัว แลวมาตรวจซ้ํา รอเฉลยจากสวนกลางดีกวานะ ………………………………………………………………………………………….. 23. หญิงไทยวัยกลางคน ตกขาว ไมเหม็น ไมคัน สีขาว ปวดทอง ขอนี้เพื่อนๆบอกกันหลายdiagnosisมากๆเลยอะ จึงไมตอบเดี๋ยวpoi ………………………………………………………………………………………… 24. ชายไทยหนุม ตื่นขึ้นมาก็ ออนแรง ออนปวกเปยก เคยเปนมาครั้งนึง ไดน้ําเกลือแลวดีขึ้น ตรวจรางกาย พบ ชายไทย นอนนิ่งบนเตียง proximal muscle weakness hyporeflexia อยางอื่นปกติมั่ง หรือไมไดตรวจ …………………………………………………………………………………………. 25. แจงผลวาเปน CA Cervix ขอนี้โจทยบอกวา ผูปวยเคยมาตรวจกับหมออีกคน เจอเราเปนครั้งแรก

×