Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KUIZ BAB 3 KAEDAH PENYELIDIKAN 4 NOVEMBER 2016
NORLAILA BINTI CHE MURAT (P88329)
1. Maksud hubung kait antara pemboleh uba...
Beza pemboleh ubah
pemboleh ubah luaran pemboleh ubah moderator (moderator variable)

 Pemboleh ubah luaran ialah pembol...
3. Faktor-faktor yang membantu penyelidik membina hipotesis dalam penyelidikannya :
a) objektif – pencapaian, ruang dianta...
5. Hubungan antara hipotesis penyelidikan dengan soalan penyelidikan dalam sesuatu penyelidikan
Soalan kajian merupakan so...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembolehubah dan Hipotesis

Jawapan kuiz bab 3 buku Kaedah Penyelidikan ( noraini Idris , 2013)

  • Login to see the comments

Pembolehubah dan Hipotesis

  1. 1. KUIZ BAB 3 KAEDAH PENYELIDIKAN 4 NOVEMBER 2016 NORLAILA BINTI CHE MURAT (P88329) 1. Maksud hubung kait antara pemboleh ubah dalam penyelidikan ialah Pemboleh ubah ialah konsep ataupun konstruk yang diselidik oleh penyelidik iaitu merupakan ciri atau faktor dalam sesuatu penyelidikan; yang berubah-ubah dari segi kuantiti atau kualiti. Penyelidikan melibatkan hubung kait antara pemboleh ubah- pemboleh ubah yang terlibat dalam sesuatu kejadian yang mana setiap satunya mempunyai fungsi yang berbeza. Pemboleh ubah penting bagi penyelidikan kerana pemboleh ubah menetukan perkara yang dikaji. Sebagai kesimpulannya ialah, maksud hubung kait pemboleh ubah dalam penyelidikan ialah beberapa pemboleh ubah mempunyai kaitan dengan masalah yang telah dikenal pasti perlu ditentukan melalui penyelidikan. Contoh pembolehubah yang sering diselidik dalam penyelidikan pendidikan ialah pencapaian, sikap, gender, motivasi, gaya pembelajaran, kemahiran berfikir, kemahiran membaca, dan kaedah pengajaran. 2. Secara umumnya, pemboleh ubah-pemboleh ubah dalam sesuatu penyelidikan dapat dikategorikan kepada pemboleh ubah tidak bersandar (Independent variable), pemboleh ubah bersandar (dependent variable), pemboleh ubah luaran (extraneous variable), pemboleh ubah moderator (moderator variable), dan pemboleh ubah intervensi (intervening variable)
  2. 2. Beza pemboleh ubah pemboleh ubah luaran pemboleh ubah moderator (moderator variable)   Pemboleh ubah luaran ialah pemboleh ubah tidak bersandar yang penyelidik percaya boleh memberi kesan ke atas pemboleh ubah bersandar dalam sesuatu penyelidikan khususnya penyelidikan eksperimen   Contoh: Dalam penyelidikan tentang kesan kaedah A ke atas pencapaian matematik pelajar, di samping kesan kaedah pembelajaran yang diselidik, pencapaian pelajar turut dipengaruhi oleh faktor sikap pelajar. Oleh itu,sikap pelajar yang merupakan pemboleh ubah luaran turut boleh mengganggu kesan kaedah pembelajaran ke atas pencapaian pelajar. Sebarang pemboleh ubah yang mengubah hubungan antara kedua- dua pemboleh ini dinamakan pembolehubah moderator iaitu pemboleh ubah tidak bersandar yang tidak dimanipulasi tetapi disedari oleh penyelidik dan diukur dalam penyelidikan. Contoh : umur, budaya, dan kecekapan bahasa subjek penyelidikan merupakan pemboleh ubah moderator yang wujud dalam TESL Pemboleh ubah luaran dari segi kaitan dengan antara pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar ialah apabila mengkaji hubungan sebab-akibat antara pemboleh ubah tidak bersandar yang dimanipulasi dan pemboleh ubah bersandar, penyelidik perlu mengawal dan meminimumkan pengaruh pemboleh ubah luaran ke atas pemboleh ubah bersandar kerana ia mungkin akan memberi kesan sehingga menjejaskan keputusan eksperimen atau penyelidikan.
  3. 3. 3. Faktor-faktor yang membantu penyelidik membina hipotesis dalam penyelidikannya : a) objektif – pencapaian, ruang diantara perancangan dan kejadian kemungkinan b) pernyataan masalah c) pencapaian dan polisi atau dasar d) rangkakerja polisi iaitu pelaksanaannya e) kajian awal f) penyelidikan/kajian sedia ada g) sejarah atau latar belakang h) kaedah membuat penilaian i) penjelasan j) komen , komplen k) trend semasa l) perubahan pada persekitaran m) ruangan diantara kejadian sebenar dan perancangan n) sebab dan akibat/kesan o) laporan dan kejadian sebenar 4. Seorang penyelidik dapat menentukan sama ada hipotesis yang dibentuk dalam penyelidikannya terarah atau tidak terarah berdasarkan pengujian hipotesis ialah satu proses untuk memastikan sama ada sesuatu andaian saintifik yang dilakukan itu diterima atau sebaliknya. Tujuan utamanya ialah untuk menentukan probabiliti (kemungkinan) yang sesuatu itu adalah benar dan dapat disokong oleh fakta. Daripada sini hipotesis kajian boleh dibentuk sama ada hipotesis tersebut berarah atau tidak berarah. Hipotesis yang berarah ialah merupakan hipotesis yang menentukan arah jangkaan jawapan kajian atau peryataan hubungan antara pemboleh ubah yang mengarah ke sesuatu dan sebaliknya bagi hipotesis tidak berarah.
  4. 4. 5. Hubungan antara hipotesis penyelidikan dengan soalan penyelidikan dalam sesuatu penyelidikan Soalan kajian merupakan soalan yang perlu dijawab dalam penyelidikan. Soalan yang dibina perlu berdasarkan objektif penyelidikan kita. Jawapan kepada soalan akan membantu kita dalam mencapai objektif dan tujuan kajian. Soalan kajian juga dianggap sebagai titik permulaan dalam kaedah penyelidikan sains tulen maupun sains kemasyarakatan. Ia dapat membantu kita membina kerangka konseptual. Hipotesis kajian merupakan andaian kita tentang sesuatu fenomena yang belum dibuktikan. Pernyataan ini menerangkan kemungkinan adanya perkaitan antara pembolehubah dengan masalah yang dikaji. Hipotesis merupakan lanjutan daripada soalan dan objektif kajian dan boleh membantu dalam menjelaskan perkara yang akan dikaji. Selalunya hipotesis penyelidikan bermula dengan idea yang kurang jelas dan idea-idea ini akan dimurnikan dengan [ernyataan masalah dan soalan penyelidikan.

×