Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20100427 eyjafjalljokull

708 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

20100427 eyjafjalljokull

  1. 1. เมอควนไฟจากนรก ไหมลามสสรวงสวรรค ดร. นาชย ชวววรรธน namchai@nstda.or.th วนเสารท 20 ม.ค. 2553 ทผ"านมา ประเทศไอซแลนด (Iceland) ซ1งเป3นเกาะขนาดใหญ"ในทวปย:โรป ทคนไทยจ=านวนมากคงน1กไม"ออกว"า ต?งอย@"ตรงไหนกนแน"บนแผนทโลก กBตกเป3นข"าวใหญ" เมCอภ@เขาไฟชCอ อ"านออกเสยงยากว"า เอเอยเฟ"ยจลาจอคล (Eyjafjalljökull volcano) เกGดประท:ข1?นมาอกคร?ง หลงจากสงบ เงยบมานานเกCอบ 2 ศตวรรษ การประท:ของภ@เขาไฟน?ส"งลาวา (lava) ข1?นไปบนฟากฟJาส@งหลายรKอยเมตร และท=าใหKเกGดรอยแยกยาวราว 1 กGโลเมตร พรKอมกบมอาการสนไหวเบาๆ ของแผ"นดGน ชวนใหKหวาดหวนว"า จะไปท=าใหKภ@เขาไฟ คทลา (Katla volcano) ทอย@"ห"างออกไปราว 25 กGโลเมตรเกGดประท:ตามข1?นมา ดงทเคย เกGดข1?นมาในอดต และนกวGทยาศาสตรกBคาดการณว"า หากเกGดการระเบGดตามมาของภ@เขาไฟคทลา กBน"าจะส"ง ผลกระทบร:นแรงกว"ามาก และอาจส"งผลไปทวโลกไดK ข"าวรKายส=าคญกBคอ เท"าทมการบนท1กกนไวK ท:กคร?งทมการระเบGดของภ@เขาไฟ Eyjafjalljökull จะ C ตามตGดมาดKวยการระเบGดของภ@เขาไฟ Katla เสมอ! ธารน?=าแขBง Gígjökull ใกลKยอดภ@เขาไฟ Eyjafjalljökull (ซKาย) และธารน?=าแขBงขนาดใหญ" ชCอ Mýrdalsjökull ทปกคล:มส"วนหน1งของยอดภ@เขาไฟ Katla ไวK (Wikipedia) การประท:ตวของภ@เขาไฟ Eyjafjalljökull ในคราวน? ท=าใหKตKองอพยพชาวไอซแลนดราว 500 คน ออกจากพC?นทใกลKเคยงกบภ@เขาไฟล@กดงกล"าว ผ@Kอย@"ในเหต:การณรายหน1งเล"าว"า เถKาถ"านภ@เขาไฟตกอย"างหนา แน"นจนพวกเขาไม"อาจจะออกจากรถยนตไดK อนทจรGงแลKว มการระเบGดของภ@เขาไฟล@กต"างๆ มาตลอด ประวตGศาสตรของประเทศเกาะแห"งน? เพราะตวเกาะต?งอย@"ในแนวสนเปลCอกโลกกลางมหาสม:ทรแอตแลนตGก (Mid–Atlantic Ridge) โดยมกจะเกดขนตามหลงการเคลอนตวของเปลอกโลก อนเป%นผลจากแรงผลกของบรรดาหนหนด (magma) ใต-พภพ สวนหน=งของหายนภยในวงลอประวตศาสตร คร?งล"าส:ดทภ@เขาไฟ Eyjafjalljökull ระเบGดกBคCอ ปX พ.ศ. 2364 (ค.ศ. 1821) ในคราวน?นการประท:กGน วงกวKางราว 160 ตารางกGโลเมตร แมKว"าจะเกGดข1?นอย"างชKาๆ และไม"ไดKประท:ร:นแรงมากนก แต"กBเกGดข1?นอย"าง ต"อเนCองยาวนานถ1ง 2 ปXดKวยกน เนCองจากภ@เขาไฟล@กดงกล"าวมธารน?=าแขBงอย@"ใกลKกบยอดเขา จ1งเกรงกนว"า 1/6
  2. 2. หากลาวาเคลCอนทไปทางฝ^_งธารน?=าแขBงเสยแลKว หายนะใหญ"จากการเกGดน?=าท"วมฉบพลนจากน?=าแขBงละลาย กB คงยากจะหลกเลยงไดK ภาพถ"ายดาวเทยมของภ@เขาไฟ Eyjafjallajökull ในวนท 24 ม.ค. 2553 โดยถ"ายจากดาวเทยม EO-1 (Earth Observing-1) ของ NASA (NASA) การเกGดน?=าท"วมฉบพลนจากน?=าแขBงละลายจะก"อความเสยหายไดKมากมายเพยงใด? ขKอม@ลเกยวกบการประท:ของภ@เขาไฟ Katla ในปX พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) คงจะแสดงใหKเหBนภาพใน เรCองน?ไดKเป3นอย"างด ในคราวน?นเกGดกระแสน?=าหลากขนาดกวKางใหญ"ไล"เรยกบขนาดของแม"น?=าแอมะซอน (Amazon) ลงมาท"วมทKนหม@"บKานและทKองถนนทอย@"รายรอบ กKอนหGนขนาดใหญ"ทกระแสน?=าพดพามาดKวย บาง กKอนมขนาดใหญ"เท"าๆ กบบKานท?งหลง ทสาคญนFาทวมดงกลาวเกดข=FนภายหลงการประทGของภเขาไฟเพยง 1 ชวโมงเทานFน! โลกาภวตนของหายนภย ไม"เพยงแต"ประชาชนทอาศยอย@"บนเกาะไอซแลนดเท"าน?นทอาจไดKรบผลกระทบ ทวปย:โรปท?งทวป หรCอโลกท?งใบกBอาจไดKรบผลกระทบไดKเช"นกน ประวตGศาสตรย:คใกลK ยKอนกลบไปไม"นานนกคCอ ในปX พ.ศ. 2326 (ค.ศ. 1783) เมCอคราวท ภเขาไฟลาก (Laki volcano) ในประเทศไอซแลนดน?ประท:ข1?น มนไดKปล"อย พวยกlาซออกมาอย"างมหาศาล จนเกGดเป3นหมอกควน (smog) ปกคล:มทKองฟJาไปทวทวปย:โรป มชาวองกฤษ ส"วนหน1งทเสยชวGตจากกlาซพGษดงกล"าวน?ดKวย ผลผลGตดKานการเกษตรในทวปย:โรปฝ^_งตะวนตกลดฮวบฮาบลง จนก"อใหKเกGดภาวะขาดแคลนอาหารไปทว ฤด@หนาวปXต"อมาจดไดKว"าเป3นฤด@หนาวทหนาวเหนBบและยCดยาวทส:ดคร?งหน1งในประวตGศาสตรของ ทวปอเมรGกาเหนCอ รฐนGวเจอรซของประเทศสหรฐอเมรGกาไดKพบกบสถGตใหม"ของช?นหGมะหนาทปกคล:มไปทว G แมKแต"แม"น?=ามGสซGสซGปปXในรฐนGวออรลนสกBยงจบตวกลายเป3นน?=าแขBง อนทจรGงแลKว นกวGชาการบางคนยงเสนอ แนวคGดทว"าความอดอยากยากแคKนจากหายนภยในคราวน? มส"วนผลกดนในทางอKอมใหKเกGดการปฏGวตGฝรงเศส ในอก 6 ปXต"อมาดKวยซ?=าไป ภเขาไฟระเบดจ=งอาจจะเขามเกยวพนกบเรองทางการเมองไดอยางไมนาเชอ! 2/6
  3. 3. ต=าแหน"งของภ@เขาไฟล@กต"างๆ (สามเหลยม) และแนวการวางตวของ ภ@เขาไฟทยงมพลง (active volcano) ของประเทศไอซแลนด (Wikipedia) มจGตรกรหลายคนในศตวรรษท 18 ซ1งไดKรบแรงบนดาลใจจากภาพทKองฟJาขณะหรCอภายหลงการประ ท:คร?งใหญ"ของภ@เขาไฟหลายๆ ล@ก และไดKบนท1กภาพลงไวK จนกลายมาเป3นหลกฐานส=าคญในภายหลง เช"น ภาพการระเบGดของ ภเขาไฟวซเวยส (Vesuvius) อนโด"งดงฝXมCอของ โจเซฟ ไรท ในราวปX ค.ศ. 1774 ภาพวาดการระเบGดของภ@เขาไฟ Vesuvius ฝXมCอศGลปqน โจเซฟ ไรท (Joseph Wright) คาดกนว"าภาพน?น"าจะเขยนข1?นในราวปX ค.ศ. 1774–6 (Wikipedia) ทานายการเกดภเขาไฟระเบดไดหรอไม? การท=านายการเกGดประท:ของภ@เขาไฟกBยงเรCองทวGทยาศาสตรสมยใหม"ท=าไดKอย"างไม"เทยงตรงมาก นก ไม"ต"างอะไรกบการท=านายเรCองการเกGดแผ"นดGนไหว อนทจรGงแลKว ในกรณของภ@เขาไฟระเบGดในประเทศ ไอซแลนดในคราวน? เกGดแผ"นดGนไหวในบรGเวณดงกล"าวข1?นเป3นช:ดๆ อย"างต"อเนCองก"อนการระเบGดของภ@เขาไฟ โดยการสนไหวเรGมต?งแต"ตนเดCอนมนาคม ราวกบจะเป3นดงสญญาณเตCอนว"าจะเกGดการประท:ของภ@เขาไฟใน K ไม"ชKา 3/6
  4. 4. นกธรณวGทยาจากมหาวGทยาลยไอซแลนด แมXกนส กดมGนดสน (Magnus Gudmundsson) ไดKข1?น บGนสงเกตการณเหนCอภ@เขาไฟ Eyjafjalljökull ในวนเสารท 20 มนาคม 2553 ต?งแต"การประท:ยงไม"ปรากฏชด นก และการสนไหวของแผ"นดGนกBไม"อาจตรวจจบไดKดKวยอ:ปกรณทางธรณวGทยา แต"เมCอใชKกลKองตรวจจบความ รKอนและเรดารช"วย กBท=าใหKรแน"ชดว"าไดKเกGดการประท:ของภ@เขาไฟล@กน?ข1?นแลKว และสามารถระบ:ไดKดKวยว"าแนว @K การไหลของลาวา ไม"ไดKไหลไปทางฟากน?=าแขBงทปกคล:มภ@เขาไฟอย@" แตกวาทการประทGจะปรากฏชดเจนจนรบรกนไดทวไป กXลวงเขาวนจนทรท 22 ม.ค. 2553 แลวนนเอง ภาพถ"ายฟJาผ"าท"ามกลางเศษเถKาถ"านและหGนรKอนทพ:"งส@"ฟากฟJาจากการระเบGดของภ@เขาไฟ Eyjafjallajökull ในวนท 20 เม.ย. 2553 (Marco Fulle) เมอผนฟ_าหาความปลอดภยไมได อาจมผ@Kสงสยว"าเถKาถ"านภ@เขาไฟมอนตรายต"อเครCองบGนมากเพยงใด เพราะผลกระทบจากการระเบGด ของภ@เขาไฟ Eyjafjallajökull ในคร?งน?ทเหBนไดKชดเจนทส:ดกBคCอ การหย:ดบGนของเทยวบGนในทวปย:โรปเป3น เวลานานนบสปดาห ค=าตอบกBคCอ เถKาถ"านภ@เขาไฟทลอยข1?นส@"ทKองฟJามฤทธGrกดกร"อนเป3นอย"างยGง และก"อความเสยหายใหK กบใบพดไอพ"นไดKมากอย"างไม"น"าเชCอ เช"น ในปX พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) เมCอเครCองบGนโดยสารของสาย การบGน KLM ทจะไปยงอะลาสกา ตKองบGนผ"านเถKาถ"านจากภ@เขาไฟรเดาท (Redoubt) ท=าใหKเครCองยนตไอพ"น ท?ง 4 เครCองเสยหายและหย:ดท=างาน จนนกบGนตKองพย:งใหKเครCองร"อนไถลลงมาจากความส@งราว 4,000 เมตร ก"อนทจะท=าใหKเครCองยนตท=างานไดKอกคร?งหน1ง และลงจอดไดKอย"างปลอดภย รายงานความเสยหายจากหน"วย งานทเกยวขKองระบ:ว"า เครCองบGนเสยหายราว 800 ลKานเหรยญสหรฐฯ ในเหต:การณดงกล"าว ซ1งกBครอบคล:ม รายจ"ายส=าหรบการเปลยนเครCองยนตไอพ"นท?ง 4 เครCองดKวย ดงน?น ในแวดวงการบGนจะใหKความส=าคญกบการ หลกเลยงเถKาถ"านภ@เขาไฟเป3นอย"างยGง ท?งจากเหต:ผลเรCองความปลอดภยและเหต:ผลทางเศรษฐศาสตรดง กล"าว อาจกลาวไดไมผดเลยวา เรายงไมมขอมลเลยวาเครองยนตของเครองบนตางๆ สามารถทน ตอเถาถานภเขาไฟไดมากนอยเพยงใด 4/6
  5. 5. การระเบGดของภ@เขาไฟ Eyjafjallajökull ในคราวน? กBอาจนบไดKว"าเป3นคร?งแรกๆ ทจะไดKมการตรวจ สอบผลกระทบกนอย"างจรGงๆ โดย สภาวจยสงแวดลอมแหงชาตสหราชอาณาจกร (UK National Environment Research Council) ไดKใชKเครCองบGนบรรท:กอ:ปกรณตรวจสอบข1?นบGนใกลKกบเถKาถ"านตลอดท?ง สปดาหเพCอเกBบขKอม@ล เช"นเดยวกบสายการบGนบรGตGชแอรเวย (British Airways) กBน=าเครCองโบอG?ง 747 ข1?นบGน เป3นเวลา 3 ชวโมง ก"อนจะน=าเครCองกลบลงมา เพCอถอดชG?นส"วนออกตรวจสอบความเสยหาย ภาพถ"ายดาวเทยมในวนท 15 เม.ย. 2553 แสดงใหKเหBนถ1งเถKาถ"านภ@เขาไฟจากประเทศไอซแลนด (บนซKาย) ทก=าลงเคลCอนไปยงดKานเหนCอของเกาะองกฤษ (AP Photo/ NEODAAS/ University of Dundee) ระดบมาตรฐานของความเขKมขKนของเถKาถ"านภ@เขาไฟท CAA (UK Civil Aviation Authority) ซ1ง รบผGดชอบและควบค:มการบGนของสหราชอาณาจกร ก=าหนดไวKกBคCอ ตองมความเขมขนไมเกน 0.002 กรม ทระดบความสงทใชบนตามปกต หากเกGนกว"าน?จะไม"ยGนยอมใหKเครCองบGนตKองบGนผ"านโดยเดBดขาด ด@เหมCอนว"าแมKมน:ษยจะร@Kจกและค:KนเคยกบเรCองภ@เขาไฟระเบGดมานานนบพนนบหมCนปX แต"เรากBยงม ความร@Kเกยวกบมนไม"มากนก และนกBเป3นอกคร?งหน1งทแสดงใหKเหBนว"า พลงแหงธรรมชาตนFนยงใหญนก และสงผลกระทบตอมนGษยไดอยางมากมายเกนจนตนาการถ=งไดเสมอ! 5/6
  6. 6. เรยบเรยงจาก 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Eyjafjallaj%C3%B6kull 2. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/8578576.stm 3. http://www.examiner.com/x-25803-Natural-Disasters-Examiner~y2010m3d27-Erupting- Iceland-volcano-imaged-by-NASA-satellite 4. http://www.msnbc.msn.com/id/35988484/ 5. http://www.newscientist.com/article/dn18802-engine-stripdowns-establish-safe-volcanic-ash- levels.html 6. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=iceland-volcano-jets หาขอมลและชมภาพเพมเตมไดจาก 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Volcano 2. http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/icelands_disruptive_volcano.html 6/6

×