Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cac Di Tat Bam Sinh Cua He Than Kinh Trung Uong

 • Login to see the comments

Cac Di Tat Bam Sinh Cua He Than Kinh Trung Uong

 1. 1. NAÕO UÙNG THUYÛ • Sinh lý: Dịch não tủy được tạo thành, lưu thông giữa các não thất và khoang dưới nhện rồi được hấp thu trở lại bởi các hạt màng nhện. • Quá trình này bị trở ngại: Dịch não tủy sẽ tích tụ trong các não thất gây não úng thủy. • Tỷ lệ: 0,9-1,8/1000 trẻ sơ sinh.
 2. 2. Não úng thuỷ nếu không phẫu thuật sớm trẻ sẽ bị tổn thương não không hồi phục, trẻ có thể bị mù, chậm phát triển, động kinh hoặc bại não... Daáu hieäu gì giuùp nhaän bieát treû coù nguy cô bò naõo uùng thuyû 1. Ñaàu treû to daàn, thoùp tröôùc roäng vaø caêng phoàng. 2. Quaáy khoùc, buù keùm, noân, aùnh maét luoân nhìn xuoáng (daáu maët trôøi laën) 3. Chaäm phaùt trieån, keùm linh hoaït…
 3. 3. Caùch ño voøng ñaàu. 1. Môùi sinh : 32cm 2. 1 tuoåi: 46cm 3. 2 tuoåi: 48cm 4. 3 tuoåi: 49cm 5. 7 tuoåi: 51cm 6. 12 tuoåi: 52cm
 4. 4. Chẩn đoán xác định dựa vào siêu âm qua thóp hoặc chụp Scanner sọ não: Giaõn 3 naõo thaát.
 5. 5. Ñieàu trò: * DVP. * Ventriculo- cisternostomie = pp. Steùreùotaxie hoaëc Endoscopie
 6. 6. Sau mổ đặt shunt V-P
 7. 7. Ventriculocisternostomy (Nội soi phá sàn não thất)
 8. 8. Taät nöùt ñoát soáng (spina bifida) 1. Ñònh nghóa: Dò taät oáng thaàn kinh xaûy ra ôû thôøi kyø phoâi thai. Moät vaøi ñoát soáng khoâng kheùp kín treân tuyû soáng laøm loä ra tuyû soáng, maøng vaø dòch naõo tuyû döôùi daïng tuùi thaàn kinh. 2. Nguyeân nhaân: chöa roõ, coù theå do bò nhieãm Dioxin hoaëc meï bò thieáu axit folic trong khi mang thai. 3. Tæ leä: 1/200-500.
 9. 9. Phaân loaïi 1. Daïng ñoùng ( daïng aån) 2. Daïng môû + Thoaùt vò maøng naõo (meningocele) + Thoaùt vò maøng naõo– tuyû (myelomeningocele).
 10. 10. THOAÙT VÒ MAØNG NAÕO TỦY
 11. 11. THOAÙT VÒ MAØNG NAÕO ÔÛ COÄT SOÁNG
 12. 12. Yeáu toá laøm taêng nguy cô maéc taät nöùt ñoát soáng 1. Giôùi: nöõ>nam 2. Tieàn söû gia ñình bò dò taät oáng thaàn kinh 3. Thieáu a.folic 4. Thuoác: A.valproic( depakine) 5. Meï bò tieåu ñöôøng 6. Gia taêng nhieät ñoä cô theå.
 13. 13. Nhöõng vaán ñeà treû bò nöùt ñoát soáng seõ gaëp 1. Nguy cô nhieãm truøng. 2. Yeáu cô vaø maát caûm giaùc. 3. Traät khôùp haùng. 4. Co cô. 5. Baøn chaân nhiễm trùng 6. Khoù kieám soaùt vieäc ñaïi tieåu tieän. 7. Naõo uùng thuyû. 8. Toån thöông naõo. 9. Dò öùng nhöïa latex
 14. 14. Coù theå döï phoøng taät nöùt ñoát soáng? • Uoáng a.folic trong thôøi kì mang thai : ít nhaát laø tröôùc khi thuï thai 1 thaùng vaø 3 thaùng ñaàu thai kì.
 15. 15. Ñieàu trò. 1. Ñieàu trò. Moå sôùm 48 giôø sau sinh. Phoái hôïp nhieàu chuyeân khoa.
 16. 16. Treû maéc taät nöùt ñoát soáng seõ nhö theá naøo? • Phuï thuoäc vaøo vò trí cuûa ñoaïn coät soáng . 4 3 2 1
 17. 17. Spina bifida occulta (Taät gai ñoâi aån)
 18. 18. NANG MÀNG NHỆN • Nang màng nhện là những tổn thương bẩm sinh xuất phát trong quá trình tiến triển phân tách màng nhện. Tỷ lệ:5/1000. • Lâm sàng: Nhức đầu, động kinh, kém phát triển... • Điều trị: không nên điều trị nếu không gây hiệu ứng choáng chổ hoặc triệu chứng lâm sàng. +Chọc hút. +Cắt bỏ nang. +Dẫn lưu nang vào phúc mạc.
 19. 19. NANG MÀNG NHỆN
 20. 20. TẬT DÍNH KHỚP SỌ SỚM • Còn gọi là “bệnh lý hẹp sọ”,do sự liền sớm các khớp xương sọ. Tỉ lệ: 0.6/100 trẻ mới sinh. • Chẩn đoán: -Sờ thấy vùng xương bị lồi ở vùng khớp nghi ngờ bị dính, ấn nhẹ vào diện khớp sẽ thấy xương sọ dịch chuyển ở hai bên diện khớp. -X quang: Thiếu vùng sáng bình thường ở giữa khớp. -CT scan :Giúp xác định đường viền của hộp sọ. • Điều trị: Phẫu thuật do yêu cầu về thẩm mỹ và ngăn ngừa những ảnh hưởng về tâm lý trầm trọng do biến dạng vùng sọ mặt.
 21. 21. TẬT DÍNH KHỚP SỌ SỚM Khớp sọ trẻ sơ sinh Khớp dọc giữa liền sớm
 22. 22. TẬT DÍNH KHỚP SỌ SỚM Sọ hình thuyền do liền khớp dọc giữa sớm
 23. 23. U MỠ NỘI SỌ Lâm sàng:Thường phát hiện tình cờ. Có thể có: động kinh, rối loạn chức năng hạ đồi, giãn não thất, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn hành vi, nhức đầu. • Điều trị: Phẫu thuật khối u thường ít khi cần thiết.
 24. 24. LOẠN SẢN PHÔI VÙNG DƯỚI ĐỒI Định nghĩa: dị dạng bẩm sinh hiếm gặp, không phải là khối u tân sinh, chứa những khối tế bào thần kinh lạc chổ xuất phát từ vùng hạ đồi bên dưới hoặc từ củ xám. Tỷ lệ: 8/10.000
 25. 25. LOẠN SẢN PHÔI VÙNG DƯỚI ĐỒI Lâm sàng: • Động kinh thể “cười”(gelastic-laughing seizures): • Rối loạn hành vi: hung dữ, cơn nóng giận... • Dậy thì sớm. • Chậm phát triển tâm thần. • Giảm thị lực. Điều trị : • Điều trị nội khoa cho dậy thì sớm. • Phẫu thuật tia xạ bằng định vị không gian 3 chiều . • Phẫu thuật cắt bỏ.

×