Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÑOÄ MÔØ DA GAÙY DAØY ÔÛ
  TRÖÔØNG HÔÏP
 NHIEÃM SAÉC THEÅ
  BÌNH THÖÔØNG
NHÖ THEÁ NAØO LAØ ÑOÄ MÔØ DA GAÙY DAØY?

     4.0               99th centile
NT (mm)
     3.5
...
“Ñoä môø da gaùy: ñaõ traõi qua 10 naêm vaø vaãn coøn laø
   moät gaùnh naëng treân vai”
                ...
ÑOÄ MÔØ DA GAÙY DAØY
              HAÄU QUAÛ TRÖÔÙC MAÉT ÑOÄ MÔØ DA        BAÁT        NST...
Ñoä môø da gaùy daøy- NST bình thöôøng
          HAÄU QUAÛ LAÂU DAØI  Chaäm phaùt trieån taâm thaàn  68 / ...
ÑMDG daøy vaø boä NST bình thöôøng: Söï lieân
      quan vôùi nhöõng baát thöôøng veà caáu truùc

Tổngsố: 14.2%
(Ma...
Taêng ÑMDG vôùi boä NST bình thöôøng
     Beänh nguyeân (1)

       Dò taät tim/ Suy tim

       Söï che...
Taêng ÑMDG vôùi boä NST bình thöôøng
        Beänh nguyeân (2)
                      Thieáu m...
Baát thöôøng tim + nhieãm saéc theå bình thöôøng


 ÑMC

Thaân ÑMP
            Heïp
       OÁng ÑM

 ...
Beänh tim baåm sinh ôû treû nhoû
60


50


40        Cheát sô sinh

30
         Cheát ôû treû nhoû


20

...
Ñoä nhaïy caûm cuûa sieâu aâm thöôøng qui
      (Qua hình ảnh tim 4 buồng)
       90
       80
     ...
ÑMDG daøy vôùi boä NST bình thöôøng

                                       150  ...
Theá naøo laø 1 chöông trình taàm soaùt thaønh coâng?


Taùc giaû      n   BTBS       Taàn suaát    DR (N...
Sieâu aâm cho phuï nöõ ôû Sydney

                         Adverse outcome

  N = 23,912 , có: ...
SUFW – ÑMDG daøy vaø boä nhieãm saéc theå
              bình thöôøng

NT     n   Thai chết khi sinh ...
Baát thöôøng tim
    Loaïi baát thöôøng        ÑMDG(mm)     Keát quaû
    HVÑÑM/ TLT/Heïp döôùi van ÑMP ...
Quaûn lyù söï taêng ÑMDG

                Baát thöôøng NST
  11-14 tuaàn         Dò taät lôùn
SA...
Keát luaän

Neáu ÑMDG vöôït quaù 3.5 mm …….
  Khoaûng 1/3 coù baát thöôøng nhieãm saéc theå
  Soá coøn laïi:
     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

133 Do Mo Da Gay O Truong Hop Nst Binh Thuong

 • Login to see the comments

133 Do Mo Da Gay O Truong Hop Nst Binh Thuong

 1. 1. ÑOÄ MÔØ DA GAÙY DAØY ÔÛ TRÖÔØNG HÔÏP NHIEÃM SAÉC THEÅ BÌNH THÖÔØNG
 2. 2. NHÖ THEÁ NAØO LAØ ÑOÄ MÔØ DA GAÙY DAØY? 4.0 99th centile NT (mm) 3.5 95th centile 3.0 2.5 NT N Survivors 2.0 < 95th centile 6371 6279 (98.6%) 1.5 95th – 99th centile 162 159 (98.1%) 1.0 > 99th centile 73 60 (82.2%) 0.5 Total 6606 6498 (98.4%) 0.0 38 48 58 68 78 Michailidis 2001 CRL (mm)
 3. 3. “Ñoä môø da gaùy: ñaõ traõi qua 10 naêm vaø vaãn coøn laø moät gaùnh naëng treân vai” Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 18: 5-8 Tin toát laø ñoä môø da gaùy bình thöôøng … vaø tin xaáu cuõng laø ñoä môø da gaùy bình thöôøng . . . Yves Ville 2001
 4. 4. ÑOÄ MÔØ DA GAÙY DAØY HAÄU QUAÛ TRÖÔÙC MAÉT ÑOÄ MÔØ DA BAÁT NST BÌNH THÖÔØNG Soáng GAÙY THÖÔØNG khoûe Thai Thai baát NST thöôøng naëng cheát <95th centile 0.2% 1.3% 1.6% 97% 95th-99th centiles 3.7% 1.3% 2.5% 93% 3.5-4.4 mm 21.1% 2.7% 10.0% 70% 4.5-5.4 mm 33.3% 3.4% 18.5% 50% 5.5-6.4 mm 50.5% 10.1% 24.2% 30% >6.5 mm 64.5% 19.0% 46.2% 15% N=4,767; Snijders et al 1998; Souka et al 1998; 2001; Michailidis & Economides 2001
 5. 5. Ñoä môø da gaùy daøy- NST bình thöôøng HAÄU QUAÛ LAÂU DAØI Chaäm phaùt trieån taâm thaàn 68 / 1837 (3.7%) hoaëc maéc HC di truyeàn Maymon 2004, Souka 2005 Nguy cô haäu quaû baát lôïi chæ töø 2- 4% neáu ÑMDG daøy laø 1 daáu chöùng ñôn ñoäc Ville 2001
 6. 6. ÑMDG daøy vaø boä NST bình thöôøng: Söï lieân quan vôùi nhöõng baát thöôøng veà caáu truùc Tổngsố: 14.2% (Maymon 2004) Nhöõng bất thường lieân quan chaët cheõ vôùi ÑMDG daøy  Baát thöôøng tim (6%: RR 6.6)  Thoaùt vò hoaønh  Thoaùt vò roán  Baát thöôøng veà hình daùng cô theå  Khoái u trong loàng ngöïc  Baát thöôøng coät soáng
 7. 7. Taêng ÑMDG vôùi boä NST bình thöôøng Beänh nguyeân (1) Dò taät tim/ Suy tim Söï cheøn eùp trong loàng ngöïc Baát thöôøng heä baïch huyeát Taéc ngheõn tónh maïch: ñaàu & coå Thay ñoåi caáu taïo cuûa lôùp haï bì
 8. 8. Taêng ÑMDG vôùi boä NST bình thöôøng Beänh nguyeân (2) Thieáu maùu thai nhi Protid maùu thai nhi thaáp Nhieãm truøng baøo thai Boä NST bình thöôøng, NT>3.5 mm 426 xeùt nghieäm TORCH maùu meï (+) 6 (1.4%) Nhieãm truøng baøo tthai NONE Phuø thai “khoâng mong ñôïi” >16 Tuaàn 63 xeùt nghieäm TORCH maùu meï (+) 6 (9.5%) Nhieãm truøng baøo thai Taát caû Sebire et al 1996
 9. 9. Baát thöôøng tim + nhieãm saéc theå bình thöôøng ÑMC Thaân ÑMP Heïp OÁng ÑM Thoâng lieân thaát theå quanh maøng Hyett 1996 / 7 ñöôïc van 3 laù che phuû 1 phaàn ÑMDG 6 mm, ñaûo ngöôïc soùng a cuûc doøng maùu qua oáng tónh maïch Bilardo 2001
 10. 10. Beänh tim baåm sinh ôû treû nhoû 60 50 40 Cheát sô sinh 30 Cheát ôû treû nhoû 20 10 0 OPCS: 1996 data
 11. 11. Ñoä nhaïy caûm cuûa sieâu aâm thöôøng qui (Qua hình ảnh tim 4 buồng) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 t c m TW ng t ta uo du Ti so di TK -r nh ay a t co D si ad u- o D C ie N Grandjean et al. 1998 Eurofetus project
 12. 12. ÑMDG daøy vôùi boä NST bình thöôøng 150 126.7 Taàn suaát maéc( /1000) Taàm soaùt nhöõng dò taät tim chính Taùc giaû N BTBS n FPR DR (/1,000) 100 Josefsson 1998 1,460 13 (8.9) 8.9% 38.5% Bilardo et al 1998 1,590 4 (2.5) 2.8% 50.0% 64.4 Hyett et al 1999 29,154 50 (1.7) 6.2% 56.0% 50 Schwarzler 1999 4,474 9 (2.0) 2.6% 11.1% 35.2 Michailidis 2001 6,606 11(1.7) 3.5% 36.4% 18.2 4.9 8.7 Mavrides 2001 7,339 26 (3.5) 3.5% 15.4% Ovros et al 2002 3,655 20 (5.5) 2.5% 45.0% 0 <trung bình >M-95th 95th- 3.5 3.5-4.4 4.5-5.4 >5.5 Hafner et al 2003 12,978 27 (2.1) 5.0% 25.9% 1,415 2,064 2,365 6,54 20,2 22,1 Toång 67,256 160 (2.4) 4.9% 37.5% Ñoä môø da gaùy (mm) Atzei et al 2004, n=6,921
 13. 13. Theá naøo laø 1 chöông trình taàm soaùt thaønh coâng? Taùc giaû n BTBS Taàn suaát DR (NT  3.5mm) Mavrides 01 7339 26 3.5 / 1000 11.5 % Hyett 99 29154 50 1.7 / 1000 40 % Michailidis 01 6650 11 1.7 / 1000 27.3 % 1 lyù do ñeå chæ ñònh sieâu aâm tim Taùc giaû BTBS / n (NT  3.5) PPV Mavrides 3 / 60 1 / 20 (5%) Hyett 20 / 315 1 / 16 (6.3%) Michailidis 3 / 60 1 / 20 (5%)
 14. 14. Sieâu aâm cho phuï nöõ ôû Sydney Adverse outcome  N = 23,912 , có: 100 80 89  ÑMDG  3.5mm :251 (1.05%), có: 60 69 % 59 40  Baát thöôøng NST: 91 (36.3%) 20 28 0 3.5-4.4 4.5-5.4 5.5-6.4 >=6.5 NT (mm)
 15. 15. SUFW – ÑMDG daøy vaø boä nhieãm saéc theå bình thöôøng NT n Thai chết khi sinh Sinh sống (+ abn) Sinh sống (no defects) 3.5-4.4 107 13 5 (2 CHD) 89 (83.2%) 4.5-5.4 29 11 2 (2 CHD) 16 (55.9%) 5.5-6.4 14 5 1 (1 CHD) 8 (57.1%)  6.5 10 5 0 5 (50%) Tổng cộng 160 34 (21.3%) 8 (5.0%) 118 (73.7%) Souka 2001 FMF 1320 240 (18.2%) 60 (4.5%) 1020 (77.3%)
 16. 16. Baát thöôøng tim Loaïi baát thöôøng ÑMDG(mm) Keát quaû HVÑÑM/ TLT/Heïp döôùi van ÑMP 3.5 Toát/ söûa chöõa AVSD (Thaát P troäi) 3.6 CDTK Heïp ÑMC/ Heïp van 2 laù 3.9 Toát/ söûa chöõa Keùm co boùp thaát traùi 4.0 CDTK Heïp quai ÑMC 4.2 Toát/ söûa chöõa AVSD (dominant RV) 4.3 CDTK Beänh cô tim phì ñaïi / PS 4.9 HC Noonan Thieåu saûn van 3 laù 5.5 CDTK Thoâng lieân thaát phaàn cô 5.6 Toát/ söûa chöõa Daõn roäng thaát P 6.2 FDIU 17wks BTBS chính 10/160 1/16 (6.3%) McLennan & Sholler
 17. 17. Quaûn lyù söï taêng ÑMDG Baát thöôøng NST 11-14 tuaàn Dò taät lôùn SA tìm baát thöôøng NST bình thöôøng Khoâng coù dò taät Baát thöôøng lôùn 14-16 tuaàn Khoâng dò taät T soaùt nhieãm truøng SA tìm baát thöôøng Da gaùy vaãn coøn daøy Kieåm tra di truyeàn SA tim thai Khoâng dò taät Da gaùy vaãn raát daøy Baát thöôøng lôùn 20 tuaàn SA tìm baát thöôøng Phuø thai FBS Sa tim thai Daáu chöùng cuûa caùc HC di truyeàn Khoâng coù baát thöôøng
 18. 18. Keát luaän Neáu ÑMDG vöôït quaù 3.5 mm …….  Khoaûng 1/3 coù baát thöôøng nhieãm saéc theå  Soá coøn laïi:  1/4 seõ coù 1 keát quaû baát lôïi  1/16 seõ coù 1 baát thöôøng tim lôùn  Keát quaû baát lôïi töø 2-4% neáu ÑMDG taêng ñôn ñoäc  Caàn sieâu aâm tim thai (Quí 1/ Quí 2)  Raát höõu hieäu khi coù 1 chöông trình taàm soaùt beänh tim baåm sinh ñöôïc thieát laäp  Noù ñoùng vai troø nhö laø 1 thaønh phaàn trong 1 chuoãi kieåm tra ñeå phaùt hieän thai kyø coù nguy cô cao

×