Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cac Nguyen Tac Tam Soat

 • Login to see the comments

Cac Nguyen Tac Tam Soat

 1. 1. Caùc nguyeân taéc taàm soaùt
 2. 2. Taàm soaùt hoäi chöùng Down theo tuoåi meï 1970’s: 5% > 35 Tuoåi 1990’s: 10% > 35 Tuoåi % 2000’s: 15% > 35 Tuoåi 8 6 Tuoåi meï:  30% nhaïy caûm 4  50% choïc oái quaù taàm  Khoâng hieäu quaû giaûm taàn suaát T21 2 0 15 20 25 30 35 40 45 Maternal age (yrs)
 3. 3. Ñaùnh giaù nguy cô tuoåi meï Nguy cô (%) 10  Trisomy 21 1 47xxx/xxy/xyy 0.1  Trisomy 18  Trisomy 13 0.01 45x 0.001 0.0001 Tam boäi 20 25 30 35 40 44 Tuoåi meï
 4. 4. Ñaùnh giaù nguy cô: tuoåi thai 100 95% 47xxx/xxy/xyy 80 60 % 50% Trisomy 21 40 20% 45x 20 15% Trisomy 18 15% Trisomy 13 0 0% Tam boäi 10 14 18 25 30 35 40 Tuaàn
 5. 5. Ñaùnh giaù nguy cô: Tieàn caên T 21 Nguy cô: 0.75% + nguy cô goác Nguy cô trisomy 21 (%) 10 Söï taùi dieãn:  1 Observed 31 0.1 Expected 17 0.01 Obs / Exp 1.8 0.001 N = 2.604 0.0001 20 25 30 35 40 44 Sundbergh, Henry, Holzgreve, Tuoåi meï Brambati and Nicolaides
 6. 6. Aûnh höôûng cuûa tieàn caên laàn tröôùc 35 Nguy cô: nguy cô nền+ 0.75% 30 Rate per 1000 25 Tuoåi Nguy cô nền Nguy cô hieäu chænh 20 20 1 in 1000 1 in 120 15 10 30 1 in 625 1 in 100 5 35 1 in 250 1 in 85 0 40 1 in 70 1 in 45 20 24 28 32 36 40 Maternal age (yrs)
 7. 7. Ñoä nhaïy cuûa test Tæ soá cuûa nhöõng tröôøng hôïp döông tính thaät ñöôïc phaùt hieän qua taàm soaùt Test taàm soaùt + - A B Chaån ñoaùn Ñoä nhaïy = A/A+B + C D -
 8. 8. Ñoä nhaïy cuûa test Vd: Tuoåi meï:sinhnaêm 1970, 10,000 phuï nöõ Taàm soaùt + - 7 14 Chaån ñoaùn Ñoä nhaïy = 7/21 + = 33% 493 9486 -
 9. 9. Ñoä ñaëc hieäu cuûa test Tæ leä cuûa nhöõng tröôøng hôïp aâm tính thaät coù nguy cô thaáp qua taàm soaùt Taàm soaùt + - A B Chaån ñoaùn Ñoä ñaëc hieäu = D/C+D + C D -
 10. 10. Ñoä ñaëc hieäu cuûa test Vd: Tuoåi meï:sinhnaêm 1970, 10,000 phuï nöõ Taàm soaùt + - 7 14 Chaån ñoaùn Ñoä ñaëc hieäu = 493/9979 + = 4.9% 493 9486 -
 11. 11. Giaù trò tieân löôïng döông Laø soá nhöõng tröôøng hôïp döông tính qua taàm soaùt maø laø döông tính thaät Taàm soaùt + - A B Chaån ñoaùn PPV = A/A+C + C D -
 12. 12. Giaù trò tieân löôïng döông Vd: Tuoåi meï:sinhnaêm 1970, 10,000 phuï nöõ Taàm soaùt + - 7 14 Ñoä ñaëc hieäu = 7/500 Chaån ñoaùn = 0.014 + YÙ nghóa 1/71: trong 71 phuï nöõ coù keát quaû test döông tính thì coù 1 beù maéc beänh 493 9486 Down -
 13. 13. Sinh hoùa maùu vaø taàm soaùt trisomy 21 Đöôøng cong bieåu dieãn cho caùc test taàm soaùt Down Tæ leä phaùt hieän (%) 100.0 Comb / Int NT / quad triple 80.0 double 60.0 40.0 20.0 0.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 Tæ leä döông tính giaû (%) Wald et al. 2003; Nicolaides et al. 2005
 14. 14. Taàm soaùt trisomy 21 Ñoä môø da gaùy thai nhi Nguy cô (%) Ñoä môø da gaùy (mm) 100 8.0 NT 7.0 Nguy cô ban ñaàu 6.0 10 5.0 NT 4.0 1 3.0 2.0 0.1 1.0 0.0 45 55 65 75 85 0.01 20 25 30 35 40 45 Chieàu daøi ñaàu moâng(mm) Tuoåi mẹ  ÔÛ thai kyø bình thöôøng, ÑMDG taêng theo tuoåi thai  ÔÛ thai trisomy 21 ÑMDG taêng (treân baùch phaân vò thöù 95 trong hôn 75% tröôøng hôïp)  Nguy cô trisomy 21 ñöôïc tính baèng nguy cô tuoåi meï vaø nguy cô lieân quan ñeán tuoåi thai nhan vôùi tæ leä likelihood (LR)  LR tuøy thuoäc vaøo đoä leäch cuûa ÑMDG so vôùi trung bình chuaån (ñöôïc mong ñôïi) theo tuoåi thai Snijders et al, Lancet 1998;351:343–6.
 15. 15. Caùc nguyeân taéc taàm soaùt Test hoaøn haûo 7 Tæ leä döông tính giaû Ñoä nhaïy 0/500 = 0% 50/50 = 100% 6 5 Keát quaû test 4 3 2 1 0 Nhoùm bình thöôøng Nhoùm baát thöôøng
 16. 16. Caùc nguyeân taéc taàm soaùt Test khoâng toát Tæ leä döông tính giaû Ñoä nhaïy 7 25/500 = 5% 4/50 = 8% 6 5 Keát quaû test 4 3 2 1 0 Nhoùm bình thöôøng Nhoùm baát thöôøng
 17. 17. Nguyeân taéc taàm soaùt Test Được sử dụng 7 Tỷ lệ dương tính giả Độ nhạy 25/500 = 5% 33/50 = 66% 6 5 4 kết quả Test 3 2 1 0 Nhóm bình thường Nhóm bất thường
 18. 18. Ngưỡng (Cut-off) Normal (%) Abnormal (%) 7 FPR Sensitivity 6 0% 20% 3% 50% 5 10% 80% 4 Test Result 50% 100% 3 2 1 0 Normal group Abnormal group
 19. 19. Caùch tính nguy cô ÑMDG 60 50 % Bình thöôøing 40 Trisomy 21 30 20 b 10 a 0 Ñoä môø da gaùy (Delta)
 20. 20. LR+ = sensitivity / (1-specificity) = (a/(a+c)) / (b/(b+d)) LR- = (1-sensitivity) / specificity = (c/(a+c)) / (d/(b+d))
 21. 21. Caùc nguyeân taéc taàm soaùt Tæ leä Likelihood Phaân phoái taàn suaát f 25 Bình thöôøng Baát Bình Tæ leä thöôøng thöôøng likelihood 20 6 0.6 6/ 0.6=10 Baát 15 thöôøng 10 20 10/20=0.5 10 5 Test Result 21 Nguy cô Trisomy 21 LR = 10 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Risk = 1 : 60 Keát quaû test 1 : 600 20 25 30 35 40 45 Years
 22. 22. Khaû naêng cheát vaø trisomy 21 100 Chæ coù 7% nhöõng thai kyø ñöôïc taàm soaùt cheát ôû tuoåi thai töø 12- 16 tuaàn 90 Soá soáng 80 7% 70 60 24% 50 10 15 20 25 30 35 40 Tuoåi thai Morris, Wald, Watt 1999: data from UK national cytogenetic register
 23. 23. Söï phaùt trieån tieáp theo cuûa nhöõng thai kyø coù ÑMDG daøy 10% Chet /TC luc 16 tuan 19% Chet /TC luc 32 tuan Chet sau sinh 5% 66% Song N = 21 Trisomy 21 thai Brizot, FMUSP, Sao Paulo Boá meï choïn caùch tieáp tuïc thai kyø Nicolaides, FMF London
 24. 24. Ñoä môø da gaùy – vôùi söï kieåm tra cuûa FMF Loãi heä thoáng hay sai kyõ thuaät? Trisomy 21 fetuses Ñoä chuyeân nghieäp cuûa ngöôøi sieâu aâm laø NT trung bình hay phaûi ñaøo taïo laïi? (MoM) 4.0 3.0 NT (mm) 2. 1.9 1.0 1.1 0.0 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Chiều dài đầu mông (mm) Coù theå ñöôïc Khoâng toát SURUSS 2003

×