Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบเสนอราคา BKK TV 2011 June

15,918 views

Published on

ใบเสนอราคา BKK TV เดือนมิถุนายน 2554

  • Login to see the comments

ใบเสนอราคา BKK TV 2011 June

  1. 1. วันที่ 2 มิถนายน 2554 ุเรี ยน ฝายประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์เรื่ อง นาเสนอ โฆษณา ทีวีดาวเทียมระบบ C-Band บริษัท บีเคเค เทเลวิชน (ไทยแลนด์) จากัด มีความประสงค์และยินดีนาเสนอรายการ และอัตราโฆษณาในการ ั่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของท่านให้ ร้ ูจกเป็ นที่แพร่หลาย และเพิ่มทางเลือกใหม่ ให้ กบบริษัทของท่าน และบริษัท ยังมีเวลาและ ั ัรับผลิตรายการดัง ต่อไปนี ้ ช่วงที่ 1 เวลา 06.00-12.00 น. ช่อง รายการที่นาเสนอ จัดทาขึ ้นเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของการศึกษา วัฒนธรรมเอกลักษณ์ และ วิถีชีวิตของชาวกรุงเทพมหานคร ผู้ชมจะได้ พบกับประสบการณ์หลายแง่มมของ กรุงเ ทพมหานคร ุ ช่วงที่ 2 เวลา 13.00-17.00 น. เป็ นรายการเพลง สบายๆ ยามบ่าย พบกับศิลปิ น รับเชิญ มากมาย เช่น ลูกทุ่ งลูกกรุง เป็ นต้ น ช่วงที่ 3 เวลา 17.00-22.00 น.ช่องรายการที่นาเสนอเรื่องราวด้ านกีฬาทั ้งในและต่างประเทศ เช่น ในประเทศนาเสนอเกี่ยวกับ ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ ลก , ดิวิชน 1 และดิวิชน 2 ในรูปแบบของรายการสนทนา ประกอบภาพ และบท ี ั่ ั่วิเคราะห์ วิจารณ์ โดยนาผู้มีประสบกา รณ์ตรง มาเป็ นพิธีกรในทุกรายการ ซึงแต่ละรายการได้ มีการเรียงร้ อยกันอย่าง ่ต่อเนื่อง สอดคล้ อง ไม่ซ ้าซากในการนาเสนอเรื่องราวและการวิเคราะห์ ช่วงที่ 4 เวลา 22.00-05.00 น. ช่องรายการที่นาเสนอเรื่องราวความงาม และการประกวดนางแบบในรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนา บุคลิกภาพ นางแบบไทย และต่างประเทศ พบ และพูดคุยกับนางแบบผู้เข้ าประกวดอย่างเป็ นกันเองอย่างสนุกสนาน นอกจากนั ้นยังรวมถึง สุขภาพ พลานามัย อาหารและยา ของคุณผู้หญิง อีกด้ วย บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com
  2. 2. กลุ่มเปาหมาย การรั บชม ้ มีอายุตั ้งแต่ 15 ปี ขึ ้นไป ทั ้งชาย-หญิง นักเรียน , นักศึกษาประชาชนทัวไปและผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว นัก ่ลงทุน, ผู้บริหารองค์กร (จานวนผู้ชมในต่ างจังหวัดจะมากเป็ นพิเศษ )สามารถรั บชม แนวทางการออกอากาศของ BKK TV 1. เผยแพร่ในรูปแบบ FTA (Free to Air) 2. ออกอากาศในระบบ C-Band ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 เพื่อให้ ผ้ ที่ติดตั ้งจานระบบ C-Band (จานดาทุกชนิด ูเช่น Psi จะอยู่ชวงระหว่าง 128-130 หรือ infoset จะอยู่ ช่อง 20 และ Dynaset อยู่ช่อง 25 สามารถรับชมได้ 23 ประเทศ ่ทัวโลก) ่ข้ อมูลเกี่ยวกับการออกอากาศสาหรั บประเทศไทย ระบบ C-Band ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ผู้ชมประมาณ 5 ล้ านครัวเรือน เคเบิ ้ลทีวี ผู้ชมประมาณ 2 ล้ านครัวเรือน Antenna ผู้ชมประมาณ 11 ล้ านครัวเรือน*แนวโน้ ม Satellite & Cable TV ทดแทนเสาอากาศทั ้งหมดภายใน 5 ปี จากราคาที่ถกกว่าเสาอากาศ และมี content ที่ ูมากกว่า และคุณภาพเทียบเท่า Free TV (ในอนาคตเนื่องจากต้ นทุนต่ากว่าเข้ าถึงมากกว่า )* ข้ อมูลอ้ างอิงจากสมาคมเคเบิลทีวี แห่งประเทศไทย ปี 2548(ข้ อมูลล่าสุดยังไม่ได้ มีการสารวจจานวนที่ชดเจน ) ั บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com
  3. 3. หลักการลงทุน(สาหรั บโฆษณาสินค้ าให้ ได้ ตามเปาหมาย ) ้ เนื่องจากการโฆษณาสิ นค้ าในปั จจุบน จะแพงในระบบ Free to Air (ซึ ้งสินค้ า ผลิตในครัวเรือน OTOP หรือ ันาเข้ าเองอิสระไม่สามารถโฆษณาได้ เพราะไม่ค้ มทุน ) เราจึงเสนอทางเลือก ในการโฆษณา ให้ กบท่าน โดยคิดอัตรา อัตรา ุ ัค่าเช่าเวลา ดังนี ้ อัตราค่ าเช่ าเวลา ช่วงวัน-เวลาลาดับที่ ระยะเช่าเวลา จันทร์ -ศุกร์ เสาร์ -อาทิตย์ 05.00 - 24.00 05.00 – 24.00 1. 25 นาที (ครึ่งชัวโมง) ่ 20,000 บาท 30,000 บาท 2. 50 นาที (1 ชัวโมง) ่ 30,000 บาท 40,000 บาท 3. 100 นาที (2 ชัวโมง) ่ 50,000 บาท 60,000 บาท*หมายเหตุ ฟรี รีรัน ตั ้งแต่ วันที่ 1 มิถนายน 2554-วันที่ 1 สิงหาคม 2554 จานวน 3 ครั ้ง ุ ราคาและเงื่อนไขสามารถปรับเปลียนได้ ตามตกลง และไม่รวมค่า ผลิตรายการ ่ บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com
  4. 4. อัตราค่ าโฆษณาลาดับที่ รูปแบบโฆษณา บาท หมายเหตุ 1. VTR เข้ ารายการ 5-10 วินาที 1,000 ครัง ้ 2. Logo หลังรายการ หรื อ ตัวสินค้ ารายการ (จบรายการ1ชม.) 2,000 ครัง ้ 3. Scoop (3 นาที) 3,000 ครัง ้ 4. Interview 5 นาที) 5,000 ครัง ้ 5. ตัวหนังสือวิ่งในรายการ ทุกรายการ 500 วัน *หมายเหตุ ราคาและเงื่อนไขสามารถปรับเปลียนได้ ตามตกลง และไม่รวมค่าผลิตรายการ ่ สนใจสามารถติดต่ อสอบถามรายระเอียด ได้ ท่ ี โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 085-070-1082 คุณบัญชา E-Mail: appaprint@hotmail.com Mobile: 085-070-1161 คุณภัทราวดี E-Mail: Phat_rawadee@hotmail.com Mobile: 089-981-9191 วรรณศร E-Mail: Bkktv@hotmail.com www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com, bkktv@hotmail.com บริษัท บีเคเค เทเลวิช่ ัน (ไทยแลนด์ ) จากัด เลขที่ 100/118-119 อาคารอนุสรณ์ ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจกร กรุ งเทพ 10900 ั โทร 02-953-9390-1, 02-954-3191 แฟกซ์ 02-954-2988 Mobile: 0816151988 www.bkktv.tv E-Mail: splusid@gmail.com

×