Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Діагностична контрольна робота з алгебри
у 10 класі за курс 9 класу
в тестовій формі
( з вибором однієї правильної відпові...
6) Скільки розв’язків має нерівність x² ≤ 0?
А) одне: х=0
Б) два
В) багато
Г) жодного
7) При яких значеннях змінної х має ...
12) Скільки точок перетину мають графіки функцій y=│x│і y=-2?
А) одна точка перетину
Б) Дві точки перетину
В) Багато точок...
А) інша відповідь
Б) випадкової
В) вірогідної
Г) неможливої
19) Чи може ймовірність випадкової події дорівнювати 1,009?
А)...
В) 169
Г) 287
25) В геометричній прогресії
5
5n
nb = . Знайдіть q і b1
А) b1=0, b2=-5, q=5
Б) b1=1, b2=5, q=5
В) b1=10, b2...
Г) .
12
2
x
S =
30) Запишіть число 1,(3) у вигляді звичайного дробу.
А) 0,33
Б) 1
В)
Г)
31) При якому значені х числа х; х...
А) аналіз задачі
Б) аналіз відповіді
В) створення математичної моделі
Г) інша відповідь
36) Дано вибірку 3; 3; 1; 4; 5; 5;...
ка
Правильні відповіді:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
А Б В А Б А Г В Б Г Г Г А В Б А В Г
19 20 21 22 23 24...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

діагностична робота 10 алгебра

діагностична робота

  • Be the first to comment

діагностична робота 10 алгебра

  1. 1. Діагностична контрольна робота з алгебри у 10 класі за курс 9 класу в тестовій формі ( з вибором однієї правильної відповіді з 4-х) 1) Порівняйте числа а і c, якщо a>b і b>c А) a>c. Б) a<c. В) a=c. Г) a=b. 2. Відомо, що a, b, c, d – додатні числа, a<c, b>d, d>c. Розташуйте в порядку зростання числа . 1 , 1 , 1 , 1 dcba А) . 1 , 1 , 1 , 1 dbca Б) . 1 , 1 , 1 , 1 acdb В) . 1 , 1 , 1 , 1 bcad Г) . 1 , 1 , 1 , 1 dbac 3. Який із виразів 53 + і 8 є більшим? А) .8 Б) .853 =+ В) .53 + Г) інша відповідь 4) Додайте почленно нерівності 734 < і 63 < . А) .1335 < Б) .1335 > В) .1334 < Г) .1337 < 5) Враховуючи, що -2 <а<4, оцініть значення виразу -3а: А) 6<-3а<-12 Б) -12<-3а<6. В) -6<-3а<12 Г) 12<-3а<6
  2. 2. 6) Скільки розв’язків має нерівність x² ≤ 0? А) одне: х=0 Б) два В) багато Г) жодного 7) При яких значеннях змінної х має зміст вираз 4−x ? А) якщо х=4 Б) якщо х<4 В) якщо х>4 Г) якщо х≥4 8) Знайдіть переріз числових проміжків (0;2) і [1;3) А) (0; 3) Б) (1; 2] В) [1; 2) Г) (0; 2] 9) Розв’яжіть нерівність │x│<-3 А) х=3 Б) немає розв’язків В) х=-3 Г) багато розв’язків 10) Знайдіть область визначення функції xy += 2 : А) (0; 2) Б) (-2; 2] В) (0; ∞) Г) [-2 ; ∞) 11) Укажіть проміжки знакосталості для функції f(x)= x²+2x+1 А) f(x)>0, якщо х є (-1;∞) Б) х є (0;∞) В) х є (-1;1) Г) f(x)>0, якщо х є (-∞;-1)U(-1;∞)
  3. 3. 12) Скільки точок перетину мають графіки функцій y=│x│і y=-2? А) одна точка перетину Б) Дві точки перетину В) Багато точок перетину Г) жодної 13) Функцію задано формулою 3 5 )( − = x xf . Скільки нулів має дана функція? А) жодного Б) два В) багато Г) три 14) Число 2 є нулем функції y= x²-3x+m, якщо m=… А) m=-1 Б) m=3 В) m=2 Г) m=5 15) Порівняйте 20% від 40 та 40% від 20 А) 20% від 40 > 40% від 20 Б) однакові В) 20% від 40 < 40% від 20 Г) інша відповідь 16) Пшеницею засіяно 10% відсотків поля, що становить 20 га. Знайдіть площу поля. А) 200 га Б) 2 га В) 2000 га Г) 12 000 га 17) Гральний кубик підкинули один раз. Яка ймовірність того, що випаде число більше від 4? А) . 3 2 Б) . 6 1 В) . 3 1 Г) . 4 1 18) Ймовірність якої події дорівнює 0?
  4. 4. А) інша відповідь Б) випадкової В) вірогідної Г) неможливої 19) Чи може ймовірність випадкової події дорівнювати 1,009? А) так Б) ні В) іноді так Г) іноді ні 20) Який член послідовності а1, а2, а3… . є попереднім для члена а2n+3? А) а2n Б) аn+3 В) а2n+4 Г) а2n+2 21) Арифметична прогресія є зростаючою, яку умову задовольняє її різниця d? А) d>0 Б) d=0 В) d<0 Г) інша відповідь 22) В арифметичній прогресії 10 членів. Сума її першого й десятого членів дорівнює 13. Чому дорівнює сума третього й восьмого членів? А) 26 Б) 10 В) 136 Г) 13 23) Знайдіть номер члена арифметичної прогресії (аn), який дорівнює 16, якщо а1 =4, d=4? А) n=24 Б) n=10 В) n=4 Г) n=3 24) Знайдіть суму всіх натуральних чисел, більших від 11 і менших за 22. А) 187 Б) 178
  5. 5. В) 169 Г) 287 25) В геометричній прогресії 5 5n nb = . Знайдіть q і b1 А) b1=0, b2=-5, q=5 Б) b1=1, b2=5, q=5 В) b1=10, b2=5, 2 1 =q Г) b1=-5, b2=0, q=0 26) У геометричній прогресії (bn) b1=81, b5=1. Знайдіть q. А) . 4 2 =q Б) . 6 1 =q В) . 3 1 =q Г) . 2 1 =q 27) Знайдіть суму n перших членів геометричної прогресії 1; 2; 22 ;… А) Sn=2n -3 Б) Sn=2*10n В) Sn=2n Г) Sn=(2n -1) 28) Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії ... 100 1 ; 10 1 ;1 А) . 9 10 =S Б) . 4 5 =S В) . 4 10 =S Г) . 10 1 =S 29) Знайдіть суму 1+х+ x²+ x3 +…, якщо доданки є членами нескінченної геометричної прогресії (│x│<1) А) S=0. Б) . 1 1 x S − = В) . 1 x S =
  6. 6. Г) . 12 2 x S = 30) Запишіть число 1,(3) у вигляді звичайного дробу. А) 0,33 Б) 1 В) Г) 31) При якому значені х числа х; х+2; х+6 є послідовними членами геометричної прогресії? А) х=0 Б) х=1 В) х=2 Г) х=12 32) Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії ... 27 1 ; 9 1 ; 3 1 А) . 2 1 =S Б) . 9 4 =S В) . 3 1 =S Г) . 27 17 =S 33) Як називається задача, умова якої містить нематематичні поняття? А) математична задача Б) прикладна задача В) фізична задача Г) інша відповідь 34) Побудуйте математичну модель задачі. Знайдіть об’єм цеглини, розміри якої 150х100х60 мм. А) інша відповідь Б) Знайти площу квадрата вказаних розмірів В) знайти площу прямокутника 150х60 мм Г) знайти об’єм прямокутного паралелепіпеда вказаних розмірів 35) Назвіть перший етап розв’язування прикладної задачі.
  7. 7. А) аналіз задачі Б) аналіз відповіді В) створення математичної моделі Г) інша відповідь 36) Дано вибірку 3; 3; 1; 4; 5; 5; 5. Знайдіть її медіану А) 4 Б) 5 В) 3 Г) 1 Вказівки: Кожне завдання оцінюється в 0,5 бала Шкала оцінювання Кіль- сть балів 1- 2 2,5- 3,5 4- 5 5,5- 6 6,5- 7 7,5- 8 8,5- 9,5 10-11,5 12- 13,5 14- 15,5 16-17,5 18 Оцін- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  8. 8. ка Правильні відповіді: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 А Б В А Б А Г В Б Г Г Г А В Б А В Г 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Б Г А Г В А Б В Г А Б Г В А Б Г В А

×