Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oppimisen tulevaisuus 2030: lukio

660 views

Published on

Oppimisen tulevaisuus 2030, Opetushallitus, Otavan Opiston Osuuskunta, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Demos Helsinki

Published in: Education, Technology
 • Login to see the comments

Oppimisen tulevaisuus 2030: lukio

 1. 1. Paolo Freire ja ajan teemat Teemat ilmaisevat kussakin ajassa ratkaistavia tehtäviä ja ongelmia. Ihmisen humanisaatio riippuu siitä, kuinka hyvin hän kykenee ratkaisemaan aikakauden teemat ja integroitumaan ajan henkeen. Aikakaudet täyttyvät sitä mukaa, kun ihmiset käsittävät sen teemat ja ratkaisevat sen tehtävät. Aikojen murroksessa vaihtuvat paitsi teemat myös ajan järki. - Paolo Freire 1970-luvun alussa
 2. 2. KIISTAKYSYMYSPOLARISAATIO “KAMELI”
 3. 3. DIALOGIKYSYMYSKIRJO “LUMIKKI JA KÄÄPIÖT”
 4. 4. RATKAISUKYSYMYSTAPAHTUU EI IKINÄ
 5. 5. LUKIO 1: TARKOITUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.93, M=1.00, Q1=0.75, Q3=2.00 n=40, A=2.00, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00Lukio-opiskelussa keskeistä on autenttisten ongelmien pohdinta ja ratkaisujenetsiminen Suomen ja maailman kysymyksiin. D • dialogi
 6. 6. LUKIO 1: TARKOITUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIYhteiskunnan globalisoituminen, ilmastonmuutos ja tietotekniikan kehitys aiheuttavatongelmia, joiden myötä myös sivistyskäsitys muuttuu yksilöpainotteisesta yhteisö- ja yhteis-kuntapainotteiseksi. Tämä ilmenee siten, että vuonna 2030 lukio-oppiminen koostuu vuoro-vaikutteisesta ja monialaisesta yhteiskuntaa koskevan tiedon käsittelystä, analysoimisesta,jalostamisesta ja jakamisesta. Aiheet haetaan usein Suomen ja maailman ongelmista.
 7. 7. LUKIO 2: IKÄLUOKKA TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.93, M=1.00, Q1=0.75, Q3=2.00 n=40, A=2.00, M=2.00, Q1=2.00, Q3=3.00Vuonna 2030 jokainen peruskoulusta päättötodistuksen saanut jatkaa välittömästiopintojaan joko lisäopetuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa tai lukiossa. D • dialogi
 8. 8. LUKIO 2: IKÄLUOKKA PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIHuolenpito niistä nuorista, jotka eivät perusopetuksen jälkeen ole valinneet mitääntavoitteellista koulutusta, on vaikuttanut siihen, että oppivelvollisuusikää on nostettunykyisestä (ks. Keskisuomalainen, ks. myös Suomen Kuvalehti). Muutoksella tavoitellaan kokoikäluokalle toisen asteen koulutuksen tutkintoa.
 9. 9. LUKIO 3: TIEDON TUOTTAMINEN TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=-0.13, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00 n=40, A=0.10, M=0.00, Q1=-2.00, Q3=2.00Nuoret hankkivat laajan yleissivistyksen sosiaalisessa mediassa ja lukiontehtäväksi jää yhä enemmän erityisosaamisen ja ajattelun opettaminen. K • kiista
 10. 10. LUKIO 3: TIEDON TUOTTAMINEN PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELISosiaalinen media on osaltaan mahdollistanut lukion palaamisen Lykeionin juurille, jossaopettajat keskustelevat opiskelijoidensa kanssa ja haastavat näitä kehittämään ajatteluaan.Aristoteleen Lykeionissa "ei ollut lukujärjestystä, eikä opiskelijoilta vaadittu tiettyjä opintoja taimaksua opetuksesta. Koulun päämääränä ei Aristoteleen aikana ollut minkään opin edistäminenvaan filosofisten ja tieteellisten teorioiden tutkiminen. Koulua johtaneet toimivat vertaisina toistenjoukossa." ( ks. Wikipedia).
 11. 11. LUKIO 4: OSAAMISEN TUNNISTUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=0.87, M=1.00, Q1=0.00, Q3=2.00 n=39, A=0.46, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=2.00Lukiosuorituksia voidaan hyväksiluettaa muutaman laajasti verkottuneenkansallisen lukion lisäksi valtakunnallisessa tai kansainvälisessä opintojenhyväksymiskeskuksessa. D • dialogi
 12. 12. LUKIO 4: OSAAMISEN TUNNISTUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIJulkisuudessa on viime vuosina puhuttu lukioiden määrän vähentämisestä oppilaitoksiayhdistämällä ja lakkauttamalla. Syyt ovat toisaalta demografisia ja toisaalta taloudellisia. (ks. Maaseudun tulevaisuus)
 13. 13. LUKIO 5: VALINNAISUUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.85, M=1.00, Q1=-0.25, Q3=2.00 n=40, A=0.18, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=2.00Lukion yhteisten opintojen määrä on puolet nykyisestä ja muu osa opinnoista onvalinnaista. K • kiista
 14. 14. LUKIO 5: VALINNAISUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELILukion nykyinen oppimäärä koostuu vähintään 75 yhden opintoviikon mittaisesta kurssista,joista 47 tai 51 on pakollisia. Pakollisten kurssien määrä riippuu opiskelijan valitsemastamatematiikan laajuudesta, joka voi olla joko lyhyt tai pitkä. Opiskelijalla on nykyistä olennaisestilaajempi vapaus valita oma oppimisen polkunsa. Muutoksella tavoitellaan aiempaa syvempäämotivaatiota ja jatko-opinto-orientaatiota. Uhkana on että osa lukiolaisista valitseelyhytnäköisesti helppoja ja mukavia opintoja, jotka eivät luontevasti johda jatko-opintoihin.
 15. 15. LUKIO 6: TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=0.03, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00 n=39, A=0.49, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=2.00 Oppiminen tapahtuu älykkäiden agenttiohjelmien avulla yksilöllisen "lukujärjestyksen" mukaisesti. D • dialogi
 16. 16. LUKIO 6: TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELI"Opiskelijat käyttävät oppimiseen mobiililaitteessa toimivia älykkäitä agenttiohjelmia. Agenttisopeuttaa automaattisesti antamaansa informaatiota kurssin laatijan antaman ohjeistuksen jaopiskelijan tason mukaan. Näin jokaiselle oppilaalle personoidaan "oppikirja" kurssille. Josopiskelija jää jälkeen kurssille asetetusta vaatimustasosta, ohjataan hänet tukiopetukseen. Näinollen agentti toimisi myös opiskelijan opinto-ohjaajana." (TulevaisuudentutkimuksenVerkostoakatemia: Delfoi-prosessi 2/2011).
 17. 17. LUKIO 7: ARVIOINTI TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=0.97, M=1.00, Q1=0.50, Q3=2.00 n=38, A=1.37, M=2.00, Q1=1.00, Q3=2.00Lukio-opinnoissa hankittua osaamista arvioidaan suurelta osin opinnäytetöidenkautta. R • ratkaisu
 18. 18. LUKIO 7: ARVIOINTI PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIErilaisia opinnäytetöitä ja yksilöllisten oppimispolkujen kautta hankittua osaamista voidaan lukealukion oppimäärään. Opinnäytteillä on keskeinen rooli ja lukion suorittamistapa on muuttunut.(ks. Suomen kuvalehti) Ei ole vain mahdollista vaan suositeltavaa integroida opintosuunnitelmaansellaisia autenttisia oppimistapahtumia kuin vapaaehtoinen työ kansalaisjärjestöissä ja suoritusurheilun tai taiteen alueilla (ks. OPM: osaamisen tunnistaminen). Suosiossa ovat etenkinsimulaatiot ja pelit - kuten ns. pervasiiviset tai roolipelit - joita sekä ohjatusti että omaehtoisestihyväksiluetaan osaksi opintoja.
 19. 19. LUKIO 8: OPETTAJUUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=39, A=1.23, M=1.00, Q1=1.00, Q3=2.00 n=39, A=1.90, M=2.00, Q1=1.50, Q3=3.00Lukion opettajien ja opettajayhteisön avaintaitoja ovat opiskelijan ohjaus, tiimityösekä pedagogisten oppimisyhteisöjen ja -ympäristöjen rakentaminen. R • ratkaisu
 20. 20. LUKIO 8: OPETTAJUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELILukio-opintojen suorittamisen muuttuessa muuttuvat myös lukion opettajien työnkuva jaosaamisvaatimukset. Lukion opettajan ja opettajayhteisön ydinosaamista on opiskelijoidenyksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen, ohjaaminen ja tukeminen nykymuotoisenopettamisen sijaan. (ks. Tutkiva oppiminen) Tärkeä profession ulottuvuus on erilaistenoppijayhteisöjen muodostaminen ja tukeminen. Sekä johtamisessa että opettajan arkityössätiimiorganisaation edut realisoidaan vuonna 2030 (ks. Sivistys.net ja Herkules).
 21. 21. LUKIO 9: TEHOKKUUS TODENNÄKÖISYYS n=38, A=0.08, M=0.00, Q1=-1.00, Q3=1.00Tietomäärän kasvaessa ja lukion nopeaa läpäisyä korostettaessa lukio-opetuksessa tyydytään pinnalliseen ajatteluun. D • dialogi
 22. 22. LUKIO 9: TEHOKKUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIYhteiskunnallisessa globaalissa muutoksessa tehokkuuden vaatimus on tällä hetkellä noussutyhdeksi voimakkaimmista kehitystekijöistä (ks. Pasi Sahlberg). Toisaalta työelämän kilpailu jatoisaalta jatkuva ja kasvava kiireen tuntu lisäävät tarvetta suorittaa ja suoriutua yhänopeammin niin opinnoista kuin arjen muistakin tehtävistä (ks. Taloussanomat). Opitunpureksimiseen, sulattamiseen ja syväpohdintaan ei ole enää aikaa, mutta tietoteknologia tuleetässä avuksi, vai tuleeko? D • dialogi
 23. 23. LUKIO 10: GLOBAALISUUS TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=-0.45, M=-0.50, Q1=-2.00, Q3=1.00 n=39, A=1.00, M=1.00, Q1=0.00, Q3=2.00Lukiossa on pakollinen ulkomaanvaihtojakso, joka on mahdollista suorittaa myösyhteiskuntapalveluna jossain kehitysmaakohteessa. D • dialogi
 24. 24. LUKIO 10: GLOBAALISUUS PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIGlobaalikansalaisuuteen kasvaminen on lukion tärkeistä tehtävistä sellainen, joka edellyttäävieraaseen kulttuuriin ja kestävän kehityksen ohjelmiin perehtymistä. Opettajilta edellytetääntaitoa opettaa englannin kielellä ja tukea opiskelijoita ulkomaanjakson toteuttamisessa.Suomessa on kehitetty yhteiskuntapalvelua sisältävä opintokokonaisuus osaksi lukio-opiskelua.
 25. 25. LUKIO 11: LUKIOVERKKO TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=-0.33, M=0.00, Q1=-2.00, Q3=1.00 n=40, A=-1.55, M=-2.00, Q1=-3.00, Q3=0.00Kolmasosa Suomen lukioista kuuluu johonkin kansainväliseen aatteelliseen tailiiketaloudelliseen lukiobrändiin ja puolet näistä lukioista on maksullisia. K • kiista
 26. 26. LUKIO 11: LUKIOVERKKO PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELIMonet lukiot ovat Ruotsin mallin mukaan yritysten tai yhdistysten omistamia ja useat niistäovat ketjuuntuneet myös kansainvälisesti. Elinkeinoelämä rahoittaa luonnontieteitä jateknologiataitoja korostavia oppilaitoksia (ks. Yle-uutiset).
 27. 27. LUKIO 12: AKATEEMINEN POLKU TODENNÄKÖISYYS TOIVOTTAVUUS n=40, A=0.38, M=1.00, Q1=-1.00, Q3=1.25 n=40, A=0.75, M=1.00, Q1=-0.25, Q3=2.00Yhdeksän kymmenestä lukiolaisesta jatkaa opintojaan korkeakouluissa. D • dialogi
 28. 28. LUKIO 12: AKATEEMINEN POLKU PÄÄPANEELI HAASTAJAPANEELILukion työskentelytavat tukevat akateemisten valmiuksien kehittymistä. Akateemista polkuavahvistaa myös mahdollisuus opiskella korkea-asteen kursseja rinnan lukiokurssien kanssa.Nykyisin lukioiden välillä on suuria eroja korkeakouluun siirtymisen suhteen. (ks. Ylen juttu)

×