Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tulevaisuusverstas

2,427 views

Published on

Anita Rubinin tulevaisuusverstasesittely

Published in: Education, Technology
  • Login to see the comments

Tulevaisuusverstas

  1. 1. Tulevaisuusverstas<br />eDelfoi-paja 18.-19.9.2009<br />Anita Rubin<br />
  2. 2. 21.9.2009<br />2<br />Miksi tulevaisuusverstas?<br />Osallistava menetelmä, jonka päämääränä on<br />aktivoida tavallisia kansalaisia (osallistaminen);<br />antaa osallistujille uskoa omiin kykyihinsä (voimauttaminen);<br />auttaa ottamaan kantaa ja kantamaan vastuuta (sosiaalinen oppiminen); <br />löytää konkreettisia vaihtoehtoja (tulevaisuus-ajattelu);<br />toimia strategiaprosessin osana (strategia-työskentely).<br />
  3. 3. Tulevaisuusverstaan luonne<br />verstaan ajallinen kesto määräytyy käsiteltävän asian ja osallistujien tarpeen mukaan.<br />Aivoriihi<br />Edullinen, osanottajille innostava, vetäjälle työläs.<br />Parhaimmillaan tulevaisuusverstas tuottaa hyvin perusteltua ja syvällisesti pohdittua materiaalia päätöksenteon tueksi.<br />Tutkimuksessa asiantuntijatietoa laajentava näkökulma tutkittavaan ongelmaan, kehitys-kulkuun tai ilmiöön  kansalaisnäkökulma. <br />21.9.2009<br />3<br />
  4. 4. Perinteinen tulevaisuusverstas<br />Verstasprosessi jakaantuu viiteen toimintavaiheeseen:<br />Valmisteluvaihe: etukäteisvalmistelut, esittäytyminen<br />Ongelmavaihe: osanottajat täsmentävät käsiteltävät ongelmat; <br />Mielikuvitus- ja arvottamisvaihe: vapaan assosioinnin hyödyntäminen etsittäessä ratkaisuja ongelmaan; arvot <br />Todellistamisvaihe: selvitetään, kuinka parhaaksi katsotut ratkaisumallit voitaisiin käytännössä toteuttaa, <br />Dokumentointivaihe: prosessi esitetään kirjallisessa muodossa<br />21.9.2009<br />4<br />(Robert Jungk & NorbertMüllert 1987)<br />
  5. 5. 21.9.2009<br />5<br />Morfologinen skenaariotyöskentely<br />Tulevaisuustaulukkomenetelmän toinen nimi<br />Tulevaisuustaulukko on <br />tulevaisuustilojen sektoreittain järjestetty, taulukoitu kokoelma;<br />edustaa yleensä jotain ennalta määrättyä ajankohtaa. <br />Tulevaisuustaulukkomenetelmän tarkoituksena on tunnistaa tarkasteltavan ongelma-alueen kannalta keskeiset muuttujat (ilmiöt, tekijät) ja niiden mahdolliset toteutumavaihtoehdot tulevaisuudessa.<br />
  6. 6. 21.9.2009<br />6<br />Tulevaisuustaulukon luonne<br />Tulevaisuustaulukko määrittelee ja rajaa käsiteltävän ongelma-alueen. <br />Tulevaisuustaulukossa rivit nähdään muuttujina ja taulukon ruudut tai solut muuttujien saamina arvoina.<br />Tulevaisuustaulukkoon sisältyvät kaikki ne mahdolliset muuttujien arvot, joita ko. tutkimuksessa tarkastellaan.<br />Taulukon perusteella voidaan rakentaa erilaisia tulevaisuuskuvia ja niistä edelleen kehityspolkuja (= ”backcasting”). <br />
  7. 7. 21.9.2009<br />7<br />Arvot lähtökohtana<br />Valitse lähtökohtamuuttuja/muuttujan arvo.<br />Valitse sitten seuraavalta riviltä tähän tilanteeseen soveltuva (johdonmukainen, yhteensopiva) muuttujan arvo -- puhutaan muuttujien arvojen lukitsemisesta – ja etene näin, kunnes olet käynyt läpi kaikki rivit. Merkitse näin esiin tulleet ja lukitut muuttujien arvot (taulukon ruudut) esimerkiksi vihreällä pisteellä ja vedä pisteiden väliin viivat. <br />Valitse uudelleen erilaisen arvon pohjalta ensimmäinen muuttujan arvo ja toista sitten prosessi. Merkitse näin esiin saamasi kokonaisuus uudella värillä tms.<br />Jatka prosessia, kunnes olet mielestäsi saanut esille olennaisimmat tulevaisuuskuvat.<br />
  8. 8. 21.9.2009<br />8<br />Tulevaisuustaulukko<br />Suomen yliopistolaitos 2020<br />C+n<br />sektorit<br />...<br />...<br />Yhteis-kunnal-linen<br />...<br />
  9. 9. 21.9.2009<br />9<br />Muuttujien valinta<br />Muuttujien valinta riippuu siitä, <br />millaisesta tutkimuskohteesta on kysymys;<br />minkälainen on tarkastelun näkökulma (backcasting/forecasting; normatiivinen/objektiivinen; tekninen, kriittinen tai hermeneuttinen tiedonintressi; perustutkimus/soveltava tutkimus, jne.);<br />mikä on tarkastelun tulevaisuusperspektiivi;<br />millaiseen tarkoitukseen tulevaisuuskuvia halutaan käyttää (skenaarioiden rakentaminen niiden pohjalta, asiantuntijatiedon lisääminen, mielikuvituksen ja intuition laajentaminen, opetus, jne.<br />Muuttujien valinnassa voidaan käyttää apuna esim. tulevaisuuspyörää tai erilaisia heikkojen signaalien havaitsemiseksi kehitettyjä työkaluja.<br />

×