Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ins cv classes_apunts

409 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ins cv classes_apunts

  1. 1. PROCÉS DESTUDI TEMA D’ESTUDI 1r PRELECTURA 2n SUBRATLAT 3r RESUM 4t ESQUEMA 5è REPETICIÓ MENTAL ACTIVA •comprensió del text lectura • tot valorant les diferents idees subratllat • relacionant-les amb les idees esquematització prèvies de qui llegeix • un cop reelaborades • expressant-les coherentment redactatEstratègies destudi – La motivació (Montse Talavera) 1
  2. 2. LA UNITAT D’ESTUDI Es pot estudiar de moltes maneres i, sovint, no sabem com fer-ho.Pensa que val més la qualitat de l’estudi que no pas la quantitatd’hores dedicades a un treball sense mètode o sense ordre. Potser millorarà el teu rendiment si tens en compte que els trespassos que has de fer, sempre que et posis a estudiar sigui quina siguil’assignatura, són: -Assignar-te una feina. -Fer-la. -Revisar-la. Una unitat d’estudi serien els 40 o 45 minuts que es dediquen aestudiar cada assignatura, en funció de l’horari elaborat. Com s’had’organitzar cada unitat d’estudi?-Primer temps (5 minuts com a màxim): t’has d’assignar el treball que vols fer. Per això, has de mirar la matèria que et toca estudiar i calcular fins on podràs arribar.-Segon temps (35 o 40 minuts aproximadament): depèn de tu i de la matèria que estudïis. Resulta aconsellable, però, seguir els passos següents: -Pre-lectura. -Subratllat. -Anàlisi-resum. -Esquema-revisió. -Repetició mental-memòria.- Tercer temps (5 minuts aproximadament): són per revisar o repassar eltreball que has fet. Estratègies destudi – La motivació (Montse Talavera) 2
  3. 3. LES CLASSESLa classe és un lloc de treball. No s’hi pot anar a escoltar i prou. Cal estar-hi en actitud de treball i escoltar activament: prendre apunts, preguntar i participar.Els primers minuts d’una classe solen ser fonamentals si no vols perdre el fil d’allò que s’explica.Procura relacionar les noves informacions que se’t donen amb allò que ja saps.Abans de fer una pregunta has d’estar segur d’allò que vols preguntar.Quan parli un company davant de la classe, l’has d’escoltar amb atenció.Quan falten pocs minuts per acabar una classe has de fer el darrer esforç d’atenció. Sol ser quan el professor fa una síntesi del que ha dit o bé dóna instruccions per a properes sessions.Quan no puguis assistir a una classe demana informació als companys per no quedar-te despenjat.Hi ha dos tipus de classes: les classes d’escoltar i les classes de participar. LES CLASSES D’ESCOLTAR LES CLASSES DE PARTICIPARSón les classes on el professor explica Són les classes pràctiques, aquelles onoralment el tema. es fa un treball en grup o bé un treball individual que no requereix ni llegir ni escriure.Què podem fer per aprofitar-les? En aquestes classes cal:-Preparar el tema abans.-Parar atenció i concentrar-nos en allò -Una actitud activa. que diu el professor. -Ganes de participar.-Prendre apunts. -Esperit de grup.-Preguntar-se al final de l’exposició oral: -Respecte al treball i a l’opinió dels altres. -He entés allò que m’han explicat? -Seria capaç de resumir-ho a un company? Estratègies destudi – La motivació (Montse Talavera) 3
  4. 4. COM PRENS ELS TEUS APUNTS?1-Escric en fulls i els arxivo en els seus apartats d’assignatures, àrees, temes... Ë SÍ Ë NO2- Faig una lletra molt clara, l’entenc molt bé. Ë SÍ Ë NO3- Anoto el més important que expliquen a classe. Ë SÍ Ë NO4- Subratllo les idees importants. Ë SÍ Ë NO5 - Faig gràfics, diagrames, línees, dibuixos, ... per organitzar i relacionarel que escric. Ë SÍ Ë NO6- Copio al peu de la lletra el que diu el professor. Ë SÍ Ë NO7- Només escric al peu de la lletra: Ë Fórmules Ë Vocabulari Ë Classificacions Ë Definicions Ë Noms Ë ...8- Em “reorganitzo a casa els apunts. Ë SÍ Ë NO9- Estudio amb els meus apunts perquè em són útils. Ë SÍ Ë NO10- Crec que els meus apunts són bons. Ë SÍ Ë NO Si has contestat afirmativament més de 6 qüestions, els teus apunts poden ser útils. Si no ha estat així, has de millorar el teu material. Estratègies destudi – La motivació (Montse Talavera) 4
  5. 5. ELS APUNTS Prendre apunts vol dir anotar de forma simple i ordenada lesexplicacions que fa el professor per, després a casa, poder rellegir-ho iestudiar. Per això, has d’estar molt atent a les classes. Els apunts són uninstrument bàsic d’aprenentatge i cal saber-los prendre i usar.Prendre apunts:•Afavoreix la concentració.•Ajuda a comprendre allò que el professorat explica.•Serveix per relacionar els coneixements que ja tens amb els nous.•Facilita el repàs i l’estudi.•Ajuden a recordar allò que s’ha dit a classe o allò que has llegit. COM PRENDRE APUNTS Abans de cada classe, hauries de fer una lectura ràpida dels apunts de la classe anterior per poder seguir bé el fil.Presentació:•Fes els marges ben amples, per si cal corregir o ampliar algun aspecte.•Utilitza fulls del mateix tamany i guarda’ls en una carpeta arxivadora ben classificats, o utilitza una llibreta diferent per a cada matèria.•Els títols i subtítols han de ser ben destacats.•Fes força punts i apart. Deixa espai per completar-los.•Escriu amb lletra prou clara de manera que puguis desxifrar-la després.Contingut:•Escolta, interpreta i apunta (prendre apunts no vol dir escriure-ho tot, com si fos un dictat).•Capta les idees essencials d’allò que explica el professor i escriu-les amb frases breus i esquemàtiques.•Adapta l’explicació del professor al teu vocabulari habitual (cal, però, utilitzar amb precisió els termes científics).•Realitza gràfics (fletxes, dibuixos, senyals...) per entendre millor els apunts.•Utilitza: títols ben destacats, apartats, codis, abreviatures, esquemes, asteriscs, guionets, colors...•Comprova al final de la classe, o quan rellegeixis els apunts a casa, aquells conceptes que no has entés. Estratègies destudi – La motivació (Montse Talavera) 5
  6. 6. ENTENDRE EL MÉSESSENCIAL DE LES REFERÈNCIAIDEES O UN TEMA REPÀS REGISTRAR AJUDAR A LA MEMÒRIA PROPÒSITS DE LA PRESA D’APUNTS GUIAR LA COMPRENSIÓ CONCENTRAR LA MENT AJUDAR A ORGANITZAR EL ESCRIURE LES MATERIAL EN RESPOSTES PARAULES D’EXERCICISEstratègies destudi – La motivació (Montse Talavera) 6
  7. 7. ABREVIATURES QUE FACILITEN LA PRESA DAPUNTS– Utilitzar inicials de la paraula, en comptes de la paraula sencera. Exemple: document -- doc.– Utilitzar símbols matemàtics. Exemple: més -- +– Utilitzar símbols per terminacions que són iguals. Exemple: ràpidament -- ràpida/– Utilitzar símbols visuals. Exemple: psicologia -- Ψ SÍMBOLS PER A LA PRESA DAPUNTShora h. història Hªmés + menys -dona ♀ home ♂igual = diferent ≠major que menor que energia E psicologia Ψque q perquè pqaugmenta ↑ disminueix ↓conseqüència → paral·lel ║percentatge % positiu +negatiu - per exemple p ex.infinit ∞ número nºmort, mortalitat † temperatura ºClentament lenta/ examen ex.volum vol. professor prof.introducció intr. adjectiu adj.abans de Jesucrist a.JC educació física EFciències naturals CCNN ciències socials CCSS Estratègies destudi – La motivació (Montse Talavera) 7

×