Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Заштеда на електрична енергија

6,772 views

Published on

 • Login to see the comments

Заштеда на електрична енергија

 1. 1. Рационално користење на електричната енергија
 2. 2. Што претставува електричната енергија за човекот?-Најзначаен дел од секојдневниотживот.*И токму поради тоа НЕОПХОДНО Еразумно да се користи.
 3. 3. Извори на енергија- Сонце - Вода - Ветар( Биомаса-биолошки супстанции ; - Геотермална (топлатапроизводство на вода и пареа вулкани,биогориво од : дрвените гејзери, извори и бари соостатоци , сточни топла вода).остатоци , остатоци одхрана и индустрискикултури , дрво , биогасотод животинско ѓубриво ,
 4. 4. Зошто да ја штедам електричната енергија?Рационално Помаликористење трошоци иелектрична борба против енергија климатските промени
 5. 5. Совети за заштеда на енергија во домаќинствата1. Сончев 2. Загревање на водата 3. Доброколектор изолирани од бојлерот на 50 до(заштеда: прозорци,вра- 60оС (отежнување на ти, покрив,8.400 денари создавањето наслаги ѕидови.годишно). од бигор).4.Енергетски(штедливи)светилки (за 5. Електричнисветиликите со жаречко влакно ќе апарати сотреба да платите 4605 денари, а за енергетскаенергетски ефикасните 921 денар). ефикасност од класа А.6. Фрижидеротда е подалеку 7. Користење 8. Траспортноод топлински полнечки средство –апарати. батерии. велосипед.
 6. 6. Совети за заштеда на енергија во индивидуални објекти на живеење(куќи) 1. Собирање на 2. Компостирање дождовна вода Компостирањето е разградување Приближно една на биоотпадот со помош на низа живи организми, при што половина од потребата на настануваат јаглерод диоксид, вода може да се добие со вода, топлина и компост. користење на дождовната вода. - Со компостирање количината на отпад која завршува на депониите може да се намали за дури 1/3!
 7. 7. Штедењето е само рационално искористување на ресурсите.Штеди енергија ,штеди пари ,сочувај јапланетата !
 8. 8. ,,Светот има доволно засекоја човечка потреба,но не доволно за секојачовечка алчност‘‘.~ Махатма Ганди
 9. 9. Извор на податоци: Прирачник за штедење на енергија во домаќинствата. Викторија Трајчевска,Изработиле: Марија Неделковска, Фанче Јовановска, Марија Трајковска.
 10. 10. Извор на податоци: Прирачник за штедење на енергија во домаќинствата. Викторија Трајчевска,Изработиле: Марија Неделковска, Фанче Јовановска, Марија Трајковска.

×