Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Παπαδόπουλος ΠάρηςΠαπαδόπουλος Πάρης
Διαφοροποιημένη
Διδασκαλία
H διδασκαλία που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι
εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους
στη διαφορετικότητα των
μα...
Βασικές αρχές
Θετικό
Συναισθηματικό
κλίμα
Πολυμορφία & Ετερογένεια
μαθητικού πληθυσμού
Πολυμορφία & Ετερογένεια
μαθητικού πληθυσμού
Τάξεις μικτής ικανότητας
Πώς προκύπτει αυτή η ανομοιογένεια;
Παράγοντες:Παράγοντες:
1. Διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι
2. Διαφορετικός π...
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ
κοινωνικοί παράγοντες
ατομικοί παράγοντες
σχολικοί παράγοντες
Αποτέλεσμα
διαφορετική μαθησιακή
ταυτότητα
Θεωρία Πολλαπλής νοημοσύνης
Πολλαπλή νοημοσύνη
• γλωσσική
• λογικομαθηματική
• οπτική-χωρική
• κιναισθητική
• ενδοπροσωπική
• διαπροσωπική
• μουσική
•...
Βλέπω και θυμάμαι
Ακούω και ξεχνάω
Κάνω και μαθαίνω
13
Διδακτικοί στόχοι Μαθησιακοί στόχοι
14
Μαθησιακοί στόχοι είναι εκείνοι που τίθενται από τους
ίδιους τους μαθητές ή υιοθετο...
Η ατομική γνώση δομείται από τα εργαλεία
της νόησης που παρέχει η κοινωνία
Πληροφορίες
Γνώση
Δηλωτική γνώση
Είμαι ενήμερος
Διαδικαστική Γνώση
Στρατηγικές & Τεχνικές
Πλαισιοθετημένη Γνώση
Πότε και πού θα την
εφαρμόσω...
Πώς μαθαίνουμε;
• Γνωστική ανάπτυξη στο επίπεδο του ατόμου
Μαθαίνω μέσω δράσης πάνω στα αντικείμενα
• Κοινωνιο-γνωστική θε...
Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να βρει τρόπους ώστε να
πετύχει τη συμμετοχή του μαθητή στις μαθησια...
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
Ε
Ι
Ν
Α
Ι
Είναι διδακτική στρατηγική ή διδακτικό μοντέλο
Δ
Ε
Ν
Τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία ...
Ένας τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία & μάθηση που
θεωρεί ότι:
Οι μαθητές διαφοροποιούνται ως προς τη μαθησιακή τους ταυτότ...
Η μαθησιακή ετοιμότητα
Δεν ταυτίζεται με τις έμφυτες ικανότητες του μαθητή, αλλά
αντανακλά τις γνώσεις και δεξιότητές του ...
27
Τι μπορώ ν’ αλλάξω;(διαφοροποιήσω)
• Διδακτικές τεχνικές
• Τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές
• Κίνητρα
• Οργάνωση
• Αξιο...
Μετωπική
Διάλεξη
Συζήτηση
Επίδειξη
Πειραματική διδασκαλία
Ομαδική διδασκαλία
Επίλυση προβλημάτων
Μελέτη περίπτωσης
Παιχνίδ...
Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών
Οι ικανότητες του εκπαιδευτικού
Το μαθησιακό αντικείμενο
Ο διαθέσιμος χρόνος/χ...
Πολλαπλοί τρόποι παρουσίασης της
πληροφορίας & γνώσης
• καταιγίδα ιδεών
• εννοιολογικοί χάρτες
• κατασκευή μοντέλων
• ενσω...
H οικογένειά μου
 Μνήμης
 Οργάνωσης
 Μελέτης και διαχείρισης του χρόνου
 Αναστοχασμού
34
Πολλά εννοούνται όμως ούτε λέγονται, ούτε παρουσιάζονται αναλυτικά
μοντελοποίηση έκφωνη σκέψη
καθοδήγηση
αυτόνομη εργασ...
Επίδειξη μοντέλου
καθοδήγηση
Κλιμακωτή υποστήριξη
εργασία σε ομάδες
Εξερεύνηση
Αναστοχασμός στην πράξη
Τεχνικές Κριτ...
 Μικρά ποιήματα ή φράσεις που περιέχουν με κατάλληλο
τρόπο την πληροφορία
◦ «Τα φωνήεντα είναι εφτά και φωνάζουν δυνατά»....
38
Θέμα
Κεντρική ιδέα
Θέμα
Κεντρική ιδέα
Πού;
Πότε;
Ποιος;Τι;
Γιατί;
Ε Εκφράζω Εκφράζω εικόνες
Κ Κατηγοριοποιώ Κατηγοριοποιώ τις εικόνες
Θ Θέτω σε σειρά Θέτω σε σειρά τις εικόνες
Ε Ελέγχω Ελέ...
 Γίνεται μετατροπή της σειράς γεγονότων, ενεργειών,
χαρακτήρων κλπ. σε εικόνες ή γενικότερα οπτικές
πληροφορίες.
40
Δημιουργείται συνειρμικός δεσμός με τον κανόνα, τον ορισμό ή τη
γνώση μέσα από μια αναπαράσταση.
Πουλώντας καρπούζια!
41
Ενσωμάτωση των τεχνών στην καθημερινή
διδακτική πρακτική
• Βιώματα χαράς και επιτυχίας.
• Μείωση έντονων κοινωνικών και μα...
η μάθηση γίνεται…
 πιο δημιουργική 
 πιο ελκυστική 
 διασκέδαση ! 
αυξάνεται η εμπλοκή στη μάθηση
ΘεατρικέςΘεατρικές πρακτικέςπρακτικές στην τάξηστην τάξη
Μορφή τέχνης
Εκπαιδευτική μεθοδολογία
Εργαλείο έρευνας και παρέμβ...
Δημιουργική γραφή & αφήγηση
Συσχετίζεται με 3 παράγοντες:
1.Ποικιλία ερεθισμάτων
2.Πλούσιο λεξιλόγιο
3.Καλλιέργεια φαντασί...
Τεχνικές δημιουργικής γραφής και
αφήγησης στις φυσικές επιστήμες
Γειτνιάσεις λέξεων, αλυσίδες λέξεων,
καταιγίδα ιδεών, αρκτικόλεξα
• Νέφος, σύννεφο, αντάρα, ομίχλη ή κρύο, ψύχρα, δροσιά, ...
Τεχνική φανταστικών υποθέσεων
Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε βαρύτητα στο σπίτι μας;
Τι θα συνέβαινε αν εξαφανιζόταν μια μέ...
Ποιήματα
• Δύναμη αόρατη μα πάντα εκεί
Δύναμη αιτία στην αλλαγή
Δύναμη, έλξη και τριβή
Δύναμη ισχυρή, μαγνητική
Δύναμη, πί...
Αινίγματα
Δεν είναι όγκος, ούτε πυκνότητα, μας δείχνει
όμως την ποσότητα. Τι είναι; Η μάζα
Παραμύθια & Λογοτεχνικά κείμενα
ως έμπνευση
(2)Τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές
ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
λόγος εκπαιδευτικού
λόγος μαθητή/τριας ;
Οι ερωτήσεις
 Δεν επιδέχονται μία και μόνη απάντηση, δε στοχεύουν στη
δικαίωση της απομνημόνευσης αλλά στην αποκάλυψη του...
(3)Κίνητρα
•Διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας
(με απόδοση αιτιακών προσδιορισμών).
•Σύνδεση άμεσου στόχου και προ...
• Έλλειψη πρόθεσης για μάθηση
• Μαθημένη αποτυχία
• Αρνητικοί προσδιορισμοί
• Χαμηλή αυτοεκτίμηση
56
Ευπάθεια κινήτρων
(4) Οργανωτική διαφοροποίηση
•Χώρος
•Τάξη-Ομάδες
•Ρυθμός μαθήματος
•Αριθμός Δραστηριοτήτων
•Υλικά
(4) Οργανωτική διαφοροποίηση
Διαμόρφωση της αίθουσας
Πολυ-αισθητηριακό υλικό
Πίνακες- Διαδραστικοί Πίνακες
Οργάνωση θέσεων...
Υπάρχει δυσκολία στην οργάνωση της τάξης σε ομάδες
π πΔεν έχουν εκ αιδευτεί ανάλογα οι εκ αιδευτικοί
π π πκαι συχνά ανα αρ...
Διαφοροποιώ την αξιολογική διαδικασία
•Αμφισβήτηση παραδοσιακών μορφών μάθησης
• Όχι αξιολόγηση μόνο γνωστικού τομέα
• Απα...
Αξιολόγηση
Παραδοσιακ
ή Εναλλακτική
πΤελικό α οτέλεσμα Διαδικασία
( ) ( )Ποσοτική βαθμοί Ποιοτική Περιγραφή
πΑ ομνημόνευση...
Αξιολόγηση
απόλυτη έννοια σχετική έννοια
εναλλακτική μορφές δράσεις
Η ανάπτυξη της μεταγνωστικής
ικανότητας ενισχύεται όταν ο
μαθητής με τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού αξιολογεί ο ίδιος την
πρ...
Αξιολόγηση
αυτοαξιολόγηση
αξιολόγηση στην ομάδα (κλίμακα likert)
φάκελος ατομικών επιτευγμάτων
συμβόλαιο μάθησης
Στρατηγικές Διαφοροποίησης περιεχομένου
σε σχέση με: την Ετοιμότητα
•Κείμενα διαφορετικής αναγνωστικής δυσκολία
•Επιπλέον ...
Στρατηγικές Διαφοροποίησης περιεχομένου
σε σχέση με: τα Ενδιαφέροντα
•Μεγάλο εύρος & ποικιλία υλικών (Τ.Π.Ε.)
•Αξιοποίηση ...
Στρατηγικές Διαφοροποίησης της
επεξεργασίας σε σχέση με: την Ετοιμότητα
•Διαβαθμισμένες δραστηριότητες
•Ποικιλία Υλικών
•Χ...
Στρατηγικές Διαφοροποίησης της επεξεργασίας σε
σχέση με: Ενδιαφέροντα &Μαθησιακή προτίμηση
•Κέντρα ενδιαφέροντος και ομάδε...
Στρατηγικές για τη διαφοροποίηση του τελικού
Προϊόντος σε σχέση με : Ετοιμότητα & Ενδιαφέρον
•Διαβαθμισμένες εργασίες
•Ποι...
Σας ευχαριστώ
Καλό Καλοκαίρι!!
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

Διαφοροποίηση της διδασκαλίας

 1. 1. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Παπαδόπουλος ΠάρηςΠαπαδόπουλος Πάρης Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
 2. 2. H διδασκαλία που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στη διαφορετικότητα των μαθητών και μαθητριών Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία;
 3. 3. Βασικές αρχές
 4. 4. Θετικό Συναισθηματικό κλίμα
 5. 5. Πολυμορφία & Ετερογένεια μαθητικού πληθυσμού Πολυμορφία & Ετερογένεια μαθητικού πληθυσμού Τάξεις μικτής ικανότητας
 6. 6. Πώς προκύπτει αυτή η ανομοιογένεια; Παράγοντες:Παράγοντες: 1. Διαφορετικό κοινωνικο-οικονομικό γίγνεσθαι 2. Διαφορετικός πολιτισμός 3. Διαφορετικά κίνητρα 4. Διαφορετικό οικογενειακό πλαίσιο 5. Διαφορετικό γνωστικό φορτίο 6. Διαφορετικό φύλο 7. Διαφορετικοί τύποι νοημοσύνης (ατομικές διαφορές)
 7. 7. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ κοινωνικοί παράγοντες ατομικοί παράγοντες σχολικοί παράγοντες
 8. 8. Αποτέλεσμα διαφορετική μαθησιακή ταυτότητα
 9. 9. Θεωρία Πολλαπλής νοημοσύνης
 10. 10. Πολλαπλή νοημοσύνη • γλωσσική • λογικομαθηματική • οπτική-χωρική • κιναισθητική • ενδοπροσωπική • διαπροσωπική • μουσική • νατουραλιστική • υπαρξιακή συναισθηματική
 11. 11. Βλέπω και θυμάμαι Ακούω και ξεχνάω Κάνω και μαθαίνω
 12. 12. 13
 13. 13. Διδακτικοί στόχοι Μαθησιακοί στόχοι 14 Μαθησιακοί στόχοι είναι εκείνοι που τίθενται από τους ίδιους τους μαθητές ή υιοθετούνται από αυτούς Μαθησιακοί στόχοι είναι εκείνοι που τίθενται από τους ίδιους τους μαθητές ή υιοθετούνται από αυτούς Διδακτικοί είναι αυτοί που ορίζονται από τον δάσκαλο ή το αναλυτικό πρόγραμμα Διδακτικοί είναι αυτοί που ορίζονται από τον δάσκαλο ή το αναλυτικό πρόγραμμα
 14. 14. Η ατομική γνώση δομείται από τα εργαλεία της νόησης που παρέχει η κοινωνία Πληροφορίες Γνώση
 15. 15. Δηλωτική γνώση Είμαι ενήμερος Διαδικαστική Γνώση Στρατηγικές & Τεχνικές Πλαισιοθετημένη Γνώση Πότε και πού θα την εφαρμόσω Γνώση 16
 16. 16. Πώς μαθαίνουμε; • Γνωστική ανάπτυξη στο επίπεδο του ατόμου Μαθαίνω μέσω δράσης πάνω στα αντικείμενα • Κοινωνιο-γνωστική θεώρηση Μαθαίνω μέσα από τη συμμετοχή σε πρακτικές και κοινωνικές δραστηριότητες, όπου μεγάλη συμμετοχή έχει η γλώσσα SOS !!Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης
 17. 17. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού
 18. 18. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 19. 19. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
 20. 20. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να βρει τρόπους ώστε να πετύχει τη συμμετοχή του μαθητή στις μαθησιακές κι άλλες διαδικασίες, με διαφορετικές μεθόδους και προσδοκίες. Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να βρει τρόπους ώστε να πετύχει τη συμμετοχή του μαθητή στις μαθησιακές κι άλλες διαδικασίες, με διαφορετικές μεθόδους και προσδοκίες.
 21. 21. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε Ι Ν Α Ι Είναι διδακτική στρατηγική ή διδακτικό μοντέλο Δ Ε Ν Τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία & μάθηση που περιλαμβάνει……
 22. 22. Ένας τρόπος σκέψης για τη διδασκαλία & μάθηση που θεωρεί ότι: Οι μαθητές διαφοροποιούνται ως προς τη μαθησιακή τους ταυτότητα Η κατάκτηση της γνώσης απαιτεί ενεργητική προσπάθεια Η κάλυψη της ύλης δε σημαίνει δεν είναι συνώνυμο της κατανόησής της Οι μαθητές ενεργοποιούνται μέσω της συνεργατικής μάθησης Η διδασκαλία αρχίζει από το σημείο που βρίσκονται οι μαθητές
 23. 23. Η μαθησιακή ετοιμότητα Δεν ταυτίζεται με τις έμφυτες ικανότητες του μαθητή, αλλά αντανακλά τις γνώσεις και δεξιότητές του τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε συγκεκριμένη μαθησιακή απαίτηση.
 24. 24. 27
 25. 25. Τι μπορώ ν’ αλλάξω;(διαφοροποιήσω) • Διδακτικές τεχνικές • Τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές • Κίνητρα • Οργάνωση • Αξιολόγηση • Ακαμψία-Προσδοκίες
 26. 26. Μετωπική Διάλεξη Συζήτηση Επίδειξη Πειραματική διδασκαλία Ομαδική διδασκαλία Επίλυση προβλημάτων Μελέτη περίπτωσης Παιχνίδι ρόλων (1)Διδακτικές τεχνικές
 27. 27. Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτικών τεχνικών Οι ικανότητες του εκπαιδευτικού Το μαθησιακό αντικείμενο Ο διαθέσιμος χρόνος/χρονική στιγμή Οι στόχοι του αντικειμένου Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων
 28. 28. Πολλαπλοί τρόποι παρουσίασης της πληροφορίας & γνώσης • καταιγίδα ιδεών • εννοιολογικοί χάρτες • κατασκευή μοντέλων • ενσωμάτωση τεχνών
 29. 29. H οικογένειά μου
 30. 30.  Μνήμης  Οργάνωσης  Μελέτης και διαχείρισης του χρόνου  Αναστοχασμού 34
 31. 31. Πολλά εννοούνται όμως ούτε λέγονται, ούτε παρουσιάζονται αναλυτικά μοντελοποίηση έκφωνη σκέψη καθοδήγηση αυτόνομη εργασία εργασία σε ομάδες ανατροφοδότηση αξιολόγηση Γνωστική μαθητεία
 32. 32. Επίδειξη μοντέλου καθοδήγηση Κλιμακωτή υποστήριξη εργασία σε ομάδες Εξερεύνηση Αναστοχασμός στην πράξη Τεχνικές Κριτικού Αναστοχασμού πΣύνδεση αλαιότερων γνώσεων με νέες πληροφορίες
 33. 33.  Μικρά ποιήματα ή φράσεις που περιέχουν με κατάλληλο τρόπο την πληροφορία ◦ «Τα φωνήεντα είναι εφτά και φωνάζουν δυνατά». 37 3,1 4 1 5 9 = π Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί
 34. 34. 38 Θέμα Κεντρική ιδέα Θέμα Κεντρική ιδέα Πού; Πότε; Ποιος;Τι; Γιατί;
 35. 35. Ε Εκφράζω Εκφράζω εικόνες Κ Κατηγοριοποιώ Κατηγοριοποιώ τις εικόνες Θ Θέτω σε σειρά Θέτω σε σειρά τις εικόνες Ε Ελέγχω Ελέγχω αυτά που έγραψα Σ Η Σημειώνω Σημειώνω και διορθώνω λάθη 39 ΓΑΛΑ : Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας ΝΕΣ-ΓΑΛΑ : Νέστος, Έβρος, Στρυμόνας Γαλλικός, Αξιός, Λουδίας, Αλιάκμονας
 36. 36.  Γίνεται μετατροπή της σειράς γεγονότων, ενεργειών, χαρακτήρων κλπ. σε εικόνες ή γενικότερα οπτικές πληροφορίες. 40
 37. 37. Δημιουργείται συνειρμικός δεσμός με τον κανόνα, τον ορισμό ή τη γνώση μέσα από μια αναπαράσταση. Πουλώντας καρπούζια! 41
 38. 38. Ενσωμάτωση των τεχνών στην καθημερινή διδακτική πρακτική • Βιώματα χαράς και επιτυχίας. • Μείωση έντονων κοινωνικών και μαθησιακών ανισοτήτων. • Μοιάζουν περισσότερο με παιχνίδι, όπου τα προβλήματα μπορούν να λυθούν αυθόρμητα και αυτόματα.
 39. 39. η μάθηση γίνεται…  πιο δημιουργική   πιο ελκυστική   διασκέδαση !  αυξάνεται η εμπλοκή στη μάθηση
 40. 40. ΘεατρικέςΘεατρικές πρακτικέςπρακτικές στην τάξηστην τάξη Μορφή τέχνης Εκπαιδευτική μεθοδολογία Εργαλείο έρευνας και παρέμβασης ☺ Παντομίμα ☺Αυτοσχεδιασμοί ☺Αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων ☺Παιχνίδια ρόλων ☺Δημόσιες συζητήσεις ☺Εικονικά δικαστήρια ☺Μανδύας ειδικού ☺Σχολικές παραστάσεις
 41. 41. Δημιουργική γραφή & αφήγηση Συσχετίζεται με 3 παράγοντες: 1.Ποικιλία ερεθισμάτων 2.Πλούσιο λεξιλόγιο 3.Καλλιέργεια φαντασίας
 42. 42. Τεχνικές δημιουργικής γραφής και αφήγησης στις φυσικές επιστήμες
 43. 43. Γειτνιάσεις λέξεων, αλυσίδες λέξεων, καταιγίδα ιδεών, αρκτικόλεξα • Νέφος, σύννεφο, αντάρα, ομίχλη ή κρύο, ψύχρα, δροσιά, παγωνιά Σαν Υψώθηκε Νερό Νέφος Έγινε Φανταστικό Ουράνιο
 44. 44. Τεχνική φανταστικών υποθέσεων Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε βαρύτητα στο σπίτι μας; Τι θα συνέβαινε αν εξαφανιζόταν μια μέρα ο ήλιος; Τι θα συνέβαινε αν έπεφτε χαλάζι όλη μέρα; Τι θα συνέβαινε αν το νερό δεν ήταν πυκνότερο στους 4ο C ; Τι θα συνέβαινε αν παίζαμε μπάσκετ στη σελήνη; 
 45. 45. Ποιήματα • Δύναμη αόρατη μα πάντα εκεί Δύναμη αιτία στην αλλαγή Δύναμη, έλξη και τριβή Δύναμη ισχυρή, μαγνητική Δύναμη, πίεση, ροπή Δύναμη, άνωση, βαρύτητα Δύναμη, αλλάζει την ταχύτητα Δύναμη, δυναμόμετρο μετρώ Δύναμη βάζω και ασκώ
 46. 46. Αινίγματα Δεν είναι όγκος, ούτε πυκνότητα, μας δείχνει όμως την ποσότητα. Τι είναι; Η μάζα
 47. 47. Παραμύθια & Λογοτεχνικά κείμενα ως έμπνευση
 48. 48. (2)Τρόπος επικοινωνίας με τους μαθητές ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ λόγος εκπαιδευτικού λόγος μαθητή/τριας ;
 49. 49. Οι ερωτήσεις  Δεν επιδέχονται μία και μόνη απάντηση, δε στοχεύουν στη δικαίωση της απομνημόνευσης αλλά στην αποκάλυψη του βαθύτερου «πιστεύω» του μαθητή για το θέμα που έχει τεθεί προς συζήτηση.  Δεν είναι ερωτήσεις που τίθενται προσωπικά σε ένα μαθητή αλλά απευθύνονται προς όλους.  Δεν εισάγονται με τα γνωστά «πώς» και «γιατί». Τα 3 δεν…..
 50. 50. (3)Κίνητρα •Διαχείριση της αποτυχίας και της επιτυχίας (με απόδοση αιτιακών προσδιορισμών). •Σύνδεση άμεσου στόχου και προσπάθειας. Τα παιδιά αναζητούν δραστηριότητες και γνώσεις που να έχουν νόημα, να τα αγγίζουν, να τα ενδιαφέρουν, να τα αφορούν.
 51. 51. • Έλλειψη πρόθεσης για μάθηση • Μαθημένη αποτυχία • Αρνητικοί προσδιορισμοί • Χαμηλή αυτοεκτίμηση 56 Ευπάθεια κινήτρων
 52. 52. (4) Οργανωτική διαφοροποίηση •Χώρος •Τάξη-Ομάδες •Ρυθμός μαθήματος •Αριθμός Δραστηριοτήτων •Υλικά
 53. 53. (4) Οργανωτική διαφοροποίηση Διαμόρφωση της αίθουσας Πολυ-αισθητηριακό υλικό Πίνακες- Διαδραστικοί Πίνακες Οργάνωση θέσεων για διδασκαλία Πρόσβαση στα υλικά από όλους
 54. 54. Υπάρχει δυσκολία στην οργάνωση της τάξης σε ομάδες π πΔεν έχουν εκ αιδευτεί ανάλογα οι εκ αιδευτικοί π π πκαι συχνά ανα αραγάγουν τον τρό ο ου και π .οι ίδιοι εκ αιδεύτηκαν σαν μαθητές
 55. 55. Διαφοροποιώ την αξιολογική διαδικασία •Αμφισβήτηση παραδοσιακών μορφών μάθησης • Όχι αξιολόγηση μόνο γνωστικού τομέα • Απαιτείται εναλλακτικό πλαίσιο αξιολόγησης μαθητή •Με έμφαση στην ικανότητα του μαθητή να αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις & εργασίες
 56. 56. Αξιολόγηση Παραδοσιακ ή Εναλλακτική πΤελικό α οτέλεσμα Διαδικασία ( ) ( )Ποσοτική βαθμοί Ποιοτική Περιγραφή πΑ ομνημόνευση Σύνθετες Νοητικές εργασίε Σύγκριση μαθητών Εξατομικευμένη Δημιουργεί κλίμα ανταγωνισμού Ενθαρρύνει συνεργασίες Τελική Διαμορφωτική
 57. 57. Αξιολόγηση απόλυτη έννοια σχετική έννοια εναλλακτική μορφές δράσεις
 58. 58. Η ανάπτυξη της μεταγνωστικής ικανότητας ενισχύεται όταν ο μαθητής με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού αξιολογεί ο ίδιος την πρόοδό του
 59. 59. Αξιολόγηση αυτοαξιολόγηση αξιολόγηση στην ομάδα (κλίμακα likert) φάκελος ατομικών επιτευγμάτων συμβόλαιο μάθησης
 60. 60. Στρατηγικές Διαφοροποίησης περιεχομένου σε σχέση με: την Ετοιμότητα •Κείμενα διαφορετικής αναγνωστικής δυσκολία •Επιπλέον υλικά •Επαναδιδασκαλία δεξιοτήτων •Επίδειξη δεξιοτήτων από τον εκπαιδευτικό (γνωστική μαθητεία) •Χάρτες εννοιών •Οπτικοακουστικό υλικό
 61. 61. Στρατηγικές Διαφοροποίησης περιεχομένου σε σχέση με: τα Ενδιαφέροντα •Μεγάλο εύρος & ποικιλία υλικών (Τ.Π.Ε.) •Αξιοποίηση ερωτημάτων των μαθητών •Χρόνος για σκέψη και ενδιαφέροντα, αναστοχασμός
 62. 62. Στρατηγικές Διαφοροποίησης της επεξεργασίας σε σχέση με: την Ετοιμότητα •Διαβαθμισμένες δραστηριότητες •Ποικιλία Υλικών •Χρήση της ευέλικτης ομαδοποίησης •Προσαρμογή των εργασιών στο σπίτι •Προσαρμογή του ρυθμού των εργασιών των μαθητών
 63. 63. Στρατηγικές Διαφοροποίησης της επεξεργασίας σε σχέση με: Ενδιαφέροντα &Μαθησιακή προτίμηση •Κέντρα ενδιαφέροντος και ομάδες συζήτησης •Παζλ •Πολλαπλοί τρόποι επεξεργασίας •Ισορρόπηση ομαδικής & ατομικής εργασίας
 64. 64. Στρατηγικές για τη διαφοροποίηση του τελικού Προϊόντος σε σχέση με : Ετοιμότητα & Ενδιαφέρον •Διαβαθμισμένες εργασίες •Ποικιλία έργων •Ποικίλοι τρόποι αξιολόγησης
 65. 65. Σας ευχαριστώ Καλό Καλοκαίρι!!

×