Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko szansą dla regionu Małopolski 2013

6,907 views

Published on

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko szansą dla regionu Małopolski 2013

Published in: Technology
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/36cXjBY ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko szansą dla regionu Małopolski 2013

 1. 1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko szansą dla regionu. Wywiad z II Zastępcą Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Janem Musiałem na temat Programu Infrastruktura i Środowisko. trasa kanalizacji sanitarnej. Często trafia się na przeszkody, typu roboty zamienne i dodatkowe. Ponadto wszystkie działania muszą być zgodne z ustawą prawo ochrony środowiska, niezbędne jest także osiągnięcie efektu ekologicznego. Czy dzięki tym realizowanym projektom zdołamy wypełnić unijne zobowiązania? Jaką rolę odgrywa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko? Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest instytucją wdrażającą Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej. Jesteśmy ostatnim ogniwem, które wdraża projekty unijne w gminach i ma bezpośredni kontakt z beneficjentem. Naszym głównym zadaniem jest koordynacja projektów pod względem finansowym i merytorycznym, zgodnie z wytycznymi i przepisami prawa krajowego i unijnego. Poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie finansowane są jedne z największych w województwie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Ile takich projektów jest wdrażanych przez Pana instytucję? Spośród wszystkich wojewódzkich funduszy Krakowski Fundusz realizuje najwięcej projektów. Obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania 29 projektów, w tym 27 z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i 2 w obszarze gospodarki odpadami, na łączna kwotę 1,4 mld złotych, z czego dofinansowanie wynosi około 800 mln zł. W ocenie konkursowej pozostaje nadal 5 projektów, ale nabór ciągle trwa, więc do końca grudnia liczba projektów może ulec zmianie. Czym wyróżnia się Program Infrastruktura i Środowisko? Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ma podnosić atrakcyjność inwestycyjną kraju poprzez rozwój infrastruktury przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. To program ambitny, wymagający wiele wysiłku w jego wdrażaniu. W programie przeważają inwestycje liniowe, które rodzą wiele problemów własnościowych czy technicznych. Do rozbudowania sieci kanalizacji należy mieć zgody właścicieli działek, przez które przebiega Cieszy nas, że realizujemy najwięcej projektów w Polsce, że dużo gmin podjęło się tego wysiłku, czasami mimo swoich finansowych problemów, że zwracają uwagę na ekologię, na czystość wód. Mimo takiej ilości projektów, mamy świadomość tego, że nasze województwo jest trudne do skanalizowania. Góry, osuwiska, rozproszona zabudowa, obszary Natura 2000, powodują, że nie wszędzie możliwa jest rozbudowa i doprowadzenie sieci kanalizacyjnej. Niektóre gminy w ogóle nie sięgają po pieniądze unijne, bo nie spełniają kryteriów. Muszą wtedy radzić sobie inaczej, sięgając np. po umarzalne preferencyjne pożyczki dostępne ze środków krajowych w naszym Funduszu. Kolejna perspektywa, na lata 2014-2020, kładzie nacisk na odnawialne źródła energii i dostosowanie do zmian klimatu. Do kogo zostanie skierowana oferta? Jakie przedsięwzięcia będą mogły być dzięki niej realizowane? Projekt jest już po szerokich konsultacjach społecznych w Polsce. Na działania związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną zostanie przeznaczony ponad miliard euro. Duża część środków zostanie przeznaczona również na ochronę bioróżnorodności. Oczywiście nadal ważnym tematem pozostanie rozbudowa infrastruktury środowiskowej, czyli rozbudowa sieci kanalizacji, wodociągów oraz unowocześniania instalacji gospodarki odpadami i oczyszczalni ścieków. Kolejnym priorytetem, który jest dość istotny dla nas wszystkich jest edukacja ekologiczna, która ma zmienić nasze złe nawyki i przyzwyczajenia oraz uczyć, od najmłodszych lat szacunku do przyrody. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 2. 2. „Budowa i modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów” „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska” Projekt obejmuje uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Andrychów poprzez wyposażenie miejscowości leżących w jej granicach w 82,22 km sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowę oczyszczalni ścieków w Andrychowie, przekształcenie oczyszczalni ścieków w Inwałdzie w przepompownię, modernizację stacji uzdatniania wody Olszyny w Andrychowie, przebudowę wodociągu na trasie Czaniec-Andrychów. Po zrealizowaniu projektu wskaźnik skanalizowania Gminy Andrychów zwiększy sie z 71% do 82%, co znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 88 269 047,11 zł, w tym z Programu Infrastruktura i Środowisko pozyskano 43 431 205,87 zł - wyjaśnia Ewa Golenia, starszy specjalista ds. zamówień publicznych i monitoringu. Całkowity koszt projektu to 76 877 913,97 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 44 274 024,87 zł. W ramach projektu planowana jest budowa nowej oczyszczalni w Białce Tatrzańskiej, a także sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości ok. 53 km /bez przyłączy/ w sołectwach Bukowina Tatrzańska, Białka Tatrzańska, Czarna Góra, Jurgów, która sprawi, że stopień skanalizowania Gminy z obecnych 50% wyniesie ponad 90%. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej zdecydowanie wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Gminy, osób prowadzących działalność gospodarczą, a także turystów licznie odwiedzających nasz teren zwłaszcza w sezonach zimowym i letnim. Bardzo ważnym czynnikiem jest ochrona wód Potoku Białka, w korycie którego utworzono obszar Natura 2000. Z kolei rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze, zwiększy ponad dwukrotnie jej przepustowość – wyjaśnia Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Marian Mikołajczyk. „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański” „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański” Efektem zrealizowanego projektu „System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański” w latach 2008 – 2013 na terenie miasta Maków Podhalański w aglomeracji Sucha Beskidzka jest: wybudowanie 34,26 km sieci kanalizacji sanitarnej i 8,80 km przyłączy kanalizacyjnych, wymiana 3,35 km sieci wodociągowej i 0,9 km przyłączy wodociągowych, zmodernizowana hydrofornia oraz zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi sieci kanalizacji sanitarnej. Urzeczywistnienie takiego zakresu nie byłoby możliwe bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w wysokości 19 603 905,00 zł. Całkowity koszt projektu wyniósł 31 451 936,00 zł. Wykonane inwestycje przyczyniły się do zwiększenia komfortu życia mieszkańców miasta Maków Podhalański, jak również wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i rekreacyjno-turystycznej terenów doliny rzeki Skawa - mówi Marek Guzik, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Projekt „System kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy w miejscowości Białka na terenie Gminy Maków Podhalański” stanowi element kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański. Przedmiotem niniejszego Projektu jest budowa około 35 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 45 711 587,99 zł, w tym 31 534 794,30 zł pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko. Realizacja Projektu umożliwi podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej ok. 565 gospodarstw domowych, co znacząco wpłynie na stopień skanalizowania aglomeracji Sucha Beskidzka. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości Białka, co wzbogaci teren w dolinie rzeki Skawy i jej dopływu potoku Skawica – tłumaczy Marek Guzik, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 3. 3. „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek” „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Dąbrowa Tarnowska” Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa Gminy Chełmek”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przewidziany koszt realizacji całego projektu wyniesie 53 541 765,32 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej to blisko 35 535 034,75 zł. Projekt realizowany jest na terenie Gminy miejsko-wiejskiej Chełmek, położonej w zachodniej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Obszar gminy tworzy miasto Chełmek oraz dwa sołectwa: Gorzów i Bobrek, o łącznej powierzchni 2 724 ha. W ramach projektu zostanie wybudowanych 34 km sieci kanalizacji oraz 1 km sieci wodociągów. Dzięki realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 5,5 tysiąca mieszkańców – mówi Krzysztof Tokarski – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Dąbrowa Tarnowska” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pozwolił na skanalizowanie południowej części gminy oraz przebudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Tarnowskiej. Dzięki budowie 21 km sieci w miejscowościach Żelazówka, Szarwark i Brnik 2 637 osób zostało przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt projektu wyniósł 25 866 498,28 zł, z czego 8 769 778,26 zł stanowiło dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – tłumaczy Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), inż. Stanisław Ryczek. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego” „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec” Głównym celem projektu była ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gmin Dobczyce i Siepraw leżących w bezpośrednim sąsiedztwie Zbiornika Dobczyckiego. Ochrona wód Zbiornika Dobczyckiego jest priorytetem w celach strategicznych obu gmin, ponieważ stanowi on ujęcie wody pitnej dla Krakowa i okolicznych gmin, a tylko pełna ochrona sanitarna może otworzyć szansę na jego wykorzystanie do celów rekreacyjnych. Całkowity koszt projektu to 29 342 437,87 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 18 158 694,69 zł. W ramach podpisanej umowy wybudowano ponad 35 km sieci kanalizacji sanitarnej, do której przyłączonych zostanie 1801 osób – mówi Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO), Marta Szymańska. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” sp. z o.o. dzięki wsparciu Unii Europejskiej realizuje projekt modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, dzięki któremu otrzymaliśmy dotację w kwocie około 95 mln złotych, podczas gdy całkowity koszt szacowany jest na 157 823 685,72 zł. Cztery gminy tj. Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Ciężkowice obejmujące swoim obszarem ponad 25% powiatu tarnowskiego i prawie 3% obszaru województwa małopolskiego uzyskają po zakończeniu projektu możliwość dostępu do wody pitnej uzdatnionej w nowoczesnej technologii ozonowania. Przede wszystkim jednak z tak dużego obszaru ścieki komunalne będą oczyszczane w zmodernizowanych oczyszczalniach ścieków. Projekt obejmuje również budowę około 188 km kanalizacji sanitarnej oraz podłączenie do niej ponad 10 tysięcy osób – wyjaśnia Sławomir Jędrusiak, Prezes Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 4. 4. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże” Przedsięwzięcie „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” jest największą inwestycją realizowaną w historii gminy Gródek nad Dunajcem z udziałem środków unijnych. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 57 662 991,49 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 37 675 167,42 zł. W ramach podpisanej umowy zostanie wybudowanych 30 km sieci kanalizacji, 57 km wodociągów oraz zostanie przeprowadzona modernizacja i budowa pięciu oczyszczalni ścieków. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej przyczyni się do poprawy ochrony środowiska, jak również standardów życia społecznego mieszkańców Gminy. Inwestycja ta wpisuje się w zasadę przestrzegania międzypokoleniowej sprawiedliwości ekologicznej, czyli ma na celu ochronę zasobów środowiskowych, jakimi są źródła wody pitnej dla przyszłych pokoleń – mówi Prezes Zarządu, Andrzej Salamon. W wyniku realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowościach Biała Niżna i Stróże” została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 52 km. Całkowity koszt projektu wyniósł 18 067 051,14 zł, w tym z Programu Infrastruktura i Środowisko pochodzi 9 690 077,59 zł. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy jakości wody w rzece Białej, jakości życia oraz funkcjonowania mieszkańców Gminy Grybów. Czystsze, zdrowsze środowisko niewątpliwie sprawi, że teren Gminy Grybów stanie się atrakcyjniejszy pod względem inwestorskim oraz turystycznym. Dzięki owocnej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie inwestycja realizowana jest zgodnie z założeniami umowy o dofinansowanie – wyjaśnia Wójt Gminy Grybów, Piotr Krok. „Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty - etap I” „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy KocmyrzówLuborzyca – etap I” Zakończyliśmy już większość kontraktów budowlanych, w tym największy dotyczący budowy kanalizacji w sołectwach Bielany i Łęki oraz oczyszczalni ścieków w Łękach. Trwają prace związane z budową kanalizacji w sołectwie Malec. Łącznie od roku 2010 wybudowano około 55 km kanalizacji oraz zmodernizowano 8,5 km istniejących sieci kanalizacyjnych, a także wybudowano nową oczyszczalnię w Łękach i podjęto się modernizacji oczyszczalni ścieków w Kętach. Planowane zakończenie robót budowlanych nastąpi w grudniu 2013 r. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 70 250 744,11 zł, w tym z Programu Infrastruktura i Środowisko pochodzi 43 614 306,29 zł - mówi Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Krzysztof Mendzik. Projekt pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca – etap I” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ jest najbardziej strategicznym, a zarazem najbardziej obciążającym budżet Gminy projektem w dziedzinie ochrony środowiska realizowanym w ostatnich latach na terenach gmin wiejskich Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 25 505 584,25 zł, a wartość dofinansowania wyliczono na poziomie 18 505 917,70 zł. Głównym celem realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego, w tym ochrona wód powierzchniowych i gruntowych, poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy. W ramach powyższej inwestycji powstała sieć kanalizacyjna o łącznej długości 32,66 km wraz z 9 przepompowniami ścieków na terenie czterech miejscowości Gminy Kocmyrzów-Luborzyca: Prusy, Dojazdów, Krzysztoforzyce i Zastów. Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków Kraków-Kujawy. Założono, iż w ramach projektu do wybudowanej sieci zostanie podłączonych 3 948 mieszkańców – wyjaśnia Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Sylwia Kot. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 5. 5. „Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój” „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa” Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Krynica-Zdrój poprzez wyposażenie mieszkańców Gminy, podmiotów gospodarczych działających na jej terenie i użytkowników obiektów użyteczności publicznej oraz przebywających w ramach lecznictwa i turystyki mieszkańców innych miejscowości w infrastrukturę techniczną umożliwiającą: zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej, odprowadzenie i oczyszczenie ok. 96% ścieków komunalnych powstających na terenie Gminy. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 78 509 632,23 zł, w tym kwota z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 44 294 811,45 zł. W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna o długości 44,5 km, oczyszczalnia ścieków w Polanach, sieć wodociągowa o długości ok. 34,5 km oraz trzy zbiorniki wodociągowe, siedem przepompowni wodociągowych, a także ujęcie wody ze stacją uzdatniania wody o wydajności 15,8m³/h - tłumaczy Burmistrz Krynicy-Zdroju, Dariusz Reśko, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Limanowa” obejmuje swoim zakresem rozbudowę sieci kanalizacji w ramach dwóch kontraktów oraz przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków. Po wykonaniu projektu długość wybudowanej sieci kanalizacji wyniesie ok. 7,5 km, a stopień skanalizowania ok. 92 %. Dzięki temu do sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone 732 osoby, a z dobrodziejstw zmodernizowanej oczyszczalni skorzystają wszyscy korzystający z systemu kanalizacji w mieście Limanowa. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 14 890 175,75 zł, w tym dotacja z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 6 445 070,18 zł – wyjaśnia Wacław Zoń, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki” „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku” Na terenie Gminy Liszki realizujemy projekt pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na obszarze dorzecza Sanki w Gminie Liszki”, obejmujący rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Piekarach, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Liszki, Kaszów, Mników, Morawica, Chrosna oraz przebudowę pompowni ścieków Liszki – Kryspinów wraz z rurociągami tłocznymi. Obecnie została zakończona budowa oczyszczalni ścieków, nadal trwa realizacja robót kanalizacyjnych. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 45 210 010,52 zł, w tym kwota dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 26 502 402,88 zł. Dzięki przeprowadzonym zadaniom poprawi się jakość wody pitnej w aglomeracji krakowskiej, a także do sieci kanalizacji zostanie podłączonych prawie 4,5 tysiąca osób – wyjaśnia Janusza Fajto, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Realizacja Projektu pn.: „Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy poprzez uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie działalności Związku Międzygminnego w Brzesku”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dobiega końca. Całkowity koszt projektu to 32 356 823,75 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko wyniosła 15 883 445,37 zł. W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie wybudowano około 29 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pięcioma przepompowniami ścieków na obszarze aglomeracji Brzesko i Brzesko-Sterkowiec, a także na terenie gmin: Brzesko, Wojnicz i Dębno rozbudowano funkcjonujący już w przedsiębiorstwie system monitoringu oraz sterowania sieciami i obiektami wodociągowymi. Otrzymane środki unijne pozwolą nam poprawić gospodarkę wodno-ściekową i oczyścić środowisko – mówi Zbigniew Gładyś – Prezes Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 6. 6. „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego” Wodociągi Krakowskie nieustannie podejmują działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Krakowa oraz ochrony środowiska naturalnego. Dzięki funduszom unijnym możemy poszczycić się realizacją jednych z największych w Polsce projektów z zakresu gospodarki ściekowej pn. „Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie” i „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap I”. Obecnie przystąpiliśmy do realizacji projektów: „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap II” oraz „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - Etap III”. Zakres projektów obejmuje modernizację Oczyszczalni Ścieków „Kujawy”, budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej o łącznej długości ok. 10 km, a także budowę dwóch zbiorników Górka Narodowa – wschód, które będą stanowiły rezerwę dla północno-wschodniej części miasta. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków Kujawy będzie mogła przyjąć większy ładunek zanieczyszczeń. Dzięki realizacji projektów 4200 osób z terenu Gminy Miejskiej Kraków będzie miało dostęp do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt projektów wynosi 157 954 822 zł, w tym wysokość dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to 64 297 242 zł – mówi Ryszard Langer, Prezes MPWiK S.A. w Krakowie. Projekt pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach dla powiatów myślenickiego i limanowskiego” wchodzi obecnie w końcowy etap realizacji. Rozpoczęta w 2009 roku inwestycja obejmowała wybudowanie jednej z najnowocześniejszej w Polsce sortowni, kompostowni odpadów wraz z instalacją do produkcji paliwa alternatywnego oraz kwaterą do składowania pozostałości z sortowania odpadów. Zakład w Myślenicach jest w stanie przetworzyć ok. 30 000 Mg (ton) odpadów w ciągu roku przy pracy na jedną zmianę, z których odzyskiwanych w formie surowców, paliwa alternatywnego lub kompostu jest ok. 65 % odpadów, a do kwatery składowane jest jedynie 35 % odpadów. Całkowity koszt inwestycji wynosić będzie ok. 61 603 629,57 mln zł, z czego 26 309 357,30 zł pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko – tłumaczy Maciej Ostrowski, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Targu” „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu” W ramach projektu pn „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Nowym Targu” realizowana jest budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych umożliwiająca podłączenie północnych rejonów miasta, atrakcyjnych pod względem możliwości rozwoju turystyki, jak i budownictwa jednorodzinnego, a także nowego osiedla mieszkaniowego o zabudowie wielolokalowej. Jednocześnie trwa budowa dwóch nowych studni głębinowych dla zabezpieczenia przyszłych potrzeb rozwojowych wodociągów wraz z nowoczesnym systemem monitoringu ciśnienia i przepływu sieci. Najważniejszym przedsięwzięciem jest rozbudowa oczyszczalni ścieków o węzeł oczyszczania wstępnego oraz przeróbki i zagospodarowania osadu umożliwiający odbiór ścieków z aglomeracji, w skład której wchodzą Gmina Miasto Nowy Targ, Poronin, Biały Dunajec, Szaflary oraz Gmina Nowy Targ miejscowość Ludźmierz – mówi Jan Kolasa, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). Pięć nowych przepompowni ścieków wraz z drogami dojazdowymi oraz blisko 6,8 km kanalizacji sanitarnej to efekt budowy kanalizacji dzielnicy Dwory - Kruki w Oświęcimiu. Trzyletnia inwestycja jest już zakończona. Dzięki niej Oświęcim będzie skanalizowany w 99 proc. Właściciele posesji już podłączają swoje domy do wspólnej sieci. Budowa kanalizacji to kosztowna inwestycja. W przypadku Dworów wyniesie ok. 5,5 mln zł, z czego ok. 2,8 mln miasto pozyskało z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja pozwoli miastu osiągnąć standardy w zakresie ochrony środowiska, określone w dyrektywach Unii Europejskiej – mówi Janusz Chwierut, Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Oświęcim. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 7. 7. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka” „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice – część I” W wyniku realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów i Polanka Wielka”, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 24,45 km, w tym długość sieci na terenie Gminy Przeciszów 17,36 km oraz Gminy Polanka Wielka 7,09 km. Stopień skanalizowania w Gminie Przeciszów wzrośnie z 16 do 45%. Realizacja tej inwestycji ma się przyczynić do rozwoju turystyki. Całkowity koszt projektu wyniósł 11 606 396,18 zł, z czego z Programu Infrastruktura i Środowisko pozyskano 5 719 073,48 zł - wyjaśnia Bogdan Cuber, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), Wójt Gminy Przeciszów. Projekt ten stanowi jeden z etapów kompleksowego programu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, realizowanego w Gminie Sułkowice od połowy lat 90. W trakcie jego realizacji powstanie około 84,7 km sieci kanalizacyjnej oraz około 10,6 km sieci wodociągowej. Projekt będzie wdrażał politykę wspólnotową dotyczącą równości szans, a jego realizacja pozwoli na poprawę jakości wody, podniesienie standardu życia mieszkańców, a także zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz osadniczej w Gminie Sułkowice. Istotą projektu jest kompleksowa poprawa stanu zaopatrzenia terenu gminy w infrastrukturę wodno–kanalizacyjną, a przez to stworzenie warunków koniecznych dla zapewnienia stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Całkowity koszt szacowany jest na poziomie 52 650 166,22 zł, z czego z Programu Infrastruktura i Środowisko pozyskano 36 483 413,52 zł – wyjaśnia Jerzy Biernat, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO). „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice Aglomeracja Tarnów – Zlewnia Dunajec” Projekt pn. „Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka” obejmuje wykonanie prac projektowych (dla 5 zadań) oraz budowę ok. 100 km sieci kanalizacyjnej, w tym 20 przepompowni ścieków. Realizacja przedsięwzięcia, podzielonego na 15 zadań, umożliwi podłączenie do systemu kanalizacyjnego ponad 10 tys. osób. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 109 715 210, 68 zł, z czego 75 976 567,45 zł pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko. Inwestycję związaną z budową kanalizacji w Wieliczce i okolicznych miejscowościach – pod względem ważności decyzji - można porównać do inwestycji w okresie przedwojennym, gdy rozpoczęto i prowadzono budowę kanalizacji za czasów burmistrza Franciszka Aywasa oraz burmistrza Józefa Jagielskiego. Wówczas budowa jednego z kluczowych kolektorów w Wieliczce dawała skok cywilizacyjny, a dzisiejsza budowa kanalizacji przyczynia się do rozwoju miasta, sprawia, że Wieliczka staje się nowoczesnym miastem pozbywając się zaszłości cywilizacyjnych - podkreślił Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Zakończyła się realizacja przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - Aglomeracja Tarnów - Zlewnia Dunajec” realizowana na terenie aglomeracji Tarnów, w powiecie tarnowskim na terenie Gminy Wierzchosławice. Jest to jeden z pierwszych, obok Gminy Zielonki, zakończony projekt w ramach którego wybudowano łącznie 42,9 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z jej pełną infrastrukturą. Skanalizowano cztery miejscowości: Komorów, Kępa Bogumiłowicka, Rudka i Bobrowniki Małe. W wyniku realizacji projektu do końca 2013 r. do wybudowanej sieci zostanie przyłączonych 2648 osób oraz placówki użyteczności publicznej. Projekt wpłynie na poprawę czystości gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Jego realizacja przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, ożywienia gospodarczego i umożliwi tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. Projekt sprawił, że Gmina Wierzchosławice jest w 100% skanalizowana, tym samym całkowicie uporządkowano gospodarkę ściekową na terenie gminy. Całkowity koszt projektu wyniósł 20 716 203,60 zł, z czego z Programu Infrastruktura i Środowisko pozyskano 16 993 956,66 zł – wyjaśnia Wiesław Rajski – Wójt Gminy Wierzchosławice. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
 8. 8. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz” „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka” Celem projektu jest wybudowanie od podstaw systemu kanalizacji w Wojniczu w obrębie ulic: Wąwóz Szwedzki, Loretańska-Krakowska, Braci Mirochnów oraz systemu połączeń z istniejącą kanalizacją i nowo budowaną siecią kanalizacyjną. Projekt zakłada, że do kanalizacji będzie podłączonych 415 osób. W zakresie systemu ściekowego należy dążyć do 100 % zaopatrzenia miasta Wojnicz w zbiorczy system odprowadzania ścieków zakończony oczyszczalnią w Tarnowie, której funkcjonowanie zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawowym celem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury technicznej Gminy Wojnicz wpływającej na poprawę czystości gleby, wód powierzchniowych rzeki Dunajec i wód podziemnych. Realizacja celu przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej tego terenu, ożywienia gospodarczego i umożliwi tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów. Całkowity koszt projektu szacowany jest na 2 399 086 zł, z czego 1 348 594,60 zł pochodzi z Programu Infrastruktura i Środowisko – mówi Jacek Kurek, Burmistrz Wojnicza. Jedną z kluczowych decyzji Gminy Zielonki, było złożenie w 2008 roku wniosku, a następnie po ocenie konkursowej podpisanie w 2010 roku umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, na dofinansowanie blisko 60 km sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu pn. „Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka” oraz współpraca z WFOŚiGW w Krakowie przebiegała i przebiega nadal rytmicznie, co przyczynia się do dynamicznego wzrostu infrastruktury w gminie, realizacji oczekiwań mieszkańców i zdecydowanego wzrostu wskaźnika skanalizowania obszaru gminy, który obecnie wynosi prawie 80%. Całkowity koszt projektu szacuje się na 40 917 127,14 zł, z czego z funduszy unijnych pozyskano 22 100 228,38 zł - wyjaśnia Bogusław Król, Wójt Gminy Zielonki. „Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Żabno” W ramach projektu powstaje 95 km sieci kanalizacyjnej oraz 63 przepompownie. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na 36 503 907,77 zł z czego z Programu Infrastruktura i Środowisko pozyskano 24 660 756,09 zł. Możliwość skorzystania z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dała Gminie Żabno szansę nie tylko na rozwój sieci kanalizacyjnej w pięciu miejscowościach, ale również dzięki dofinansowaniu z POIiŚ mogliśmy przeznaczyć część pieniędzy gminnych na inne inwestycje: budowę stacji recyklingu, rewitalizację rynku, remonty placówek oświatowych czy też na modernizację dróg. Pomimo, że jest to największa inwestycja w gminie od wielu lat, przebiega ona sprawnie i sfinalizowana zostanie już niebawem – wyjaśnia Stanisław Kusior, Burmistrz Żabna. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

×