Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1

Share

Download to read offline

42.10.4%20%20 bi kip_ban_hang._selling_for_dummies

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

42.10.4%20%20 bi kip_ban_hang._selling_for_dummies

 1. 1. selling for dummies 1 BÍ KÍP CUÛABÍ KÍP CUÛA NGÖÔØI BAÙN HAØNG CHUYEÂNNGÖÔØI BAÙN HAØNG CHUYEÂN NGHIEÄPNGHIEÄP
 2. 2. selling for dummies 2 10 KHUYEÁT ÑIEÅM10 KHUYEÁT ÑIEÅM CUÛA NGÖÔØI BAÙN HAØNGCUÛA NGÖÔØI BAÙN HAØNG 1. Khoâng thöïc söï hieåu veà baùn haøng 2. Hy voïng raèng moïi söï töï noù seõ khaù leân 3. Noùi nhieàu, nghe ít 4. Söû duïng nhöõng lôøi noùi gieát cheát vieäc baùn haøng 5. Khoâng bieát khi naøo naøo döùt ñieåm vieäc baùn haøng
 3. 3. selling for dummies 3 10 KHUYEÁT ÑIEÅM10 KHUYEÁT ÑIEÅM CUÛA NGÖÔØI BAÙN HAØNG (tt)CUÛA NGÖÔØI BAÙN HAØNG (tt) 6. Khoâng bieát laøm caùch naøo döùt ñieåm 7. Thieáu söï chaân thaønh 8. Khoâng chuù yù ñaày ñuû ñeán nhöõng chi tieát nhoû nhaët 9. Töï laøm cho mình bò maát giaù 10. Khoâng giöõ ñöôïc moái quan heä vôùi khaùch haøng
 4. 4. selling for dummies 4 10 BÍ QUYEÁT10 BÍ QUYEÁT DÖÙT ÑIEÅM VIEÄC BAÙN HAØNGDÖÙT ÑIEÅM VIEÄC BAÙN HAØNG 1. Töï chuaån bò 2. Taïo ra aán töôïng ban ñaàu thaät toát 3. Xaùc ñònh thaät nhanh neáu baïn thaáy thöïc söï coù theå giuùp hoï 4. Haõy trình baøy & bieåu dieãn moùn haøng cuûa baïn tuyeät vôøi (110%) 5. Bieåu loä söï quan taâm ñaëc
 5. 5. selling for dummies 5 10 BÍ QUYEÁT10 BÍ QUYEÁT DÖÙT ÑIEÅM VIEÄC BAÙN HAØNGDÖÙT ÑIEÅM VIEÄC BAÙN HAØNG (tt)(tt) 6. Xaùc nhaän taát caû moïi chuyeän 7. Haõy ñeà nghò khaùch haøng quyeát ñònh 8. Keå vôùi hoï veà ngöôøi khaùc 9. Nhaát quaùn 10. Haõy laø moät saûn phaåm cuûa saûn phaåm
 6. 6. selling for dummies 6 10 PHÖÔNG CAÙCH ÑAÏT ÑÖÔÏC10 PHÖÔNG CAÙCH ÑAÏT ÑÖÔÏC NGHEÄ THUAÄT BAÙN HAØNGNGHEÄ THUAÄT BAÙN HAØNG 1. Reøn luyeän thaùi ñoä caàu tieán 2. Coù nhöõng kyø voïng thöïc teá ñoái vôùi vieäc hoïc taäp baùn haøng cuûa baïn 3. Côûi môû, ñoùn nhaän nhöõng thay ñoåi 4. Taäp thöû, bieåu dieãn vaø pheâ bình nhöõng kyõ naêng môùi cuûa baïn 5. Bieán nhöõng kyõ naêng môùi
 7. 7. selling for dummies 7 10 PHÖÔNG CAÙCH ÑAÏT ÑÖÔÏC10 PHÖÔNG CAÙCH ÑAÏT ÑÖÔÏC NGHEÄ THUAÄT BAÙN HAØNG (tt)NGHEÄ THUAÄT BAÙN HAØNG (tt) 6. Töï kheùp mình vaøo kyû luaät 7. Ñaùnh giaù nhöõng keát quaû hoïc taäp 8. Theo doõi vaø ñieàu chænh 9. Tìm caùch hoïc taäp töø moïi tình huoáng 10. Haõy töï cam keát phaûi ñaït ñöôïc ngheä thuaät baùn haøng
 8. 8. selling for dummies 8 10 BÖÔÙC NAÂNG CAO TÍNH BAÙN10 BÖÔÙC NAÂNG CAO TÍNH BAÙN HAØNGHAØNG CHUYEÂN NGHIEÄPCHUYEÂN NGHIEÄP 1. Khôûi ñaàu baèng moät thaùi ñoâ ñuùng 2. Chuù yù ñeán ngoaïi hình cuûa baûn thaân 3. Chuù yù ñeán hình aûnh cuûa doanh nghieäp 4. Chuù yù ñeán caùch toå chöùc coâng vieäc 5. Noùi naêng nhö moät ngöôøi baùn haøng chuyeân nghieäp
 9. 9. selling for dummies 9 6. Thích öùng vaø hoaø ñoàng trong moïi tình huoáng 7. Toân troïng caùc ñoàng nghieäp 8. Haõy nhôù ñeán gia ñình vaø beø baïn 9. Nhìn vaøo con ngöôøi 10.Töï troïng, khoâng ñaùnh ñoåi nhaân 10 BÖÔÙC NAÂNG CAO TÍNH BAÙN10 BÖÔÙC NAÂNG CAO TÍNH BAÙN HAØNGHAØNG CHUYEÂN NGHIEÄP (tt)CHUYEÂN NGHIEÄP (tt)
 10. 10. selling for dummies 10 10 tính chaát cuûa moät ngöôøi bieát10 tính chaát cuûa moät ngöôøi bieát thuyeátthuyeát phuïc gioûiphuïc gioûi1. Coù nhieät tình mong muoán chöùng minh moät ñieàu gì vôùi ai ñoù. 2. Coù khuynh huôùng höôùng noäi hôn höôùng ngoaïi 3. Bieåu loä söï töï tin vaø söùc maïnh qua böôùc ñi , caùch noùi vaø phong caùch soáng 4. Bieát caân baèng giöõa töï aùi vaø mong muoán thaønh coâng baèng thaùi ñoä meàm moûng vaø chaân thaønh vôùi khaùch haøng 5. Taäp trung höôùng veà vieäc ñaït chæ tieâu baùn haøng
 11. 11. selling for dummies 11 10 tính chaát cuûa moät ngöôøi bieát10 tính chaát cuûa moät ngöôøi bieát thuyeát phuïc gioûi (tt)thuyeát phuïc gioûi (tt) 6. Laøm nhöõng gì ñaõ neâu trong keá hoaïch haèng ngaøy 7. Bieát soáng vôùi hieän taïi vaø giöõ nhieät tình trong nhöõng giai ñoaïn khuûng hoaûng 8. Luoân coù thaùi ñoä tích cöïc, traùnh xa nhöõng chuyeän ñoá kî , ghen gheùt vaø tieâu cöïc 9. Bieát “Yeâu ngöôøi vaø lôïi duïng ñoàng tieàn” hôn laø “Yeâu tieàn vaø lôïi duïng ngöôøi” 10. Bieát ñaàu tö cho trí tueä laø vieäc ñaàu tö quan troïng nhaát
 12. 12. selling for dummies 12
 • minhthangcao5

  Jun. 27, 2015

Views

Total views

362

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×