Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

직장인을 위한 GTD 시작하기 (How To Start GTD)

차례
1. 무엇이 문제 인가?
2. GTD는 무엇인가?
3. GTD를 위한 도구
4. Inbox Zero
5. GTD 시작하기

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

직장인을 위한 GTD 시작하기 (How To Start GTD)

 1. 1. !"#$ %& GTD '()* !"#$$%&'$()"&*&+,-#$&+.-/&& 0112314305 1
 2. 2. 1. +,- ./ #0? 2. GTD1 +,#0? 3. GTD2 %& 34 4. Inbox Zero 5. GTD '()* 2
 3. 3. •5 – ’98 IMF 678 – Yahoo! Korea: 79~ – YDN/YOS • 0: – ;< – =: 12>, ;?: 8> • @# – AB: CD,EF,GH, IJ* – Blog: KL*M, lovesera.com – NO: PQR STU! – VJ*: 6W 3
 4. 4. +,- ./#0? ./ = X L Y- 4
 5. 5. • – – • – – • – – • – – 5
 6. 6. • ./ Z[ – ])^ _& -`5 – 7+ ab *& c** – Bde f* – ghi Bj – 0:hL kl m* • nZ – on, pq, rs, +*t • uv wx – @# yz{ |] 34 }~ – 5/0•/@# : €• 6
 7. 7. • ‚!L ƒ„~)…eR 5)* †.e 7
 8. 8. FTF 4‡ GTD First Things First •L Getting Thing Done ˆƒ& ‰ Š‹)* NO Œ•1 Ž• ] Top Down w• Bottom Up ‘’“” •–— 34 Things, RTM* -C˜ -Z ŽZ C™~…" 3R *RTM : Remember The Milk 8
 9. 9. • ˆƒ& ‰$ š›œ W&- •ž • Ÿ œ ¡ •1 Z[- ¢ž • £¤ _&5$ <5• ¥** ¦§ž 9
 10. 10. GTD +,#0? 10
 11. 11. • wx¨ – •uD wx(Yes/No)e ©ª 7+2 ‡«)H ] – rš ˜&5…¬ ])H E-0 y*® ¯ °±a² • 34 – Things, RTM • ³| – Inbox Zero 11
 12. 12. “We need to transform all the ‘stuff’ we’re trying to organize into actionable stuff we need to do.” 12
 13. 13. • *´)* %u µJ^ ¶1ž – ·]2 ¸rH > ¡ ¹ž – yº- »-^ ¶¼ &ž • &½e )¾¿ ] – À½ ž' yº)^ ¶1ž • ÁÂÃ$ •Äž – YES/NO *8 LCv• – <0 š›/v•œ ¡ ¹ž 13
 14. 14. Collect Process Review Do! 14
 15. 15. • ·]le ¹1 ÅÆ ‰$ Inboxe Ç* – "-È uÉ)1Ê" )1 ‰ Ë… – ·]2 ÌËÍ ¸s† Î^ °l • Ï œ †1 2~3 '„ Дž – Ѫ#(PC) ! -`5, Ò5, ¦ÓÔ® – TÕ Ö×(VZ) ! TÕ•Ø, ÙÚe Ç* ! Û¡n, `Å^, ÜÚÝ Þ • (7 vs. ‘•ßÝ – (7 : œ 5h vhà – ‘•ßÝ : áâ + 20^ -ZL (7 GTD 15
 16. 16. • 㜠– ä™ – ‘•ßÝ 4{™ – @# – 0: • "ˆ – @å – @C+æ – @-çƒ – @ËÔ 16
 17. 17. • ¡åèe ÅED ‰?$ )¾¿ ‡« – ™é 1. %eR…¬ &½e )¾¿ – ™é 2. &½ êë ‰ì ž' åíÇ^ ¶1ž • 5•$ • • Z[e ©î ‡« • ïðÍ 0g$ )ª 17
 18. 18. • 0g : œ5+ab5+zóà • çC: (7 -•$ v•)ª – v•)*, ({)*, ñ?* – /ó)*, ôõ)*, öÔ)*, g-)* • ÷C : (7L zóà$ ÷')ª – øHR , ôLù - °±R ñ?* - òò({ )* – -`5, °±R • To Do Ÿ – -`5 ôõ)*, øHR ({)* – ôLù g-)*, °±R ñ?* 18
 19. 19. • ] œ ¡ ¹1 Z[#0? – Ѫ# – å/ôC/óúû • '„ – '„ì ü‡&0? ýí] '„ì? – 5‡ qe œ ¡ ¹1 ‰ì? • e—^ – e—^1 ü‡&0? – S; ¹1 *tþ• 0ÿ& ‰ì? • rš!% – "0 ƒ~)^? 19
 20. 20. • <0 Fçþ• ¥#É )¾? – 5‡ -<? : DO IT – $# 0ÿ? : DELEGATE IT – ¾ñ 0ÿ : DEFER IT • ¾L Fç p}~)®... – %H ! ;&' () ñ?* ! HDD () |] – *+0 ! ,o ^•, kl ! -. /# – JG*ö 20
 21. 21. 21
 22. 22. GTD í0 342 š›œÎ? 22
 23. 23. • ³|$ ¦1)1 34 – UI0 -§H – 23)^ ¶H – C4wx- 56 ‰ • 782 ^™ – Ѫ# – 9: ;-: – PC: Active Sync • }~)® Ø<H 4;)ª 23
 24. 24. • OS – Windows – Mac • ç*Ô – iPod Touch – Online • 0< – -= – += 24
 25. 25. • Things – Mac+iPod Touch – http://culturedcode.com/things/ • iGTD2 – http://www.igtd.pl/iGTD/iGTD2/ • OmniFocus – http://www.midnightbeep.com/ • The Hit List – http://www.potionfactory.com/thehitlist/ 25
 26. 26. 27
 27. 27. 28
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. • Jello Dashboard – Outlook Plug-in – http://jello-dashboard.net/ • LifeManager – >z! += – http://gtdlog.net/zbxe/ • FusionDesk – http://www.fusiondesk.com/ 32
 33. 33. http://jello-dashboard.net/ %H http://futureshaper.tistory.com/345 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 35
 37. 37. 35
 38. 38. 36
 39. 39. 36
 40. 40. • "? – Mac/Windos ÅÀ ^™ – ôC/åeR @l • Remember the Milk • Vitalist 37
 41. 41. www.rememberthemilk.com 38
 42. 42. 39
 43. 43. 39
 44. 44. 39
 45. 45. www.vitalist.com 40
 46. 46. • http://www.priacta.com/Articles/Comparison_of_GTD_Software.php 41
 47. 47. Inbox Zero 7+L 80%1 -`5eR '(Až 42
 48. 48. • •L : GTD2 -`5e ï4& ‰ • áâ : Bì `5è$ 0þ• ñC1 ‰ 43
 49. 49. 44
 50. 50. 45
 51. 51. 45
 52. 52. 45
 53. 53. 45
 54. 54. 45
 55. 55. • Email Overload – ]œ ¡ ¹1 `5 øž D-1 `5- ¢Ï • HE... – -`5- —+ ¢- X~ – íF ()e Ç$^ µGu~ – ;&'- +ÈQ Hí~ – Ü*Ií~ – ‹3 J•Q~ LÅ h"L ;&' () 47
 56. 56. http://www.flickr.com/photos/arnestadphotography/3174741179 48
 57. 57. • ^lï# y{, ¡•, -ç, K/ – y{ : í! ~ -`5$ íLe Ç^? – ¡• : () -M- …ïð&Ê... – -ç : 6@N Ëe OP ‘•ßÝÉ! – K/ : Q• C4)^ ¶1 ()R 49
 58. 58. • ()-M$ ¦S1 ‰$ ÀTQ aª – ¡'• ()2 U• ñ?H -ç)H K/)ª – Ì=A ‘•ßÝ ()L -ç • ()1 2 V° Î^ñ ñ?íª – ‘•ßÝ/‚!/*$ Wþ• ñÆž – ()-Mì ½X YE •Z&ž • }¬1 ƒ~)^ ¶ì `5ñ C4)ª – Ú[ / `5 ]ÚÝ 50
 59. 59. œ 5, *ž]* @#, 0:, ]4 DFƒ ‘•ßÝ ‚!, ä, HR Ì= ‘•ßÝ %H,`5 ]ÚÝ 51
 60. 60. • ^ì `5$ _Ž 2½ `^ ¶1ž – `aþ® ]/%H/K/• -ç – úû)* Ëe InboxL `5ì ÅÀ -ç/K/ • µG)® ž bTª – ƒ~& `5ì 8C' ž' Ñž – 19- ^P `5ì ÅÀ bTª – ð" •]0 ícž® ^i ¹1 -`5$ ÅÀ K/)ª 52
 61. 61. 53
 62. 62. • ;&'ì ()•, Mac mailì deþ• • }~œ †ñ æF)ª – £Ë/£./úû Ë )f 3½ñ /# • 200 KB0 c1 g… Ò5$ Q3• ø|)ª • ÅÆ Bdì Invite2 ø<ª – '„- H•A ‰ñ 5•e -0 54
 63. 63. 55
 64. 64. 56
 65. 65. 57
 66. 66. 58
 67. 67. www.xobni.com 59
 68. 68. www.xobni.com 59
 69. 69. www.xobni.com 59
 70. 70. 60
 71. 71. GTD '()* 61
 72. 72. 1. GTD g…)* 2. •])* 3. 34 š›)* 4. ³| ¦S* 62
 73. 73. • g„ – ÜÚÝÞ, `Å, •–—, Ò5, %HU= – VZL R«2 GTD ÙÚ qe Çíª – VZ%L g„$ hŽ& i¼ • PC – -`5 – Ò5 – ¦ÓÔ® 63
 74. 74. 64
 75. 75. • çq ^l&ž • UõñL '„$ )fe 1'„ ñÆž • ;je 30‡ 5k 5íPž – óû '„ 1'„ _k – l„ 200'„ – ;je 15‡ yº 65
 76. 76. Oþ•... 66
 77. 77. • m(Quality) – !"eRL '„ – {h %T – åƒt }~ • n(Quantity) – 0:, Co)1 Cph ¹1 '„ – _Žï# n- }~ ! ;<X 30‡ -Z ŽÔ)* ! 1'„ -Z ;-?h q* • '„|]: åƒt r-* + _Žs /ø)* 67
 78. 78. • áï^2 •)T® - ^3 • áï^0 •u^® - t¸¼-u 68
 79. 79. • áï^2 •)T® - ^3 • áï^0 •u^® - t¸¼-u ^3: t¸: MindMap GTD 68
 80. 80. !™L 80%1 V$ `^ ¶ H vwxÚe 0^ ¶þy U* °ze ¼þ{ž. ¾·^ 20%1 | }Í )^ñ ~ ƒ 80%1 {h2 È À^ _&ž. {gï# 20%L 20%. k - õÔ2 •‚ &ž. Bruce Eckel 69
 81. 81. lovesera.com @phploveme phploveme@yahoo.co.kr 70

×