Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำถามอนาฉบับไหวพริบ

ส่วนหนึ่งของคำถามเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ งานแข่งขันตอบปัญหาความรู้เรื่องยา druginfinity ครั้งที่1 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2558

  • Be the first to comment

คำถามอนาฉบับไหวพริบ

  1. 1. คำถำมanatomyand physiology ให้เลือกคำตอบเพียงหนึ่งคำตอบในวงเล็บ (ภำพประกอบแต่ละข้อทำมำใส่สวยๆเฉยๆไม่ได้ช่วยให้ตอบง่ำยกว่ำเดิมนะจ้ะอิอิ) 1.spinal cord อยู่ใน vertebral canal ส่วนของspinal cord เริ่มต้นจำกบริเวณใดระหว่ำงforamenmagnum/foramen ovale 2.foramenmagnum เป็นบริเวณที่ตั้งตำมรูปร่ำงทำงสรีระวิทยำที่คล้ำยไอศกรีมmagnum ใช่หรือไม่ 3.foramenovale อยู่บริเวณovaryของระบบสืบพันธุ์ในเพศหญิงใช่หรือไม่ 4. lumbarpuncture คือกำรเจำะน้ำไขสันหลังแพทย์จะทำกำรเจำะบริเวณใด (L1-L2/L2-L3/L3-L4/L4-L5) 5.จำกข้อ4 สำเหตุที่เจำะน้ำไขสันหลังเพื่ออะไรระหว่ำง(ดูสภำพพยำธิของเอว/ดูสภำพพยำธิภำยในสมอง) 6.กำรกรีดหลอดเลือด(saphenous cutdown) จะทำกำรกรีดผ่ำนผิวหนังบริเวณหน้ำต่อmedialmalleolus อยำกทรำบว่ำจะทำกำรกรีดที่หลอดเลือดใดระหว่ำง(vein/artery) 7.จำกข้อ6 กำรกรีดหลอดเลือด(saphenous cutdown) ทำเพื่อจุดประสงค์อะไร (เป็นหนึ่งในเทคนิคกำรทำให้เลือดไหลออกจำกตัวเร็วที่สุดกรณีต้องกำรฆ่ำตัวตำย/ เพื่อให้เลือดหรือยำแก่ผู้ป่วยผ่ำนทำงท่อ/เพื่อระบำยกำรอุดตันของเลือดที่เป็น blood clotในเส้นเลือด) 8.กำรทำbloodgas คืออะไร (กำรเจำะเลือดแล้วนำตัวอย่ำงก๊ำซอัดลงไปเพื่อดูกำรเกิดปฏิกิริยำระหว่ำงเลือดและก๊ำซแต่ละชนิด/กำรเพิ่มปริมำณคำร์บ อนไดออกไซด์หรือออกซิเจน เพื่อปรับค่ำpH สำหรับผู้ป่วยที่เกิดภำวะไตวำย/กำรเจำะเลือดเพื่อวิเครำะห์ส่วนประกอบของเลือด)
  2. 2. 9.โรคเก๊ำท์(gout)เป็นพยำธิสภำพอันเกิดจำกmetabolicdisease ทำให้เกิดกำรสะสมสำรใดบริเวณข้อต่อ (กรดยูริค/แอมโมเนีย/ยูเรีย) 10.Myocardial infarct(MI) เกิดจำกภำวะหัวใจขำดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจำกกำรอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ อยำกทรำบว่ำโรคนี้ตั้งตำมชื่อนักร้องดังMileyCyrus ที่เป็นโรคนี้ใช่หรือไม่ 11.Rheumatic feverเกิดจำกกำรติดเชื้อStreptococcus sp. ทำให้เกิดลิ้นหัวใจขรุขระคล้ำยแผลเสียงหัวใจปรำกฏ heartmurmur อยำกทรำบว่ำสำเหตุของโรคเหมือนกันกับโรคRheumatoid หรือไม่ 12.เส้นประสำทที่เลี้ยงparasympatheticจำกvagusnerve เมื่อถูกกระตุ้น ส่งผลให้หลอดลมหดตัวหรือขยำยตัว 13.Heart burn เป็นอำกำรที่เกี่ยวข้องกับสำเหตุใดต่อไปนี้(กำรที่กล้ำมเนื้อหัวใจ เกิดควำมปกติจำกกรณีเลือดที่มำหล่อเลี้ยงหัวใจมำกเกินไป/อำกำรเจ็บปวดยอดอกที่เกิดจำกอำหำ รไหลย้อนจำกกระเพรำะกลับสู่หลอดอำหำร/ภำวะที่ปอดทำงำนมำกขึ้นจึงเกิดอัตรำกำรหำยใจเข้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อุณหภูมิบริเวณหัวใจมำกกว่ำร่ำงกำย) 14.Gastrectomy เป็นกำรตัดกระเพำะอำหำรซึ่งแพทย์จะทำให้ผู้ป่วยในกรณีใด (กรณีผู้ป่วยต้องกำรลดควำมอ้วนเนื่องจำกภำวะน้ำหนักเกิน/สมองส่วนควบคุมควำมอิ่มที่ hypothalamus เกิดควำมบกพร่อง/กรณีเกิดแผลในกระเพำะอำหำร(pepticulcer) ) 15. sigmoidcolon เป็นชื่อของหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรดัดแปลงขนมcolon ของบริษัทกูลิโกะใช่หรือไม่ 16.เชิงกรำน(pelvis) เป็นภำษำละตินมีควำมหมำยว่ำอะไร(สำมเหลี่ยม/เปลเด็ก/แอ่งน้ำ) 17.บริเวณท่อนำไข่ส่วนที่บำนคล้ำยปำกแตรมีหน้ำที่พัดโบกไข่เข้ำสู่ท่อนำไข่ปำกแตรนี้เรียกว่ำอะไร(horn tube/brassillia/fimbria)
  3. 3. 18.Digital vaginal examination(PV) เป็นกำรตรวจควำมผิดปกติของอวัยวะภำยในเชิงกรำนเช่นท่อไต ท่อปัสสำวะ กระเพำะปัสสำวะรังไข่ท่อนำไข่ฯลฯอยำกทรำบว่ำแพทย์ใช่สิ่งใดสอดผ่ำนทำงช่องคลอดเพื่อตรวจหำควำมผิดปกติ (ท่อที่เป็นกล้องdigital สำมำรถส่องเข้ำไปดูอวัยวะภำยในอุ้งเชิงกรำน/สไลด์ที่เป็นแผงอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อสอดเข้ำไปสำมำรถsmearเพื่อเก็บตัวอย่ำงเนื้อเยื่อภำยในช่องคลอด/นิ้วมือของสูตินำรีแพทย์) 19.กล้ำมเนื้อsternocleidomastoid แบ่งคอเป็นสำมเหลี่ยมด้ำนหน้ำ(anterior triangle)กับสำมเหลี่ยมด้ำนหลัง(posteriortriangle) อยำกทรำบว่ำหำกเกิดควำมผิดปกติของกล้ำมเนื้อนี้ผู้ป่วยจะมีอำกำรอย่ำงไร (อำกำรคอบิด/เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดกำรขัดข้อง/ไม่สำมำรถตรวจวัดชีพจรบริเวณ carotidartery ได้) 20. organ of Corti เป็นเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณใดของร่ำยกำย/ทำหน้ำที่อะไร) (เป็นเนื้อเยื่อบริเวณต่อมหมวกไต/สร้ำงฮอร์โมนชื่อcortisol เป็นเนื้อเยื่อบริเวณcorticospinal tract / นำกระแสที่เป็นmotorneuron ไปยังspinal cord เป็นเนื้อเยื่อบริเวณท่อที่เป็นกระดูกภำยในหู(cochlea) /รับควำมรู้สึกเกี่ยวกับกำรได้ยิน) ****ลองทำก่อนดูเฉลยน้ะจ้ะ=P
  4. 4. Key 1.Foramen magnum 2.=[]= ไม่เกี่ยวเลยจ้ำ 3.=[]= ไม่ใช่เลยจ้ำforamenovale เป็นรูเปิดใต้ฐำนกะโหลกศีรษะ 4.L3-L4 5.ดูสภำพพยำธิภำยในสมอง ทั้งนี้เพรำะน้ำไขสันหลังเป็นส่วนเดียวกันกับfluidที่อยู่ภำยในสมอง“cerebrospinal fluid” 6.Vein 7.เพื่อให้เลือดหรือยำแก่ผู้ป่วยผ่ำนทำงท่อ 8.กำรเจำะเลือดเพื่อวิเครำะห์ส่วนประกอบของเลือด 9.กรดยูริค 10.=[]= Miley ไม่เกี่ยวอะไรกับโรคนี้และไม่ได้เป็นโรคนี้ 11.ไม่ เพรำะRheumatoid เกิดจำกกำรอักเสบโดยร่ำงกำยสร้ำงระบบภูมิคุ้มกันทำลำยข้อและเนื้อเยื่อรอบข้อของตนเอง 12.ทำให้หลอดลมหดตัวแต่เมื่อกระตุ้นsympatheticทำให้หลอดลมขยำยตัวตรงข้ำมกับกำรทำงำนของหลอดเลือด 13.อำกำรเจ็บปวดบริเวณด้ำนหลังกระดูกอกที่เกิดอำหำรไหลย้อนจำกกระเพรำะกลับสู่หลอดอำหำร 14.กรณีเกิดแผลในกระเพำะอำหำร(pepticulcer) 15.=[]= ไม่ใช่!!!! 16.แอ่งน้ำ 17.Fimbria 18.นิ้วมือของสูตินำรีแพทย์ 19.อำกำรคอบิด
  5. 5. 20.เป็นเนื้อเยื่อบริเวณท่อที่เป็นกระดูกภำยในหู(cochlea) /รับควำมรู้สึกเกี่ยวกับกำรได้ยิน

×