Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ciclo Formativo de Grao MedioXestión Administrativa
1.  Situación actual do mercado laboral.2.  O proxecto profesional.3.  A procura de emprego.4.  O proceso de selección...
  Circunstancias complicadas  Moitas persoas en situación de desemprego  Dificultades:   Externas:     O emp...
 Internas:  Inseguridade fronte ó problema de atopar traballo nun  mercado descoñecido  Estado emocional baixo (int...
  Factores persoais/profesionais  Planificar o proceso de busca de emprego  Desenvolver unha estratexia  Selección...
  Ter unha actitude activa:   Métodos activos de busca de emprego:    Estar en contacto cunha oficina pública de ...
  Distintos camiños e ferramentas para acadar o  logro dos obxectivos laborais desexados.  Na súa elaboración débese...
  Definición do obxectivo  Autocoñecemento  Contexto formativo  Contexto laboral  Itinerarios formativo e profes...
Proxecto     Itinerarios    Obxectivo      profesional             Contexto       Contexto...
  Capacidades ou aptitudes   Habilidades que nos fan especialmente aptos para   realizar certas tarefas  Actitud...
  Intereses e expectativas    Prioridades que orientan as eleccións do individuo  Situación persoal e familiar  ...
As empresas buscan…      As empresas non queren…Actitudes      - Iniciativa.         -Pasividade.   ...
Como son?                 Que aptitudes teño?                 Cales son as miñas motivació...
  Pasos:   Pensa nos traballos que che interesan.   Observa a tendencia do mercado laboral.   Analiza as caract...
 Pensa na formación necesaria para exercer eses traballos, compáraa coa que ti tes. Analiza cal é a experiencia necesar...
  ¿Crear o noso propio negocio ou traballar por  conta allea?  Traballar por conta allea:   Administración públic...
  Vantaxes:   Seguridade no emprego.  Inconvenientes:   Dureza e dificultade das probas.   Elevada competenci...
  Persoal funcionario:   De carreira:    Traballo permanente, tras superar as oposicións.   Eventuais:    ...
  Persoal laboral:   Empregados dalgunhas entidades públicas   contratados de acordo coa lexislación laboral, igua...
  Publicación no Boletín Oficial correspondente da  OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO.  Onde buscar as convocatorias das pra...
 Para a Administración Autonómica, no Diario Oficial da Comunidade Autónoma (Galicia- D.OG.) Para as Deputacións Provin...
  Oposición:   Realización dunha serie de probas escritas e/ou orais sobre   o temario que estableza a convocatori...
  1. Buscar as ofertas de emprego   Convocatoria:     Nº de prazas ofertadas.     Requisitos e condicións. ...
  2. Comprobar se se cumpren os requisitos de acceso  á convocatoria.   Obrigatorios:    Nacionalidade: Español...
  3. Cumprimentar unha instancia:    No prazo establecido (normalmente 20 días despois da publicación da    conv...
A1: Título universitario de grao, ou outro     que a lei esixaGrupo A     A2: Título universitario de grao, ou o...
• O boletín oficial anuncia os postos vacantes na administración pública paraOferta emprego     cada grupo e administ...
• 4º. Son designados os tribunais que xulgarán o procedemento Anuncio erealización        selectivo, así como a da...
  Conseguir información sobre o maior número de postos  de traballo.  Podemos atopar un posto de traballo:   Resp...
  Para a busca de ofertas de emprego usaremos as seguintes  fontes de información:   Públicos:    Oficinas de e...
 Outros:   Internet.   Prensa.   Boletíns oficiais.   Contactos persoais.   Centros educativos.   …
  Servizo Público de Emprego Estatal (INEM), máis os das comunidades  autónomas que teñen transferidas as políticas ac...
  Requisitos para inscribirse como demandante de emprego:   Ser español ou estranxeiro con permiso de traballo.   ...
  Obrigacións:   Renovar a tarxeta de demandante de emprego.   Comunicar calquera variacións nos datos.   Acudi...
  Son empresas que poñen á disposición doutra, chamada  “empresa usuaria”, con carácter  temporal, traballadores/as ...
  Ilegal que os traballadores paguen calquera  cantidade por ser seleccionados, contratados ou por  recibir informac...
  Importante vía de acceso ao mercado laboral cando non  se conta con experiencia previa.  Unha oportunidade para es...
Funcións Axencias    Son empresas privadas que, sen ánimo de lucro, colaboran cos Privadas de   servizos públicos de...
  Rede de amigos/as, coñecidos/as e contactos persoais:   Técnica máis efectiva para entrar no mercado laboral.   ...
  Uso dos portais web especializados na publicación  de ofertas e demandas de emprego.  Gran cantidade de informació...
  Vantaxes:   Acceso a un maior número de ofertas.   Comunicación inmediata e rápida.   Axuste instantáneo do p...
  Tomar a iniciativa e crear a oferta de traballo en vez de  responder a unha xa existente.  O candidato presenta o ...
  Medios para presentala:   Redes sociais: a través de amigos, coñecidos e   familiares.   Carta de autocandida...
  Proceso que, trala análise detallada dun posto  determinado elixe de entre un grupo de  candidatos/as, á persoa má...
  Elementos das ofertas de emprego na prensa:   Empresa ou entidade que ofrece o emprego.   Profesión, ocupación o...
  1. Preselección:   Faise unha primeira “escolla” co fin de quedarse con   aqueles que máis lle interesen a empre...
  2. Selección:   Obtención da máxima información do candidato/a.   Probas que lle permitan a empresa avaliar as a...
  Currículo Vitae e Carta de Presentación.  O fin último é acceder á entrevista de selección.  Importante adaptalos ...
  Obxectivo:   proxectar unha impresión favorable do candidato.   Espertar o interese de quen vai recibir o CV  ...
  Partes:   Introdución: Especifica o motivo polo que se envía o   currículo.   Venda do candidato/a: reflectir...
Emisor ………………………………………………              Lugar e data ………………………….Destinatario ……………………………………..        ...
  Expresións frecuentes:   Encabezamentos:    “Tal e como acordamos por teléfono”, “Atendendo a súa    solici...
  Algunhas recomendacións:   Personaliza as cartas, dirixidas a unha persoa con poder de   decisión ou no seu caso...
  Texto claro, breve e conciso.  Non é recomendable engadir posdatas.  Evita siglas e abreviaturas.  Non grampes a...
  Principal ferramenta para buscar traballo.  Documento que resume de forma clara os datos  persoais, académicos e p...
Tipo        Características e recomendacións de uso       É o modo máis usual. Sinala e relaciona os estudio...
  Datos persoais:   Nome e apelidos, data e lugar de nacemento, D.N.I,   enderezo, teléfono/s, correo electrónico....
  Formación complementaria:   Cursos, conferencias, seminarios, … de especialización   relacionados co traballo ó ...
  Experiencia profesional:   Nome e actividade económica da empresa, datas e   duración do contrato, posto ocupado...
  Informática:   Dominio de sistemas operativos (usuario, avanzado ou   experto)   Programas informáticos coñec...
  Pódense ordenar os contidos de distintas formas.  Por exemplo:       Opcións para ordenar os contidos do curr...
 Sobre o contido:  Breve. Non debe exceder de dúas páxinas.  Linguaxe clara e directa. Non expresar opinións nin xuíz...
  Sobre a presentación:   Escrito a ordenador, salvo si se especifica o contrario.   Pódense usar negriñas, subliñ...
 Non debe estar asinado, aínda que se debe expresar o lugar e a data. Non incluír copias de documentos como: diplomas, ...
  Sobre a selección de información:   Se non tes experiencia laboral demostrable, relaciona   prácticas non labora...
  Organización eficaz.  Permitiranos recordar:   Solicitudes de emprego realizadas.   Empresas as que nos dirixi...
  Recomendacións:   Elixir o lugar desde onde se realizará a chamada. Nunca un sitio   ruidoso.   Nunca chamar ...
  Entrevista e test psicotécnicos.  Primeira oportunidade de tomar contacto persoal  cos que te seleccionaron.  Ob...
  Probas profesionais:   Avalían a capacidade profesional do candidato (ata que punto   unha persoa coñece un dete...
  Test de intelixencia ou aptitude:   Pretende medir distintas capacidades que se   consideran importantes para de...
 Por exemplo:    Proba                Qué mide? Habilidade numérica  Axilidade para realizar cálculo...
  Probas de personalidade:    Intentan detectar rascos como a    responsabilidade, introversión, extraversión, a...
  Probas de grupo:   Obsérvase a conduta do individuo nunha situación non   predeterminada e con outras persoas qu...
  Acude a proba descansado e relaxado.  Escoita atentamente as instrucións e le con atención. Pregunta  en caso de d...
  No caso de que non te elixan non penses que os resultados  foron malos. Estes son relativos a un posto de traballo e...
  Fase decisiva do proceso de selección.  Obxectivo:   Contrastar e ampliar a información do currículo.   Avalia...
  Partes:   Preparación:    Entrevistador/a: repasa o currículo, as puntuacións nas probas…    Candidato/a: d...
Tipo de                Característicasentrevista Directiva  O entrevistador segue un formulario que deixa ...
  Preparación:   Informarse sobre a empresa (sector, posto de traballo…)   Repasar o CV. Non te esquezas de levar ...
Temas                Posibles respostas  Salario    Se se trata do primeiro traballo débese insistir e...
  O desenvolvemento da entrevista:    Deseñado para que o candidato/a revele os aspectos máis    importantes do ...
  Ten en conta os seguintes consellos:   Sé puntual, sen chegar tarde nin demasiado pronto.   Escoita atentamente ...
 Non empregues palabras malsoantes, modismos, … Debes ser diplomático, non emitas xuízos de valor. Sé persuasivo, fala ...
  Non debes:   Xogar con chisqueiros, botóns, bolígrafos …   Non acudas acompañado dun amigo, parella, pais …  ...
 Non critiques ao teu xefe/a anterior nin aos compañeiros. Non sexas irónico. Non digas que non tes defectos. Explica o...
  Técnica usada para a selección de persoal.  Situación na que a un grupo de candidatos se lles propón un  caso para...
  Recomendacións:   Participa activamente. Non te limites a apoiar as   opinións dos demais.   Escoita todo o q...
  A integración de España na UE:   A liberdade de circulación para desprazarse, residir e traballar en   calquera ...
  Comisión Europea e os servizos públicos de emprego  dos países do Espazo Económico Europeo (EEE).  Obxectivo:  ...
  Conxunto de documentos que comunican de forma clara  e simple as aptitudes, titulacións e certificacións dun  trab...
  Documentos que o integran:   Curriculum vitae Europass.   Pasaporte de linguas Europass.   Documento de mobil...
Presentación
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Plantilla CEAC Agenda para búsqueda de empleo
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Presentación

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Presentación

 1. 1. Ciclo Formativo de Grao MedioXestión Administrativa
 2. 2. 1. Situación actual do mercado laboral.2. O proxecto profesional.3. A procura de emprego.4. O proceso de selección.5. Instrumentos relacionados coa busca de emprego.6. As probas de selección.7. O traballo en Europa.
 3. 3.  Circunstancias complicadas Moitas persoas en situación de desemprego Dificultades:  Externas:  O emprego é escaso  Demanda superior á oferta  Empresas esixen cada día máis  Probas de selección cada vez máis complicadas  A sorte
 4. 4.  Internas:  Inseguridade fronte ó problema de atopar traballo nun mercado descoñecido  Estado emocional baixo (intranquilidade económica, pasividade…)  Preocupación por a realización das probas de selección  Reducción das relacións persoais  Necesidade de adecuación da formación ós teus intereses e aptitudes, tendo unha viabilidade laboral  Experiencia necesaria para o posto de traballo desexado  Actitude no proceso de selección
 5. 5.  Factores persoais/profesionais Planificar o proceso de busca de emprego Desenvolver unha estratexia Selección de obxectivos a alcanzar
 6. 6.  Ter unha actitude activa:  Métodos activos de busca de emprego:  Estar en contacto cunha oficina pública de emprego co fin de atopar traballo  Estar en contacto cunha oficina privada (ETT…)  Enviar unha candidatura directamente aos empleadores  Indagar a través de relacións persoais, por mediación de sindicatos…  Anunciarse ou responder a anuncios de periódicos  Estudar as ofertas de emprego
 7. 7.  Distintos camiños e ferramentas para acadar o logro dos obxectivos laborais desexados. Na súa elaboración débese:  Ser realista  Centrarnos en postos de traballo concretos  Revisalo periodicamente
 8. 8.  Definición do obxectivo Autocoñecemento Contexto formativo Contexto laboral Itinerarios formativo e profesional
 9. 9. Proxecto Itinerarios Obxectivo profesional Contexto ContextoAutocoñecemento laboral formativo - Capacidades - Formación - Mercado de profesional traballo - Actitudes - Formación para o - Sector produtivo - Intereses emprego - Medio profesional - Situación persoal - Outros estudos - Perfil profesional
 10. 10.  Capacidades ou aptitudes  Habilidades que nos fan especialmente aptos para realizar certas tarefas Actitudes  O que eu creo, sinto e como me comporto ante unha circunstancia concreta
 11. 11.  Intereses e expectativas  Prioridades que orientan as eleccións do individuo Situación persoal e familiar  Circunstancias persoais que condicionan a preferencia ou elección dun determinado posto de traballo
 12. 12. As empresas buscan… As empresas non queren…Actitudes - Iniciativa. -Pasividade. -Traballo en equipo. - Individualismo. -Seguridade. - Inseguridade. -Trato agradable. - Agresividade. - Flexibilidade. - Rixidez. - Disciplina. - Indisciplina. - Motivación. - Motivación exclusivamente - Imaxe correcta e aseada. económica. - Imaxe desamañada ou excesivamente rechamante.Aptitudes -Nivel de estudos axeitado. -Excesivo ou insuficiente nivel de -Capacidade organizativa. estudos. - Carácter desordenado
 13. 13. Como son? Que aptitudes teño? Cales son as miñas motivacións?Autoanálise para a busca de emprego Que formación teño? Que experiencia posúo? En que tipo de empresa me gustaría traballar? Pensar en obxectivos a longo, medio e curto prazo En que condicións? Qué nivel de responsabilidade desexo?
 14. 14.  Pasos:  Pensa nos traballos que che interesan.  Observa a tendencia do mercado laboral.  Analiza as características necesarias para ese tipo de traballo, observa si ti as posúes ou se debes adquirilas.
 15. 15.  Pensa na formación necesaria para exercer eses traballos, compáraa coa que ti tes. Analiza cal é a experiencia necesaria para poder exercer eses traballos, compáraa coa que ti tes. Decide que empregos aceptarías neste momento.
 16. 16.  ¿Crear o noso propio negocio ou traballar por conta allea? Traballar por conta allea:  Administración pública.  Empresa privada.
 17. 17.  Vantaxes:  Seguridade no emprego. Inconvenientes:  Dureza e dificultade das probas.  Elevada competencia en relación co número de prazas.  Moito tempo para prepararse.
 18. 18.  Persoal funcionario:  De carreira:  Traballo permanente, tras superar as oposicións.  Eventuais:  Nomeados para realizar un traballo específico ou para desempeñar un posto de confianza durante un tempo determinado. Seleccionados e cesados libremente por as autoridades correspondentes.  Interinos:  Ocupan unha praza , ata que esta sexa ocupada por un funcionario de carreira. Acceden mediante bolsas de traballo (listas de persoas ordeadas en función do currículo e dos traballos realizados en institucións públicas)
 19. 19.  Persoal laboral:  Empregados dalgunhas entidades públicas contratados de acordo coa lexislación laboral, igual ca un traballador da empresa privada.
 20. 20.  Publicación no Boletín Oficial correspondente da OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO. Onde buscar as convocatorias das prazas?  Para os organismos da Comunidade Europea, no “Diario Oficial de las Comunidades Europeas” (D.O.C.E)  Para a Administración do Estado, no “Boletín Oficial do Estado” (B.O.E)
 21. 21.  Para a Administración Autonómica, no Diario Oficial da Comunidade Autónoma (Galicia- D.OG.) Para as Deputacións Provinciais e Administracións Locais (Concellos, no “Boletín Oficial de la Provincia” (B.O.P)
 22. 22.  Oposición:  Realización dunha serie de probas escritas e/ou orais sobre o temario que estableza a convocatoria. Concurso de méritos:  Cualificación de méritos achegados polos aspirantes segundo os criterios e baremos (puntuación) establecidos na convocatoria. Concurso oposición.  Sistema mixto que combina os sistemas anteriores.
 23. 23.  1. Buscar as ofertas de emprego  Convocatoria:  Nº de prazas ofertadas.  Requisitos e condicións.  Os temarios.  Composición do tribunal.  Instrumentos e criterios de cualificación.  O calendario de realización das probas.
 24. 24.  2. Comprobar se se cumpren os requisitos de acceso á convocatoria.  Obrigatorios:  Nacionalidade: Española, ou en determinados sectores da función pública, de calquera país da U.E.  Idade mínima: 18 anos.  Titulación: A mínima esixida na convocatoria.  Condicións físicas: Non ter impedimentos para exercer ese tipo de traballo.  Dereitos Administrativos: Non haber sido separado por expediente disciplinario de ningunha Administración Pública.
 25. 25.  3. Cumprimentar unha instancia:  No prazo establecido (normalmente 20 días despois da publicación da convocatoria) 4. Confirmar a admisión da solicitude:  A Administración Pública, publicará unha lista de admitidos. 5. Preparar as oposicións:  Seleccionar o material adecuado e distribuír o tempo de estudo. 6. Verificar a superación:  Publicarase oficialmente a relación das persoas que aprobaron e súa cualificación.
 26. 26. A1: Título universitario de grao, ou outro que a lei esixaGrupo A A2: Título universitario de grao, ou outro que a lei esixa.Grupo B Título de técnico Superior. C1: Título de bacharelato ou técnico.Grupo C C2: Título de graduado en educación secundaria.
 27. 27. • O boletín oficial anuncia os postos vacantes na administración pública paraOferta emprego cada grupo e administración. público • Informa dos requisitos que teñen que cumprir os candidatos, prazos, criterios de valoración de méritos, contidos dos temarios, que probas haberá que Convocatoria realizar e calquera outra formalidade importante. • Transcorrido o prazo sinalado na convocatoria, publicarase a listaxe de Publicación de admitidos ao procedemento de selección.listas provisionais
 28. 28. • 4º. Son designados os tribunais que xulgarán o procedemento Anuncio erealización selectivo, así como a data, o lugar e a hora de celebración das probas.das probas • 5º. Pode ser: Oposición, Concurso e Concurso-Oposicón.Proceso de selección • 6º. Os que superen o proceso selectivo serán nomeados funcionarios en prácticas ata que superen o período de proba quePeríodo de prácticas establece a convocatoria. • 7º. Superado o período de prácticas tomará posesión comoNomeamento funcionario de carreira.
 29. 29.  Conseguir información sobre o maior número de postos de traballo. Podemos atopar un posto de traballo:  Respondendo a ofertas de emprego xa existentes.  Comunicarlle as empresas o noso desexo de traballar con elas. O mercado de traballo:  Mercado aberto: as ofertas de emprego saen publicadas.  Mercado oculto: as ofertas non saen publicadas.
 30. 30.  Para a busca de ofertas de emprego usaremos as seguintes fontes de información:  Públicos:  Oficinas de emprego.  Axencias de colocación local.  Centros xuvenís.  Privados:  Empresas de traballo temporal.  Consultoras de RRHH.  Outras institucións.  Axencias privadas de colocación.
 31. 31.  Outros:  Internet.  Prensa.  Boletíns oficiais.  Contactos persoais.  Centros educativos.  …
 32. 32.  Servizo Público de Emprego Estatal (INEM), máis os das comunidades autónomas que teñen transferidas as políticas activas de emprego (excepto País Vasco, e Ceuta e Melilla) Funcións:  Mediar entre ofertantes e demandantes de emprego.  Informar e asesorar sobre as posibilidades de emprego.  Formar os traballadores mediante cursos de formación profesional para o emprego (formación non oficial).  Pagar as prestacións por desemprego, se é o caso.  Servizos de orientación profesional.
 33. 33.  Requisitos para inscribirse como demandante de emprego:  Ser español ou estranxeiro con permiso de traballo.  Ter 16 anos ou máis.  DNI, tarxeta de identidade ou pasaporte en vigor para españois ou nacionais da UE.  Cartilla da Seguridade Social se traballaches con anterioridade.  Titulacións académicas que posúas. TARXETA DE DEMANDANTE  Certificado de discapacidade se é o caso. DE EMPREGO
 34. 34.  Obrigacións:  Renovar a tarxeta de demandante de emprego.  Comunicar calquera variacións nos datos.  Acudir ás entrevistas de traballo.
 35. 35.  Son empresas que poñen á disposición doutra, chamada “empresa usuaria”, con carácter temporal, traballadores/as seleccionados e contratados por elas. Responsabilízanse da formación e cualificación dos traballadores/as. Correspóndelles o pago dos salarios e das cotas da seguridade social do persoal que cedan.
 36. 36.  Ilegal que os traballadores paguen calquera cantidade por ser seleccionados, contratados ou por recibir información. Contan con bases de datos entre os cales fan a selección para cubrir as ofertas que reciben. Para formar parte da base de datos debes:  Enviar ou entregar o teu currículo.  Cubrir un formulario de solicitude.
 37. 37.  Importante vía de acceso ao mercado laboral cando non se conta con experiencia previa. Unha oportunidade para establecer contactos útiles cara ó futuro. Posibilidade de enlazar contratos temporais ou de optar a un posto de traballo fixo a través dun temporal.
 38. 38. Funcións Axencias Son empresas privadas que, sen ánimo de lucro, colaboran cos Privadas de servizos públicos de emprego nas políticas de colocación. Tanto o colocación empresario como o traballador deben pagar polos gastos ocasionados.Consultoras de Empresas privadas que levan a cabo o proceso completo de selección de selección de traballadores para a empresa que solicita os seus persoal servizos. Ao igual que as oficinas públicas de emprego, contan cunha base de datos propia de empresas e traballadores á cal pode enviarse o currículo. Outras Sindicatos, asociacións empresariais e profesionais, Cámaras de institucións Comercio, centros de estudantes e outras institucións xestionan bolsas de emprego que convén ter en conta.
 39. 39.  Rede de amigos/as, coñecidos/as e contactos persoais:  Técnica máis efectiva para entrar no mercado laboral.  As empresas evitan o proceso de pór en marcha todo o sistema de selección. Bolsas de emprego:  Nelas recóllense os expedientes académicos das persoas que realizaron estudos nos colexios, institucións, academias, etc., poñéndoos a disposición das empresas para seren consultados co fin de cubrir en calquera momento unha vacante. Prensa e revistas especializadas. Prácticas en empresas.
 40. 40.  Uso dos portais web especializados na publicación de ofertas e demandas de emprego. Gran cantidade de información. Acceso a servizos adicionais como asesoramento ou bolsas. Cada vez máis empresas utilizan os servizos dos portais de emprego para publicar as súas ofertas de traballo.
 41. 41.  Vantaxes:  Acceso a un maior número de ofertas.  Comunicación inmediata e rápida.  Axuste instantáneo do perfil.  Rápido acceso aos servizos adicionais.  Aloxamento de datos.  Dispoñibilidade desde calquera ordenador con acceso a Internet.
 42. 42.  Tomar a iniciativa e crear a oferta de traballo en vez de responder a unha xa existente. O candidato presenta o seu currículo, xunto cunha carta de presentación, nas empresas que lle interesan. Vantaxes:  Menos aspirantes ao posto.  As empresas poden ofrecer información de primeira man sobre o sector profesional.  Incorporación dos datos dos candidatos nos ficheiros da empresa.
 43. 43.  Medios para presentala:  Redes sociais: a través de amigos, coñecidos e familiares.  Carta de autocandidatura: personalizada, breve e directa; exprésase o desexo de entrar a formar parte dos procesos de selección de persoal.  Visita persoal: Demostra iniciativa, pero pode ser difícil contactar co responsable de persoal.
 44. 44.  Proceso que, trala análise detallada dun posto determinado elixe de entre un grupo de candidatos/as, á persoa máis capacitada para o emprego. O anuncio na prensa constitúe un dos medios de recrutamento máis frecuentes.
 45. 45.  Elementos das ofertas de emprego na prensa:  Empresa ou entidade que ofrece o emprego.  Profesión, ocupación ou posto que se ofrece.  Esixencias da empresa con respecto ó traballador/a (nivel de estudos, formación necesaria, experiencia…) “Requírese”/ “Precísase”.  Características do posto de traballo (condicións de traballo, contorno laboral…) “Ofrécese”.  Aspectos que se valoran a maiores. “Valórase”.
 46. 46.  1. Preselección:  Faise unha primeira “escolla” co fin de quedarse con aqueles que máis lle interesen a empresa.  Currículo Vitae e Carta de Presentación.  Pode realizarse, tamén, unha pequena entrevista.  A continuación seguirá o proceso convocando ós candidatos/as preseleccionados.
 47. 47.  2. Selección:  Obtención da máxima información do candidato/a.  Probas que lle permitan a empresa avaliar as aptitudes e capacidades dunha persoa, as características da personalidade, os intereses …  Entrevista persoal.  Posibilita que a empresa encontre as persoas axeitadas para desempeñar os distintos postos de traballo.
 48. 48.  Currículo Vitae e Carta de Presentación. O fin último é acceder á entrevista de selección. Importante adaptalos ás características dos postos de traballo desexados, así como actualizalos incluíndo a experiencia e a formación que se vaian adquirindo.
 49. 49.  Obxectivo:  proxectar unha impresión favorable do candidato.  Espertar o interese de quen vai recibir o CV  Aumentar as posibilidades de ser chamados para unha entrevista. Debe acompañar sempre ao currículo vitae. Tipos básicos de carta:  Carta de autocandidatura  Carta de resposta a unha oferta de emprego
 50. 50.  Partes:  Introdución: Especifica o motivo polo que se envía o currículo.  Venda do candidato/a: reflectir que o candidato/a reúne todos os requisitos para ocupa-lo posto de traballo nesa empresa. Non hai que repetir os datos que están no currículo.  Conclusión: solicitude dunha entrevista e despedida.
 51. 51. Emisor ……………………………………………… Lugar e data ………………………….Destinatario …………………………………….. Referencia ou asunto ………………Saúdo ………………………………….. Introdución ……………………….. Exposición ………………………. Conclusión ……………………….. Despedida ……………………….. Sinatura
 52. 52.  Expresións frecuentes:  Encabezamentos:  “Tal e como acordamos por teléfono”, “Atendendo a súa solicitude …, adxunto remítolle …”, “Diríxome a vostede co fin de …”.  Despedidas:  “Desexando que a información facilitada sexa do seu interese, aproveito a ocasión para enviarlle un cordial saúdo”; “Atentamente”; “Reciba un cordial saúdo”; “Sen outro particular, lémbrolle que quedo a súa disposición para ampliar toda a información que considere oportuna”, etc …
 53. 53.  Algunhas recomendacións:  Personaliza as cartas, dirixidas a unha persoa con poder de decisión ou no seu caso ó Departamento de RRHH ou Selección de Persoal.  Escribe en primeira persoa e en positivo.  Deixa amplas marxes e separa os parágrafos.  A ordenador (excepto que a soliciten manuscrita).  Coida a ortografía, a redacción, a claridade de ideas.
 54. 54.  Texto claro, breve e conciso. Non é recomendable engadir posdatas. Evita siglas e abreviaturas. Non grampes a carta ao currículum. Envía o orixinal da carta firmado e conserva unha copia. Escribe cartas diferentes segundo o tipo de empresa da que se trate. Adapta a carta a cada posto de traballo.
 55. 55.  Principal ferramenta para buscar traballo. Documento que resume de forma clara os datos persoais, académicos e profesionais dun traballador/a. Obxectivos:  Presentar e dar información sobre o candidato.  Captar a atención e interese do empregador para ser citado a unha entrevista posterior. Pódeche permitir continuar no proceso de selección ou pecharche as portas.
 56. 56. Tipo Características e recomendacións de uso É o modo máis usual. Sinala e relaciona os estudios e experienciasCronolóxico profesionais empezando pola máis antiga e rematando pola máis actual. Recomendable cando non hai grandes períodos de inactividade formativa e/ou laboral. Ó contrario que o cronolóxico, secuencia os datos do máis recente ó Inverso máis antigo. Recomendable en caso de períodos de inactividade ou cando desexamos resaltar as últimas experiencias formativas e/ou académicas. Destaca as actividades e funcións desenvolvidas por bloques Funcional independentes. Recomendable cando se trata de abranguer a maior variedade posible de empresas e postos de traballo.
 57. 57.  Datos persoais:  Nome e apelidos, data e lugar de nacemento, D.N.I, enderezo, teléfono/s, correo electrónico. Formación académica:  Estudios e titulación, especificar o nivel máis alto acadado, centro de estudios, data de finalización e localidade.
 58. 58.  Formación complementaria:  Cursos, conferencias, seminarios, … de especialización relacionados co traballo ó que se opta ou coa titulación que se aporta.  Non se farán constar aspectos como manualidades, piano, pintura, … (excepto relación co posto de traballo).  Especificar institución organizadora, lugar, data de realización e as horas.
 59. 59.  Experiencia profesional:  Nome e actividade económica da empresa, datas e duración do contrato, posto ocupado, resumen breve das tarefas realizadas, persoas ó seu cargo, proxectos.  Se non tes experiencia: PRÁCTICAS en empresas realizadas durante os teus estudios. Idiomas:  Grado de coñecemento (alto, medio ou básico).  Títulos e estancias no estranxeiro.
 60. 60.  Informática:  Dominio de sistemas operativos (usuario, avanzado ou experto)  Programas informáticos coñecidos. Outros datos:  Datos interesantes para o posto de traballo.  Por exemplo: Publicacións, premios, dispoñibilidade horaria e xeográfica, etc. Opcional fotografía tamaño carné.
 61. 61.  Pódense ordenar os contidos de distintas formas. Por exemplo: Opcións para ordenar os contidos do currículum Opción 1 Opción 2 Opción 3-Datos persoais -Datos persoais -Datos persoais- Historial académico -Datos profesionais - Experiencia profesional-Datos profesionais - Historial académico - Formación- Idiomas - Outros datos (idiomas, complementaria- Informática informática, etc.) - Historial académico
 62. 62.  Sobre o contido:  Breve. Non debe exceder de dúas páxinas.  Linguaxe clara e directa. Non expresar opinións nin xuízos.  Nunca escribas datos falsos.  Expresa con precisión datos e fechas.  Non mencionar termos económicos.  Facelo a medida da oferta á que se acude.
 63. 63.  Sobre a presentación:  Escrito a ordenador, salvo si se especifica o contrario.  Pódense usar negriñas, subliñados,… sempre que non se usen formatos demasiado orixinais.  Non cometer faltas de ortografía, acentos e signos de puntuación. Coidar a limpeza e a redacción.  Enviar orixinais, nunca fotocopias.
 64. 64.  Non debe estar asinado, aínda que se debe expresar o lugar e a data. Non incluír copias de documentos como: diplomas, cartas de referencias … Gardar sempre unha copia do currículum enviado coa carta de presentación e arquivalas. Papel con formato DIN A4 por unha soa cara. Respecta as marxes: 3 cm. marxes superior e esquerdo, e 1,5 dereito e inferior.
 65. 65.  Sobre a selección de información:  Se non tes experiencia laboral demostrable, relaciona prácticas non laborais, voluntariados, etc.  Se non cumpres algún requisito da oferta de traballo, destaca os requisitos que si cumpras e omite os que non cumpras.  Se prevés que algunha información pode xerar prexuízos, non ha escribas no currículum.
 66. 66.  Organización eficaz. Permitiranos recordar:  Solicitudes de emprego realizadas.  Empresas as que nos diriximos.  Características dos postos de traballo e os perfiles persoais correspondentes. Cada persoa confecciona a súa propia axenda de busca de emprego.
 67. 67.  Recomendacións:  Elixir o lugar desde onde se realizará a chamada. Nunca un sitio ruidoso.  Nunca chamar a un domicilio particular.  Realizar un esquema dos asuntos a tratar antes de chamar, facelo con documentos diante, papel e bolígrafo.  Pronunciar claramente, non falar moi rápido.  Orden da presentación: presentación, motivo da chamada, conclusión, agradecemento e despedida.
 68. 68.  Entrevista e test psicotécnicos. Primeira oportunidade de tomar contacto persoal cos que te seleccionaron. Obxectivo:  Determinar a idoneidade dos candidatos.
 69. 69.  Probas profesionais:  Avalían a capacidade profesional do candidato (ata que punto unha persoa coñece un determinado traballo).  Comproban a formación, coñecementos, dominio do posto, etc.  Úsanse cando as tarefas do posto son específicas ou técnicas.  Teóricas ou prácticas. Probas psicotécnicas:  Probas estandarizadas que miden a conduta do candidato a partir da comparación coa poboación á que ese individuo pertence.
 70. 70.  Test de intelixencia ou aptitude:  Pretende medir distintas capacidades que se consideran importantes para desempeñar o posto.  Pretenden analizar o que o candidato/a pode aprender.  Por exemplo: test de intelixencia abstracta, de capacidade administrativa…
 71. 71.  Por exemplo: Proba Qué mide? Habilidade numérica Axilidade para realizar cálculos, capacidade para comprender relacións numéricas. Razoamento verbal Comprensión de conceptos expresados a través de palabras, capacidade de abstracción ca linguaxe. Capacidade verbal Habilidade para expresarse oralmente e por escrito, habilidade para persuadir aos demais. Percepción Axilidade perceptiva, capacidade para captar obxectos no espazo. Habilidade espacial Capacidade para manexar e distribuír obxectos no espazo. Memoria e atención Capacidade para concentrarse e recordar datos.
 72. 72.  Probas de personalidade:  Intentan detectar rascos como a responsabilidade, introversión, extraversión, autocontrol,… Probas de intereses:  Tratan de medir as preferencias ou intereses dunha persoa. Unha persoa que teña intereses nunha tarefa determinada terá máis éxito. Test de cultura xeral:  Avaliar os coñecementos dos candidatos/as.  Habituais nos postos de traballo que requiren trato co público.  Leer periódicos , revistas, libros …
 73. 73.  Probas de grupo:  Obsérvase a conduta do individuo nunha situación non predeterminada e con outras persoas que non coñece.  Pódese estudar: cooperación-competitividade, liderazgo, capacidade de iniciativa, etc. Probas proxectivas:  Buscan o coñecemento dos rascos máis ocultos da personalidade.  Son totalmente distintas das outras probas.
 74. 74.  Acude a proba descansado e relaxado. Escoita atentamente as instrucións e le con atención. Pregunta en caso de dúbida. Aproveita o máximo o tempo, soen ter un tempo limitado. Non te precipites o responder, pero tampouco te pares demasiado. Non mintas, son frecuentes as “escalas de sinceridade”. Si te paralizas nalgún ítem, pasa ó seguinte.
 75. 75.  No caso de que non te elixan non penses que os resultados foron malos. Estes son relativos a un posto de traballo e a un conxunto de persoas. O resultado depende das túas facultades e das características do posto de traballo ó que es candidato/a. Podes ser máis axeitado para un posto que para outro.
 76. 76.  Fase decisiva do proceso de selección. Obxectivo:  Contrastar e ampliar a información do currículo.  Avaliar a personalidade e as motivacións do candidato/a.  Determinar a idoneidade do candidato/a.  Informar o candidato/a sobre as condicións do posto de traballo.
 77. 77.  Partes:  Preparación:  Entrevistador/a: repasa o currículo, as puntuacións nas probas…  Candidato/a: debe buscar información da empresa, características do posto de traballo, e preguntas que pode realizar.  Desenrolo:  Entrevista.  Avaliación:  Entrevistador/a formula as conclusións sobre o candidato/a.  Entrevistado/a debe avaliar a entrevista.
 78. 78. Tipo de Característicasentrevista Directiva O entrevistador segue un formulario que deixa pouco espazo á espontaneidade. Adoitan ser moitas preguntas con respostas curtas. Libre Aínda que o entrevistador dirixe a conversación non hai un guión prefixado. A utilización de preguntas xerais e respostas amplas permite deducir as características persoais do entrevistado. Mixta É a modalidade máis utilizada. Combina a directiva (por exemplo, para comprobar os aspectos profesionais) e a libre (para avaliar a personalidade)De tensión Caracterizase porque se realizan preguntas agresivas e provócanse situacións embarazosas. Soen estar dirixidas a postos de responsabilidade.De grupo Varios entrevistadores fan preguntas o candidadato.
 79. 79.  Preparación:  Informarse sobre a empresa (sector, posto de traballo…)  Repasar o CV. Non te esquezas de levar unha copia.  Preparar respostas informadas e convincentes sobre temas habituais nunha entrevista de selección.
 80. 80. Temas Posibles respostas Salario Se se trata do primeiro traballo débese insistir en que traballar e demostrar valía é a prioridade. O que marque o convenio. Cualificacións Se as notas non son boas pódese atribuír á falta de inmadurez ou que non o representan a un. Preguntas A contestación debe ser cordial e sen agresividade. Se son persoais demasiado persoais pódese argumentar falta de relevancia.Non saber que Realizar unha pausa, pensar a resposta e responder sen contestar precipitarse.Demasiado novo Ausencia de responsabilidades para poder centrarse na empresa e unha grande ilusión por o traballo. Razóns para a Poñer en relación as características do posto co perfil contratación profesional. Falta de A experiencia súplese con potencial, ilusión e ganas de traballar. experienciaPreguntas sobre Non fales mal de nada nin de ninguén. Non ten credibilidade anteriores quen traizoa a confianza de antigos xefes ou empresas. traballos
 81. 81.  O desenvolvemento da entrevista:  Deseñado para que o candidato/a revele os aspectos máis importantes do seu carácter.  Importante mostrar madureza, sociabilidade, entusiasmo por o traballo e unha ambición profesional moderada.
 82. 82.  Ten en conta os seguintes consellos:  Sé puntual, sen chegar tarde nin demasiado pronto.  Escoita atentamente e mira a forma de reaccionar do entrevistador.  Se hai parénteses no teu currículo argumenta sempre aspectos positivos.  Séntate correctamente e mantén unha postura axeitada.  Non invadas o espazo persoal do entrevistador.  Pensa as respostas antes de falar, pero non en exceso.  Se non entendes unha pregunta, solicita que a aclaren.
 83. 83.  Non empregues palabras malsoantes, modismos, … Debes ser diplomático, non emitas xuízos de valor. Sé persuasivo, fala dos beneficios da empresa en caso de que te contraten. O entusiasmo, o interese,… valóranse positivamente. Permanece tranquilo e intenta manter o contacto ocular co entrevistador. Fai preguntas relevantes. Tes que dar a entender que te informaches da empresa.
 84. 84.  Non debes:  Xogar con chisqueiros, botóns, bolígrafos …  Non acudas acompañado dun amigo, parella, pais …  Non fales demasiado.  Non contestes con monosílabos.  Non te enfades.  Ao porque?, nunca contestar “porque si”. Aclara as respostas.  Non preguntar “por que queres saber iso?”
 85. 85.  Non critiques ao teu xefe/a anterior nin aos compañeiros. Non sexas irónico. Non digas que non tes defectos. Explica os máis inocuos e suavízaos. Non te vendas esaxeradamente. Non contestes a pregunta “por que lle interesa o posto ofertado?” con un “porque non teño traballo”. Non saques o tema do salario, agarda a que o entrevistador fale diso. Se non menciónao o remate da entrevista. Non fales da túa vida persoal.
 86. 86.  Técnica usada para a selección de persoal. Situación na que a un grupo de candidatos se lles propón un caso para que o resolvan de común acordo, nun tempo límite. Pódese observar as características persoais dos candidatos: timidez, liderazgo, agresividade, aptitudes comerciais, etc.
 87. 87.  Recomendacións:  Participa activamente. Non te limites a apoiar as opinións dos demais.  Escoita todo o que din os teus compañeiros.  Argumenta as túas opinións.  Coida o aspecto persoal.  Respecta o turno e as opinións de todas as persoas.  Non sexas cabezota.  O máis importante non é o acordo final, se non o modo en que se traballa e se toman decisións.
 88. 88.  A integración de España na UE:  A liberdade de circulación para desprazarse, residir e traballar en calquera dos países membros da UE.  A igualdade de dereitos con respecto aos traballadores. Para facilitar a mobilidade dos traballadores dentro do espazo europeo:  A REDE EURES  EUROPASS
 89. 89.  Comisión Europea e os servizos públicos de emprego dos países do Espazo Económico Europeo (EEE). Obxectivo:  Axudar para que a libre circulación de traballadores sexa unha realidade. Funciona como un servizo público de emprego de nivel europeo. Conta cun portal de Internet desde o cal se pode buscar emprego en 31 países europeos.
 90. 90.  Conxunto de documentos que comunican de forma clara e simple as aptitudes, titulacións e certificacións dun traballador. Os documentos que o integran teñen o mesmo formato e presentación en calquera dos países do EEE. Calquera empresario pode coñecer a experiencia laboral dun traballador e as súas aptitudes.
 91. 91.  Documentos que o integran:  Curriculum vitae Europass.  Pasaporte de linguas Europass.  Documento de mobilidade Europass.  Suplemento Europass ao título de técnico ou ao certificado de profesionalidade.  Suplemento Europass ao título superior.

Views

Total views

240

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×