Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

работен лист бел

  • Be the first to comment

работен лист бел

  1. 1. ГЛАСНИ И СЪГЛАСНИ ЗВУКОВЕ. ПРАВОПИС. РАБОТЕН ЛИСТ1.Попълнете пропуснатите гласни. Напишете дума за проверка:Образец:сами – сàмпътека – път, пътникàа) а / ъ : о / у: е / и:с…ми ст…ден д…те п…тека …чи л…сица ч…совникдр…гарпч…ла г…бар л…вецед…ницаб) Който не р…боти, не огл…днява.2. Попълнете пропуснатите съгласни. Напишете дума за проверка:Образец:стоп – стопажабка - жабиа) б / п в / фг /к сто… лъ… носоро… жа…кашка…че вла…чед / тж / шз / с ме… строе… кла… па…какни…каблу…каб) Без труд почи…ката не е сла…ка.3. Открийте и поправете грешките в текста. Препишете го правилно:/грешките в текста са 9/Здрафка и Влатко тръгнаха на разхотка. Решиха да отидат вблиската гура. По патечката имаше цвитя и гъпки. Дицатамного се зарадваха.

×