Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เทคนิคการสอนโดยไอซีทีเป็นฐาน

การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างครูมืออาชีพ
-การนำไอซีทีมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
-ไอซีทีด้านอาชีวศึกษา
-เทคนิคการสอนด้านอาชีวศึกษาโดยไอซีทีเป็นฐาน
-การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557
ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

 • Be the first to comment

เทคนิคการสอนโดยไอซีทีเป็นฐาน

 1. 1. เทคนิคการสอนโดยไอซีทีเป็นฐาน ด้านอาชีวศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 2. 2. หัวข้อสนทนา •เทคนิคการสอนโดยไอซีทีเป็นฐาน •การสอนแบบ MIAP •การเรียนแบบห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) •การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) •การเรียนแบบจินตวิศวกรรม (Imagineering) •ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 •แผนการเรียนรู้บูรณาการ ICT
 3. 3. เทคนิคการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้ไอซีทีเป็นฐาน •ไอซีทีเป็นสื่อเสริมการสอนของครู สาหรับเวลาที่ผู้เรียนทา กิจกรรมนอกชั้นเรียน ทวิภาคี หรือเทียบโอน •ไอซีทีเป็นสื่อในการค้นคว้าข้อมูลในเนื้อหาเพิ่มเติม ช่วยการ เรียนรู้ของผู้เรียนได้ถูกต้องครบถ้วน •ไอซีทีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของครูกับผู้เรียน เมื่อไป ฝึกงาน ทากิจกรรมต่าง ๆ •ไอซีทีเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุคสมัยของผู้เรียน อาชีวศึกษา
 4. 4. การสอนแบบ MIAP •MIAP /KMUTNB •Motivation •Information •Application •Progress
 5. 5. Motivation •ขั้นสนใจปัญหา /การจูงใจผู้เรียน •เตรียมการอย่างดี ปฏิบัติการได้ไม่ติดขัด •นาผู้เรียนเข้าสู่หัวเรื่องและวัตถุประสงค์ได้ชัดเจน •ใช้การรวมสื่อประกอบกับเทคนิคการถามช่วยดึงความสนใจให้มากที่สุด •ใช้เวลากะทัดรัดอย่างเหมาะสม •พยายามให้ผู้เรียนทั้งชั้นได้มีส่วนร่วม •การสรุปจูงใจต้องทาให้ได้อย่างเหมาะสมตรงประเด็นที่จะนาผู้เรียน ศึกษาในเนื้อหาสาระต่อไป
 6. 6. Information •ขั้นสนใจข้อมูล •พร้อมที่จะรับเนื้อหาสาระ •ขั้นที่ให้ผู้เรียนอ่านจากตารา เรียนรู้ด้วยตัวเอง •เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ควรจะได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ •ใช้อุปกรณ์ช่วยสอนและวางขั้นตอนในการให้เนื้อหา •จากน้อยไปมาก ง่ายไปยาก •ตรงตามวัตถุประสงค์ตามหลักสูตร
 7. 7. Application •ขั้นนาข้อมูลมาทดลองใช้ •เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสทดสอบความสามารถภายหลังจากผ่านการรับเนื้อหา สาระว่าเขา มีการรับเนื้อหาได้มากน้อยเพียงใด มีความเข้าใจเนื้อหาได้มาก น้อยเพียงใด •ก่อให้เกิดการตรวจปรับเนื้อหา ในส่วนที่ผู้เรียนยังรับเนื้อไม่ได้ซ่อมเสริมให้ สมบูรณ์ ด้วยความถูกต้อง •ช่วยลดภาวการณ์อิ่มตัวในการรับเนื้อหา ทาให้รับปริมาณเนื้อหาได้มากขึ้น •ใช้เป็นการทบทวนความจาเพื่อป้องกันการเลือนหาย •ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกการใช้สติปัญญาและการแก้ปัญหา เสริมสร้างการ ส่งถ่ายการเรียนรู้
 8. 8. Progress •ขั้นประเมินผล •ขั้นตอนในการตรวจผลสาเร็จ หรือขั้นตอนในการ ตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ •การวัดและประเมินผล •พฤติกรรม ความรู้ เจตคติ •ทักษะ
 9. 9. การเรียนรู้แบบกลับทาง •วิธีเรียนรู้แบบกลับทาง คือเรียนวิชาที่บ้าน ทา การบ้านที่โรงเรียน หรือรับถ่ายทอดความรู้ที่บ้าน แล้วมาสร้างความรู้ต่อยอดจากวิชาที่รับถ่ายทอดมา ให้เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต ทาให้เกิดการ เรียนรู้ ที่มีพลัง เกิดทักษะ ที่เรียกว่า ทักษะแห่ง ศตวรรษที่ ๒๑ ไม่ใช่นักเรียนเท่านั้นที่เรียนรู้กลับทาง ครูก็สอนกลับทางด้วย (วิจารณ์ พานิช, 2555)
 10. 10. การเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)
 11. 11. ขั้นตอนการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้าน ขั้นตอนนอกห้องเรียน ขั้นตอนในห้องเรียน 1.ผู้เรียนศึกษาการบรรยาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2.ผู้เรียนค้นคว้าและซักถาม ผู้สอนออนไลน์ 3.ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาด้วย ตนเองผ่านออนไลน์ 4.ผู้เรียนสรุปความเข้าใจ 1.ผู้สอนแนะนาผู้เรียนให้ทา การบ้านและงานที่ มอบหมาย 2.ผู้เรียนนาเสนองานที่เรียนรู้ มาจากบ้าน 3.ผู้สอนประเมินความรู้และ ทักษะผู้เรียน
 12. 12. การเรียนแบบผสมผสาน
 13. 13. การเรียนแบบผสมผสาน - แนวตั้ง . 1 4 2 . 2 . 1. 50% 50% 2. 50% 50% 3. 50% 50% 4. 50% 50% 5. 50% 50% 6. 50% 50% 7. 50% 50% 8. 50% 50% 9. 50% 50% 10. 50% 50%
 14. 14. การเรียนแบบผสมผสาน - แนวนอน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 วิีการเรียนร้ 50 50 การนาเสนอเน้อหาผานอินเทอร เน็ต (Online Learning) ร ดับการผสมผสาน (Meaning) 80-100 % (Online Learning) 30-79% (Blended Learning) 1-29% (Web Facilitation) 0% (Tradition)
 15. 15. ขั้นตอนการเรียนร้แบบผสมผสาน แนวตั้ง การเรียนปกติ การเรียนออนไลน์ 1.ขั้นการนาเข้าสู่ บทเรียน 2.ขั้นเสนอเนื้อหา 3.ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.ขั้นสรุป 5.ขั้นประเมินผล 1.ขั้นเตรียมเข้าสู่ระบบ 2.ขั้นเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.ขั้นการสื่อสารออนไลน์ 4.ขั้นปฏิสัมพันธ์ เครือข่าย 5.ขั้นการประเมินผล
 16. 16. ขั้นตอนการเรียนร้แบบผสมผสาน แนวนอน ขั้นการสอนปกติ – นาเข้าสู่บทเรียน ขั้นเรียนออนไลน์ – การเข้าสู่ระบบ ขั้นเรียนออนไลน์ – การเรียนด้วยตนเอง ขั้นเรียนออนไลน์ – การสื่อสารในสังคมออนไลน์ ขั้นเรียนออนไลน์ – การฝึกและทดสอบออนไลน์ ขั้นการสอนปกติ - การสรุปผลและทดสอบหลังเรียน
 17. 17. การเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม (Imagineering)
 18. 18. ขั้นตอนการเรียนรู้แบบจินตวิศวกรรม •การจินตนาการ (Imagine) •การออกแบบ (Design) •การพัฒนา (Develop) •การนาเสนอ (Present) •การปรับปรุง (Improvement) •การประเมินผล (Evaluate)
 19. 19. การจินตนาการ (Imagine) •ขั้นตอนการกาหนดโจทย์จินตนาการของผลงาน (Problem) •ขั้นตอนการระดมสมองจินตนาการผลงาน (Brainstorm) •ขั้นตอนการแสดงความคิดเห็น (Discussion) •ขั้นตอนการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของจินตนาการ (Feasibility)
 20. 20. การออกแบบ (Design) •ขั้นตอนการร่างแบบ (Draft) •ขั้นตอนการเขียนสตอรี่บอร์ด (Story board) •ขั้นตอนการเขียนสคริปต์ (Script) •ขั้นตอนการสร้างแบบจาลอง (Prototype)
 21. 21. การพัฒนา (Develop) •ขั้นตอนการสร้าง (Create) •ขั้นตอนการทดสอบการทางาน (Test)
 22. 22. การนาเสนอ (Present) •ขั้นตอนการแสดงผลงาน (Show) •ขั้นตอนการแข่งขัน (Contest) •ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น (Suggestion)
 23. 23. การปรับปรุง (Improvement) •ขั้นตอนการแก้ไขผลงาน (Revised) •ขั้นตอนการสรุปผลงาน (Conclusion)
 24. 24. การประเมินผล (Evaluate) •ขั้นตอนการประเมินตามจินตนาการ (Process Evaluation) •ขั้นตอนการประเมินคุณภาพงาน (Product Evaluation)
 25. 25. การประเมินผลจินตวิศวกรรม •การประเมินตนเองนักศึกษา •การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ •การประเมินโดยผู้สอน
 26. 26. ทักษ การเรียนร้ในศตวรรษที่ 21
 27. 27. ทักษ การเรียนร้แล นวัตกรรม •ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) •การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) •การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration)
 28. 28. ทักษ ชีวิตแล อาชีพ •ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) •การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-direction) •ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) •การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Productivity and Accountability) •ภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility)
 29. 29. ทักษ ด้านสารสนเทศแล ส่อเทคโนโลยี •ทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) •ทักษะด้านสื่อ (Media Literacy) •ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communication and Technology Literacy)
 30. 30. สาร หลักแล ทักษ การดารงชีวิต •ความรู้เรื่องโลก (Global Awareness) •ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็น ผู้ประกอบการ (Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) •ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) •ความรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) •ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Literacy)
 31. 31. องค ปร กอบในการจัดการเรียนร้ •มาตรฐานและการวัดผล •หลักสูตรและวิธีการสอน •การพัฒนาวิชาชีพ •บรรยาการการเรียนรู้
 32. 32. ทั ษ ท
 33. 33. ค หั ข งค ท 12
 34. 34. บทสรุป •การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างครู มืออาชีพ โดยการนาไอซีทีมาใช้พัฒนาการเรียนการ สอนควรเลือกวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ รายวิชาและผู้เรียนในยุคดิจิทัล •แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการไอซีทีเป็นฐานจะเป็น แนวทางในการกาหนดขั้นตอนการสอนด้วยสื่อที่ครู เลือกใช้ในรายวิชา
 35. 35. คาถาม ????
 36. 36. Thank You รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com 081-7037515 วิทยากร

×