Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vieraiden kielten opetusta verkossa

2,122 views

Published on

Esitys siitä, miten Johanna Venäläinen on monipuolistanut vieraiden kielten opetusta Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa laatimalla opiskelijalähtöistä oppimateriaalia verkkoon ja integroimalla kielten opetusta ammattiaineisiin

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vieraiden kielten opetusta verkossa

 1. 1. Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston vieraiden kielten opetusta verkossa ja integroituna ammattiaineisiin Johanna Venäläinen European Label vuoden kieltenopettaja 2013
 2. 2. Kenelle ja miksi? Lähtökohtana ja tavoitteena on - tarjota opiskelijoille vaihtoehtoinen tapa oppia ja opiskella vieraita kieliä - tuottaa oppimateriaalia aloille, joilla ei ole valmiita kielten materiaaleja tai oppikirjoja
 3. 3. Miksi oppimateriaali on toteutettu verkkoon? Monipuolinen verkko-oppimateriaali  huomioi erilaiset oppimistyylit  mahdollistaa kertauksen ja oppimisen omista lähtökohdista ja omaan tahtiin  tutustuttaa opiskelijan autenttisiin työelämään liittyviin materiaaleihin ja erilaisiin käytännön puhetilanteisiin  tarjoaa nopeille ja taitaville mahdollisuuden edetä omaan tahtiin oppimateriaalissa laajemmin ja syvemmälle  mahdollistaa itsenäiset opinpolut ja huomioi erilaiset elämäntilanteet
 4. 4. Miksi vieraiden kielten opetusta on integroitu ammattiaineisiin? • • • • • • • • Teoriapainotteista Sanastopainotteista Irrallista ja kaukana työelämästä Tekstipainotteista Keinotekoisia asiakastilanteita Vieraiden kielten opettajalla ei aina tietoa vieraiden kielten osaamistarpeista eri aloilla Ei aina motivoivaa Olennaista kokeen /kurssin läpipääseminen (pinta- ja sirpaleoppimista) • • • • • • Käytännönläheistä, opitaan tekemällä Isompien kokonaisuuksien oppimista ja ymmärtämistä, käytännön ongelmatilanteita Oikeita asiakastilanteita Ammattiaineen opettajalla tieto opetettavista sisällöistä ja vieraiden kielten käytännön tarpeista Yleensä motivoivaa Olennaista ammattiin liittyvien asioiden omaksuminen ja ymmärtäminen (syvä- ja kokonaisoppimista)
 5. 5. Vieraiden kielten integrointi ammattiaineisiin vaatii ammattiaineen opettajan ja vieraiden kielten opettajan onnistunutta yhteistyötä (esim. yhteisprojektit, samanaikaisopetus) Se vaatii myös oppilaitostasolla etukäteissuunnittelua, jotta vieraiden kielten opettajalla ja ammattiaineiden opettajalla on mahdollisuus yhteistyöhön niin ajallisesti, opetustilallisesti kuin lukujärjestysteknisestikin (esim. opetuksen vieminen ulos luokkahuoneesta vaikka metsään tai opetuskeittiöön)
 6. 6. Mitä on tehty?
 7. 7. Toteutetut verkkokurssit ENGLANNIN KIELI / Pakolliset kurssit • Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen pakollisen englannin ykköskurssi ENp1 (1 ov), joka sisältää myös ammatillisen englannin osiot seuraaville aloille: - auto- ja kuljetusala - kone- ja metalliala - rakennusala - sähköala - metsäala - käsi- ja taideteollisuusala - matkailu-, ravitsemis- ja talousala
 8. 8. • Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen pakollisen englannin kakkoskurssi ENp2 , (1 ov) joka sisältää myös ammatillisen englannin osiot metsä- ja kalatalousalalle sekä luonto-ohjaajille • Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen pakollisen englannin kakkoskurssi ENp2 rakennusalalle liittyen oppikirjaan ENTER Construction (1 ov) • Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen pakollisen englannin kakkoskurssi ENp2 auto- ja kuljetusalalle liittyen oppikirjaan ENTER Cars and Logistics (1 ov)
 9. 9. ENGLANNIN KIELI / Ammatilliset kurssit • Erä- ja luonto-oppaiden ammatillinen englanti. Kurssi sisältää verkossa suoritettavan osuuden (1,5 ov) ja lähiopetuksen aikana suoritettavan osuuden (0,5 ov). • NC-koneistajien ammatillinen englanti ( 20 h). Kurssi on tehty yhteistyössä ammattiaineen opettaja Timo Seppäsen ja SAMI:n ATK-tukihenkilön Teemu Koistisen kanssa. Kurssilla on sisäänrakennettu NC-alan sanasto.
 10. 10. RUOTSIN KIELI • Luonnonvara-alan ruotsi RUp1 (1 ov). Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen pakollinen ruotsin kurssi luonnonvara-alalle. Kurssi sisältää myös ammatillisen ruotsin osiot metsä- ja kalatalousalalle sekä luontoyrittäjille. MUUT OPPIAINEET • Toisen asteen ammatillisen oppilaitoksen pakolliset äidinkielen kurssit AIp1 (1 ov) sekä AIp4 (1 ov)
 11. 11. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT OPISKELIJAT • Matematiiikan, fysiikan ja kemian opiskelua havainnollistavia ja kertaavia videoita ja harjoituksia Moodle-oppimisympäristössä. • Ruotsin ja englannin kielen opiskelua havainnollistavia ja kertaavia helppotasoisia harjoituksia ja videoita Moodle-oppimisympäristössä.
 12. 12. Miten vieraiden kielten opetuksen monipuolistaminen näkyy arjessa? OPETTAJAT OPISKELIJAT • • • • Joustavampaa ja monipuolisempaa, omaa ammattialaa tukevaa opiskelua Yksilölliset polut mahdollisia vieraissa kielissä Kurssien läpäisy helpottuu (onnistuminen omista lähtökohdista) Opiskelu omaan tahtiin motivoi • • • Oppimateriaali helposti käytettävissä ja päivitettävissä Toisen opettajan oppimateriaalia mahdollista hyödyntää opetuksessa  säästyy aikaa, saa opetusideoita toisilta Kynnys uuden opetusteknologian käyttämiseen madaltuu OPPILAITOS • • • • Opetustarjonta monipuolistuu Opiskelijoille tarjotaan erilaisia joustavia vaihtoehtoja Mahdollistetaan opiskelijoille uuden teknologian hyödyntäminen opiskelussa Opetus ja opettajat seuraavat aikaa
 13. 13. Miten vieraiden kielten opetusta on integroitu ammattiaineisiin käytännössä?  Verkkokursseilla autenttisilla omaan alaan liittyvillä videoilla, harjoituksilla ja tehtävillä syvennetään oman alan ammatillisen englannin osaamista motivoivalla tavalla  Katsomalla ja kuuntelemalla videoita opitaan ymmärtämään normaalitempoista puhetta ja erilaisia aksentteja  Autenttisilla videoilla, työohjeilla, esitteillä tuodaan työelämälähtöisyyttä kursseille ja opiskelijat oppivat hyödyntämään oman alansa vieraskielistä verkkomateriaalia tulevassa ammatissaan
 14. 14.  Verkkokurssien sisältöjen suunnittelu ammattiaineen opettajien kanssa (opiskellaan tulevan ammatin kannalta olennaisia sisältöjä)  Opetuksen toteuttaminen luokkahuoneen ulkopuolella esim. luonnossa, opetuskeittiössä tai työhallissa (oppiminen luonnollisessa kontekstissa)  Muutaman tunnin ”työkeikat” asiakkaana ulkomaiset vaihto-opiskelijat tai maahanmuuttajaopiskelijat opettajineen (isompien kokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen luonnollisessa kontekstissa)  Vieraan kielen ja ammattiaineen samanaikaisopetus luokkahuoneen ulkopuolella esim. luonnossa tai opetuskeittiössä (tekemällä oppimista ja kokonaisoppimista)
 15. 15. Miksi toimin näin opetuksessani ja mitä siitä saan? Opiskelusta tulee - käytännönläheisempää - opiskelijoita motivoivampaa -työelämälähtöisempää -ajankohtaisempaa -opettajan oma ammatillinen osaaminen ja kokonaisymmärrys eri alojen sisällöistä laajenee - oppimateriaalia on helppoa käyttää ja päivittää - yhteistyö eri alojen opettajien kanssa rikastuttaa arkea
 16. 16. Kiitos mielenkiinnostanne ja saamastani tunnustuksesta! :)

×