Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME

6,680 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME

  1. 1. ProjektProjekt Tema:Ndikimet eTema:Ndikimet e profesionit ne organizimin eprofesionit ne organizimin e jetes tone te perditshmejetes tone te perditshme
  2. 2. ProfesioniProfesioni  ProfesioniProfesioni është një zanat i themeluar mbi është një zanat i themeluar mbi një trajnim arsimor të specializuar, qëllimi injë trajnim arsimor të specializuar, qëllimi i të cilit është furnizimi me këshilla patë cilit është furnizimi me këshilla pa interes dhe në shërbim të tjerëve, për njëinteres dhe në shërbim të tjerëve, për një kompensim të drejtpërdrejtë dhe tëkompensim të drejtpërdrejtë dhe të caktuar, tërësisht larg nga pritjet e tjera tëcaktuar, tërësisht larg nga pritjet e tjera të fitimeve të biznesit.fitimeve të biznesit.
  3. 3. Objektivat kryesoreObjektivat kryesore Objektivat kryesore që bëjnë një profesion të identifikohetObjektivat kryesore që bëjnë një profesion të identifikohet si një profesion janë:si një profesion janë:  Bëhet një profesion me kohë të plotëBëhet një profesion me kohë të plotë  Themelohet shkolla e parë e trajnimitThemelohet shkolla e parë e trajnimit  Themelohet shkolla, universiteti i parëThemelohet shkolla, universiteti i parë  Themelohet Shoqata e parë lokaleThemelohet Shoqata e parë lokale  Themelohet Shoqata Kombëtare e parëThemelohet Shoqata Kombëtare e parë  U futën kodet e etikës profesionaleU futën kodet e etikës profesionale  Shteti themeloi ligjet e licensimitShteti themeloi ligjet e licensimit
  4. 4. .............................................................................................................. Me rritjen e teknologjisë dhe specializimitMe rritjen e teknologjisë dhe specializimit profesional në shekullin e 19-të, organet e tjeraprofesional në shekullin e 19-të, organet e tjera filluan të kërkojnë statusinfilluan të kërkojnë statusin profesional:farmaci, mjekësineveterinare, infermiprofesional:farmaci, mjekësineveterinare, infermi erinë, mësimdhënie,optometri dhe punës sociale,erinë, mësimdhënie,optometri dhe punës sociale, të cilat mund të pretendojnë, duke përdorur këtotë cilat mund të pretendojnë, duke përdorur këto objektiva, të jenë të profesione qe ngaobjektiva, të jenë të profesione qe nga 1900.Ashtu si disa profesione që rriten në status1900.Ashtu si disa profesione që rriten në status dhe pushtet nëpër faza të ndryshme, edhe tëdhe pushtet nëpër faza të ndryshme, edhe të tjerët mund të zvogëlohen ose humbin pushtet.tjerët mund të zvogëlohen ose humbin pushtet.
  5. 5. Aftesite dhe profesioniAftesite dhe profesioni  Perpara se te zgjedhim nje profesion,eshte ePerpara se te zgjedhim nje profesion,eshte e rendesishme qe te kemi parasysh jo vetemrendesishme qe te kemi parasysh jo vetem interesat,por edhe aftesite tona.Aftesite mund teinteresat,por edhe aftesite tona.Aftesite mund te jene te mesuara ose te lindura,si dhe te lindura ejene te mesuara ose te lindura,si dhe te lindura e te mesuara njekohesisht.Secili prej nesh kate mesuara njekohesisht.Secili prej nesh ka dhunti dhe talente te lindura.Gjithashtu fitojmedhunti dhe talente te lindura.Gjithashtu fitojme shprehi nepermjet te mesuarit,trajnimit dheshprehi nepermjet te mesuarit,trajnimit dhe pervojes.Shumica e aftesive fitohen si rezultat ipervojes.Shumica e aftesive fitohen si rezultat i ushtrimit te vazhduar.Njerezit qendrojne gjateushtrimit te vazhduar.Njerezit qendrojne gjate ne nje pune,ne rast se nevojat dhe aftesite e tyrene nje pune,ne rast se nevojat dhe aftesite e tyre perputhen me kerkesat e punes.perputhen me kerkesat e punes.
  6. 6. Interesat ne lidhje me profesioninInteresat ne lidhje me profesionin  Persona te ndryshem kane interesa te nderyshmePersona te ndryshem kane interesa te nderyshme ne jete.Interesat perfaqesojne gjera qene jete.Interesat perfaqesojne gjera qe pelqejme.qe na motivojne,na leverdisin dhe napelqejme.qe na motivojne,na leverdisin dhe na terheqin.Menyra sesi jemi rritur,si jemiiterheqin.Menyra sesi jemi rritur,si jemii shoqerizuar dhe gjerat qe kemi mesuar neshoqerizuar dhe gjerat qe kemi mesuar ne mjedisin ku jetojme,ndikojne ne interesat dhemjedisin ku jetojme,ndikojne ne interesat dhe parapelqimet qe ne kemi.Gjithashtu nje ndikimparapelqimet qe ne kemi.Gjithashtu nje ndikim shume te fuqishem ne percaktimin e gjerave qeshume te fuqishem ne percaktimin e gjerave qe na pelqejne ose jo ka edhe ndikimi gjenetik.na pelqejne ose jo ka edhe ndikimi gjenetik.
  7. 7. Klasifikimi i profesioneveKlasifikimi i profesioneve  Sot njerezit perballen me nje numer teSot njerezit perballen me nje numer te madh mundesish zgjedhjeje profesionalemadh mundesish zgjedhjeje profesionale dhe edukimi.Industrite e reja e shpejta nedhe edukimi.Industrite e reja e shpejta ne teknologji dhe globalizimi i ekonomise,janeteknologji dhe globalizimi i ekonomise,jane disa ndryshime qe e kane bere me tedisa ndryshime qe e kane bere me te komplikuar zgjedhjen e karrieres.Per ketekomplikuar zgjedhjen e karrieres.Per kete arsye informimi i mire rreth vetes dhearsye informimi i mire rreth vetes dhe botes se punes eshte thelbesor ne zgjedhjenbotes se punes eshte thelbesor ne zgjedhjen e profesionit.e profesionit.
  8. 8. ..........................................................................................................  Eshte shume e veshtire dhe pothuajse eEshte shume e veshtire dhe pothuajse e pamundur qe cdokush te shqyrtoje nga aferpamundur qe cdokush te shqyrtoje nga afer secilin profesionperpara se te beje nje zgjedhje.secilin profesionperpara se te beje nje zgjedhje. Per kete arsye klasifikimi i profesioneve eshtePer kete arsye klasifikimi i profesioneve eshte shume i rendesishem.Ky klasifikim na lejon teshume i rendesishem.Ky klasifikim na lejon te shqyrtojme ose pershkruajme ngjashmerite dheshqyrtojme ose pershkruajme ngjashmerite dhe ndryshimetnga njeri grup profesionesh tendryshimetnga njeri grup profesionesh te tjetri.Per te klasifikuar profesionet ekzistojnetjetri.Per te klasifikuar profesionet ekzistojne disa sisteme klasifikimi.disa sisteme klasifikimi.

×