Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Czy Bóg wciąż aktywnie działa w świecie?

3,892 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

Czy Bóg wciąż aktywnie działa w świecie?

 1. 1. DeizmCzy Bóg wciąż aktywnie działa wświecie, czy raczej wycofał się na bezpieczną pozycję?
 2. 2. O czym chcę mówid:• Bóg jako stwórca świata i jego praw• Bóg jako egzekutor praw przyrody, które sam stworzył• Bóg jako Władca, który może zmienid ustalone wcześniej prawa i może ingerowad bezpośrednio w świecie• Misja Jezusa Chrystusa jako szczególna ingerencja Boga w świecie.• Relacja wierzący Duch Święty• Posumowanie i zastosowanie
 3. 3. Czym jest Deizm??• Deizm – pogląd filozoficzny uznający istnienie Boga jako Stwórcy wszechświata, lecz odrzucający przekonania, w myśl których Bóg ma moc ingerowania w życie człowieka i kierowania światem materialnym. Według deistów, o istnieniu duchowej siły sprawczej świadczy racjonalny porządek świata materialnego.
 4. 4. Bóg jako stwórca świata i jego praw
 5. 5. Przypowieści Salomona 8:22-31 Pan stworzył mnie jakopierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, zdawna. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków,przed powstaniem świata, gdy jeszcze nie było morza, zostałamzrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących wwody. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałamzrodzona , gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych bryłgleby. Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krągnad powierzchnią toni. Gdy w górze utwierdzał obłoki iwyprowadzał z toni potężne źródła, gdy morzu wyznaczałgranice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładłpodwaliny ziemi ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jegorozkoszą dzieo w dzieo, igrając przed nim przez cały czas, igrającna okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.
 6. 6. Bóg jako egzekutor praw przyrody, które sam stworzył
 7. 7. Jeremiasza 10:13 Na jego głos szumią wody na niebie; On sprawia, że obłoki podnoszą się z kraoców ziemi, On z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór.
 8. 8. Amosa 4:13 On bowiem jest tym, którykształtuje góry i stwarza wiatr, i objawiaczłowiekowi swoje zamysły; On stwarza zorzęporanną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi: aimię jego Pan, Bóg Zastępów.
 9. 9. Bóg jako Władca, który może zmienidustalone wcześniej prawa i może ingerowadbezpośrednio w świecie.
 10. 10. Wyjścia 14:19 - 21 A anioł Boży, który kroczyłprzed obozem Izraela, przesunął się i szedł zanimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich istanął za nimi, tak iż wsunął się między obózEgipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok byłciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. Inie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. AMojżesz wyciągnął rękę nad morze. Pan zaśsprowadził gwałtowny wiatr wschodni wiejącyprzez całą noc i cofnął morze, i zamienił w suchyląd. Wody się rozstąpiły.
 11. 11. Rodzaju 19:24-25 Wtedy Pan spuścił naSodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, samPan z nieba, i zniszczył owe miasta i całyokrąg, i wszystkich mieszkaoców owych miastoraz roślinnośd ziemi.
 12. 12. Przeglądając artykuły w prasie poświęcone tragedii NowegoOrleanu uważny czytelnik mógł jednak wychwycid kilka dośdciekawych wieści i spostrzeżeo, które rzucają nieco więcej światłana możliwe przyczyny tej katastrofy.Tak więc; "Tygodnik Powszechny" pisał, iż festiwal zwanyPołudniową Dekadencją czynił zeo (z Nowego Orleanu) ...światową stolicę gejów ( Radosław Korzycki, "Ludzie z umarłegomiasta", 11. 09. 2005, s. 7);"Polityka" określała to miejsce mianem dekadenckiego MiastaGrzechu, słynącego z rozwiązłości i korupcji, w którym nadodatek rokrocznie organizowano imprezę "Mardi Gras"polegającą na tym, iż masa dziewcząt stojąc na balkonachobnażała swe piersi w zamian za kolorowe paciorki - co byłojedną z głównych atrakcji turystycznych Nowego Orleanupozwalającą ściągnąd tam wielką ilośd młodzieży ( TomaszZalewski, "W uścisku Katriny", 10. 09. 2005, s. 103).
 13. 13. Tygodnik "Wprost" pokusił się zaś o wejrzenie na historyczneoblicze miasta (które niestety nie straciło niczego ze swejaktualności): Nowy Orlean rozwijał się w totalnej separacji odpełnego religijnych zakazów, purytaoskiego (...) Południa (...)liberalny był stosunek nowoorleaoczyków do nadużywania alkoholui hazardu. Było to miasto grzechu, a popyt na seks był ogromny ( Jerzy A. Rzewuski, "Pawana dla Nowego Orleanu", 18. 09. 2005, s.60). Do tego wszystkiego można by jeszcze dodad ogromne wskaźnikiprzestępczości będące wielką bolączką Nowego Orleanu, bardzosilnie rozwinięty tam okultystyczny i semi -satanistyczny kult VooDoo. Jako ukoronowanie tych informacji odnotowujmy również fakt, iżnajgwałtowniejszy atak "Katriny" nastąpił w dniach 29 i 30 sierpnia,czyli dokładnie w przeddzieo, planowanego na 31 sierpnia,wspomnianego wyżej, "Festiwalu Dekadencji" - słynącej z wielkiegowyuzdania i bezwstydu wielkiej imprezy sodomitów i lesbijek.
 14. 14. • Messyna (1908) - jej mieszkaocy lubowali się w bluźnierstwach i rozpuście. Najpoczytniejsze pismo messyoskie, 24. 12. 1908 r. zamieszcza skrajnie bezbożny wiersz naigrywający się z Dzieciątka Jezus. Kooczy się on zuchwałym zawołaniem do Boga: Boże, jeżeli jesteś, ukarz nas trzęsieniem ziemi!. Parę dni później, bo 28 grudnia, całe miasto zostaje powalone w gruzach w skutek trzęsienia ziemi. Spośród 183 tyś. mieszkaoców, śmierd ponosi 83 tyś.• Mexico City (1986) - w skutek trzęsienia ziemi ginie ok. 10 tys. ludzi. Kataklizm niemal doszczętnie niszczy dzielnicę, w której nieco wcześniej odbywał się zjazd satanistów i okultystów.
 15. 15. "Titanic" (12. 04. 1912) - ten owiany legendą statek, o losie,którego nakręcono już dziesiątki filmów, miał bydnajbardziej bezpiecznym okrętem świata. Jego twórcy bylitego pewni aż do tego stopnia, że na kadłubie umieścilibluźniercze wyzwanie: Nikt, nawet sam Jezus Chrystus, niezdoła zniszczyd tego statku. Na to jak bardzo mylne były tezapewnienia nie trzeba było czekad. Masa pogrążonych wuciechach i rozrywkach pasażerów, z godziny, na godzinę,zostaje postawiona twarzą w twarz, z szalejącymi falamioceanu wdzierającymi się na pokład. W krótkim czasie, toarcydzieło sztuki konstruktorskiej zostaje pochłonięte przezwielką wodę, a dla ogromnej większości spośród 1503pasażerów, podróż ta okazała się ostatnią.
 16. 16. Misja Jezusa Chrystusa jakoszczególna ingerencja Boga w świecie
 17. 17. Łukasza 8:22 - 25 I stało się pewnego dnia, że wstąpiłdo łodzi On i uczniowie jego i rzekł do nich: Przeprawmysię na drugi brzeg jeziora. I odbili od brzegu. A gdypłynęli, On zasnął. I zerwał się gwałtowny wicher najeziorze i fale ich zalewały, i byli w niebezpieczeostwie.Tedy przystąpili do niego i zbudzili go, mówiąc: Mistrzu,Mistrzu, giniemy. A On obudziwszy się, zgromił wiatr iwzburzone fale, a one uspokoiły się i nastała cisza. Irzekł do nich: Gdzież jest wiara wasza? Oni zaś,przestraszywszy się, zdumiewali się i mówili jedni dodrugich: Któż to jest ten, że nawet wiatrom i wodzierozkazuje i słuchają go?
 18. 18. Jana 11:39 - 44 Rzekł Jezus: Usuocie ten kamieo. Rzekłamu Marta, siostra umarłego: Panie! Już cuchnie, bo jużjest czwarty dzieo w grobie. Rzekł jej Jezus: Czyż ci niepowiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądad będzieszchwałę Bożą? Usunęli więc kamieo, gdzie leżał umarły.A Jezus, wzniósłszy oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękujęci, żeś mnie wysłuchał. A Ja wiedziałem, że mnie zawszewysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na ludstojący wkoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdyto rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź! Iwyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązaneopaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł donich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu odejśd.
 19. 19. Marka 6:34 A wyszedłszy, ujrzał mnóstwoludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owcenie mające pasterza, i począł ich uczyd wielurzeczy.
 20. 20. Efezjan 2:8 - 9 Albowiem łaską zbawienijesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży todar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
 21. 21. Relacja wierzący Duch Święty
 22. 22. Jana 16:7- 8 Lecz ja wam mówię prawdę:Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nieodejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeślizaś odejdę, poślę go do was. A On, gdyprzyjdzie, przekona świat o grzechu i osprawiedliwości, i o sądzie;
 23. 23. Jana 14:26 Lecz Pocieszyciel, Duch Święty,którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczywas wszystkiego i przypomni wam wszystko,co wam powiedziałem.
 24. 24. Marka 13:11 (…) nie troszczcie się naprzód oto, co macie mówid, ale mówcie to, co wambędzie dane w owej godzinie, albowiem nie wyjesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Święty.
 25. 25. Podsumowanie i Zastosowanie
 26. 26. Dzieje Apostolskie 17:28 Albowiem w nimżyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to iniektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jegobowiem rodu jesteśmy.
 27. 27. Koniec

×