Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Naon eta mantra?
 Mantra nya éta karya sastra wangun puisi nu
dianggap miboga kakuatan gaib tur henteu
bisa dipaké sagawa...
Naon fungsi umum ti mantra?
 mantra teh dipapatkeunana kalayan tujuan
pikeun murba jeung ngagunakeun kakuatan
sakti anu n...
Naon wae rupa-rupa mantra?
 Jangjawokan
Jangjawokan dipapatkeun upama rék milampah
hiji pagawéan, anu dipalar sangkan kah...
 Ajian
Ajian dipapatkeun pikeun ngadatangkeun
kakuatan, kabedasan, meunang karahayuan jiwa,
raga jeung pakaya, gedé kawan...
 Singlar
Singlar dipapatkeun pikeun nyinglar atawa
nyingkahkeun hal-hal anu teu dipikahayang,
saperti kasakit, siluman-si...
 Rajah
Rajah biasana dipapatkeun pikeun
kasalametan, henteu kakeunaan ku hal-hal
anu teu dipikahayang. Baheula mah rajah ...
Kumaha sipat ti mantra teh?
 Mantra-mantra Sunda mah saeutik pisan anu
sipatna magi hideung (black magic) anu
tujuanana “...
Conto Mantra
 Mantra Jangjawokan
Rarakan Nyi Pohaci
Hihid kekeper iman
Nyiru tamprak ning iman
Dulang ketuk ning iman
Par...
Hatur Nuhun
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
BAHASA SUNDA KELAS 11
Next
Upcoming SlideShare
BAHASA SUNDA KELAS 11
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

tugas bahasa sunda MANTRA

Download to read offline

mantra

  • Be the first to like this

tugas bahasa sunda MANTRA

  1. 1. Naon eta mantra?  Mantra nya éta karya sastra wangun puisi nu dianggap miboga kakuatan gaib tur henteu bisa dipaké sagawayah. Kecap mantra asalna tina basa Sansekerta nu hartina jampé-jampé; ucapan nu ngandung kakuatan goib.  Salian ti ngandung ajén-inajén kaéndahan (éstétis) jeung ngandung kakuatan gaib (magis), basa anu digunakeun dina mantra ogé mibanda sifat nu hésé ditangkep maksudna (éksitoris). Mantra dipapatkeun ku nu boga maksud hayang meruhkeun nu séjén atawa nanjeurkeun komara pribadi.
  2. 2. Naon fungsi umum ti mantra?  mantra teh dipapatkeunana kalayan tujuan pikeun murba jeung ngagunakeun kakuatan sakti anu ngageugeuh alam gaib tea, mangka kekecapan nu diucapkeun teh ngandung kakuatan magis. Ajimantra digunakeun pikeun:  komunikasi jeung sukma  pinunjul lan rahayu – salamet  pada mikaasih ku sasama  saliring laku lampah, pinareng jeung hasil: dina leumpang, nyeupah, midang, nganjang, masamoan, nguseup, tatanen.
  3. 3. Naon wae rupa-rupa mantra?  Jangjawokan Jangjawokan dipapatkeun upama rék milampah hiji pagawéan, anu dipalar sangkan kahontal hasilna, tur anu ngalampahkeunana aya dina karahayuan. Upamana di mana rék turun, leumpang, diuk, nangtung, midang, nganjang, masamoan, keupat, seuri, ngadeuleu, nyiuk béas, ngisikan, dahar, nginum, nyeupah, jeung sajabana.
  4. 4.  Ajian Ajian dipapatkeun pikeun ngadatangkeun kakuatan, kabedasan, meunang karahayuan jiwa, raga jeung pakaya, gedé kawani, ludeungan, henteu keuna ku rupa-rupa balai jeung wisaya, bedas, awét ngora.  Asihan Asihan atawa pélét dipapatkeun pikeun ngawasa sukma nu lian, anu dipikacinta, sangkan bogoheun jeung sangkan anu mapatkeun éta asihan pinunjul kakasépanana atawa kageulisanana, nepi ka saréréa padaasih, padanyaah, padaresep, upamana awéwé ku lalaki atawa lalaki ku awéwé, ku atasan, atawa ku dunungan.
  5. 5.  Singlar Singlar dipapatkeun pikeun nyinglar atawa nyingkahkeun hal-hal anu teu dipikahayang, saperti kasakit, siluman-siluman jeung sajabana, nyinglar jurig, kuntilanak, lelembut, anu sakirana sok ngagangu ka manusa.  Jampé Jampé biasana dipapatkeun pikeun ngubaran atawa ngaleungitkeun kasakit, kanyeri, kacilakaan, sangkan cageur . Upamana baé lamun kabeureuyan, dicoco kala, katerap kasakit puru rawit, jéngkoleun.
  6. 6.  Rajah Rajah biasana dipapatkeun pikeun kasalametan, henteu kakeunaan ku hal-hal anu teu dipikahayang. Baheula mah rajah sok dipaké paranti ari ngambah tempat nu sanget, rék muka pihumaeun, nyieun babakan, rék nyicingan hiji tempat, rék migawé kai pibahaneun, nalukkeun silumansiluman, nulak gawé anu jail, paranti ari ngaruat, paranti ari caah atawa hujan, paranti pamunah impian goréng, dijauhkeun tina gangguan ruparupa dedemit jeung siluman.
  7. 7. Kumaha sipat ti mantra teh?  Mantra-mantra Sunda mah saeutik pisan anu sipatna magi hideung (black magic) anu tujuanana “nyilakakeun, atawa deleka” tapi sipatna leuwih kanu sipatna mantra bodas, anu tujuanana pikeun karahayuan pikeun nyageurkeun , pikeun kapunjulan, jeung pikeun dipikaasih. Oge mahluk-mahluk lemes anu disambat the rereana mahluk lemes anu hade anu gegedena asli pribumi, tapi aya oge sa-eutik anu kaseundeuhan ku Islam tapi ukur dina kecap-kecapna bae.
  8. 8. Conto Mantra  Mantra Jangjawokan Rarakan Nyi Pohaci Hihid kekeper iman Nyiru tamprak ning iman Dulang ketuk ning iman Parako bengker ning iman Hawu dungkuk ning iman Suluh solosod ning iman Seeng kukus ning iman.
  9. 9. Hatur Nuhun

mantra

Views

Total views

1,912

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

94

Actions

Downloads

67

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×