Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ulasan Artikel


 Visualisasi Menerusi Sistem Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Situasi Dalam Persekitaran
       ...
Dalam pernyataan masalahnya, penyelidik mengutarakan perlunya rangkaian komputer
dibangunkan menggunakan visualisasi dalam...
Kesimpulan
Melalui gabungan pendekatan pembelajaran menerusi situasi dalam persekitaran autentik bagi
pembinaan sistem pem...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Penulisan Ulasan Artikel

 • Login to see the comments

Penulisan Ulasan Artikel

 1. 1. Ulasan Artikel Visualisasi Menerusi Sistem Berasaskan Pendekatan Pembelajaran Situasi Dalam Persekitaran Autentik Dalam Mempelajari Rekabentuk Infrastruktur Rangkaian Komputer Bagi Program Perguruan Noor Azean Atan & Zaidatun Tasir (Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Skudai,Johor) Pengenalan. Artikel ini adalah berkenaan membangunkan satu rangkaian komputer yang menggunakan visualisasi dalam persekitaran autentik berasaskan pendekatan pembelajaran situasi bagi membantu guru-guru pelatih untuk mendapatkan latihan yang cukup. Penyelidik menyatakan adalah penting bagi guru pelatih untuk mengaplikasikan segala teori dan kemahiran yang dipelajari secara berkesan pada situasi sebenar. Penyelidik berpendapat penggunaan dan infusi pembelajaran berasaskan komputer serta kemudahan pengaksesan kepada internet dalam pengajaran dan pembelajaran telah berkembang dan merubah strategi pengajaran di dalam dunia pendidikan, sekaligus merubah kaedah pengajaran guru dan pembelajaran pelajar. Ini kerana Pembelajaran sebenarnya merupakan suatu proses interaksi dengan dunia sebenar, iaitu secara berterusan menganalisa dan menginterpretasi informasi baru yang diterima, seterusnya menghubungkaitkan pada konteks kehidupan. Isu dan Persoalan Kajian Menurut penyelidik, berdasarkan kajian-kajian lepas menunjukkan guru pelatih perlu mahir dalam ICT sebagai persiapan untuk memantapkan kerjaya di masa hadapan. Oleh itu mereka seharusnya memperoleh kemahiran teknikal secara praktis dan pemahaman melalui teori berkenaan penggunaan ICT dalam profesion perguruan mereka. Ianya secara tidak langsung menuntut guru-guru ini sentiasa peka terhadap perkembangan teknologi semasa serta mampu mengusainya agar pembelajaran yang dijalankan adalah sentiasa segar dan dapat menarik minat murid secara berterusan. 1
 2. 2. Dalam pernyataan masalahnya, penyelidik mengutarakan perlunya rangkaian komputer dibangunkan menggunakan visualisasi dalam pembelajaran autentik kerana Pembelajaran secara konvensional dimana pelajar secara pasif menerima sahaja maklumat yang diberikan adalah tidak sejajar dengan kaedah pembelajaran yang memerlukan perkaitan dan berasaskan kepada dunia sebenar. Begitu juga dengan subjek-subjek sains komputer yang dilihat mengalami pelbagai masalah dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran konsep kandungannya agar pelajar secara langsung dapat mengaitkan pengaplikasiannya pada situasi sebenar. Objektif Kajian Makanya dalam kajian ini penyelidik menetapkan tiga objektif utama kajian iaitu mengenalpasti konsep persekitaran pembelajaran autentik yang berasaskan kepada ciri-ciri rekabentuk pembelajaran situasi, membangunkan sebuah sistem pembelajaran interaktif menerusi web berdasarkan ciri rekabentuk pembelajaran situasi, tugas autentik serta penggunaan media visual dan menilai keberkesanan sistem pembelajaran berasaskan kepada persekitaran pembelajaran autentik bervisualisasi menerusi web. Metodologi Kajian Kajian ini akan dijalankan secara kuantitatif menggunakan kaedah tinjauan berbentuk deskriptif. Instrumen yang akan digunakan pula adalah temubual dan soal selidik. Bagi menjayakan kajian ini responden yang terlibat sebagai sampel adalah pelajar-pelajar sarjana muda pendidikan tahun dua Universiti Teknologi Malaysia yang mengambil matapelajaran Pengenalan Kepada Telekomunikasi dan rangkaian komputer. Kepentingan Kajian Bersandarkan kerangka teori yang digunakan, penyelidik dengan jelas menyatakan kepentingan kajian ini adalah untuk membantu pihak fakulti dan pensyarah lain dalam pemilihan pendekatan/ strategi pengajaran yang bersesuaian dalam membangunkan/menyediakan bahan bantu mengajar serta persekitaran pembelajaran yang efektif dan kondusif kepada pelajar-pelajar. Manakala dalam konteks pelajar pula, hasil dari prototaip sistem pembelajaran ini diharap dapat membantu pelajar dalam mempelajari subjek rangkaian komputer dengan lebih jelas serta mampu menghubungkaitkannya dengan keadaan sebenar, seterusnya memperbaiki pencapaian pelajar dalam subjek ini dari segi teoritikal dan praktikal. 2
 3. 3. Kesimpulan Melalui gabungan pendekatan pembelajaran menerusi situasi dalam persekitaran autentik bagi pembinaan sistem pembelajaran interaktif untuk kajian ini, pelajar dapat mempelajari rekabentuk infrastruktur rangkaian komputer dengan lebih jelas lagi dengan pengaplikasian media visual berdasarkan prinsip-prinsip rekabentuknya, dan seterusnya mampu mempertingkatkan tahap literasi visual pelajar daripada pemikiran visual, pembelajaran visual kepada komunikasi visual. Ini kerana pembelajaran melalui pendekatan situasi yang menekankan kepada persekitaran sebenar (autentik) sememangnya dapat memberikan pengalaman yang paling hampir kepada pengalaman sebenar. Melalui sistem rangkaian yang dibangunkan kelak, ia bukan sahaja menjadi tempat para guru pelatih menajamkan kemahiran ICT dan pedagogi sekaligus, namun ia juga menjadi medan untuk mereka menghasilkan bahan pembelajaran yang mantap dalam pengisian pengajaran dan pembelajaran mereka nanti. 3

×