Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pendidikan Islam Tingkatan 5 Perkahwinan Dalam Islam

48,986 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Pendidikan Islam Tingkatan 5 Perkahwinan Dalam Islam

 1. 1. Pendidikan Islam IBADAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM m/s 89-94
 2. 2. Isi kandungan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Konsep perkahwinan dalam Islam Pengertian perkahwinan Hukum perkahwinan Galakan berkahwin dalam Islam Hikmah Perkahwinan Implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang Islam
 3. 3. Konsep Perkahwinan dalam Islam • Secara fitrahnya manusia memerlukan pasangan dan hidup berkeluarga serta mempunyai anak. • Apabila berkahwin lelaki sebagai suami menjalankan tanggungjawab memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak. • Isteri = Membantu mendidik anak-anak dan mengurus rumahtangga. • Kerjasama antara suami dan isteri akan mengukuhkan ikatan dan perasaan kasih sayang yang menjadi matlamat perkahwinan.
 4. 4. • Q : Apakah asas kebahagian dalam rumah tangga/ kehidupan? • A : 1)Mawaddah = Kasih Sayang dan Belas kasihan 2) Muasyarah bil Ma’ruf = Pergaulan yang baik
 5. 5. Ÿ≅yèy_uρ $yγøŠs9Î) (#þθãΖä3ó¡tFÏj9 %[`≡uρø—r& öΝä3Å¡à Ρr& ôÏiΒ /ä3s9 t,n=y{ ÷βr& ÿϵÏG≈tƒ#u ÏΒρ u ∩⊄⊇∪ tβρ㍩3x tGtƒ 5Θöθs)Ïj9 ;M≈tƒUψ y7Ï9≡sŒ ’Îû ¨βÎ) 4 ºπyϑômu‘uρ Zο¨Šuθ¨Β Νà6uΖ÷t/ 21. antara tanda-tanda Yang membuktikan kekuasaan dan rahmatNya, Bahawa Dia menciptakan untuk kamu (Wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya Yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesedaran) bagi orang-orang Yang berfikir. Surah Al-Rum: 21m/s89
 6. 6. Pengertian Perkahwinan • Dari segi bahasa : himpun @ cantum • Dari segi istilah : Akad yang menggunakan lafaz nikah atau bahasa-bahasa lain yang membawa makna nikah yang menghalalkan lelaki dan perempuan melakukan persetubuhan
 7. 7. Hukum Perkahwinan Hukum Keterangan Harus Orang yang tidak mempunyai tuntutan mendesak untuk berkahwin dan tidak ada perkara yang mengharamkannya berkahwin Wajib Orang yang berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan, serta dikhuatiri terjerumus kepada zina kerana tidak dapat mengawal nafsu Sunat Orang berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin, sihat tubuh badan serta berkeinginan untuk berkahwin tetapi tidak dikhuatiri terjerumus kepada zina atau melakukan kezaliman terhadap pasangannya. Makruh Bagi mereka yang tidak mampu memberi nafkah tetapi berkeinginan untuk berkahwin Haram Orang yang tidak berkemampuan menunaikan nafkah zahir dan batin atau diyakini akan melakukan kezaliman terhadap pasangannya
 8. 8. Galakan berkahwin dalam Islam • Islam menggalakkan umatnya berumahtangga. Kenapa ? Orang yang mendirikan rumahtangga akan dikurniakan rezeki. βÎ) 4 öΝ4 öΝà6!$tΒtΒÎ)Î)uρuρ ö/ö/ä.ÏŠ6$tÏãÏã ÏΒôÏΒst≈¢Á9$#Î=uρÁä3#ΖÏuρΒ 4‘yϑ≈tƒF{$# (#4‘sÅ3ƒΡrF{$# ô(#θßsÅ3Ρr&uρ à6Í←Í←!$ ä.ÏŠ$t 6 ô tÅ Î= Ås ≈¢ óΟ 9$ óΟä3ΖÏΒ θß yϑ≈t &uρ ∩⊂⊄∪ ÒΟŠÎ∩⊂⊄∪ Å™≡uρ=ª!$#ììÅ™≡u&ρÎ#ôÒsù$#uρ ΒϪ!Î#$#ôÒÎγÏΨøóãƒΒ !#ª!$#èù ãΝÎγθä3ムβÎ!#)ts)èù (#θçΡθä3tƒ =tæ ìì ÒΟŠÎ tæ uρ 3 Ï ª! Ï 3 & ãΝ sù Ï u ts) (#θçΡ ÏΨøó t u Dan kahwinkanlah orang yang belum berkahwin di kalangan kamu, dan yang layak (berkahwin) daripada kalangan hamba-hamba lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kekayaan kepada mereka daripada kurniannya kerana Allah Maha Luas (kurnianNya lagi Maha Mengetahui. (Surah Al-Nur:32) m/s92
 9. 9. • Perkahwinan juga menjauhkan seseorang itu daripada maksiat. Ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud : “Wahai pemuda! Sesiapa yang berkemampuan di kalangan kamu menyediakan belanja kahwin, maka hendaklah berkahwin kerana kahwin itu dapat menutup pandangan (daripada melihat maksiat) dan memelihara kemaluan(daripada melakukan zina) Sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah berpuasa. Sesungguhnya puasa itu dapat mengurangkan hawa nafsu. (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
 10. 10. JELASKAN HIKMAH PERKAHWINAN DALAM ISLAM 1. Menjamin kesihatan • Perkahwinan dapat menjauhkan diri daripada maksiat terutama jenayah zina yang boleh menyebabkan penyakit seperti aids dan sifilis. • Penyakit ini menjejaskan kesihatan dan memusnahkan kehidupan
 11. 11. 2. Memupuk kasih sayang • Perkahwinan diikat oleh rasa tanggungjawab bersama suami isteri. Dengan itu terjalinlah kasih sayang sesama mereka.
 12. 12. 3. Memenuhi tuntutan rohani dan jasmani • Perasaan kasih sayang dan hubungan seksual yang menjadi fitrah manusia dapat disalurkan melalui jalan yang halal.
 13. 13. 4. Menjalin Silaturahim • Perkahwinan dapat menghubungkan persaudaraan antara pihak lelaki dan perempuan, serta merapatkan hubungan antara masyarakat. Ikatan perkahwinan boleh berlaku tanpa mengira bangsa dan negara.
 14. 14. 5. Memberi ketenteraman kepada suami dan isteri. • Perkahwinan merupakan perkongsian hidup antara suami isteri. Kesenangan dan kesusahan akan dihadapi bersama. Zuriat yang dihasilkan melalui ikatan perkahwinan memberi ketenteraman dan keceriaan kepada mereka.
 15. 15. • Hikmah perkahwinan yang lain : Mendapat zuriat yang sah dan soleh Suami isteri dapat menunaikan tanggungjawab Mendapat ganjaran pahala Mententeramkan jiwa
 16. 16. Implikasi perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang Islam Implikasi Diri Keluarga Masyarakat Keterangan 1. Dikenakan tindakan undang-undang mengikut peruntukan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. 2. Masyarakat akan memandang serong terhadap mereka 1. Nama baik keluarga keduabelah pihak tercemar. 1. Masyarakat akan jadi kucar kacir apabila setiap individu tidak menghormati undangundang keluarga Islam
 17. 17. Langkah mengatasi masalah perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang Prihatin Ibubapa dan masyarakat Program ilmu Tindakan undangundang • Ibubapa dan masyarakat memastikan setiap perkahwinan itu sah mengikut syarat dan undang-undang keluarga Islam • Pihak berwajib memperbanyakkan seminar dan kursus untuk memberi penjelasan tentang undang-undang keluarga Islam • Penguatkuasaan undang-undang perlu dilaksanakan dan tindakan undang-undang perlu dikenakan ke atas mereka yang melanggar syariat dan undang-undang yang ditetapkan
 18. 18. $pκ÷]ÏΒ t,n=yzuρ ;οy‰Ïn≡uρ <§ø ‾Ρ ÏiΒ /ä3s)n=s{ “Ï%©!$# ãΝä3−/u‘ (#θà)®?$# â¨$¨Ζ9$# $pκš‰r'‾≈ƒ t ϵÎ/ tβθä9u!$|¡s? “Ï%©!$# ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 [!$|¡ÎΣuρ #ZŽÏWx. Zω%y`Í‘ $uΚåκ÷]ÏΒ £]t/uρ $yγy_÷ρy— ∩⊇∪ $Y6ŠÏ%u‘ öΝä3ø‹n=tæ tβ%x. ©!$# ¨βÎ) 4 tΠ%tnö‘F{$#uρ 1. Wahai sekalian manusia! bertaqwalah kepada Tuhan kamu Yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri Yang satu (Adam), dan Yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya - Hawa), dan juga Yang membiakkan dari keduanya - zuriat keturunan - lelaki dan perempuan Yang ramai. dan bertaqwalah kepada Allah Yang kamu selalu meminta Dengan menyebut-yebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturrahim) kaum kerabat; kerana Sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. Surah An-Nisa’ : 1
 19. 19. Tazkirah • Hadis Nabi : Buku teks m/surat 92 Daripada Anas bin Malik katanya, bahawa Nabi bersabda : “Perkahwinan itu merupakan sunnahku, maka sesiapa membenci sunnahku, dia bukan daripada golonganku.
 20. 20. • Hikmah disyariatkan perkahwinan ialah mengukuhkan ekonomi dan menghubungkan silaturahim. • Q : Jelaskan pernyataan ini ? Perkahwinan menghubungkan persaudaraan antara pihak lelaki dan perempuan justeru menjadikan satu keluarga yang besar. Seseorang yang berkahwin akan dibantu oleh pasangan masing-masing terutamanya dalam bab kewangan justeru mengukuhkan ekonomi bersama dalam rumah tangga.

×