Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Композиция

2,502 views

Published on

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

Композиция

 1. 1. Композиция на обектите в снимка
 2. 2. КОМПОЗИЦИЯКомпозицията в една снимка се отнася както дрехата в ежедневието начовека - “По дрехите посрещат…”. Умелото композиране е онзи аспект въвфотографията, по който най-ясно се различават аматьорът и ентусиастът отпрофесионалиста. Композицията не е длъжна да играе самостоятелна роля. Подобно на това, както речта има значение за предаване на мислите, композицията е само изразително средство на мислите на автора. Ще се запознаем с методи на композиране, които подсилват снимката ни.
 3. 3. Златното сечениеНека започнем с въведение в техника, която е добре известна от много векове насам:"Златното сечение" (или понякога се ползва "Златна среда") е геометрична формула,която идва от древните гърци, и композицията, следваща тези правила се нарича"хармонична". Принципната идея зад това правило е да се осигурят геометрични линии,които да водят погледа по време на разглеждане на композицията. Златното сечение ебило главното правило за много артисти/художници, така че то несъмнено има място иднес в съвременната фотография.Чертае с квадрат. Квадратът можеда се трансформира вправоъгълник с отношение настраните 5:8. Отношението на Aкъм C e същото, като отношениетона B към A. За късмет отношението5:8 е много близо до отношениетона страните на кадъра при 35ммформат(24:36 = 5:7.5).На основата на това правилосъществуват различни начини запострояване на хармоничнакомпозиция.
 4. 4. И така сега имаме нещо, което мислено може да наречем "перфектен" правоъгълник.Каква е следващата стъпка? Нека начертаем линия от горния ляв до долния десен ъгълна правоъгълника (виж илюстрация B) и друга линя от горния десен ъгъл насочена къмточка y (взета от илюстрация А)6 докато срещне първата пресечна точка. Очевиднотака разделихме правоъгълника три различни части.По принцип приключихме със златнотосечение. Опитайте се да откриетеобектите/частите във вашата сцена, коитогоре-долу пасват в тези три части и ... виеще имате "хармонична" композиция.Можете да варирате с формулата, катообръщате или въртите правоъгълника отилюстрация В.
 5. 5. Запомнете вида на правоъгълника, състоящ се от три сектора. Този правоъгълникможе да се върти във всички посоки, но ако композирате кадъра си така, че триразлични обекта се разположат в тези сектори, композицията ще е хармонична.
 6. 6. Съществуват различни схеми на Златното сечение. Всяка една от тяхможе да ви помогне да намерите търсения баланс или акцент призаснемане на определен обект. Всякалиния, правоъгълник, триъгълник или пресечна точка би могла да видаде насока за това как да го изградите като естествено балансиран ив хармония.
 7. 7. Правилото на третините"Правилото на третините"всъщност не нищо друго, освенопростяване на "Златнотосечение". В основата нафилософията на това правило еизбягване на симетричнатакомпозиция, която обикновено етвърде скучна, защото изгледа ецентриран. Връзката със "Златнотосечение" са четирите възможнипресичания на разделящите линии(виж примерите на излюстрации Аи В).За да се противопоставите насиметрията с "Правилото натретините" може да се следват двеконцепции:Първо може да разделите изгледана характерните части, коитопокриват 1:3 и 2:3 от размера накадъра (от тук идват забележките"защо хоризонта е по средата накадъра").
 8. 8. Правилото на третините - опитвайте се да избягвате деленето на кадърана симетрични части. По-добре е кадърът да се раздели на три части,напр. небето да се разположи във връхната една трета а останалото вдолните две трети. Точно по същият начин кадърът може да се раздели ивертикално.
 9. 9. Това е една от най- ранните ми пейзажни снимки и една от най- добре приетите ми до сега. При задълбочено изследване, снимката е разделена на три ясно разграничени участъка: оранжевия пясък, сините и бели планини, с няколко светли облака и накрая, тъмно- лилавите буреносни облаци в горната третина на снимката. По този начин снимката е много по-интересна, отколкото ако бях поставил в центъра и хоризонта, точно по средата на снимката.Елмедияпро
 10. 10. зрителни центровеДруг пример за използванена правилото на "Златнотосечение" е разполагането наосновните компонети накадъра в особени точки -зрителни центрове. Тезиточки са 4 и са разположенина разстояния 3/8 и 5/8 отсъответните краища накадъра. Човешкото оковинаги акцентиравниманието си именновърху тези точки,независимо от формата наизображението.
 11. 11. Второто възможно приложение е да се опрете директно на пресечнитеточки на "Златното сечение". Например нека предположим, че пред нас епейзаж, който е доста симпатичен но му липсва главен обект илиинтересна геометрична структура. В резултат на това снимката ще сеполучи скучна. И така, какво може да направим ? Опитайте да откриетеобект, ойто осигурява контраст с иначе "монотонното" обкръжение и гопоставете в една от тези четири пресечни точки. Този обект ще бъде катокотва, която привлича първия поглед и подтиква едно бъдещоразглеждане на снимката.
 12. 12. Забележете самия обект, розовото цветче на гербера, е поставенов една от точките на „Златното правило“. Фонът не еразконцентриращ. Синьото на вазата се слива със синия фон ивсичкия син цвят наистина контрастира на розовото и изпъква,както и грабва
 13. 13. Правилото на третините разделякартината/снимката на девет равни частичрез две вертикални и две хоризонталнилинии. Научни изследвания доказват, чечовешкото око вижда първо четиритеточки, образували се от пресичането налиниите. Тези така наречени зрителницентрове са от съществено значение,когато желаем да акцентираме върхудаден обект. Много от фотоапаратитеразполагат с функция за визуализиране натова правило върху екрана на дисплея, скоето насочват снимащия къде да поставиобекта.
 14. 14. Пoнятието “Златно сечение” (известно още катозлатна пропорция, златен коефициент илибожествена пропорция) е въведено от Леонардода Винчи, но е известно още от Древна Гърция.То представлява математически израз, но същотака е прието като символ за красота, хармония исъвършенство в много други области катоизкуството, науката и природата. Отбелязва се сгръцката буква φ.Около 200 години преди Леонардо да Винчиедин от най-великите математици – ЛеонардоПисано (по-добре познат като Фибоначи ),открива поредица от числа, известни каточислата на Фибоначи. Последователносттазапочва с числата 1;1;2;3;5;8;13;21;34…ипродължава до безкрайност.Последователността се образува като всякацифра е сбор от предходните две.Правоъгълник със страни, чиито размери са двесъседни цифри от тази последователност, сенарича “Златен правоъгълник”. Тозиправоъгълник може да се раздели на квадрати,чиито страни са с размер - предходните числа впоследователността. Когато във всеки един отквадратите се опише четвърт окръжност сеобразува така наречената Спирала на Фибоначи.
 15. 15. Тази спирала се среща на много места в природата. Като примери могат да сеотбележат морската раковина, ананасът, семките в слънчогледовата пита и многодруги. Цифрово изразено “Златното сечение” (златното отношение) е цифрата, коятоприблизително се получава когато разделим две съседни цифри, а именно - φ =1,618.
 16. 16. Като цяло това отношениесе прилага в многообласти(архитектура, индустриален и графичендизайн, изобразителноизкуство, фотография имного други) и до днес сесмята за едно от най-основните правила запостигане на естетика исъвършенство.
 17. 17. Водещи линии - насочване към обектаСамото име на този похват илюстрира ефекта от използването му. Водещите линии водятокото на зрителя към акцента в снимката. Всичко с дефинирана линия може да сеизползва като водеща линия - огради, мостове, релси и т.н.Акцентирането може да се засили, ако водещите линии се комбинират с обект, който есъобразен с композиционен похват.
 18. 18. Пътищата и пътеките са друг страхотен метод за използване на насочващи линии във ваша полза. Пътеката на това изображение наистина изпъква поради ярко-зелената растителност, която контрастира на наситено-кафявата пътека. Линията, очертана от пътеката, съответно повежда наблюдателите навътре в снимката, като че ли те самите стоят на пътеката, готови да навлязат в изображението. Всякакъв вид пътеки илиЕлмедияпро пътища могат да бъдат използвани по този начин с голям успех, както се вижда на следващата снимка. Има страшно много кадри от този тип в моето портфолио. Обичам да правя такива снимки.
 19. 19. Пресичащите се(диагонални) линии са едноот проявите на правилото на"Златното сечение" .Основната идея да принудиочите да се движат вопределена посока.Желателно е началната точкана линията да се разположив някои от ъглите на кадъра.Смята се, че горният ляв ъгъле най-добрата стартоваточка, тъй като повечето отхората започваразглеждането на Нашите очи са свикнали да четат от ляво наизображението именно от дясно, за това и не случайно ниетози ъгъл. Възможни са и разглеждаме снимките по същия начин. Етодруги разположения на защо е по-добре да разположим смисловиялиниите, достатъчно е да са център на композицията в лявата част наясно изразени. кадъра, тъй като в противен случай погледа и обекта на снимката ще се движат един срещу друг.
 20. 20. Използването на линии въздейства емоционално на зрителя - извитите линии успокояват, начупените дразнят, вертикалните придават величие, хоризонталните - спокойствие и безметежност, диагоналните - динамика. Следва да се избягват правите линии излизащи извън предела на кадъра, защото го делят на части или поне да се разполагат така, че да не делят кадъра на равни части. Желателно е също в края на линията да се намира някакъв обект, за да задържи погледа в рамките на кадъра. Точката на пресичане на две успоредни линии е по-добре да се разположи в перспектива извън кадъра.Често се използват водещи линии, тръгващи от един от долните ъгли накадъра и водещи към смисловия център, обикновено разположен в точкатана златното сечение. Такава линия може да се намери във практическивсеки сюжет: пътечка, линия на разделяне на тоновети или цветовете и т.н.Диагоналната постройка придава на снимката динамика. В такъв случайосновните линии на композицията са наклонени и за това неустойчиви.Пред движещ се предмет трябва да има повече пространство, отколкотозад него.
 21. 21. Рамка в рамкатаРамкиране - създаванена рамка около обектаТози похват се изразява втова да поместитеакцента в снимката вестествена рамка. За тазитехника не е от значениекаква е рамката - врата,тунел, ограда, прозорец ит.н. С една дума всичко, скоето бихте могли дарамкирате желания от васобект.
 22. 22. Поставяне в рамкаПонякога може да харесате обект, койтодоминира в сцената, и докато на живо изглеждавнушителен и ви спира дъха, то на снимка можеда изглежда скучно, заради безинтереснотомясто около обекта. В такъв случай се опитайтеда намерите рамка, която да елиминирапространството около обекта.На следващата снимка за рамка са използваниокръжаващите дървета, за да отделят планинатав средата. Естествените пещери, като тази на следващата снимка, са изключително подходящи за рамкиране.
 23. 23. Обрамчване на обекта. Интересенефект дава използването нарамкирането на обекта с нещо(обектът е заснет през арка, вратаи т.н.). Созопол Снимка: Я.Алексиева
 24. 24. Друг начин да подсилите композицията, по- специално пейзажите, е като използвате материали от вашето обкръжение и ги включите в два или повече ъгъла на снимката, за да създадете нещо като „рамка“. Често тя се прави чрез дърветата или клоните в двете или трите страни на снимката, както е посочено по-долу, и вие можете да проявите голямо творчество с това. Често скалите имат дупки – вие можете да използвате този вид естествена „рамка“ като я включите в снимката и заснемете пейзажа през нея. Друго интересно нещо, което можете да опитате е като заснемете пейзаж навън през рамката на прозореца. Сводове, врати и всички архитектурни характеристики, могат да ви свършат много полезна работа. Препоръчвам ви да не правите снимки само с едната страна или ъгъл на въпросната рамка, защото снимката, заснета по този начин,Елмедияпро изглежда небалансирана.
 25. 25. Преден срещу заден планТова е също често използван похват при композиране. Той се комбинира предимнос по-горе изброените, което засилва акцента върху желания обект и пресъздаваобем в изображението.За да се възползвате от този похват е необходимо да изберете подходяща блендаили фокусно разстояние на вашия обектив. По-малко число на бленда и/или по-голямо фокусно разстояние биха довели до желаното дефокусиране в заден план.
 26. 26. КонтрастиранеБило то цветово или обектноориентирано - контрастирането междуобектите буди внимание у зрителя ипомага историята да бъде разказана.Всеки обект или среда имат своитехарактеристики и в повечето случаи те серазличават от забикалящата гидействителност.Използвайте тези характеристики(размер, обем, цвят, позиция), за дасъздадете контраст, който да направизрителя съпричастен. Подобни похвати сеизползват и в много други области, несамо във фотографията. Чрез тях сезасилва вниманието и се изграждасъпоставка. В литературата дори не саедин и два примерите за контрастиране -"Принцът и просякът”, Давид срещуГолиат.
 27. 27. Отделяне на обекта чрез контраста - при разглежддането на изображения, погледът като правило се съсредоточава към най-контрастните зони и това може да се използва за привличане на погледа към определени места. В цветната фотография такава роля играе цветният контраст, а повишаването на цветния контраст може да се получи чрез поляризационен филтърАко фонът е едноцветен, по-лесно ще изпъква главния обект.
 28. 28. Отделяне на обекта от фона - получава се при задаване на плитка дълбочина нарязкост. Използването на отворена диафрагма позволява отделянето на главнияобект и да се размият второстепенните
 29. 29. Тоналността наснимката въздействаемоционално назрителя. Тъмнитетоналности - сенките,черният цвят често сеасоцират с нощта,изглеждат тайнствени.Светлите тоналности -бялото и оттенъците насветлите цветове сеасоцират със светлинатана слънцето и с добронастроение.
 30. 30. Отделяне със светлина - позволява да се отдели желаният обект на фона на по-малко осветеният фон. Експозамера трябва да се прави по осветения участък
 31. 31. Чрез ефекта на контраста на светлосенките фотографът трябва да се стреми към правилнакомпозиция, към емоционална изразителност на снимката. Той не е длъжен да копиравидимото, а да го възпризвежда въз основа на оценка и обобщение на видяното.
 32. 32. ЦентриранеТова е първият похват, с който човек се сблъсква снимайки. В повечето случаи тозипохват се счита за най-безинтересният. Всъщност, дори е спряган за “неправилниятначин на композиране”. Именно това е причината да го разглеждам като последен.Истината е, че всичко зависи от това дали целта оправдава средствата.Портрети тип“паспортна снимка” илипейзаж тип “пощенскакартичка” отдавна санарочени за нещонедотам творческо.Това обаче в никакъвслучай не значи, чецентрирането винагинавява скука в кадъра.Добра насока би билода се експериментира.
 33. 33. Триъгълник Поставянето на снимка в правоъгълна рамка, изработването на композицията във формата на триъгълник, простиращ се от който и да е от ъглите до двете противоположни страни, като на тази диаграма, е винаги добър начин за създаване на силен образ. Обърнете внимание на следния пример:Очилата и диаграмата от вестника, така като сапоставени един до друг, създават своявътрешна линия. Забележете начина, по койтоочилата са поставени. Очилата и линиятаразделят снимката на триъгълници. Няма да висе случи често да снимате обекти, които вдействителност са триъгълни, но чрез поставянена обектите във вашата композиция покрайсилни диагонални линии, създаватетриъгълник, който ще придаде повечевъздействие на вашия образ. Елмедияпро
 34. 34. Друг начин за използване на триъгълници, който се включва към златната среда е следния: Можете да видите как горната фотография е непринудено разделена на три секции. На пръв поглед, ако някой ви каже, че този образ е съставен от триъгълници, вие вероятно ще му отговорите, че той не е с всичкия си, но тук се прилага идеята за скритите линии.Елмедияпро
 35. 35. Кръг След дългото и завъртяно обяснение на това защо е най-добре да се използва правилото на третините и Златното правило, ще ви подхвърля идеята за едно правило, което нарушава горепосоченото правило. Употребата на кръга при композирането на снимката може да бъде много ефективна, ако обекта е правилния. Връщайки се обратно към идеята да се доближаваме максимално, нека отново даЕлмедияпро погледнем снимката с розата. Припокриващите се венчелисчета карат окото на наблюдателя да гледа в кръг на тази снимка. Ефектът е като на водовъртеж, завличащ ни навътре.
 36. 36. Ритъм ЕлмедияпроДруг начин, да придадете динамика на снимката си, е като използвате„зрителния ритъм”. Това се постига като се използват повтарящи сеформи и модели в образа, за да възбудите интереса. На тази снимка, малките линии, създадени от редовете от пиленца изамъглеността поради зумирането, наистина насочва вниманието нанаблюдателя към синьото пиленце. Тук ритъмът е комбиниран снасочващите линии, за да може да се привлече вниманието към малкотосиньо приятелче. Друга употреба на ритъма, създаден от копирането налиниите на всяка чаша за коняк.
 37. 37. Свободно пространство Свободно пространство е термин, който се използва при снимките, при които само малка част от рамката е заета от действителния обект. Свободното пространство обикновено се използва или да направи обекта да изглежда много малък или да създаде усещането, че той се намира в открито – широко пространство. 

В тази снимка технически обекта е житото. Тъй като то е заобиколено от толкова голямо синьо пространство, чувството, което усещате е това, на едно широко безкрайно небе – превръщайки свободното пространство в точно толкова обект, колкото е житото.Елмедияпро
 38. 38. Тази снимка е посредством статив над главата на модела, след като съм я накарала да легне на земята. Това е един нетрадиционен ъгъл на заснемане. Отново използвах стила си „отблизо”, за да се подсигуря че нищо друго няма да включа в снимката, освен модела, без разсейващи фонове, а диагоналните линии добавиха зрителна сила.Когато обикаляте вашия обект, за да го снимате от различна перспектива, обърнетевнимание на това какъв е фона. Не трябва да има никакви „Барби-смущаващи елементи“,за които вече говорихме, но ако правите снимка на леля си Мария, седяща в градината иплетяща пуловер, внимавайте да не би зад нея да има дърво. Много снимки са билипохабявани, защото косата на леля Мария е в същия цвят, както стъблото на дървото икогато направите снимката и погледнете готовия продукт, забелязвате че едва ли неклоните на дървото излизат от нейната глава! Важно е да гледате – наистина да гледате –през обектива, преди да натиснете копчето. Уверете се, че всеки един елемент в снимкатави е желан от вас и е точно на мястото, където вие искате той да бъде.
 39. 39. Приближете се. Не, по-близо. Не, още по-близо. Ето така! Схванахте! ЕлмедияпроПървото и най-важното правило: Опростете.Колкото повече опростите снимката,толкова повече внимание ще привлечеобектът на снимката. Целта ви е да съсредоточите вниманието си върху вашия обект, като наистина се замислите на какво искате да наблегнете. Махнете ненужните елементи.
 40. 40. Това (до сега) е най-продаваната ми снимка на всички времена. Това е образ, крайно полезен за дизайнерите в областта на рекламата, защото придава ясно послание. Още веднъж аз се доближих много. Ясно е, че тази снимка говори за смеха. Усмивката изпъква поради червеното червило, което контрастира на останалата част от снимката, повечето от която е бяла. Няма елементи, които да ви отвлекат вниманието, дори липсва останалата част от лицето, която може да придаде личностниЕлмедияпро характеристики на образа и ви кара да се чудите каква е тази ситуация – просто смееща се уста.
 41. 41. Няма точна рецепта за подходящата композицияТя е просто насока, с която снимащият интерпретира видяното. Ако товастава по възможно най-подходящият начин – имаме сигурен залог, чезрителят ще достигне най-близо до разказваната история. http://elmediapro.com/blog/kak_da_pravim_krasivi_snimki/komozitsia/ http://www.btv.bg/profile/kolov/ http://www.macropic.net/OroCompo.html http://photo-cult.com/articles/goldenmean/article.php

×