Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA

25,913 views

Published on

Published in: Education, Spiritual, Technology
  • Login to see the comments

EXPLORASYON NG MGA EUROPEO SA ASYA

  1. 1. caravel – isang perpektongsasakyang panggalugad parasa mga Europeo.lanteen – hugis triyangguloang nagbibigay ng epektibongpaglalakbay sa caraveltaliwas sa ihip ng hangin.
  2. 2. astrolabe – nagpapaalam samga nabigador ng kanilangkinalulugaran sa karagatan.sextant – pumalit saastrolabe. ginamit paramalaman ang kinalulugaranng isang bapor noongsinaunang panahon.
  3. 3. rudder – tumutulongsa epektibongnakaiikot.magnetic compass –nagbibigay sa mga nabigadorng direksiyong kanilangdaraanan sa paglalakbay.
  4. 4. Paghahangad ng KayamananKrusada – expedisyong militar na isinagawaupang mabawi ang Jerusalem sa mga Muslim.Krus ang simbolo ng pangkat na ito.
  5. 5. Bartolomew Diaz – isang Portuguese nanabigador at manggagalugad nanakarating sa dulong timog ng Aprikanoong 1488, ngunit ang kanyang bapor ayhalos mawasak ng bagyo nang sapitin angnasabing pook
  6. 6. Vasco da Gama – isa ring Portuguese namanggagalugad. Siya ang unang Europeona namuno sa isang expedisyongPotuguese palibot sa Cape of Hope.nakarating sa Calicut, India
  7. 7. Francisco Albuquerque –itinalaga bilang unang viceroy okinatawan ng hari at reyna ngPortugal sa Silangan. nasapangangasiwa ang Indian Oceannoong 1509
  8. 8. Alfonso de Albuquerque –nahirang din bilang viceroy ngEast Indies. Sinakop ang Goanoong 1509 at ginawa itongkabisera ng imperyo ng Portugalsa Silangan.
  9. 9. napagtagumpayan ng mga Portuguese naputulin ang dating rutang pangkalakalansa silangan ng Mediterranean Sea atKanlurang Asya sa pagitan ng mgaItalian at Muslim. ang produkto aynabibili sa murang halaga ngunit ito angnaging dahilan ng pagsiklab ng labananlaban sa Europeo at Asya dahil nag –uunahan magtayo ng himpilangpangkalakalan sa Timog Asya at TimogSilangang Asya.

×