Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

StockHit World EQUITY

548 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

StockHit World EQUITY

  1. 1. StockHit World Equity $SOLFD LL PXOWLSOH R VLQJXUÅ SODWIRUPÅ ZZZVWRFNKLWZRUOGUR
  2. 2. 672.+,7 :25/ (48,71RL PRGXOH SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHD DF LXQLORU 3ODWIRUPD 6WRFN+LW :RUOG (TXLW YDULDQWD :HE YÅ GÅ SRVLELOLWDWHD VÅ WUDQ]DF LRQD L SHVWH GH $F LXQL SH GLQWUH FHOH PDL LPSRUWDQWH EXUVH GLQ °QWUHDJD OXPH RQWUDFWHOH SH3HQWUX RULFH LQYHVWLWRU HVWH IRDUWH LPSRUWDQW VÅ DLEÅ DFFHV OD LQIRUPD LL FRUHFWH L PDL GLIHUHQ H GH SUH )XULOH
  3. 3. SUH]LQWÅ DYDQWDMXO GH D OXD R SR]L LH DW¤W ORQJ GH FXPSÅUDUH
  4. 4. DOHV VÅ GH LQÅ DFHVWH LQIRUPD LL OD PRPHQWXO SRWULYLW $Y¤QG °Q YHGHUH DFHVW DVSHFW YÅ F¤W L VKRUW GH Y¤Q]DUH
  5. 5. IÅUÅ D GH LQH DFWLYXO VXSRUWSXQHP OD GLVSR]L LH FHD PDL FXSULQ]ÅWRDUH SODWIRUPÅ GH SH SLD Å FX QRL PRGXOH LQWHJUDWHVSHFLILFH WUDQ]DF LRQÅULL $F LXQLORU RPELQ¤QG LQWHUID D DYDQVDWÅ SHQWUX WUDQ]DF LRQDUH 3HVWH GH )XUL DY¤QG FD VXSRUW $F LXQL LQGLYLGXDOH ,QGLFL ) L GH (7)XULFX DSOLFD LLOH SURIHVLRQLVWH GH DQDOL]Å QRLOH PRGXOH YÅ YRU DMXWD VÅ GHVFRSHUL L PXOWLSOH ([FKDQJH 7UDGHG )XQGV
  6. 6. VXQW GH DVHPHQHD GLVSRQLELOH °Q FDGUXO DFHVWHL SODWIRUPHGLUHF LL SHQWUX D YÅ SXQH VWUDWHJLLOH °Q PL FDUH 9H L YHGHD F¤W H GH VLPSOX VÅ WUDQ]DF LRQD LDF LXQL SH SLH HOH JOREDOH HQWUX GH FHUFHWDUH L DQDOL]Å 2SRUWXQLWÅ L GH LGHQWLILFDUH L XWLOL]DUH $QDOL]Å IXQGDPHQWDOÅ SHQWUX WRDWH FHOH GH $F LXQL7RWXO °QWUR VLQJXUÅ SODWIRUPÅ ,QIRUPD LL LVWRULFH SHQWUX DQL °Q XUPÅ (VWLPÅUL XQDQLPH SHQWUX XUPÅWRULL DQL1RLOH PRGXOH SHQWUX WUDQ]DF LRQDUHD $F LXQLORU YÅ RIHUÅ WRDWH LQVWUXPHQWHOH GH $QDOL]Å ILQDQFLDUÅ °Q DG¤QFLPHWUDQ]DF LRQDUH L DQDOL]Å GH FDUH DYH L QHYRLH °QWUR VLQJXUÅ SODWIRUPÅ RQOLQH $QDOL]H FRPSDUDWLYH DOH VRFLHWÅ LORU FRQFXUHQWHFXSULQ]ÅWRDUH X RU GH °Q HOHV L GH XWLOL]DW $QDOL]H GH VHQVLELOLWDWH )RUH[ L 0ÅUIXUL SHQWUX $F LXQLOH LQGLYLGXDOH$SOLFD LL VSHFLDOL]DWH3DQRX GH WUDQ]DF LRQDUH LQRYDWRU $QDOL]D L VHOHFWD L L WUDQ]DF LRQD L GLQWUXQ VLQJXU HFUDQ9Å DMXWÅ VÅ VHOHFWD L WLSXO GH LQYHVWL LH FDUH YÅLQWHUHVHD]Å 0DUNHW 2YHUYLHZ LQYHVWL L °QWUR DQXPLWÅ $F LXQH 8UPÅUL L SHUIRUPDQ D FHORU PDL LPSRUWDQ L LQGLFL FXPSÅUD L XQ ) DY¤QG FD VXSRUW R DQXPLWÅ EXUVLHUL $F LXQH YLQGH L VKRUW XQ ) DY¤QG FD VXSRUW R Market Movers FRPSDQLH FRQFXUHQWÅ VDX XQ LQGLFH EXUVLHU 9L]XDOL]D L 7RS FUH WHUL VFÅGHUL °Q VHF LXQHD GH SLD Å,QYHVWL L LVDX YÅ PLQLPL]D L ULVFXO DOHDVÅ SUHFXP L FHOH PDL DFWLYH FRPSDQLL GLQ FDGUXO XQHL EXUVH VSHFLILFDWH3ODVDUHD RUGLQHORU PXOWLSOH GLQWUXQ VLQJXU PRGXO$YH L SRVLELOLWDWHD VÅ WUDQ]DF LRQD L VLPXOWDQ $F LXQL Stock Screener L )XUL PXOWLSOH DVWIHO °QF¤W VÅ YÅ GLYHUVLILFD L 3HVWH GH FULWHULL GH VHOHF LH DYDQVDWÅ D DF LXQLORU ODVXILFLHQW LQYHVWL LD SHQWUX D YÅ PLQLPL]D ULVFXO QLYHO JOREDO0RGXOH LQWHUFRQHFWDWH Forum/D DOHJHUHD RULFÅUHL $F LXQL GLQ OLVWD GH FRWD LL %RUGXO GH GLVFX LL UHDOL]DW GH (852,19(6725 HVWH ORFXOLQIRUPD LLOH GLQ PRGXOHOH GH WLUL SODVDUH RUGLQH XQGH SXWH L XUPÅUL FRPSDUD L GH]EDWH VXELHFWH GH L JUDILFH YRU IL DFWXDOL]DWH DXWRPDW °Q IXQF LH GH LQWHUHV °PSUHXQÅ FX DO L LQYHVWLWRULDFHDVWD2 3
  7. 7. SSIF Romcapital S.A.Decizia CNVM nr. D1188/10.09.1996$XWRUL]DWÅ FD 66,) SULQ HFL]LD 190 QU Sediu: %OY 0LKDL 9LWHD]X 7LPL RDUD 7LPLTel.: Fax: Email: office@romcapital.ro6XFXUVDOÅ %XFXUH WL $JHQ LD XJLU$GUHVÅ %Y DURO , 1U (W $GUHVÅ 6WU RLQHL %O 6 6HFWRU %XFXUH WL $OED,XOLD -XG $OEDTelefon Telefon Fax $JHQ LD 2UDGHD6XFXUVDOÅ 6LELX $GUHVÅ 6WU +RUHD 1U $GUHVÅ 6WU 1LFRODH %ÅOFHVFX 1U $S 2UDGHD -XG %LKRU Sibiu Telefon Telefon 6XFXUVDOÅ 6DWX 0DUH$GUHVÅ: Str. Vasile Lucaciu Nr. 16 Satu MareTelefon www.stockhitworld.ro

×