Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BLS+ALS
Сэхээн амьдруулах үндсэн болон
сайжруулсан арга
Үндсэн

сэхээн амьдруулалт
(BLS –Basic life support)

Сэхээн амьдруулах сайжруулсан
арга
(ALS – Advanced life support)


June 2006

ҮНДСЭН СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТ
(BLS –BASIC LIFE SUPPORT)
СЭХЭЭН АМИЛУУЛАЛТЫН БҮХ ҮЙЛДЭЛ ОГТ
ХИЙХГҮЙ БАЙСНААС ХАВИГҮЙ ИЛҮҮ
 Сургагдаагүй,

эсвэл дадлагагүй хүмүүс ч
сэхээн амилуул...
АНХАН ШАТНЫ АМЬ ДЭМЖЛЭГИЙГ ХЭЗЭЭ
ГҮЙЦЭТГЭХ ВЭ??
 Ухаангүй
 Хэвийн

хүмүүс

амьсгалахгүй байгаа нөхцөлд

 Нэрвэгдэгч

хэ...
СЭХЭЭХ ҮЙЛДЛИЙГ БҮГДЭД ХИЙНЭ!!
Насанд

хүрэгсэд

Хүүхэд
Нярай
Бүгдэд

ижил аргачлалаар эмчилдэг
Онцлог зүйлс– дараа д...
DR+ABCD ДАРААЛАЛ БАРЬ !!
(аюул)- Шууд аюулаас болгоомжил
(салгах)
 Response (хариулт)- Нэрвэгдэгч хариулттай
эсэхийг шалг...
АЮУЛ
 Нэрвэгдэгчийг

аюултай орчинд
дахин аюулд өртөхөөс хамгаалах,
түргэн холдуулах (шатаж байгаа
машин, живж буй орчин,...
ХАРИУЛТЫГ ШАЛГАХ
 “Нүдээ

нээ” эсвэл “Миний гарыг атга”
г.м энгийн тушаал өгөх

 Мөрнөөс

нь хүчтэй сэгсрэх

 Нэрвэгдэг...
АМЬСГАЛЫН ЗАМ
 Амыг

нь ангайлгана

 Хиймэл

болон унасан шүд зэрэг сул
зүйлсийг гаргаж цэвэрлэх

 Хэрэв

бөөлжиж/гулги...
НЯРАЙН ХҮЗҮҮНИЙ БАЙРЛАЛ
 Нярай

хүүхдийн толгой нь биетэй
харьцуулахад том, төвөнх ба трахей
нь зөөлөн байдаг

 Нярайн

...
НАСАНД ХҮРЭГСЭД БА ХҮҮХДИЙН
ХҮЗҮҮНИЙ БАЙРЛАЛ
 Толгой

ба хүзүү гэмтсэн сэжигтэй бол
амьсгалуулахаас өмнө хүзүүний
хөдөлгө...
АМЬСГАЛ
 Амьсгалыг



үнэлэх

Хэвлийн дээд хэсэг ба цээжний хөдөлгөөнийг
ажиглах ба мэдрэх
Хамар ба амаар агаар гарч бу...
АМ-АМААР АМЬСГАЛУУЛАХ
 Өвчтөний

хажууд өвдөглөн сууна

 Нэг

гараараа өвчтөний эрүүнээс татаж амыг
нь бага зэрэг онгойл...
ЦЭЭЖНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХАРАХ
 Өвчтөний

цээж хөдлөхгүй бол шалтгааныг нь

арилгана
 Амьсгалын

зам бөглөрсөн

 Уушиг

руу...
ЦЭЭЖ ШАХАХ
 Хэвийн

бус амьсгалтай байгаа ухаангүй
бүх өвчтөнд цээж шахалтыг эхлэх

 Бүх

өвчтөнд пульс шалгалгүй цээж
ш...
СЭХЭЭН АМИЛУУЛАХ
 30

шахалт, 2 амьсгал

 Аврагч

байх

ядардаг тул 2 минут тутамд сольж

 Шахалтыг
 Хэдий





ал...
ЦЭЭЖ ШАХАЛТЫН АРГАЧЛАЛ
Цээжний шахалт хийх цэг





Өвчүүний доод хагас
Мөн цээжний голд
Шахалтын гүн нь цээжний зузаа...
ХҮҮХЭД БА НАСАНД ХҮРЭГСДЭД ХИЙХ
АРГАЧЛАЛ
Хуруунуудаа өвчтөний хавирганы дагуу
чигтэйгээр гарын алганы доод хэсгийг шахалты...
ЦЭЭЖНИЙ ШАХАЛТЫН ГҮН
НЯРАЙД ЦЭЭЖ ШАХАЛТ ХИЙХ

Хүзүүний дундаж
байрлал
БҮҮ ЗОГСОО
 Цээж

шахалтыг завсарлахад амьдрах
боломж багасдаг нь судалгаагаар
нотлогдсон. Амьдралын шинжүүд болон
пульс ...
ГЭДЭС ДҮҮРЭХ
 Хэрэв

гэдэс нь дүүрвэл хэвлий дээр дарж
болохгүй, амьсгал чөлөөлөлтөө сайжруул

 Бөөлжил

юмуу гулгилттай...
ЖИРЭМСЭН
 Амьсгалуулах

ба цээж шахалтыг насанд
хүрэгсдийн адил гүйцэтгэнэ

 Баруун

хажууд нь ивээс хийж зүүн хажуу
тий...
ЭХЛЭЭД ТУСЛАМЖ ЯАРАЛТАЙ ДУУДАХ
 Ихэнх

насанд хүрэгсдийн зүрх зогсолтын
шалтгаан нь зүрхний хэм алдалт байдаг
тул дефибри...
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ДАРААЛАЛ
 Байдлыг

түргэн үнэлэх

 Аврагч,

хөндлөнгийн хүмүүс ба
осолдогчийн аюулгүй байдлыг хангах...
ОЛОН ОСОЛДОГЧТОЙ ҮЕД АЖИЛЛАХ
ДАРААЛАЛ
 Ухаангүй

өвчтөнд эхлээд тусламж үзүүлэх

 Тусламж

дуудаж байгаа өвчтөнөөс өмнө
...
ABCD АНХДАГЧ АРГА ХЭМЖЭЭ
A

Амьсгалын зам

Амьсгалын замыг
чөлөөлөх

B

Амьсгал

Вентиляци

C

Цус эргэлт

Пульс шалгах
(г...
June 2006

СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХ САЙЖРУУЛСАН АРГА
(ALS – ADVANCED LIFE SUPPORT)
ABCD ЛАВШРУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭ
A

Амьсгалын зам

B

Амьсгал

C

Цус эргэлт

Амьсгалын замыг
чөлөөлөх

 Интубац

Гуурсны бай...
ИНТУБАЦ
•

Туршлагатай байх

•

30 секундээс ихгүй хугацаанд гүйцэтгэх

•

Интубацийн үед цээж шахалтыг аль болох бага
зав...
ЦЭЭЖ ШАХАХ
•

Сайн үр дүнтэй байх

•

Цээж шахаж байгаа хүн амархан ядардаг тул 2
минут тутамд солилцож байх

•

Хэрэв өвч...
Амьсгал : цээж шахах
Нэг хүн:

2:15

2 хүн:

1:5

Үргэлж 2:30

•Цусны эргэлтийн 30%
•Минутанд 100удаа цээж шахах
•10 сек-э...
СУДСАНД ГУУРС ХИЙХ
•

Мөчдийн проксималь талд гуурс хийх (тохойн
хонхор)

•

Боломжтой бол богино, өргөн голчтой гуурс хий...
ЭНДОТРАХИАЛ ГУУРСААР ЭМ ХИЙХ
Epinephrine Atropine

Хамгийн ихдээ 2-3
удаа хийх

10мл уусмалаар
шингэлнэ.
NaCl 0.9%

Aqua B...
ЛАВШРУУЛСАН АМЬ ДЭМЖЛЭГ (ЛАД
БУЮУ ALS)-ИЙН ДАРААЛАЛ
засрах хэмүүд

•

–

ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ

үл засрах хэмүүд

•
–
–

Ас...
ЛАД (ALS)-ИЙН ДАРААЛАЛ
засрах хэмүүд

•

–

ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ

үл засрах хэмүүд

•
–
–

Асистоли
Пульсгүй цахилгаан идэ...
ЗАСРАХ

Хойшлуулшгүй ЗАС
• 2 минут

Хэм / пульсийг
шалгах
засрах (ХЖ
эсвэл пульсгүй
ХТ)

Дефибриллятор
холбо
• Нэг цохилт
...
Анхан шатны амь дэмжлэг

ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ байвал нэг цохиулалт хийх 360Ж (монофазтай)
Зүрх-амьсгалын сэхээн амилуулах ...
дефибрилляц
•360J-аар цохиулна

•Эхлээд 2 минут цээж шахах
үйлдэл хийсний дараа
дефибрилляц хийнэ
•Эрт байх тусам үр дүн с...
ЯАРАЛТАЙ ЗАС БА ЭРТ ДЕФИБРИЛЛЯЦИ: ЗАЙЛШГҮЙ

Survive
0-2%

2-8%

20%

30%

Per Minute : - 7 bis 10 %
ДЕФИБРИЛЛЯЦИ
ЧУХАЛ ЗҮЙЛС (

ЗАСРАХ)



Цээж шахалтын завсарлах хугацааг аль болох
бага байлгах (цохилтыг ойролцоогоор 10
секундэд багт...
ЛАД (ALS)-ИЙН ДАРААЛАЛ
засрах хэмүүд

•

–

ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ

үл засрах хэмүүд

•
–
–

Асистоли
Пульсгүй цахилгаан идэ...
ҮЛ ЗАСРАХ

Хойшлуулшгүй
ЗАС
• 2 минут

Хэм/пульсийг
шалга
үл засрах ПЦИ
эсвэл асистоли
Анхан шатны амь дэмжлэг

Аль болох түргэн хугацаанд судсанд гуурс хийж бэхлээд aдреналин 1мг
хийх. Хэрэв удаан<60/мин ПЦИ ...
ЧУХАЛ ЗҮЙЛС (

ҮЛ ЗАСРАХ)

•

Асистолын үед цээж шахах ба адреналин
хэрэглэсний дараа атропин (1-3мг) хийх эсэхийг
шийдэх....
ЗҮРХ ЗОГСООДОГ 4Н ШАЛТГААНУУД
•

Hypoxia (гипокси)
100% хүчилтөрөгчөөр амьсгалуул
– Гуурсаа шалга
–

•

Hypovolaemia (гипо...
ЗҮРХ ЗОГСООДОГ 4Т ШАЛТГААНУУД
•

Tamponade
–

•

(Зүрх чихэлдэл)

Цээжний гэмтэл ба хавдрын үед тохиолдож болох ба
оношлох...
ЗАСЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТЫН ҮЕД
•

Электродын байрлал / контактыг шалга

•

Судсанд гуурс хийх

•

Адреналин 1мг хийгээд цаашид...
A>B>C>D

A øàëãàõ, ¿ã¿éñãýõ

B øàëãàõ, ¿ã¿éñãýõ
C øàëãàõ, ¿ã¿éñãýõ
D
Ýõíèé øàò íü
øèëæèíý

OK

áîë äàðààãèéí øàòàíä
ЭМҮҮД

June 2006

СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТАНД ХЭРЭГЛЭХ
Адреналин
Сэхээн амьдруулах эмийн эхний сонголт
Захын судас агшааж цусны эргэлтийг
төвлөрүүлнэ
1 mg (0.015 mg/kg) I.V. 2-3...
Epinephrine
Сэхээн амьдруулах эмийн эхний сонголт
Захын судас агшааж цусны эргэлтийг
төвлөрүүлнэ
1 mg (0.015 mg/kg) I.V. 2...
Atropine
Ваголитик

CPR –н үед хэрэглэх тун = 3 mg

CPR үеийн:

Брадикардия, асистол, цахилгаан идэвхжлийн
зөрөө
Sodium Bicarbonate
NaHCO3 + H+
Dosage:

Na + H2CO3
Na + H2O +

CO2

50 mmol i.v.

Sodium Bicarbonate –г CPR үед хэрэглэхэд...
Calcium
Ca –г CPR-н үед хэрэглэхэд :
• Зүрхэнд кальцийн давс үүсэх

• Цус эргэлтийн сэргэлт муудах
• Эсийн некроз ихсэх
(з...
Lidocain
Class Ib Аритмийн эсрэг эм (Na-сувгийн хориглогч)
Lidocain ихсэх
Фибриляцийн босго
ихэсгэх

Дефибриляцийн босго
и...
Amiodarone
Class III Аритмийн эсрэг (K, Ca, Na-суваг + ß блокатор)
Amiodarone
Дефибриляцийн босго
бууруулдаг
Хяналтын бүлэ...
Magnesium-г CPR-н үед хэрэглэхэд:

Magnesium

• Аритмийн эсрэг

• Тархины метаболизмыг бууруулдаг
• Антогонист кальци

Dos...
ОЛОН УЛСЫН ЗҮРХНИЙ СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХЫН САЙЖРУУЛСАН АЛГОРИТМ
Том хүний зүрх зогссон
Амьдрал тэтгэх үндсэн алгоритм
(хэрэв ш...
АСУУДАЛ
•

Зүрхний ишемийн өвчин нас баралтын голлох
шалтгаан байсаар байна

•

Миокардын шигдээс болсон өвчтөний 1/3 нь
э...
ШИНЭ ЗААВАР 2010
• Анхдагч дефибрилляцийн өмнө 2 минут ЗАС хийнэ
• Цээж шахалт : вентиляц(амьсгал) = 30:2
•Цээж шахалтыг а...
ДҮГНЭЛТ
 Анхан

шатны амь дэмжлэг хийгдэж
байхад ирсэн сэхээн амьдруулах баг
үргэлжлүүлэн лавшруулсан амь дэмжлэг
хийнэ
...
Bls+als
Bls+als
Bls+als
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bls+als

 • Be the first to comment

Bls+als

 1. 1. BLS+ALS Сэхээн амьдруулах үндсэн болон сайжруулсан арга
 2. 2. Үндсэн сэхээн амьдруулалт (BLS –Basic life support) Сэхээн амьдруулах сайжруулсан арга (ALS – Advanced life support) 
 3. 3. June 2006 ҮНДСЭН СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТ (BLS –BASIC LIFE SUPPORT)
 4. 4. СЭХЭЭН АМИЛУУЛАЛТЫН БҮХ ҮЙЛДЭЛ ОГТ ХИЙХГҮЙ БАЙСНААС ХАВИГҮЙ ИЛҮҮ  Сургагдаагүй, эсвэл дадлагагүй хүмүүс ч сэхээн амилуулалт хийхийг оролдох хэрэгтэй  Бүх  Эмч хүмүүст эзэмшсэн байвал зохино нь тохиромжтой аргачлалаар үр дүнтэй гүйцэтгэхийг зааж сургана
 5. 5. АНХАН ШАТНЫ АМЬ ДЭМЖЛЭГИЙГ ХЭЗЭЭ ГҮЙЦЭТГЭХ ВЭ??  Ухаангүй  Хэвийн хүмүүс амьсгалахгүй байгаа нөхцөлд  Нэрвэгдэгч хэвийн бус амьсгалтай болон хөдлөхгүй байгаа бол заавал пульс шалгах албагүй бөгөөд сэхээн амилуулах үйлдлийг шууд эхэлнэ
 6. 6. СЭХЭЭХ ҮЙЛДЛИЙГ БҮГДЭД ХИЙНЭ!! Насанд хүрэгсэд Хүүхэд Нярай Бүгдэд ижил аргачлалаар эмчилдэг Онцлог зүйлс– дараа дурдана
 7. 7. DR+ABCD ДАРААЛАЛ БАРЬ !! (аюул)- Шууд аюулаас болгоомжил (салгах)  Response (хариулт)- Нэрвэгдэгч хариулттай эсэхийг шалга таны эхний ээлжинд хийх зүйл - тусламж дууд  Airway (амьсгалын зам) - Амыг нь ангайлгаж цэвэрлэх, амьсгалын замыг чөлөөлөх  Breathing (амьсгал)- 2 удаа амьсгал өгөх  Compressions (шахалт)- Минутанд 100 удаа шахах  Defibrillate (дефибрилляц)- Аль болох эрт хийх  Danger
 8. 8. АЮУЛ  Нэрвэгдэгчийг аюултай орчинд дахин аюулд өртөхөөс хамгаалах, түргэн холдуулах (шатаж байгаа машин, живж буй орчин, цахилгаан, замаас гаргах,хорт могой!)  Хүзүүний хөдөлгөөнийг хязгаарлах, боломжтой бол чиг тавих
 9. 9. ХАРИУЛТЫГ ШАЛГАХ  “Нүдээ нээ” эсвэл “Миний гарыг атга” г.м энгийн тушаал өгөх  Мөрнөөс нь хүчтэй сэгсрэх  Нэрвэгдэгч нүдээ нээлгүй ѐолж байвал ухаангүй байна гэж үзэж арга хэмжээ авна  Ихэнхдээ сэхээн амилуулалт шаардлагатай болдог
 10. 10. АМЬСГАЛЫН ЗАМ  Амыг нь ангайлгана  Хиймэл болон унасан шүд зэрэг сул зүйлсийг гаргаж цэвэрлэх  Хэрэв бөөлжиж/гулгиж байгаа бол өвчтөнийг хажуугаар нь хэвтүүлнэ  Хүзүүний байрлал
 11. 11. НЯРАЙН ХҮЗҮҮНИЙ БАЙРЛАЛ  Нярай хүүхдийн толгой нь биетэй харьцуулахад том, төвөнх ба трахей нь зөөлөн байдаг  Нярайн хүзүүг сунгаж татахад амьсгалын замыг нь бөглөж болно  Нярайн толгойг дундаж байдалд байлгана
 12. 12. НАСАНД ХҮРЭГСЭД БА ХҮҮХДИЙН ХҮЗҮҮНИЙ БАЙРЛАЛ  Толгой ба хүзүү гэмтсэн сэжигтэй бол амьсгалуулахаас өмнө хүзүүний хөдөлгөөнийг хязгаарлах арга хэмжээ авна  Гэмтээгүй бол хүзүүг гэдийлгэн, эрүүг өргөж дээш татна  Харин гэмтэлтэй гэж үзвэл хүзүүг аль болох бага хөдөлгөн амьсгалын замыг чөлөөлнө
 13. 13. АМЬСГАЛ  Амьсгалыг   үнэлэх Хэвлийн дээд хэсэг ба цээжний хөдөлгөөнийг ажиглах ба мэдрэх Хамар ба амаар агаар гарч буй эсэхийг харах сонсох  Амьсгалуулж эхлэх -2 удаа үр дүнг шалга  Хүн ухаангүй болохоос өмнө амьсгал зогсож болно  Амьдралын шинжүүдийг шалгах  Ухаангүй бөгөөд амьсгалгүй бол цээж шахалтыг эхэлнэ
 14. 14. АМ-АМААР АМЬСГАЛУУЛАХ  Өвчтөний хажууд өвдөглөн сууна  Нэг гараараа өвчтөний эрүүнээс татаж амыг нь бага зэрэг онгойлгоно  Нөгөө  Урт гараараа хамрыг чимхэнэ амьсгал аваад амаа том ангайж өвчтөний амруу уушиг хийлэгдтэл нь үлээнэ
 15. 15. ЦЭЭЖНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ ХАРАХ  Өвчтөний цээж хөдлөхгүй бол шалтгааныг нь арилгана  Амьсгалын зам бөглөрсөн  Уушиг руу нь хангалттай агаар үлээгдэж орохгүй байх  Амны хажуугаар хий алдах
 16. 16. ЦЭЭЖ ШАХАХ  Хэвийн бус амьсгалтай байгаа ухаангүй бүх өвчтөнд цээж шахалтыг эхлэх  Бүх өвчтөнд пульс шалгалгүй цээж шахалтыг эхлэх  Насанд хүрэгсэд, хүүхэд ба нярайд бүгдэд нь шахалтыг минутанд 100 удаа хийх
 17. 17. СЭХЭЭН АМИЛУУЛАХ  30 шахалт, 2 амьсгал  Аврагч байх ядардаг тул 2 минут тутамд сольж  Шахалтыг  Хэдий     аль болох завсарлахгүй /10 сек/ болтол үргэлжлүүлэх вэ Мэргэшсэн тусламж ирэх (дефибриллятортай) Тусламж авагч нас барсан нь тодорхой болсон Үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон (ж: туйлдах) Өвчтөн сэргэсэн
 18. 18. ЦЭЭЖ ШАХАЛТЫН АРГАЧЛАЛ Цээжний шахалт хийх цэг     Өвчүүний доод хагас Мөн цээжний голд Шахалтын гүн нь цээжний зузааны гуравны нэгийн хэмжээтэй байвал зохино Минутанд 100 удаа шахалт хийнэ Нярайд   Хоѐр хурууны аргачлалыг хэрэглэнэ Өвчүүний доод хэсэгт хоѐр хуруугаа нийлүүлэн байрлуулна
 19. 19. ХҮҮХЭД БА НАСАНД ХҮРЭГСДЭД ХИЙХ АРГАЧЛАЛ Хуруунуудаа өвчтөний хавирганы дагуу чигтэйгээр гарын алганы доод хэсгийг шахалтын цэг дээр байрлуулна  Хоѐр гараа давхарлана  Шахалт ба сулралтын хугацаа нь адил байна  Шахалт сулралтын хооронд бага зэрэг зай авна  Гараа шулуун байлгах  Цээжнийхээ хүчээр шахалтыг гүйцэтгэнэ (нярайгаас бусдад)  Жигд хэмнэлтэй ба огцом займчуулахгүй байх 
 20. 20. ЦЭЭЖНИЙ ШАХАЛТЫН ГҮН
 21. 21. НЯРАЙД ЦЭЭЖ ШАХАЛТ ХИЙХ Хүзүүний дундаж байрлал
 22. 22. БҮҮ ЗОГСОО  Цээж шахалтыг завсарлахад амьдрах боломж багасдаг нь судалгаагаар нотлогдсон. Амьдралын шинжүүд болон пульс шалгахаар бүү завсарла. /10сек/  Дефибрилляцыг эрт хийх нь сэхээн амилуулалтыг амжилттай болоход тустай – тусламж эрт дууд
 23. 23. ГЭДЭС ДҮҮРЭХ  Хэрэв гэдэс нь дүүрвэл хэвлий дээр дарж болохгүй, амьсгал чөлөөлөлтөө сайжруул  Бөөлжил юмуу гулгилттай байгаа бол өвчтөнөө хажуу тийш харуулаад амьсгалын замыг цэвэрлэсний дараа амьсгалуулалтаа үргэлжлүүлнэ
 24. 24. ЖИРЭМСЭН  Амьсгалуулах ба цээж шахалтыг насанд хүрэгсдийн адил гүйцэтгэнэ  Баруун хажууд нь ивээс хийж зүүн хажуу тийш хазайлгана  Ялангуяа жирэмсний хожуу үедээ (харахад илэрхий) байгаа өвчтөнд энэ байрлал маш чухал
 25. 25. ЭХЛЭЭД ТУСЛАМЖ ЯАРАЛТАЙ ДУУДАХ  Ихэнх насанд хүрэгсдийн зүрх зогсолтын шалтгаан нь зүрхний хэм алдалт байдаг тул дефибрилляц хийж эхлэх хугацааг богиносгох нь чухал байдаг  Живэлт, эмийн тун хэтрэх ба хүүхдэд амьсгалын шалтгаан зонхилдог ба амьсгалын замыг цэвэрлэж амьсгалуулж эхлэх нь илүү чухал
 26. 26. ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ДАРААЛАЛ  Байдлыг түргэн үнэлэх  Аврагч, хөндлөнгийн хүмүүс ба осолдогчийн аюулгүй байдлыг хангах  Тусламж дуудах  Эмчилгээг эхлэх – Анхан шатны сэхээн амилуулалт
 27. 27. ОЛОН ОСОЛДОГЧТОЙ ҮЕД АЖИЛЛАХ ДАРААЛАЛ  Ухаангүй өвчтөнд эхлээд тусламж үзүүлэх  Тусламж дуудаж байгаа өвчтөнөөс өмнө дуугарахгүй байгаа өвчтөн дээр оч  Бүх ухаангүй өвчтөнүүдийг хажуу тийш нь эргүүлэх
 28. 28. ABCD АНХДАГЧ АРГА ХЭМЖЭЭ A Амьсгалын зам Амьсгалын замыг чөлөөлөх B Амьсгал Вентиляци C Цус эргэлт Пульс шалгах (гүрээний артери) D Дефибрилляц ХЖ / ХТ? PEA?  Амьсгалын байдлыг үнэлэх  Харах сонсох тэмтрэх  2 удаа аажим амьсгалуулах  Цээж  шахах үйлдэл эхэл дефибрилляц (ХЖ / ХТ)
 29. 29. June 2006 СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХ САЙЖРУУЛСАН АРГА (ALS – ADVANCED LIFE SUPPORT)
 30. 30. ABCD ЛАВШРУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭ A Амьсгалын зам B Амьсгал C Цус эргэлт Амьсгалын замыг чөлөөлөх  Интубац Гуурсны байрлалыг шалгах цагаан хоолойн гуурсыг аюулгүй, зөв байлгах  Шалгах 2 арга ЗАС , судсанд гуурс тавих • ЗЦБ, SO2  Чагнах ажиглах үзэх  Капнометр • Эм бүрдэл • Судасны гуурс, шингэн D Ялган оношлогоо Шалтгаан? Эмчилбэл зохих шалтгааныг олох 
 31. 31. ИНТУБАЦ • Туршлагатай байх • 30 секундээс ихгүй хугацаанд гүйцэтгэх • Интубацийн үед цээж шахалтыг аль болох бага завсарлах • Гипервентиляц БҮҮ хий • Минутанд 8-10 амьсгалуулах нь тохиоромжтой
 32. 32. ЦЭЭЖ ШАХАХ • Сайн үр дүнтэй байх • Цээж шахаж байгаа хүн амархан ядардаг тул 2 минут тутамд солилцож байх • Хэрэв өвчтөний цагаан хоолойд гуурс хийсэн бол минутанд цээж шахалтыг 100 удаа, амьсгал оруулалт 8-10 удаа хийнэ
 33. 33. Амьсгал : цээж шахах Нэг хүн: 2:15 2 хүн: 1:5 Үргэлж 2:30 •Цусны эргэлтийн 30% •Минутанд 100удаа цээж шахах •10 сек-ээс илүү завсарлахгүй байх •2:30 амьсгал /цээж шахах
 34. 34. СУДСАНД ГУУРС ХИЙХ • Мөчдийн проксималь талд гуурс хийх (тохойн хонхор) • Боломжтой бол богино, өргөн голчтой гуурс хий • Эмийн бодисын араас 20мл шингэн шахах, мөчдийг өргөх • Энэ нь 10-20 секундын дотор эмийг цусны эргэлтэнд оруулдаг
 35. 35. ЭНДОТРАХИАЛ ГУУРСААР ЭМ ХИЙХ Epinephrine Atropine Хамгийн ихдээ 2-3 удаа хийх 10мл уусмалаар шингэлнэ. NaCl 0.9% Aqua Bidest. Сайн шимэгдэнэ Lidocaine Naloxone Time of Resorption Зөвхөн туйлын яаралтай тохиолдолд
 36. 36. ЛАВШРУУЛСАН АМЬ ДЭМЖЛЭГ (ЛАД БУЮУ ALS)-ИЙН ДАРААЛАЛ засрах хэмүүд • – ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ үл засрах хэмүүд • – – Асистоли Пульсгүй цахилгаан идэвх (ПЦИ = РЕА)
 37. 37. ЛАД (ALS)-ИЙН ДАРААЛАЛ засрах хэмүүд • – ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ үл засрах хэмүүд • – – Асистоли Пульсгүй цахилгаан идэвх (ПЦИ = РЕА)
 38. 38. ЗАСРАХ Хойшлуулшгүй ЗАС • 2 минут Хэм / пульсийг шалгах засрах (ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ) Дефибриллятор холбо • Нэг цохилт • Бифазтай = 200Ж • Гар монофазтай =360Ж
 39. 39. Анхан шатны амь дэмжлэг ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ байвал нэг цохиулалт хийх 360Ж (монофазтай) Зүрх-амьсгалын сэхээн амилуулах ЗАС (2 минут) Хэмийг шалгаад ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ үргэлжилж байвал хоѐр дахь цохилт 360Ж ЗАС үргэлжлүүлэх (2 минут) ба aдреналин бэлтгэх Хэмийг шалга ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ байвал 1мг адреналин хийгээд дахин цохиулах 360Ж ЗАС үргэлжлүүлэх (2 минут) Хэм шалга ХЖ/ХТ байвал 300мг амиодарон дараагийн цохилт 360Ж ЗАС үргэлжлүүлэх (2 минут) Хэрэв ХТ/ХЖ байвал aдреналин 1мг ЗАС-ын хоѐр даьх цикл бүрийн дараа 360Ж-аар цохиулах Хооронд нь ЗАС 2 минут
 40. 40. дефибрилляц •360J-аар цохиулна •Эхлээд 2 минут цээж шахах үйлдэл хийсний дараа дефибрилляц хийнэ •Эрт байх тусам үр дүн сайн •Алдсан минут бүрд сэхээх боломж 10% алдана Зөвхөн ховдлын фибрилляц, тахикардийн үед хийнэ
 41. 41. ЯАРАЛТАЙ ЗАС БА ЭРТ ДЕФИБРИЛЛЯЦИ: ЗАЙЛШГҮЙ Survive 0-2% 2-8% 20% 30% Per Minute : - 7 bis 10 %
 42. 42. ДЕФИБРИЛЛЯЦИ
 43. 43. ЧУХАЛ ЗҮЙЛС ( ЗАСРАХ)  Цээж шахалтын завсарлах хугацааг аль болох бага байлгах (цохилтыг ойролцоогоор 10 секундэд багтаах)  Цохилт хийсний дараа хэм шалгалгүй цээж шахалтыг шууд 2 минут үргэлжлүүлэх  Тогтвортой ХТ-ийн үед амиодарон хийнэ. амиодарон байхгүй бол лигнокаин  Магни бага үед 2 гр магнез хийнэ  ХЖ ба асистоли хоорондоо ялгагдахгүй бол асистоли гэж эмчил
 44. 44. ЛАД (ALS)-ИЙН ДАРААЛАЛ засрах хэмүүд • – ХЖ эсвэл пульсгүй ХТ үл засрах хэмүүд • – – Асистоли Пульсгүй цахилгаан идэвх (ПЦИ = РЕА)
 45. 45. ҮЛ ЗАСРАХ Хойшлуулшгүй ЗАС • 2 минут Хэм/пульсийг шалга үл засрах ПЦИ эсвэл асистоли
 46. 46. Анхан шатны амь дэмжлэг Аль болох түргэн хугацаанд судсанд гуурс хийж бэхлээд aдреналин 1мг хийх. Хэрэв удаан<60/мин ПЦИ эсвэл асистоли байвал 3мг-аас илүүгүй aтропин хийх Зүрх-амьсгалын сэхээн амьдруулах ЗАС (2 минут) Зүрхний хэм, пульс ба амьдралын шинжүүдийг шалга. ПЦИ хэвээр бол: ЗАС үргэлжлүүлэх (2 минут) Зүрхний хэм, пульс ба амьдралын шинжүүдийг шалга. ПЦИ хэвээр бол: aдреналин (ЗАС-ын 2дах цикл бүрт) ЗАС үргэлжлүүлэх (2 минут)
 47. 47. ЧУХАЛ ЗҮЙЛС ( ҮЛ ЗАСРАХ) • Асистолын үед цээж шахах ба адреналин хэрэглэсний дараа атропин (1-3мг) хийх эсэхийг шийдэх. Вагус дарангуйлагдлын шалтгаант асистоли байж болно. • Хэрэв Р шүд байгаад QRS байхгүй бол пейсинг хийж эмчилнэ • Хамгийн чухал нь үр дүнтэй цээж шахалт юм • Шалтгааныг олж эмчил
 48. 48. ЗҮРХ ЗОГСООДОГ 4Н ШАЛТГААНУУД • Hypoxia (гипокси) 100% хүчилтөрөгчөөр амьсгалуул – Гуурсаа шалга – • Hypovolaemia (гиповолеми) – • Hypo or hyperthermia (гипо эсвэл гипертерми) – • Цус алдалтыг хянах, шингэн сэлбэх Осголт ба живэлтийн дараа гипотерми болж болно Hypo or hyperkalaemia/ electrolyte disturbance (Гипо эсвэл гиперкалеми / эрдсийн хямрал) – Бөөрний дутал, диуретик хэрэглэсэн эсэх, мөн ЗЦБ-т эрдсийн хямралын шинж буй эсэхийг үз
 49. 49. ЗҮРХ ЗОГСООДОГ 4Т ШАЛТГААНУУД • Tamponade – • (Зүрх чихэлдэл) Цээжний гэмтэл ба хавдрын үед тохиолдож болох ба оношлоход төвөгтэй Tension pneumothorax (Шахагдалт пневмоторакс) – Амьсгалын чимээ арилах болон трахей шахагдлаар оношлоно. Яаралтай декопресс хийх • Toxins/Poisons/Drugs (Хор/Хордлого/Эмүүд) • Thrombosis – (Тромбоз) Том хэмжээний уушгины эмболи эсвэл титмийн тромбоз байвал тромбо хайлуулах эмчилгээ хийж болно
 50. 50. ЗАСЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТЫН ҮЕД • Электродын байрлал / контактыг шалга • Судсанд гуурс хийх • Адреналин 1мг хийгээд цаашид 3 минут тутамд давтах • Шалтгааныг засах – Гипокси, гипотензи, гипо/гипертерми, гипо/гиперкалеми (солилцооны шалтгаанууд) – Зүрх чихэлдэх, шахагдалт пневмоторакс, хордлого (хор ба эмүүд), тромбоз (уушгины ба титэм судасны) • Бодолцох – Амьсгалын зам чөлөөлөх (ЦХГ эсвэл ТХ) – Хэм алдалт засах (амиодарон 300мг, лидокаин 1-1.5мг/кг, магнез 2 гр) – Эрдсийн алдагдал (кали 5ммоль) – Буффер (бикарбонат натри 1ммоль/кг) – Атропин (1-3мг) асистоли ба хүнд брадикардийн үед – Пейсинг (хүнд брадикарди)
 51. 51. A>B>C>D A øàëãàõ, ¿ã¿éñãýõ B øàëãàõ, ¿ã¿éñãýõ C øàëãàõ, ¿ã¿éñãýõ D Ýõíèé øàò íü øèëæèíý OK áîë äàðààãèéí øàòàíä
 52. 52. ЭМҮҮД June 2006 СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАЛТАНД ХЭРЭГЛЭХ
 53. 53. Адреналин Сэхээн амьдруулах эмийн эхний сонголт Захын судас агшааж цусны эргэлтийг төвлөрүүлнэ 1 mg (0.015 mg/kg) I.V. 2-3 минут тутамд Адреналин өндөр тун ? 3-10 mg I.V.3 минут тутамд? Мэдрэлийн сэргэлтэнд муу нөлөөтэй Эмнэлгийн нас баралт сайнаар нөлөөлөөгүй
 54. 54. Epinephrine Сэхээн амьдруулах эмийн эхний сонголт Захын судас агшааж цусны эргэлтийг төвлөрүүлнэ 1 mg (0.015 mg/kg) I.V. 2-3 минут тутамд Адреналин өндөр тун ? 3-10 mg I.V.3 минут тутамд? Мэдрэлийн сэргэлтэнд муу нөлөөтэй Эмнэлгийн нас баралт сайнаар нөлөөлөгүй
 55. 55. Atropine Ваголитик CPR –н үед хэрэглэх тун = 3 mg CPR үеийн: Брадикардия, асистол, цахилгаан идэвхжлийн зөрөө
 56. 56. Sodium Bicarbonate NaHCO3 + H+ Dosage: Na + H2CO3 Na + H2O + CO2 50 mmol i.v. Sodium Bicarbonate –г CPR үед хэрэглэхэд: • CO2 ↑ + эсийн дотор ихсэх. Ацидоз (зүрхний булчин, тархи) • O2 шингээлтийн муруй зүүн тийш хазайна (эсэд O2 зөөвөрлөгдөх) • Сийвэнд Na ихсэх ба осмос чанар ихсэх Sodium Bicarbonate-г CPR-н үед хэрэглэхээс зайлсхийх!! Удаан хугацааны сэхээн амьдруулалтын дараа ацидоз гүнзгийрсэн үед
 57. 57. Calcium Ca –г CPR-н үед хэрэглэхэд : • Зүрхэнд кальцийн давс үүсэх • Цус эргэлтийн сэргэлт муудах • Эсийн некроз ихсэх (зүрхний булчин, тархи) • NaHCO3-н уусмалтай нийцэлгүй Кальцийн бүх хэлбэрийн бэлдмэлүүд нь ЗАСн үед туйлын эсрэг заалттай!
 58. 58. Lidocain Class Ib Аритмийн эсрэг эм (Na-сувгийн хориглогч) Lidocain ихсэх Фибриляцийн босго ихэсгэх Дефибриляцийн босго ихэсгэх Заалт: Зүрхний булчингийн цус хомсдолын үед ховдлын фибриляциас сэргийлж хэрэглэнэ. Эсрэг заалт: Ховдлын фибриляцийн үед!!!!!
 59. 59. Amiodarone Class III Аритмийн эсрэг (K, Ca, Na-суваг + ß блокатор) Amiodarone Дефибриляцийн босго бууруулдаг Хяналтын бүлэгтэй харьцуулахад Дефибриляцийн үр дүнг сайжруулсан 300 mg i.v.Ховдлын фибриляцийн үед захын судсаар тарина. Давтан тун 150 мг
 60. 60. Magnesium-г CPR-н үед хэрэглэхэд: Magnesium • Аритмийн эсрэг • Тархины метаболизмыг бууруулдаг • Антогонист кальци Dosage: 4-8 mmol i.v. •Hypomagnesemia үед CPR-н үед Magnesium-г хэрэглэх : •Тогтвортой Ховдлын фибриляци/Пульсгүй ховдлын тахикардия • Torsade des Pointes Arrhythmia
 61. 61. ОЛОН УЛСЫН ЗҮРХНИЙ СЭХЭЭН АМЬДРУУЛАХЫН САЙЖРУУЛСАН АЛГОРИТМ Том хүний зүрх зогссон Амьдрал тэтгэх үндсэн алгоритм (хэрэв шаардагдвал) Шаардлагтай бол зүрх орчимд дэлдэх Дефибриллятор / мониторт холбох Зүрхний хэм тодорхойлох Пульс шалгах +/ХЖ / ХТ Шаардлагатай бол дефибрилляц х З ЗАС 1 минут ЗАС-ын явцад •Электрод, даравчийн байрлал, хүрэлцлийг шалгах •Амьсгалын замыг чөлөөлөх, баталгаатай аюулгүй байлгах •Судсанд гуурс тавих, шалгах •ХЖ, ХТ-тай өвчтөн цохилтонд засрахгүй бол: - Эпинефрин 1мг судсанд шахаад, 3-5мин тутамд давтах эсвэл - Вазопрессин 40 U судсанд, зөвхөн 1 удаа •Буффер, аритмийн эсрэг бэлдмэл зүрх сэдээлтийг бодолцох •Эмчлэгдэж болох шалтгааныг хайх, эмчлэх Эмчлэгдэх боломжтой эмгэгүүд - Гипокси - Гиповолеми - Гипотерми - Гипо/ гиперкалиеми - Устөрөгчийн ион – ацидоз - Шахагдсанпневмоторакс - Эм /ионжуулах, золгүй тохиолдол/ - Зүрхний чихэлдэл - Уушигны тромбоз - Титэм судасны тромбоз ХЖ / ХТ үгүй ЗАС 3 хүртэл минут
 62. 62. АСУУДАЛ • Зүрхний ишемийн өвчин нас баралтын голлох шалтгаан байсаар байна • Миокардын шигдээс болсон өвчтөний 1/3 нь эмнэлэгт ирэхээсээ өмнө нас бардаг • Эдгээр нас баралтын үед голчлон ховдлын жирвэлзэл ба ховдлын тахикарди тохиолддог ЭРТ ҮР ДҮНТЭЙ ЭХЭЛСЭН ЗҮРХ ШАХАХ БОЛОН ДЕФИБРИЛЛЯЦААР АМЬ АВРАХ БОЛОМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ
 63. 63. ШИНЭ ЗААВАР 2010 • Анхдагч дефибрилляцийн өмнө 2 минут ЗАС хийнэ • Цээж шахалт : вентиляц(амьсгал) = 30:2 •Цээж шахалтыг амьсгал зогссон ухаан алдсан бол пульс шалгалгүй шууд хийх • 2 цикл тутамд дефибрилляц хийх -360J • Асистол: нэг удаа атропин 3мг судсанд
 64. 64. ДҮГНЭЛТ  Анхан шатны амь дэмжлэг хийгдэж байхад ирсэн сэхээн амьдруулах баг үргэлжлүүлэн лавшруулсан амь дэмжлэг хийнэ  ЛАД дараалал хоѐр хэсэгт хуваагдана   Цохилтоор засрах ПЦИ/асистоли  Дефибрилляцийг эрт хийснээр амь аварна  Цээж шахалтын завсарлах зайг бага байлгах  Зүрх зогсоож болох шалтгаануудыг илрүүлэх

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • tsendayushbaterdene

  Dec. 23, 2014
 • zoloojargalsaikhan9

  Jan. 25, 2015
 • bariinzulzagabambar

  Apr. 28, 2015
 • tsoomtsolmon

  Sep. 6, 2015
 • khoyunaa

  Oct. 15, 2015
 • Deeed

  Oct. 16, 2015
 • ganjiguurtseveendorj

  Oct. 17, 2015
 • bhaliuna1

  Oct. 17, 2015
 • enkhee1229

  Apr. 27, 2016
 • gasilu

  May. 24, 2016
 • ukajargalsaihan7

  Sep. 26, 2016
 • loveochiroo

  Apr. 8, 2017
 • zolzayan99

  Apr. 18, 2017
 • ssuser8360fd

  May. 15, 2018
 • horloo0731

  Jun. 19, 2018
 • BattsetsegJadambaa

  Jun. 23, 2019
 • OZ97071209

  Nov. 4, 2019
 • erdenebatmendbilegt1

  May. 15, 2020
 • mandahdarjaa

  Sep. 3, 2020
 • BayrjargalUlemj

  Nov. 22, 2020

Views

Total views

5,621

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

110

Shares

0

Comments

0

Likes

23

×