Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Perdorimi i tik ne shkolle

8,830 views

Published on

Published in: Education, Sports
 • Login to see the comments

Perdorimi i tik ne shkolle

 1. 1. PERDORIMI I TIK NE SHKOLLE (T.I.K)
 2. 2. #1 <ul><li>Rëndesia e inforamcioneve dhe e tëknologjisë komunikuese </li></ul><ul><li>Informacioni dhe komunikimi tëknologjik ( ICT) bënë përgatitjen e nxënësëve që në menyrë të </li></ul><ul><li>shpejtë të marrin pjesë në ndryshimin e botës, në të cilën puna dhe aktivitëtët tjera janë dukshëm të </li></ul><ul><li>transformuara nga ndikimet e ndryshme dhe zhvillimi i teknologjisë. Nxënësit përdorin veglat ICT që </li></ul><ul><li>të gjëjnë, të zbulojnë, analizojnë, ndryshojnë dhe prezentojnë informatat në mënyrë gjegjëse, kreative </li></ul><ul><li>dhe me ndryshim. Ata mësojnë se si të punësuarit e ICT të përgatisin shfrytëzimin e shpejtë të ideve </li></ul><ul><li>dhe ekspëriencave nga rangu i gjithanshëm i njerzëve, komunitëtëve dhe kulturave. </li></ul>
 3. 3. #2 <ul><li>Kapacitëti i rritur </li></ul><ul><li>në përdorimin e ICT bënë përkrahjen e iniciatives dhe të mësuarit të pavarur me nxënës të cilët kanë </li></ul><ul><li>mundësi të nxierrin përfundime valide për atë, se kur dhe ku, tani e tutje me efektë më të mira të </li></ul><ul><li>shfrytëzojnë ICT, dhe të kenë në konsiderim implikimin e saj ne shtëpi dhe punë.) </li></ul><ul><li>Programi i studimit : informimi dhe tëknologjia komunikuese </li></ul><ul><li>Etapa e parë hyrëse </li></ul><ul><li>(Gjatë etapës së parë hyrëse nxënësit zbulojnë ICT -enë dhe mësojnë si të shfrytëzojnë atë në mënyrë </li></ul><ul><li>të besueshme me qellim të arritjes së rezultatit specifik.) </li></ul>
 4. 4. #3 <ul><li>Dituria, shkathtësia dhe kuptimi </li></ul><ul><li>Duke pas parasyshë </li></ul><ul><li>1. Nxënësit duhet të dijnë se si të: </li></ul><ul><li>a) bëjnë grumbullimin e inforamatave nga shtresat e ndryshme ( si psh. nga njerëzit, </li></ul><ul><li>librat, si bazë e të dhënave, CD-ROM it, videos dhe TV ) </li></ul><ul><li>b) të bëjnë hyrjen dhe ruajtjen e informatave në forma të ndryshme ( si psh. ruajtja </li></ul><ul><li>e informatave ne bazen e përgatitur të dhënave, ruajtjen e punës ) </li></ul><ul><li>c) arritja e informatave të ruajtura paraprakisht ( p.sh. përdorimi i CD-ROMit, </li></ul><ul><li>mbushja e punës se ruajtur ). </li></ul><ul><li>Zhvillimi i ideve dhe mundësia e realizimit </li></ul>
 5. 5. #4 <ul><li>2. Nxënësit duhet të dijnë: </li></ul><ul><li>a) të përdorin tëkstët, tabelat, imazhet dhe zërin që të bëjnë zhvillimin e ideve </li></ul><ul><li>b) të bëjnë selekcionimin dhe të shtojnë inforamcione të cilat i kanë arrijtur për </li></ul><ul><li>qëllime të ndryshme </li></ul><ul><li>c) si të plankifikojnë dhe të japin instrukcione të cilat mundësojnë realizimin </li></ul><ul><li>( psh, programimi i breshkes ni dysheme, vindosja e instrukcioneve në vend të </li></ul><ul><li>duhur ) </li></ul><ul><li>d) të bëjnë përdorimin e gjërave dhe të zbulojnë çka në të vërtëtë ndodhë në situatë </li></ul><ul><li>të imagjinuar ( psh, përdorimi i ngjyrave të ndryshme në një imazh, përdorimi i </li></ul><ul><li>lojes rrezikut ose stimulimi ). </li></ul>
 6. 6. #5 <ul><li>Ndryshimi dhe shpërndarja e informatave </li></ul><ul><li>3. Nxënësit duhet të dijnë : </li></ul><ul><li>a) si të bëjnë shpërndarjen e ideve duke prezentuar informatat me forma të </li></ul><ul><li>ndryshme ( psh, tëkstët, imazhet, tabelat, zërat ) </li></ul><ul><li>b) si të bëjnë në mënyrë efekitve prezentimin e punës së përfunduar ( si psh. </li></ul><ul><li>prezentimin publik ). </li></ul><ul><li>Rishikimi, modifikimi dhe zhvillimi i punës në progres </li></ul><ul><li>4. Nxënësit duhet të dijnë: </li></ul><ul><li>a) të rishikojnë atë çka kanë bërë nën ndikimin e zhvillimit të ideve të tyre </li></ul><ul><li>b) të bëjnë përshkrimin e efektëve të akcioneve të tyre </li></ul><ul><li>c) të flasin për atë se çka mundë të bëjnë në ndryshimin e punës në të ardhmën. </li></ul>
 7. 7. #6 <ul><li>Vëllimi i studimit </li></ul><ul><li>5. Gjatë etapes hyrëse, nxënësit duhet të kenë parasyshëë diturinë, shkathtësinë, dhe kuptimin </li></ul><ul><li>gjatë: </li></ul><ul><li>a) punës me informata të gjithanëshme në hulumtimin e mënyres së ndryshme në të </li></ul><ul><li>cilen ajo mundë të prezentohet ( psh, informata për Diellin e prezentuar në poezi, </li></ul><ul><li>formulës së fotografisë ose të zerit ) </li></ul><ul><li>b) zbulimi të ndryshëm të veglave ICT ( psh , breshka e dyshemese, gjuha e </li></ul><ul><li>softwarit, loje rreziku ) </li></ul><ul><li>c) të bëhët bisede për rreth asaj se ne c mënyrë të shfrytëzohet ICT ne shkollë dhe </li></ul><ul><li>jashtë asaj. </li></ul>
 8. 8. #7 <ul><li>Etapa e dytë hyrëse </li></ul><ul><li>Gjatë etapes së dytë hyrëse nxënësit përdorin nje rang më të përshtatur të veglave ICT dhe informata </li></ul><ul><li>të llojllojshme në mënyrë që të bëjnë përkrahjen e punës nëpër subjektë të tjera. Ata e zhvillojnë </li></ul><ul><li>hulumtimin e tyre të mundshem dhe konkludojnë se të cilat infomata janë të përshtatëshme për punën </li></ul><ul><li>e tyre. Ata fillojnë të bëjnë pyetje në besueshmëri dhe kualitët të informacioneve. Ata mësojnë se si të </li></ul><ul><li>përmirësojnë punën e tyre dhe ta prezentojnë atë në mënyrë sa më valide në audicion.) </li></ul>
 9. 9. #8 <ul><li>Dituria, shkathtësia dhe kuptimi </li></ul><ul><li>Duke zgjedhur </li></ul><ul><li>1) Nxënësit duhet të dijnë : </li></ul><ul><li>a) të bisedojnë për atë se cilat inforamata u nevoitën dhe se në cilën mënyrë mundë ti </li></ul><ul><li>zbulojnë ato ( psh. duke lypur në intërnet apo në CD-ROM , përdorimi i matërialit të </li></ul><ul><li>printuar, me pyetje të njerzve ) </li></ul><ul><li>b) si të bëjnë përgatitjen e informatave duke përdorur ICT, duke shtuar dhe </li></ul><ul><li>selekcionimin e resurseve të dobishme, duke gjetur inforamcione, duke gjetur ato dhe </li></ul><ul><li>klasifikuar dhe duke kontrolluar atë për saktësi </li></ul><ul><li>( psh , duke gjetur informata nga libra dhe gazeta të ndryshme, duke formuar nje bazë </li></ul><ul><li>të dhënash të klases, duke i klasifikuar me karaktëristike dhe qellime, duke </li></ul><ul><li>kontrolluar të folurit e emrave me shkronja të parapara) </li></ul>
 10. 10. #9 <ul><li>c) të bëjnë intërpretimin e informacioneve, të kontrollojnë relevancën dhe arsyeshmërinë </li></ul><ul><li>e tyre si dhe të mëndojnë për atë se çka mundë të kishtë ndodhur në rast të gabimeve </li></ul><ul><li>ose kapërcyerjes së ndonjë gjëje. </li></ul><ul><li>Zhvillimi i idesë dhe mundësia e ndodhjes së gjërave </li></ul><ul><li>2. Nxënësit duhet të dijnë: </li></ul><ul><li>a) si të bëjnë zhvillimin dhe përfeksionimin e ideve së bashku duke arritur në </li></ul><ul><li>organizimin dhe reorganizmin e teksteve, tabelave, imazheve dhe zërave të </li></ul><ul><li>dobishme ( si psh. desktop publikimi, prezentimi multimedial etj. ) </li></ul><ul><li>b) si të bëjnë kreacionin, tëstimin dhe definimin e sekuencave të </li></ul><ul><li>instrukcioneve në ndryshimin e tëmpëratures, detëktimin e shkallës së dritës </li></ul><ul><li>dhe ndezjen e sajë ) </li></ul>
 11. 11. #10 <ul><li>c) të shfrytëzojnë dhe zbulojnë modele ne rastë të nevojës për të përgjegjur në </li></ul><ul><li>pyetje “ çka në qoftë se …?” , të bëjnë investigimin dhe zhvillimin e </li></ul><ul><li>efektëve të ndryshimeve të çmimit dhe të identifikojnë ato formula dhe </li></ul><ul><li>lidhjet ( si psh, simulimi i softwareve , balansimi i shpejtë i modeleve). </li></ul><ul><li>Ndryshimi dhe shëndrrimi i informatave </li></ul><ul><li>3. Nxënësit duhet të dijnë : </li></ul><ul><li>a) se si të bëjnë ndarjen dhe shëndrrimin e informatave në forma të ndryshme, </li></ul><ul><li>duke kyçur dhe e-mailin ( psh, ekspozita, postëret, animacionet, </li></ul><ul><li>kompozicimet muzikale ) </li></ul><ul><li>b) të jenë të ndijeshëm për nevojat publike dhe të kujdesëshëm për përmbajtjen </li></ul><ul><li>dhe kualitëtin gjatë komunikimit me informata </li></ul><ul><li>( psh. puna në prezentimin e nxënësëve të tjerë, të shkruarit për prindër , </li></ul><ul><li>publikimi në intërnet ). </li></ul>
 12. 12. #11 <ul><li>Rishikimi, modifikimi dhe zhvillimi i punës në progres </li></ul><ul><li>4. Nxënësit duhet të dijnë: </li></ul><ul><li>a) të rishikojnë çka kane ndihmuar ata dhe të tjerët në zhvillimin e idesë </li></ul><ul><li>b) të përshkruajnë dhe të flasin për efektin e punës se tyre me ICT, </li></ul><ul><li>duke krahasuar atë me metoda tjera të ndryshme dhe duke pas ne </li></ul><ul><li>konsiderim efektivitëtin që e kanë të tjerat ( psh. prekja e shkaktuar në </li></ul><ul><li>desktop letër ose postër të publikuar ) </li></ul><ul><li>c) të flitët për mundësinë se si mundë të avancojnë punën në të ardhmen. </li></ul>
 13. 13. Punoi : <ul><li>Saimir Meti </li></ul>

×