Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

876211 20140917154132 2

572 views

Published on

เอกสารประกอบคำอธิบาย ( ชุดที่ 1 )

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

876211 20140917154132 2

 1. 1. 1 ประโโยยชนน์ข์ของกกาารตรวจววัดัดจจาาก รระะยยะะไไกกล  กกาารตรวจววััดจจาากรระะยยะะไไกกลมมีี ขข้อ้อดดีี อยยูู่่ หลลาายปรระะกกาาร ซซึ่งึ่งเเปป็็นปรระะโโยยชนน์์มมาากตต่อ่อ กกาารศศึกึกษษาาองคค์์ปรระะกอบแแลละะ โโคครงสรร้า้าง ของบรรยยาากกาาศแแลละะพพื้นื้นผผิิวโโลลก ททั้งั้งใในน รระะดดับับ ทท้อ้องถถิ่นิ่นแแลละะรระะดดับับโโลลก ออาาททิเิเชช่น่น 11.. ตรวจววัดัดครอบคลลุมุมพพื้นื้นทที่ไี่ไดด้้ เเปป็็น บรริเิเววณกวว้า้าง ใในนแแตต่ล่ละะครรั้งั้ง โโดดย เเฉฉพพาาะะกกาารตรวจววััดจจาากอวกกาาศ ททำาำาใใหห้้ มองภภาาพรวมไไดด้้งง่่าาย แแลละะไไดด้ข้ข้้อมมููลทที่คี่ค่่อน ขข้า้างททัันตต่่อเเหหตตุกุกาารณณ์์ 22.. ตรวจววัดัดไไดด้้ใในน หลลาายรระะดดับับ
 2. 2. 2 ประโโยยชนน์ข์ของกกาารตรวจววัดัดจจาาก รระะยยะะไไกกล 33.. ตรวจววัดัดไไดด้้ อยย่า่างตต่อ่อเเนนื่อื่อง ททั้งั้งใในนชช่่วงกลลาางววันันแแลละะชช่่วงกลลาางคคืืน โโดดย เเฉฉพพาาะะกกาารตรวจววััดใในนชช่่วง เเททอรร์ม์มอล ออิินฟรราาเเรรด แแลละะ ไไมมโโคครเเววฟ ซซึ่งึ่งไไมม่่จจำาำาเเปป็็น ตต้อ้องใใชช้้แแสสงออาาททิิตยย์์ชช่่วยใในนกกาารสสำาำารวจ 44.. ตรวจววัดัดไไดด้้ใในน หลลาายชช่่วง คลลื่นื่น ไไมม่เ่เฉฉพพาาะะใในนชช่ว่วงแแสสงขขาาวทที่ตี่ตาาเเรราา มองเเหห็น็นเเทท่่าานนั้ ททำาำาใใหห้ไ้ไดด้้ขข้้อมมููล เเกกี่ยี่ยวกกับับ ววัตัตถถุหุหรรือือพพื้นื้นทที่ที่ศี่ศึกึกษษาา มมาากกวว่า่าทที่เี่เรราารรับับรรูู้้ ตตาามปกตติมิมาาก
 3. 3.  สสำาำาหรรัับ ขข้อ้อดด้อ้อย ของกกาารตรวจววัดัดจจาากรระะยยะะไไกกล ทที่เี่เหห็น็นไไดด้้ ชชััดมมีีออาาททิิเเชช่่น 3 11.. ตต้อ้องใใชช้้ งบลงททุนุน ใในนเเบบื้อื้องตต้น้นแแลละะงบดดำาำาเเนนินิน กกาารสสูงูง โโดดยเเฉฉพพาาะะใในนกกาารจจััดหหาาสถถาานนีตีติดิดตตั้งั้งแแลละะกกาาร สรร้้าาง ออุปุปกรณณ์ต์ตรวจววัดัด เเนนื่อื่องจจาากเเปป็น็นเเททคโโนนโโลลยยีีรระะดดัับสสููง 22.. ตต้อ้องใใชช้้ บบุุคลลาากร ทที่ไี่ไดด้ร้รัับกกาารฝฝึึกฝนมมาาโโดดย เเฉฉพพาาะะใในนกกาารดดำาำาเเนนินินงงาาน เเนนื่อื่องจจาากตต้้องกกาารผผู้ทู้ที่มี่มีคีคววาามรรูู้้ พพื้นื้นฐฐาานทที่ดี่ดีมีมาากพอสสำาำาหรรัับกกาาร บรริหิหาารจจััดกกาาร รระะบบแแลละะ กกาาร ใใชช้้ปรระะโโยยชนน์์ จจาากขข้อ้อมมูลูลทที่ไี่ไดด้้ 33.. ขข้อ้อมมููลทที่ไี่ไดด้้บบาางครรั้งั้งยยัังขขาาด คววาามลละะเเออียียด เเชชิิงพพื้นื้นทที่มี่มาากพอ เเนนื่อื่องมมาาจจาากเเปป็น็นกกาารสสำาำารวจจจาากรระะยยะะ ไไกกล ททำาำาใใหห้้กกาารศศึกึกษษาาใในนบบาางเเรรื่อื่องออาาจมมีีขข้อ้อจจำาำากกัดัดอยยู่มู่มาาก พอควร 44.. ขข้อ้อมมููลทที่ไี่ไดด้้บบาางครรั้งั้งยยัังมมีี คววาามคลลาาดเเคคลลื่อื่อน อยยู่สู่สูงูง ซซึ่งึ่งเเกกิิดมมาาไไดด้จ้จาากหลลาายสสาาเเหหตตุุ ททั้งั้งสส่ว่วนทที่เี่เกกิดิดมมาา
 4. 4. 4  สสำาำาหรรับับแแนนวททาาง กกาารใใชช้้ปรระะโโยยชนน์์ ขข้อ้อมมูลูล ทที่ไี่ไดด้ม้มาาจจาากกกาารตรวจววัดัดรระะยยะะไไกกล มมีีออาาททิิ เเชช่่น 11.. กกาารสสำาำารวจททาางโโบบรราาณคดดีแีแลละะ มมาานนุุษยววิิทยยาา ((AArrcchhaaeeoollooggyy aanndd AAnntthhrrooppoollooggyy SSttuuddyy)) ทที่สี่สำาำาคคััญคคืือ กกาาร สสำาำารวจ ทที่ตี่ตั้งั้ง ของแแหหลล่ง่งโโบบรราาณสถถาาน ใในน พพื้นื้นทที่ซี่ซงึ่ยยาากตต่อ่อกกาารเเขข้า้าถถึงึงททาางพพื้นื้นดดินิน รวมถถึึง ทที่อี่อยยูู่่ ใใตต้ผ้ผิิวดดิินไไมม่่ลลึกึกมมาากนนััก โโดดยมมักักใใชช้้ ขข้อ้อมมูลูลทที่ไี่ไดด้จ้จาากเเรรดดาารร์แ์แลละะเเคครรื่อื่องววััด กกาารแแผผ่่รรังังสสีีชช่่วง IIRR
 5. 5. 22.. กกาารรรังังววัดัดภภาาพแแลละะกกาารททำาำาแแผผนททีี่่ ((PPhhoottooggrraammmmeettrryy aanndd CCaarrttooggrraapphhyy)) ทที่สี่สำาำาคคััญคคืือกกาารททำาำา แแผผนทที่แี่แสสดง ลลักักษณณะะ ภภูมูมิปิปรระะเเททศ ((ttooppooggrraapphhiicc mmaapp)) แแลละะ แแผผนทที่แี่แสสดง ขข้อ้อมมูลูลเเฉฉพพาาะะอยย่า่าง ((tthheemmaattiicc mmaapp)) ซซึ่งึ่งมมักักตต้อ้องใใชช้้เเททคนนิคิค ททาาง GGIISS เเขข้า้ามมาาชช่่วยดด้ว้วย 5
 6. 6. 6 33.. กกาารสสำาำารวจททาางธรณณีีววิิทยยาา ((GGeeoollooggiiccaall SSuurrvveeyy)) ทที่สี่สำาำาคคััญคคืือ กกาารสสำาำารวจโโคครงสรร้า้างชนั้ ดดินินแแลละะชนั้หหิิน กกาารสสำาำารวจแแหหลล่ง่งแแรร่่ กกาาร สสำาำารวจแแหหลล่ง่งนนำ้าำ้ามมััน กกาารสสำาำารวจแแหหลล่ง่งนนำ้าำ้า ใใตต้ด้ดิิน แแลละะ กกาารสสำาำารวจพพื้นื้นทที่เี่เขขตภภููเเขขาาไไฟฟ แแลละะเเขขตแแผผ่่นดดิินไไหหว เเปป็็นตต้น้น
 7. 7. 7 44.. กกาารศศึกึกษษาาททาางววิิศวกรรมโโยยธธาา ((CCiivviill EEnnggiinneeeerriinngg)) ทที่สี่สำาำาคคััญคคืือ กกาารศศึกึกษษาาพพื้นื้นททีี่่ ((ssiittee ssttuuddyy)) กกาารววาางผผัังรระะบบสสาาธธาารณณููปโโภภค ((iinnffrraassttrruuccttuurree ppllaannnniinngg)) แแลละะ กกาาร ววาางแแผผนจจัดัดรระะบบกกาารขนสส่่งแแลละะกกาาร จรราาจร ((ttrraannssppoorrtt aanndd ttrraaffffiicc ppllaannnniinngg)) เเปป็็นตต้น้น
 8. 8. 55.. กกาารศศึกึกษษาาใในนภภาาคเเกกษตรแแลละะกกาารจจัดัดกกาาร ปป่่าาไไมม้้ ((AAggrriiccuullttuurraall aanndd FFoorreessttrryy SSttuuddyy)) ทที่สี่สำาำาคคััญมมีอีอาาททิเิเชช่่น กกาารใใชช้้ปรระะโโยยชนน์์ทที่ดี่ดินิน ภภาาคเเกกษตร กกาารสสำาำารวจคคุุณภภาาพดดิิน กกาาร สสำาำารวจคววาามสมบบููรณณ์์ของพพืชืชพรรณ แแลละะ กกาารตรวจสอบกกาารใใชช้้ปรระะโโยยชนน์์แแลละะกกาาร เเปปลลี่ยี่ยนแแปปลงของพพื้นื้นทที่ปี่ป่่าาไไมม้ต้ตาามเเววลลาา เเปป็็นตต้น้น 8
 9. 9. 9 66.. กกาารววาางผผัังเเมมืือง ((UUrrbbaann ppllaannnniinngg)) ทที่สี่สำาำาคคััญมมีอีอาาททิเิเชช่่น กกาารใใชช้้ปรระะโโยยชนน์์ทที่ดี่ดินิน ใในนเเขขตเเมมืือง กกาารเเปปลลี่ยี่ยนแแปปลงเเชชิิงคคุุณภภาาพ แแลละะขนนาาดของเเขขตเเมมือือง แแลละะกกาารออกแแบบบ พพื้นื้นทที่เี่เชชิิงภภูมูมิสิสถถาาปปััตยย์์ ((llaannddssccaappee mmooddeelliinngg)) เเปป็็นตต้น้น
 10. 10. 10 77.. กกาารศศึกึกษษาาแแนนวชชาายฝงั่แแลละะมหหาาสมมุุทร ((CCooaassttaall aanndd OOcceeaanniicc SSttuuddyy)) ทที่สี่สำาำาคคััญมมีอีอาาททิเิเชช่่น กกาารเเปปลลี่ยี่ยนแแปปลงเเชชิิง คคุุณภภาาพแแลละะขนนาาดของเเขขตชชาายฝงั่ กกาาร จจัดัดกกาารพพื้นื้นทที่ชี่ชาายฝงั่ แแลละะ กกาารศศึกึกษษาา คคุุณสมบบััตติเิเชชิิงกกาายภภาาพแแลละะเเชชิิงเเคคมมีีของนนำ้าำ้า ททะะเเลลรระะดดับับบน เเชช่่น ออุณุณหภภููมมิิหรรืือคววาามเเคค็็ม เเปป็็นตต้น้น
 11. 11. 11 88.. กกาารตติดิดตตาามตรวจสอบภภััยธรรมชชาาตติิ ((NNaattuurraall DDiissaasstteerr MMoonniittoorriinngg)) ทที่สี่สำาำาคคััญมมีอีอาาททิเิเชช่่น นนำ้าำ้าทท่ว่วมแแลละะแแผผ่่นดดินิน ถลล่ม่ม กกาารรระะเเบบิิดของภภููเเขขาาไไฟฟแแลละะแแผผ่่นดดินิน ไไหหว กกาารเเกกิดิดไไฟฟปป่่าา หรรือือ กกาารเเกกิดิดไไฟฟใในน แแหหลล่ง่งถถ่า่านหหิินใใตต้ผ้ผิิวดดินิน ((ssuubbssuurrffaaccee ccooaall ffiirreess)) เเปป็็นตต้น้น
 12. 12. 12 99.. กกาารสสำาำารวจบรรยยาากกาาศแแลละะงงาานววิจิจัยัยททาาง ออุตุนุนิิยมววิทิทยยาา ((AAttmmoosspphheerriicc aanndd MMeetteeoorroollooggiiccaall SSttuuddyy)) ทสี่สี่ำาำาคคัญัญมมีีออาาททิิเเชช่น่น กกาารเเปปลลี่ยี่ยนแแปปลงของ สภภาาพออาากกาาศใในนชช่่วงสสั้นั้น กกาารศศึกึกษษาาองคค์ป์ปรระะกอบ ของออาากกาาศทรี่รี่ะะดดับับคววาามสสูงูงตต่า่าง ๆๆ เเชช่น่น ไไออนนำ้าำ้า คคาารร์บ์บอนไไดดออกไไซซดด์์ หรรืือ โโออโโซซน รวมไไปปถถึงึง กกาารตรวจสอบกกาารแแปปรปรวนของออาากกาาศรระะดดับับ ลล่า่าง เเชช่น่น กกาารเเกกิดิดพพาายยุขุขนนาาดใใหหญญ่่ หรรือือ พพาายยุฝุฝน ฟฟ้้าาคคะะนอง เเปป็น็นตต้น้น
 13. 13. 1100.. กกาารหหาาขข้อ้อมมููลเเพพอื่ภภาารกกิจิจททาางทหหาาร ((MMiilliittaarryy SSeerrvviicceess)) ทสี่สี่ำาำาคคัญัญคคือือ กกาารถถ่า่ายภภาาพจจาากททาางออาากกาาศดด้ว้วย เเคครรื่อื่องบบินินสอดแแนนม ((ssppyy ppllaannee)) แแลละะ กกาาร สสำาำารวจพพื้นื้นทที่สี่นใใจจ โโดดยใใชช้เ้เคครรื่อื่องตรวจววัดัด ปรระะสสิทิทธธิภิภาาพสสูงูงบนดดาาวเเททีียม 13
 14. 14. 14  ตตัวัวอยย่่าางแแนนว กกาารปรระะยยุกุกตต์ใ์ใชช้ง้งาาน ของ เเททคโโนนโโลลยยีดีดาาวเเททียียมททาาง RRSS ใในนปปัจัจจจุุบบันัน

×