Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Internet Tabanli EğItim

18,857 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Internet Tabanli EğItim

 1. 2. İNTERNET TABANLI EĞİTİM <ul><li>İnternet: </li></ul><ul><li>Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, bilgi birikiminin her geçen gün arttığı ve bu birikimden daha fazla yararlanmanın gerektiği tartışılmaz bir gerçektir. Küreselleşme ile birlikte bilginin dolaşımı ve bu bilgiden daha fazla yararlanma gereksinimi, bilgiye ulaşma teknolojilerinin gelişimini de beraberinde getirmiştir. Bu teknolojilerden biride internettir. </li></ul>
 2. 3. İnternet <ul><li>İnternet bilgisayarların birbirine bağlanması ile oluşan ve dünyanın en büyük iletişim ağıdır. </li></ul><ul><li>Dünyanın en büyük bilgi bankasıdır. </li></ul><ul><li>İnternet aracılığıyla, her geçen gün değişen ve gelişen bilgiye “herkesin, her yerde ve her zaman” ulaşılabilmesi mümkün olmaktadır. </li></ul>
 3. 4. İnternet <ul><li>Bilim ve teknolojideki gelişmeler sonucunda toplumun yapı taşı konumundaki bireylerde aranan yeterlikler ve nitelikler de değişmektedir. Günümüzde artık, bilgiye en kısa sürede ulaşabilen, bilgiyi ayıklayabilen, sunabilen, yorumlayabilen ve en önemlisi üretebilen bireyler hedeflenmektedir. </li></ul>
 4. 5. İnternetle Öğretim-İnternet Tabanlı Öğretim <ul><li>Okullardaki ; </li></ul><ul><li>öğrenci sayısının ve bilgi miktarının hızla artması, </li></ul><ul><li>öğretmen yetersizliği , </li></ul><ul><li>bireysel farkların önem kazanması, </li></ul><ul><li>başta bilgisayar olmak üzere öğretim teknolojilerinin öğretme-öğrenme süreçlerinde kullanılmasının en önemli nedenlerindendir. </li></ul>
 5. 6. İnternetle Öğretim-İnternet Tabanlı Öğretim <ul><li>Büyük miktarda veri sağlama, bilgiye kolay erişim ve zengin iletişim olanakları, internetin öğretim amaçlı kullanımı fikrini doğurmuştur. Bu fikir “İnternetle öğretim” kavramının oluşmasına öncülük etmiştir. İnternetle öğretim, artan yeni bilgi ve becerilerin kazandırılmasında, öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarının ve deneyimlerinin zenginleştirilmesinde kullanılabilecek yeni bir eğitim modelidir. </li></ul>
 6. 7. İnternetle Öğretim-İnternet Tabanlı Öğretim <ul><li>İnternetle öğretim; zengin iletişim seçenekleri ve bilgiye kolay erişim olanakları sunarak, öğretim ortamlarını zenginleştiren ve öğrencinin bilgiyi yapılandırmasını temele alan bireyselleştirilmiş öğretim süreci olarak tanımlanabilir. Son zamanlarda internet ortamında giderek yaygınlık kazanan işlemlerden biri olan “internetle öğretim” kavramı yerini “internet tabanlı öğretim” kavramına bırakmıştır. </li></ul>
 7. 8. <ul><li>İnternet tabanlı öğretim, öğrenen ve öğretenin zaman ve mekan yönünden birbirinden farklı durumlarda bulunduğu, alt yapısında internet tabalı ortamların kullanıldığı istendik davranışlar geliştirme süreci olarak ele alınmaktadır. İnternet tabanlı öğrenme, öğreticilerin, bireysel farklılıkları göz önüne alarak buna uygun eğitim vermelerini mümkün kılmaktadır. </li></ul><ul><li>Ayrıca, bu eğitimin “herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda” verilmesini sağlayarak hem öğrenciler için daha uygun bir ortam yaratmaktadır. </li></ul>İnternetle Öğretim-İnternet Tabanlı Öğretim
 8. 9. <ul><li>Anlamayı ve öğrenmeyi zenginleştirerek davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayın internet tabanlı öğretim, bilgiyi üç yolla vermektedir: </li></ul><ul><li>gerçek zamanda, </li></ul><ul><li>gerçek olmayan zamanda, </li></ul><ul><li>her ikisi birlikte , </li></ul><ul><li>Buna ek olarak bilgiyi aktarmada çeşitli teknolojik yöntemlerden de yararlanmaktadır. </li></ul>İnternetle Öğretim-İnternet Tabanlı Öğretim
 9. 10. <ul><li>İnternet tabanlı öğretimin sürecinde kullanılan teknolojinin özellikleri (donanım, yazılımlar ve iletişim hatlarının hızı) bilgiye erişim açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gerekçe ile, hem teknolojik donanım hem de bu donanımı kullanacak öğretmen ve öğrencilerin kullanımla ilgili bilgi ve becerisi önemlidir. </li></ul>İnternetle Öğretim-İnternet Tabanlı Öğretim
 10. 11. İnternet Tabanlı Öğretimin Özellikleri <ul><li>İnternet tabanlı öğrenme ortamları, teknolojinin özellikleri kullanarak spesifik konu alanlarına ilişkin bilgiden eğitimin amaçları doğrultusunda yararlanmayı sağlar. İnternet tabanlı öğrenme ortamları diğer ortamlardan şu şekilde farklılık gösterir. </li></ul><ul><li>Öğrenen ve öğreten özellikleri </li></ul><ul><li>Amaçları </li></ul><ul><li>Hedef kitle </li></ul><ul><li>Teknolojinin özellikleri </li></ul>
 11. 12. İnternet Tabanlı Öğretimin Özellikleri <ul><li>İnternet bağlantılı bir bilgisayarla düzenlenen öğretme-öğrenme sürecini benimsemeyen internet tabanlı öğretimin en önemli özelliği, öğrencilerin bireysel özelliklerine göre farklı öğrenme etkinlikleri sunmaktadır. Bir başka özelliği de zaman ve ortam sınırlaması olmaksızın bilgiye erişim olanağı sağlamasıdır. </li></ul>
 12. 13. <ul><li>İnternet tabanlı öğretim, sınıf yerine internet bağlantılı herhangi bir bilgisayar, esnek olmayan öğretim programları yerine öğrencinin isteğine bağlı eş zamansız öğretme-öğrenme süreçleri, kolay değişmeyen içerik yerine öğrenme gereksinimlerine göre değişen esnek ve zengin programları öngörmektedir. </li></ul><ul><li>Öğrenci edilgen değil, sürece aktif katılandır. Öğretmen bilgi veren değil öğrenciyi yönlendirendir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretimde öğreten ve öğrenen açısından mekan, zaman, tek kaynağa bağlı olma ve salt öğreteni etkin kılma gibi kısıtlamalar ortadan kalkarak hem gerçek zamanlı hem de eş zamansız öğretme-öğrenme süreçleri yürütülebilmektedir. </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimin Özellikleri
 13. 14. İnternet Tabanlı Öğretimin Kullanım Yerleri <ul><li>1) Örgün Derslere İnternet Desteği Sağlanması </li></ul><ul><li>Örgün eğitim kurumlarında yürütülen programlardaki bazı derslerde ders notu yayınlama, ilgili çevrimiçi kaynaklara erişme, öğrencinin kendini ve öğreticinin öğrenciyi değerlendirmesi gibi etkinliklerin internet üzerinden gerçekleştirildiği öğretim programlarıdır. </li></ul>
 14. 15. <ul><li>2) Örgün Derslerin İnternete Dayalı Sunulması </li></ul><ul><li>Derse kayıt olma, dersi takip etme ve öğrencinin kendini değerlendirmesi gibi öğretim faaliyetlerinin tamamıyla internet üzerinden gerçekleştirildiği programlardır. </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimin Kullanım Yerleri
 15. 16. <ul><li>3) Sanal Üniversite Uygulamaları </li></ul><ul><li>Üniversite kampüsünde yürütülen herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının İnternet’e dayalı olarak yürütüldüğü programlardır. </li></ul><ul><li>Geçmişte posta yolu ile başlayan uzaktan eğitimde telekomünikasyon teknolojileri radyo, TV yayımcılığı, ses ve video kayıtları, etkileşimli ses ve video yıllardır kullanılmaktadır. Son yıllarda ise internette eş zamanlı (senkron: sohbet-chat kanalları, gerçek zamanlı görsel/işitsel konferanslar) ve farklı zamanlı (asenkron: e-mail, tartışma listeleri, tartışma forumları) bilgisayar tabanlı etkileşim araçları kullanılmaya başlanmış, günümüzde internet tabanlı uzaktan öğretim, dünyada hızla gelişen eğitim kanallarından birisi haline gelmiştir. Uzaktan öğretim sürecinde, internet ve ilişkili teknolojiler (bilgisayar, modem ve telefon hatları) kullanarak eğitimin tamamı veya belirli bir bölümü öğrencilere ulaştırılmakta ve öğrenciler de bilgisayarları aracılığıyla öğretime katılabilmektedirler </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimin Kullanım Yerleri
 16. 17. <ul><li>4) İnternete Dayalı Sertifika Programları </li></ul><ul><li>Eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilen hizmet-içi eğitim, yabancı dil ve bilgisayar kursları gibi eğitim programlarının tamamıyla internet üzerinden yürütüldüğü programlardır. </li></ul><ul><li>Eğitim kapsamındaki konu anlatımları, alıştırmalar, örnekler ve konuyla ilgili kaynaklar internet ortamında katılımcıya verilir. Bunun yanı sıra haftanın belli gün ve saatlerinde tüm katılımcılar ve konuyla ilgili öğretim elemanları, “chat” ortamından bir araya gelerek, haftalık programda yer alan konularla ilgili sorular sorarak tartışırlar, anlaşılmayan noktalar giderilmeye çalışılır. </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimin Kullanım Yerleri
 17. 18. <ul><li>Öğrenme ve öğretmeye ilişkin yeni yaklaşımlar, buna paralel olarak yeni öğrenme ortamlarının düzenlenmesini de beraberinde getirir. Bilgi ve teknolojideki baş döndüren hız, bireyden beklenenleri ve bu beklenenlerin edinilmesine ilişkin süreci değiştirmektedir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretim programı, odak noktasında öğretme değil öğrenmenin olduğu; mekan, zaman, katılımcı yaşı, tek kaynağa bağlı olma, esnek olmayan programlar ve salt öğreteni etkin kılma gibi kısıtlamaların olmadığı bir süreçtir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretme-öğrenme süreçlerinin tasarlanmasında öğrenci merkezli yaklaşımların temele alınması gerekli görülmektedir </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimin Kullanım Yerleri
 18. 19. <ul><li>Öğrencinin bilgiyi yapılandırarak öğrenmesini temele alındığı yapılandırmacı yaklaşımın uygulanışında internet tabanlı öğretim, süreci zenginleştirir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretim süreçleri geleneksel anlayıştan tamamen farklı hedef, içerik, iletişim ve yöntemsel uygulamaları gündeme getirmektedir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretimde sınıf yerine internet bağlantılı herhangi bir bilgisayar, esnek olmayan öğretim programları yerine öğrenme gereksinimlerine göre değişen esnek ve zengin programlar ise koşulmaktadır. </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimin Kullanım Yerleri
 19. 20. İnternet Tabanlı Öğretimde Hedefler <ul><li>Bilgi toplumunda eğitimin yeni hedefi, nasıl ve nerede kullanacağını bilen, kendi öğrenme stilini etkili bir biçimde kullanan ve yeni bilgiler üretmede önceki bilgilerinden yararlanan bir insan modeli yaratmadır. İnternet tabanlı öğretim sürecinde hedeflerin belirlenmesinde, üst düzey düşünce becerilerini geliştirerek bilgiyi anlamlandırmaları temele alınır. İnternet tabanlı öğretimde öğrenenlerin belirlenmiş hedeflere ulaşmaları değil, öğrenenlerin bilgiyi anlamlandırmaları için öğrenme fırsatları sağlamak çok daha önemli görülmektedir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretimde hedefler genel ve esnek olmak durumundadır. </li></ul>
 20. 21. İnternet Tabanlı Öğretimde İçerik <ul><li>Sanal ortamda, çeşitli web sayfalarıyla etkileşen, dünyanın herhangi bir yerindeki sanal kütüphanelere ulaşan, bu süreçte yeni bilgilerle karşılaşan birey, kendi içeriğini elde edebilir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretimde programın içeriği konu merkezli yaklaşımdan öğrenci ilgilerine ve ihtiyaçlarına yönelmektedir </li></ul>
 21. 22. <ul><li>Hedefler belirlendikten sonra içeriğin belirlenmesi aşamasında dikkat edilecek noktalar aşağıda sıralanmıştır: </li></ul><ul><li>Bilinenden yola çıkılmalı, </li></ul><ul><li>Kolaydan-zora, basitten-karmaşığa ve bilinenden bilinmeyene doğru bir konu profili oluşturulmalı, </li></ul><ul><li>Bilgilerin kapsamı ve niteliği öğrenci yaşı ve düzeyine uygun olmalı, </li></ul><ul><li>İçerik bilimsel bilgiye uygun ve güncel olmalı, </li></ul><ul><li>İçeriğin tasarlanması ve içeriğin nasıl güncelleneceğinin belirlenmesi, teknolojik ve akademik destek sağlama planlanmalı, </li></ul><ul><li>Öğrenenin içerikle etkileşimini arttırmak ve ulaşımı kolaylaştırmak için site haritasından yararlanılmaktadır. </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimde İçerik
 22. 23. İnternet Tabanlı Öğretimde Eğitim Durumları <ul><li>İnternet tabanlı öğretim ortamının sanal özellikli araçlara dayalı olması, çoğu zaman bu araçların öğretim ilke ve yöntemlerinin önüne geçmesine neden olmaktadır. İnternet tabanlı eğitim veren kurumlar çok çeşitli özelliklere sahip öğrenci kitlesini eğitmek durumundadırlar. </li></ul><ul><li>Öğrenci kitlesinin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğu göz önünde bulundurulursa çeşitli alternatif eğitim araçlarından yararlanılması gereği de ortaya çıkar. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı sınıf ortamı, eğitimcilerin ve öğrencilerin öğrenmeye ilişkin materyallerden yararlanmasına olanak sağlayan ve web üzerinde yaratılmış bir ortamdır. </li></ul><ul><li>Öğrenci merkezli anlayışı temele alan internet tabanlı öğretim bu özelliği ile geleneksel sınıf ortamlarından farklılaşmaktadır. Bu farkı ortaya koymak adına geleneksel sınıf ortamı ile öğrenci merkezli sınıf ortamların özellikleri aşağıda tablolaştırılmıştır. </li></ul>
 23. 24. İnternet Tabanlı Öğretimde Eğitim Durumları Geleneksel Sınıf Ortamı Öğrenci merkezli sınıf ortamı Öğretmen/Öğrenci Öğretmen konuyu anlatır. Öğrenci pasif alıcı durumundadır Öğretmen ve öğrenci eşit katılıma sahiptir. Sınıf düzeni ve kurallarını öğrenciler belirler Öğretim Süreci Küçük gruplara veya bireylere değil tüm sınıfa yöneliktir. Öğretim küçük gruplara ya da bireylere yöneliktir. Öğretim materyalleri gruplar ya da bireyler tarafından oluşur. Zaman Zaman kullanımı öğretmen tarafından belirlenir. Zaman kullanımında öğretmen ve öğrenci söz sahibidir. Konu Öğretmen el kitabına bağlı kalarak karar verir. Konunun içeriğini öğrenci belirler ve düzenler Oturma Düzeni Arka arkaya oturma düzeni Yüz yüze oturma düzeni
 24. 25. <ul><li>Geleneksel sınıf ortamında, öğrenme belirli bir ortamla sınırlıdır. Örneğin; sınıf, okul, alan gezileri vb. İnternet tabanlı sınıf ortamında ise öğrenme sınıf, ev, işyeri gibi tüm alanlarda mümkündür. İnternet ortamındaki kaynaklardan her ortamda öğrenme ve bilgi edinme gerçekleşebilir. İnternet tabanlı öğrenme deneysel öğrenmeyi geliştirir ve öğrenilen bilgilerin gerçek dünya ile bağlantısının kurulmasını sağlar. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretim sürecinde öğrencileri kendilerine uygun zaman içerisinde, istenilen sıklıkla ve ortamda bağımsız olarak dersleri takip edebilmektedir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğrenme ortamları düzenlenirken, sürece katılacak bireylerin özelliklerine uygunluk dikkate alınmalıdır. </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimde Eğitim Durumları
 25. 26. İnternet Tabanlı Öğretimde Değerlendirme <ul><li>İnternet tabanlı öğretim, geleneksel anlayışın dışında bir öğrenme süreci önerdiğinden, değerlendirme boyutuna ilişkin olarak da farklı bir anlayışı gerekli kılmaktadır. İnternet tabanlı öğretimde, öğrenci merkezli yaklaşımlara uygun olarak düzenlenen değerlendirme etkinlikleri kullanılabilmektedir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretim sürecinde değerlendirme durumlarına ilişkin (eş zamanlı ya da eş zamansız) öğrencilerin bilgilendirilmesi, değerlendirmeye esas olacak ölçme işleminden ve ölçütlerle ilgili gerekli açıklamaların yapılması gerekmektedir </li></ul>
 26. 27. <ul><li>İnternet tabanlı öğretimde değerlendirme durumu öğretim durumuyla ilişkili olmalı, bir başka deyişle değerlendirmeye esas olacak sorular ön görülen hedefler ve içerikle uyumlu ve tutarlı olmalıdır. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretimde kullanılan dijital gelişim dosyası; amaçları, değerlendirmede esas olacak bilgiyi, değerlendirme kriterlerini ve çalışmaların depolanma biçimlerini içerir. </li></ul>İnternet Tabanlı Öğretimde Değerlendirme
 27. 28. Yararlar ve Sınırlılıklar <ul><li>Öğretim ortamlarında farklı şekillerde kullanılabilen İnternetle öğretim etkinlikleri, geleneksel öğretim etkinlikleri ile karşılaştırıldığında öğretim ortamlarına pek çok kolaylık sağlamaktadır. İnternet tabanlı öğretim, yararlarının yanı sıra bazı sınırlılıklar da içermektedir. </li></ul>
 28. 29. Yararları <ul><li>Zaman bağımsızlığı sağlar. İstendiği zaman alınabilir ve tekrar edilebilir, en uygun zamanda devam ettirilebilir, istendiği zaman tamamlanabilir. </li></ul><ul><li>Ortam bağımsızlığı sağlar. Bir bilgisayar ve internet bağlantısının olduğu her yerde; evde, işte hatta tatilde dahi eğitimler sürdürülebilir. </li></ul><ul><li>Birey merkezli öğretim sunar. Öğrenmeyi gerçekleştirecek olan bireyi merkeze yerleştirir. Eğitim esnasında kullanıcıların ihtiyaç duyacakları noktalar belirlenerek eğitim içeriği ve araçları içerisinde buna göre düzenlemeler yapılır. Sunulan seçenekler yardımıyla bireye özgü öğrenme olanağı sağlar. </li></ul>
 29. 30. Yararları <ul><li>Tüm bireylerin eğitimden eşit yararlanmasını sağlar. Eğitim hakkı bireylerin tüm yaşamları boyunca kullanılması ve yararlanılması gereken bir haktır. Dolayısıyla internet tabanlı öğretim tüm bireylere yaşamlarının belli bir dönemi ile sınırlı kalmaksızın yaşam boyu eğitim fırsatı sağlar. </li></ul><ul><li>Öğrenciler kendi öğrenmelerine ilişkin daha fazla sorumluluk alırlar. </li></ul><ul><li>Eğitim için konaklama, ulaşım, bina ve sınıf ortamı zorunluluğunu kaldırır. </li></ul>
 30. 31. Yararları <ul><li>Etkileşim ve dönüt fırsatı sağlar. </li></ul><ul><li>Kritik düşünme, problem çözme ve yaratıcılık becerilerinin gelişimine katkıda bulunur. </li></ul><ul><li>Deneysel ve aktif öğrenmeyi sağlar, öğrenen örgütlerde bireyler arasında işbirliğini ve dayanışmayı arttırır. </li></ul>
 31. 32. Yararları <ul><li>Öğrencilerin en güncel eğitim materyallerine ulaşmalarına olanak sağlar. </li></ul><ul><li>İnternetle öğretimin eğitsel yararlarının en önemlisi olanı, metin, grafik, ses, video ve animasyon gibi çeşitli çoklu ortam elemanlarını birleştirerek, öğrenme ortamlarını zenginleştirmesidir. İnternetle öğretimin sunduğu çoklu ortam araçları, öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına en uygun kaynakları araştırmalarına ve bulmalarına olanak sağlar. </li></ul><ul><li>İnternetle öğretim öğrencilere kendi öğrenme düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitsel içeriği takip etme olanağı sağlar. Ayrıca her öğrenciye, kendi öğrenme hızına göre bir öğretim ortamı sunarak bireysel öğrenme olanağı sağlar. </li></ul>
 32. 33. Sınırlılıkları <ul><ul><li>İnternetle öğretimin en önemli sınırlılığı teknik alt yapı gerektirmesidir. Çünkü, internetle öğretim, gelişmiş bir bilgisayar donanımı dışında internet erişimi içine giren gelişmiş ağ kapasitesi ve ağ girişine de ihtiyaç duymaktadır. İnternet ortamındaki teknik sorunlar bilgiye ulaşmadaki engel oluşturabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretim her tür öğretim etkinliği için uygun bir öğretim modeli değildir. Yapılan araştırmalar doğrultusunda, internet üzerinden psikomotor ve duyuşsal özelliklerin öğretilmesinin çok sınırlı olduğu belirtilmektedir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Her yeni öğretim sürecinde olduğu gibi internetle öğretim için öğrencilerin bir süre uyum sağlama süreci geçirmesi gereklidir. Bu nedenle internete dayalı öğretim süreçlerinin ilk uygulamalarında etkililiği düşük olabilir. </li></ul></ul><ul><ul><li>İnternetle öğretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli bilgisayar donanımının ve yazılımının karşılanması, teknik personel gereksiniminin sağlanması eğitim kurumlarına belli bir yük getirmektedir. Özellikle az sayıda öğrenci grupları ve kısa süreli eğitimler için internetin kullanılması eğitim kurumlarına büyük bir mali yük getirecektir. Maliyet bazı okul ortamlarında internet tabanlı öğretimin başlıca sınırlılığıdır. </li></ul></ul>
 33. 34. Sınırlılıkları <ul><li>Eş zamanlı eğitimde yapılabilen iletişiminin ancak belirli yer ve zamanlarda gerçekleştiği dikkate alındığında internet tabanlı öğretimde “ yüz yüze iletişim” eksikliği de bir sınırlılık olarak görülmektedir. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretim, ulaşım ve haberleşmeye bağımlı bir süreç öngörmektedir. </li></ul><ul><li>Öğrencilerin teknoloji korkusu ve öğrencilerin ilgili donanımları kullanma yetersizliği internet tabanlı öğretimin verimliliğini azaltan bir faktör olarak görülmektedir. </li></ul><ul><li>Desteğin yeterince sağlanamaması durumunda öğrenci tek başına çalışmak zorundadır. Bu durum öğrencinin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen bir faktördür. </li></ul>
 34. 35. Değişen Öğrenci ve Öğretmen Rolü <ul><li>Öğrenci </li></ul><ul><li>Öğrenci merkezli yaklaşımların bir uygulaması olan internet tabanlı öğretim, öğrenciyi merkeze almaktadır. Sürece aktif katılan ve bilgiyi yapılandıran öğrenci, zaman, ortam, öğrenme hızı ve süresi açısından bir gruba bağımlı değildir. İnternet tabanlı öğretimde öğrenci, hedeflerin belirlenmesinden değerlendirme süreçlerine kadar bütün boyutlarda aktif katılımcıdır. </li></ul><ul><li>İnternet tabanlı öğretimde, öğrenci; kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda, bireysel hızına uygun öğrenen, kendi öğrenmesinden sorumlu olan, öğrenme stilleri keşfeden ve kullanan, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi yapılandıran ve bilgi üreten kişidir. </li></ul>
 35. 36. Değişen Öğrenci ve Öğretmen Rolü <ul><li>Öğretmen </li></ul><ul><li>Öğrenci merkezli uygulamanın izlendiği internet tabanlı öğretimde, öğretmen rolleri değişiklik göstermekte ve geleneksel yaklaşımlardaki bilgi aktarma rolü değişerek, öğretmenin rehber ve yönlendirici özelliğini gerekli kılmaktadır. </li></ul><ul><li>Danışman rolündeki öğretmen, öğrencinin bilgiyi yapılandırmasına yardımcı olur. İnternet öğretmene, geleneksel öğrenme ortamlarında uygulayamadıkları yöntemlerden farklı, program desteği ve etkileşim için teknolojiyi etkin biçimde kullanma olanağı sunmaktadır. İnternet tabanlı öğretimde, öğretmenin teknolojik donanımları etkili ve kullanabilmesi, sistemin güçlü ve zayıf yanlarını anlaması, hem teknik hem de kendinden emin olarak süreçlere katılması, görsel olarak öğrencilerim kontrolü olmadan da öğretme-öğrenme ve değerlendirme süreçlerinin uygulayabilme yeterliliklerine sahip olması gerekmektedir </li></ul>
 36. 37. İnternet Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri <ul><li>İnternet tabanlı öğrenme aktiviteleri, geliştirilmiş programlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu aktivitelerin belli bir tasarımı vardır ve belli bir sıra ile gerçekleştirilir. </li></ul><ul><li>Bu aşamalar; </li></ul><ul><li>Teşhis </li></ul><ul><li>Tasarım ( Yöntem) </li></ul><ul><li>Tedarik Etme </li></ul><ul><li>Süreç </li></ul><ul><li>Programı Netleştirme </li></ul>
 37. 38. İnternet Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri <ul><li>1) Teşhis </li></ul><ul><li>1. Öğrencilerin hangi bilgiye ihtiyacı olduğu belirlenir </li></ul><ul><li>2. Öğrencilerin bu aşamaya kadar öğrendikleri değerlendirilir. </li></ul>
 38. 39. İnternet Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri <ul><li>2) Tasarım ( Yöntem) </li></ul><ul><li>3. Öğrenme testleri oluşturulur. </li></ul><ul><li>4. Etkili öğretim stratejileri tanımlanır. </li></ul><ul><li>5. En uygun öğretim yöntemi belirlenir. </li></ul><ul><li>6. Başlangıç aktiviteleri planlanır. </li></ul><ul><li>7. İzleme aktiviteleri planlanır. </li></ul>
 39. 40. İnternet Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri <ul><li>3) Tedarik Etme </li></ul><ul><li>8. Öğrenme materyalleri açıklanır </li></ul><ul><li>9. Yeni materyaller elde edilir </li></ul>
 40. 41. İnternet Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri <ul><li>4) Süreç </li></ul><ul><li>10. Var olan öğrenme materyalleri öğrencilere uyarlanır. </li></ul><ul><li>11. Yeni materyaller oluşturulur. </li></ul>
 41. 42. İnternet Tabanlı Öğrenme Aktiviteleri <ul><li>5) Programı Netleştirme </li></ul><ul><li>12. Program işe koşulur. </li></ul><ul><li>13. Süreç ve sonucu değerlendirilir. </li></ul><ul><li>14. Program yeniden gözden geçirilir. </li></ul><ul><li>15. Gelecek programı oluşturulur. </li></ul>
 42. 43. İnternet Tabanlı Öğrenmenin Etkililiğine İlişkin Öneriler <ul><li>İnternet tabanlı öğrenme sürecinin yararlarını öğrenme sürecine olabildiğince yansıtmak ve olası sınırlılıklarını en aza indirmek amacıyla, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İnternet tabanlı öğretimde öğretme-öğrenme süreçlerine öğrencinin etkin katılımını sağlayarak öğrenme desteklemelidir. Bu amaçla, geleneksel eğitimde karşılaşılan bazı yetersizliklerin giderilmesinde de internet tabanlı öğrenme uygulamalarında yararlanılmalıdır. </li></ul>
 43. 44. İnternet Tabanlı Öğrenmenin Etkililiğine İlişkin Öneriler <ul><li>İnternet tabanlı öğretimde yer alan her bir temel öğenin gerekli özelliklere sahip olması gerekir. Bu gereklilikler, öğrenci açısından İngilizce bilgisine ve güçlü bir çalışma ve iç disiplini sahip olabilme şeklinde sıralanabilir. Öğretmen açısından ise, öğrenme sürecinde öğrencinin karşılaştığı öğrenme güçlüklerini giderebilmedir. Bu anlamda öğretmen, internet tabanlı öğrenme süreçlerinde uygulanacak olan program, yöntem-teknik, ortam, araç-gereç ve değerlendirme öğeleri ile ilgili belli yeterliklere sahip olmalıdır </li></ul>
 44. 45. BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN  … TEŞEKKÜR EDERİZ … 

×