Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

інновац. освіт. діяльність методиста

2,751 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

інновац. освіт. діяльність методиста

 1. 1. Інноваційна освітня діяльність методиста: пошуки досконалості
 2. 2. Тема: Інноваційна освітня діяльність методиста: пошуки досконалості Мета: Розвиток організаційно-педагогічних умінь з управління інноваційною діяльністю в регіоні (районі, навчальному закладі).
 3. 3. Питання для обговорення:  Інноваційна освітня діяльність та її складові.  Керівництво дослідноекспериментальною роботою. Формування дослідницької культури педагога.  Діяльність методиста з поширення педагогічних ідей.
 4. 4. Інноваційна освітня діяльність передбачає:  залучення педагогічних і наукових працівників до творчої діяльності,  створення ними нових чи вдосконалення існуючих педагогічних продуктів (процесів, явищ).
 5. 5. Правила застосування інновацій 1. Приймаючи рішення щодо застосування нової технології, не слід копіювати існуючі зразки. Треба враховувати конкретні умови, регіону, школи і т.д. 2. Не допускати „насильного” впровадження. 3. Не пропускати стану апробації з міркувань терміновості та економії коштів. 4. Нововведення лише тоді стане реальним, коли є чітка мотивація на перетворення існуючої практики. 5. Починаючи впровадження, вчитель має пам’ятати: поширюється педагогічна ідея, а не чужі технологічні напрацювання!
 6. 6. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ, ПОКЛАДЕНИХ В ОСНОВУ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ. № Наукова педагогічна ідея: Інноваційно освітні технології п/п 1. Інтеграція змісту природничої освіти Технологія В.Р.Ільченко «Довкілля» 2. Інтеграція змісту шкільної освіти Технологія Р.Штайнера 3. Диференціація учнів 4. Індівідуалізація змісту навчання Технологія особистісно-орієнтованого навчання 5. Диференціація змісту навчання Технологія модульно-розвивального навчання 6. Особистісно-орієнтована організація Технологія навчально-виховного процесу школи 7. Розвиток теоретичного мислення в Технологія розвивального навчання учнів 8. Розвиток внутрішних резервів учнів Технологія життєтворчості 9. Розвиток чуттєвої сфери учнів Технологія М.Монтессорі 10. Розвиток фізичного здоров’я учнів на Технологія «Рекреаційна освіта» навчальних заняттях творчих здібностей Технологія колективного навчання (програма «Крок за кроком») особистісно-орієнтованої
 7. 7. СКЛАДОВІ ІОД Розробка ПІ Поширення ПІ керівництво дослідноекспериментальною роботою; система діяльності методиста за проблемою; методичний супровід інноваційних процесів; педагогічний досвід у системі поширення ПІ − − формування та розвиток дослідницької культури педагога. − − − Застосування ПІ тьюторство (методична допомога вчителю); − експертиза результатів дослідницької діяльності педагога −
 8. 8. Управління експериментальною та науководослідною діяльністю педагогічних працівників На рівні відділів освіти та методичних служб міста(району): 1.Діагностико-прогностична діяльність з метою виявлення творчих учителів, здатних проводити дослідницьку роботу. 2.Заходи з підвищення професійного рівня та кваліфікації педагогічних працівників, що експериментують. 3.Мотивація пошуково-дослідної роботи, здійснення контролю. 4.Інформаційно – методичний супровід науково-дослідної та експериментальної роботи, надання практичної допомоги за потребою. 5.Матеріально-фінансове забезпечення експериментальної роботи:кошти для придбання літератури, консультування науковими керівниками,участі у семінарах тощо.
 9. 9. Алгоритм залучення практичних працівників освіти до експериментальної та науково-дослідної роботи Мотивація науково-дослідної роботи Підготовка до Організація науково-дослідної науково-дослідної роботи роботи Рефлексія науково-дослідної роботи
 10. 10. Алгоритм залучення практичних працівників освіти до експериментальної та науково-дослідної роботи Мотивація науковоПідготовка до Організація Рефлексія дослідної роботи науково-дослідної роботи подолання психологічних бар’єрів теоретична підготовка впровадження системи заохочень методична підготовка створення практика на позитивного експериментальному психологічного фону майданчику,СДГ допомога в узагальненні досвіду у дисертаційну роботу науково-дослідної науково-дослідної роботи роботи с допомога в самомоніторінг а розробці програм, дослідної діяльності пед.проект м о самоаналіз о наукове керівництво с в і методичний організація супровід саморозвитку т а видання авторських програм, навчальних посібників
 11. 11. ЗАВДАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ГРУП (СДГ) в регіоні (або проведення науково-методичних досліджень актуальних проблем розвитку освіти — навчально-виховного процесу у навчальному закладі); — вивчення існуючих та розробка нових методик, технологій, підручників та інших засобів навчання, їхня апробація та впровадження; — вивчення ППД, підтримка його впровадження; — підготовка до друку методичних матеріалів за результатами своєї дослідницької роботи; — вивчення класичної спадщини педагогів минулого, висвітлення узагальнюючих матеріалів у процесі; — підтвердження рівня педагогічної майстерності учасників СДГ.
 12. 12. СКЛАДОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА Розвинені інтелектуальні якості: загальний інтелект, творче( креативне) мислення та емотивно-інтуїтивне мислення; критичне мислення( здатність оцінювати ідеї, контролювати інформацію, переробляти, адаптувати або відкидати її). Інноваційний потенціал : усвідомлена потреба в науково-дослідній діяльності, здатність до проективної діяльності: З творча здатність генерувати нові ідеї, проектувати й моделювати їх у практичних формах діяльності, відкритість особистості до нового, до альтернативних думок. Знання і навички навчально-пошукової і дослідницької діяльності: володіння методикою педагогічних досліджень, навичками аналізу результатів дослідження, аналізу стану викладання свого предмету; вміння працювати з довідковою літературою та інформаційними джерелами, навичками комп’ютерної грамотності, використовувати Інтернет, створення програм власної навчально-дослідницької діяльності. Здатність до проективної діяльності: прогнозування результатів дослідницької діяльності, створення програми дослідження її апробація та впровадження; психолого-педагогічне проектування особистісної розливальної взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу.
 13. 13.  Проект – сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об’єкта, предмета або теоретичного продукту.
 14. 14. Основні вимоги до використання методу проектів - Наявність значущої проблеми чи задачі, для розв’язування якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук. - Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів. - Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учасникі процесу проектування. - Визначення базових знань з різних галузей, необхідних для роботи над проектом. - Структурування змістової частини проекту (з вказуванням поетапних результатів). - Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, дослідницьких задач, висунення гіпотез, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, корегування, висновки. - Результати виконаних проектів мають бути матеріальними, тобто певним чином оформлені (відеофільм, альбом, комп’ютерна газета, посібник,
 15. 15. Основні положення програми інноваційної діяльності навчального закладу  створення соціальних, психолого-педагогічних, матеріальних умов для ІОД: діагностика готовності педагогів до ІОД( мотиваційної, психологічної, інформаційної, технологічної); наявність матеріально-технічного забезпечення;  створення організаційно-педагогічних умов для діяльності вчителів-дослідників: заходи з підвищення кваліфікації за проблемами дослідження, створення шкіл-лабораторій, майстер-класів, творчих груп тощо; методичний супровід пошукової діяльності, координація роботи творчих колективів;  розвиток новаторських процесів: наукова експертиза поточних та кінцевих результатів дослідження, презентація напрацювань ( творчі портрети, відкриті уроки, виставки тощо), створення електронного банку педагогічних
 16. 16. Етапи підготовки педагога до експериментальної, науково-дослідної діяльності  Перший етап- розвиток творчої індивідуальності вчителя, формування у педагогів здібності виявляти, формулювати, аналізувати і вирішувати творчі педагогічні завдання.  Другий етап - оволодіння основами методології наукового пізнання, педагогічного дослідження.  Третій етап - освоєння технології експериментальної, науково-дослідної діяльності: ознайомлення з методикою упорядкування авторської програми, етапами експериментальної роботи в школі, участь у створенні авторської експериментальної програми і т. д.  Четвертий етап - практична робота на експериментальному майданчику щодо впровадження нововведення в педагогічний процес, здійснення корекції, відслідковування результатів експерименту.
 17. 17. Під експертизою інноваційного освітнього проекту нами розуміється складний процес, що включає в себе:  діагностику інноваційної ідеї на предмет її новизни, своєчасності, можливості реалізації й актуальності;  попереднє оцінювання інноваційного проекту на предмет його педагогічної доцільності, практичності та теоретичної значущості;  прогнозування предбачуваних кінцевих результатів від здійснення інноваційного освітнього проекту на предмет його життєздатності та конкурентноспроможності.
 18. 18. Трансформування педагогічної ідеї у педагогічну технологію Вибір ідеї, вивчення її джерела (концепція, освітня програма, педагогічна технологія, наукові рекомендації тощо); ознайомлення з публікаціями щодо сутності проблеми Аналіз та осмислення прочитаного, власного досвіду, знань з проблеми, самооцінка виявлення існуючих та необхідних умов для застосування ідеї Формування педагогічних цілей застосування нової ідеї в процесі викладання конкретної навчальної дисципліни Переведення педагогічних цілей у навчальні (дидактичні) завдання (щодо навчання, структури програми, особливостей учнів тощо). Розробка і створення системи методики уроків Прогнозування навчальної діяльності учнів (на основі диференційованого та особистісного підходів) Прогнозування навчальних результатів (розвиток, знання, вміння, особистісні якості) учнів Аналіз, корекція створеної технології

×