Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
(FIL 201)
Chapter 5
sintaks
Sintaks
pag- aaral ng istruktura ng mga
pangungusap
pagsasama- sama ng mga salita para
makabuo ng mga parirala o mga
pangungusap...
Malikhain at sistematiko
ang sintaks ng isang gramar.
Nakapagsasama- sama ang
mga ispiker ng isang wika
ng mga salita para...
tamang kombinasyon ng mga salita sa
pagbuo ng mga pangungusap
*Kung hindi ayon sa pamantayang
pang- gramatika ang isang k...
Suriin:
binulsa ko ang mabangong
bahay’
bumulsa ko ang mabangong
panyo
Ibinulsa ko ang mabangong
panyo.
Walang nilabag na
pamantayan sa gramatika
ang una, pero hindi ito
katanggap- tanggap sa
sinumang taal na ispiker
dahil wa...
Bagama’t may saysay at
maaaring maintindihan ang
ikalawa, may nilabag
naman itong pamantayan
sa gramatika.
Kung gayon, ang ikatlong
pahayag lamang ang
tinatanggap ng taal na
ispiker ng Tagalog.
*bagay- Ang
*pandiwa- panlaping i-...
Halimbawa:
Tumira nang matagal sina
Ramon sa Amerika.
Sa Amerika tumira sina Ramon
nang matagal.
Amerika tumira sa Ramo...
Bagama’t magkahawig
ang una at ikalawa, may
pagkakaiba ang mga ito sa
puntong gusto nitong bigyan
ng diin.
Hindi gramatikal ang
ikatlo kahit binubuo ito ng
mga salitang mayroon sa
unang dalawang pahayag.
Wala itong linggwistik n...
Kahit sunud- sunod na
mga morpema/ salita
ang pangungusap, hindi
pangungusap ang lahat
ng mga sunud- sunod
ng mga morpema.
Itinatakda ng mga
pamantayan ng sintaks o
gramar kung paano
nagsasama ang mga
morpema/ salita upang
magpahayag ng isang
pa...
Kapag alam natin ang isang
wika, alam natin kung aling
mga kombinasyon ng mga
morpema/ salita ang
sumusunod sa mga sintakt...
Ang mga string, mga pinagsusunod- sunod na
salita, na hindi lumalabag sa mga sintaktik na
pamantayan ng isang wika.
*** h...
Ang mga pangungusap ay
hindi lang mga sunud- sunod
na string ng mga salita/
morpema dahil sumusunod
ang mga ito sa mga par...
Bahagi ng kakayahang pang-
linggwistika ng taal na
tagapagsalita ang kakayahang
bumuo at kumilala ng mga
tamang pangungusa...
Transpormasyon
ng mga sintaks
Transpormasyon
ng mga sintaks
Ito ang pinakapopular at pinakakilalang
dulog sa pag- aanalisa ng sintaks sa
kasalukuyan. Ba...
Mga kategorya
sa lebel ng
salita
Mga sintaktik na
kategorya:
• Noun - N
• Verb- V
• Adjective- A
• Preposition- P
• Adverb- Adv
Mahalaga ang mga it0 sa pag...
Pantungkuling
kategorya:
• Determiner- Det
• Auxilary Verb- Oks
• Conjunction- Kon
• Pandegree- Dig
Masmahirap bigyan ng k...
Halimbawa:
Noun (‘bundok’)
Ingles: mountain
Kastila: monte
Hapon: yama
Masmadaling ipaliwanag ang
kahulugan… (leksikal na...
Halimbawa:
Kaysa…
Determiner (‘ang’)
Ingles: the
Kastila: el/ la
Auxilary Verb
Ingles: would
Kastila: ser/ estar
Hapon: ...
Hindi laging madaling
malaman ang kategorya ng
mga elemento sa isang
pangungusap. Isang
pagkalito sa klasipikasyon ng
mga ...
Halimbawa:
a. Maria found a toy.
(Nakakita si Maria ng laruan.)
b. Maria toyed with her hair.
(Pinaglaruan ni Maria ang ka...
Halimbawa:
a. I stood near the door.
(Tumayo ako malapit sa pintuan.)
b. They neared the end of the line.
(Lumapit sila sa...
Pag-alam sa
kategorya ng
isang salita:
Maaaring maipaliwanag sa
iba’t ibang paraan ang mga
kahulugang maiuugnay sa
mga leksikal na kategorya
gaya ng noun at verb…
Halimbawa:
‘an intelligent witness’
(isang matalinong saksi)
*** Ang tipikal na gamit ng isang
adjective ay ang pagpapaha...
Halimbawa:
a. Roy slept well.
(Mahimbing na natulog si Roy.)
b. Roy slept early.
(Maagang natulog si Roy.)
***Tipikal nama...
Ang kahulugan ng isang
salita ay hindi palaging
nagbibigay ng maliwanag
na palatandaan ng
pagkakabilang nito sa
isang part...
May mga abstract- noun na
hindi nangangailangan ng
anumang tao, lugar o bagay
tulad ng beauty
(kagandahan), kindness
(kaba...
Bagama’t karaniwang mga
verb ang mga salitang
tumutukoy sa mga aksyon,
may ilang mga verb na
pwede ring gamiting bilang
mg...
Halimbawa:
The ambush/ attack was reported at noon.
(Tanghali nang inireport ang pagtambang
o pagsalakay.)
***Ang verb na...
Halimbawa:
I like/ am fond of pasta.
(Gusto ko ng/ Mahilig ako sa pasta.)
***Magkaiba ang mga category ng ilang mga
salit...
inpleksyon
Ang isa pang kraytirya na ginagamit
sa pag-alam ng kategorya ng mga
salita ay ang iba’t ibang panlaping
inpleks...
Halimbawa:
Ang plural –s at possessive –’s
ang mga panlaping na tinatanggap ng
mga noun; ini-inflect ang mga verb sa
tense...
Halimbawa:
Hindi lahat ng mga adjective ay nai-
inflect gamit ang comparative –er at superlative
–est, gaya ng bader (mas ...
Makikita na ang mga pangungusap
ay hindi binubuo sa simpleng
pagsasama- sama lang ng mga
salita. May mga herarkiya na
istr...
parirala
Ito ay isa sa mga maliliit na
grupo ng mga salita na
masasabing nakapaloob sa
herarkiya ng istruktura ng
pangungu...
Makikita ngayon sa
internal na istruktura ng
mga sintaktik na yunit
na kasama ng mga
noun, verb, adjective, at
preposition.
MGA HEAD
Dalawang lebel ng
istruktura ng
pangungusap:
lebel ng salita at
lebel ng parirala:
Organisasyon ng
istruktura ng
parirala:
Mga parirala na ang
posisyon ng head lang
may laman:
(the) cars (we) ate (I am) happy (we went) out
(ang) mga kotse Kumain...
Bagama’t pwedeng iisang
salita lamang ang bumubuo
sa parirala, madalas mayroon
itong kasamang ibang mga
elemento.
Halimbawa:
a. the children (NP)
(‘mga bata’)
b. could sleep (VP)
(‘nakatulog’)
c. very beautiful (AP)
(‘magandang- maganda...
Mapapansing bukod sa head
(‘yong naka- bold), may iba
pang salita na may espesyal
na semantik at sintaktik na
tungkulin an...
Mga
specifier:
specifier
Ito ay ang mga salitang tulad ng
determiner na the, auxilary- verb
na could, at mga salitang pan-
degree na very...
specifier
Nasa kaliwa ng head o sa
simula ng parirala ang mga
specifier. Ang dalawang
elementong specifier at head
ang bum...
Mga parirala na
binubuo ng isang
specifier at isang head
the children could sleep
(ang mga bata) (nakatulog)
Mga parirala na
binubuo ng isang
specifier at isang head
very beautiful almost in
(napakaganda) (halos nasa loob)
Ang kategory ng specifier ay nag-
iiba depende sa kategorya ng head.
Ang determiner ang tumatayong
specifier ng mga noun, ...
Suriin:
Hindi grammatical ang:
a. the describe (Det + V)
b. will description (Oks + N)
Halimbawa:
a. a story about the fairies (NP)
(‘isang kwento tungkol sa mga engkanto’)
b. will read the newspaper (VP)
(‘ma...
complement
Ang elementong ito na pawang
mga parirala din ay nagbibigay
impormasyon tungkol sa mga
entiti at mga lugar na
i...
Halimbawa:
b. will read the newspaper (VP)
***ipinahihiwatig ng kahulugan ng
verb na read na may object na babasahin-
the ...
Kung sa kaliwa ng head
ikinakabit ang mga specifier
sa Ingles, sa kanan naman
ikinakabit ang mga
complement.
Mga parirala na may
complement na (NP)
noun phrase:
will read the newspaper (magbabasa ng dyaryo)
Mga parirala na may
complement na (NP)
noun phrase:
almost in the room (halos nasa loob ng kwarto)
Suriin:
UNA: Ang complement ng verb na
read ay NP na binubuo ng Det na the at ng
head na newspaper. Bumubuo ng mas
mahaban...
Mga parirala na may
complement na (PP)
prepositional phrase:
A story about the fairies (isang kwento tungkol sa mga engkan...
Mga parirala na may
complement na (PP)
prepositional phrase:
very tired of your questions (pagod na pagod sa tanong mo)
Suriin:
Dito, ang NP at AP ay
binubuo ng isang specifier, isang
head, at isang complement na
PP. Binubuo naman itong PP ng...
Pamantayan sa
struktura ng parirala:
Ito ang nagtatakda ng
posisyon ng mg
specifier, head, at
complement sa iba’t
ibang ur...
Pamantayan sa
istruktura ng parirala:
NP--- ((Det) N (PP)…
VP--- (Oks) V (NP)…
AP--- (Deg) A (PP)…
PP--- (Deg) P (NP)…
Mapapansin na
parehong opsyonal ang
mga specifier at mga
complement.
Iba’t ibang uri ng
parirala:
*** specifier-head-complement
may write a letter (maaaring sumulat ng liham)
Iba’t ibang uri ng
parirala:
*** head -- complement
in the room (nasa kwarto)
Iba’t ibang uri ng
parirala:
*** specifier -- head
a girl (isang babae)
Iba’t ibang uri ng
parirala:
*** head lamang
read (bumasa)
May mga pagkakapareho ang
mga istruktura ng parirala na
nabanggit. Ikinakabit ang
specifier sa pinakamataas na
lebel sa ka...
Pwedeng ilahat ang mga
pagkakaparehong ito sa
tulong ng X template
kung saan ang head na
X = N, V, A, o P
Modelo ng istruktura
ng parirala:
–
Pangkalahatang
pamantayan:
XP- RULE
–
Tumatayo ang X = N, V, A, o
P. Mas maikli ang XP rule
na ito kaysa sa apat na mas
tiyak ang na rule na unang
ibinigay dahi...
pangungusap
Ito ang pinakamalaking yunit
ng sintaktik na analisis.
Binubuo ito sa
pamamagitan ng
pagsasama ng isang NP at
...
Pamantayang-
pangpangungusap
Subject--- noun phrase+verb
phrase
Sintaktik ng isang
pangungusap
the boy will win a prize.
(Mananalo ang bata ng premyo.)
Batay sa sintaktik na analisis na
Transformational- Grammar,
bumubuo ng mga intermedyal na
yunit ng istruktura na tinatawa...
constituent
Ang mga salita o isang
pagtitipon ng mga salita
na nagbubuo ng mas
malaking yunit, tulad ng
parirala o pangung...
Substitute test
Isang ebidensya na
sintaktik na yunit ang
NP kung pwedeng
palitan ito ng salitang
tulad ng isang panghalip.
Halimbawa:
 That man is obnoxious and I can’t
stand him. (NP)
‘Nakakasuklam ang lalaking iyon at
hindi ko sya matagalan.’...
Pinatutunayan din ng substitute
test na isang sintaktik na yunit
o constituent ang isang PP
dahil pwede itong palitan ng
i...
Halimbawa:
We went to Boracay last year and we plan
to go there again next year. (PP)
‘ Pumunta kami sa Boracay noong
isa...
Movement test
Isang patunay na isang
constituent tulad ng PP ay
kung pwede itong ilipat
bilang isang yunit sa ibang
posisyon sa loob ng
...
Halimbawa:
We went to Boracay last year.
To Boracay, we went last year.
‘Pumunta kami sa Boracay noong
isang taon..
‘Sa ...
Halimbawa:
 He ran into the room.
Into the room, he ran.
‘ Tumakbo siya sa kwarto.’
‘ Sa kwarto siya tumakbo.’
coordination test
Masasabing isang constituent
ang isang grupo ng mga
salita kung pwede itong
idugtong sa ibang grupo ng
mga salita sa pamam...
Coordination test
Coordinate- test ang tawag dito
dahil mga coordinate na
istruktura ang mga patern na
ipinagkabit ng isan...
Halimbawa:
 My professor and his wife are coming
over. (NP)
‘ Darating ang aking propesor at
ang kanyang asawa.
We will ...
Halimbawa:
She is very shy and a rather unhappy
person. (AP)
‘Napakamahiyain at medyo
malungkutin siyang tao.’
I will st...
Halimbawa:
He drive s very slowly and very
carefully. (AdvP)
‘Napakabagal at napakaingat
niyang magmaneho.’
BAYIE!!!
Shiela Mae C.Gutierrez
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)

45,479 views

Published on

Ang araling ito ay tumatalakay sa pag- aaral ng istruktura

Published in: Education
 • Login to see the comments

Introduksyon sa Pag- aaral ng Wika (Sintaks)

 1. 1. (FIL 201)
 2. 2. Chapter 5 sintaks
 3. 3. Sintaks
 4. 4. pag- aaral ng istruktura ng mga pangungusap pagsasama- sama ng mga salita para makabuo ng mga parirala o mga pangungusap may kinalaman sa sistema ng mga tuntunin at mga kategorya na batayan sa pagbuo ng pangungusap Sintaks
 5. 5. Malikhain at sistematiko ang sintaks ng isang gramar. Nakapagsasama- sama ang mga ispiker ng isang wika ng mga salita para makabuo ng mga pangungusap.
 6. 6. tamang kombinasyon ng mga salita sa pagbuo ng mga pangungusap *Kung hindi ayon sa pamantayang pang- gramatika ang isang kombinasyon ng mga salita, hindi ito grammatical. Sinasabing gramatikal ang anumang nasasabi kapag tinatanggap ng mga taal na ispiker na tama ito sa wika nila. Pamantayang pang- gramatika
 7. 7. Suriin: binulsa ko ang mabangong bahay’ bumulsa ko ang mabangong panyo Ibinulsa ko ang mabangong panyo.
 8. 8. Walang nilabag na pamantayan sa gramatika ang una, pero hindi ito katanggap- tanggap sa sinumang taal na ispiker dahil wala itong kabuluhan.
 9. 9. Bagama’t may saysay at maaaring maintindihan ang ikalawa, may nilabag naman itong pamantayan sa gramatika.
 10. 10. Kung gayon, ang ikatlong pahayag lamang ang tinatanggap ng taal na ispiker ng Tagalog. *bagay- Ang *pandiwa- panlaping i-, hindi - um-
 11. 11. Halimbawa: Tumira nang matagal sina Ramon sa Amerika. Sa Amerika tumira sina Ramon nang matagal. Amerika tumira sa Ramon matagal sina nang
 12. 12. Bagama’t magkahawig ang una at ikalawa, may pagkakaiba ang mga ito sa puntong gusto nitong bigyan ng diin.
 13. 13. Hindi gramatikal ang ikatlo kahit binubuo ito ng mga salitang mayroon sa unang dalawang pahayag. Wala itong linggwistik na kahulugan.
 14. 14. Kahit sunud- sunod na mga morpema/ salita ang pangungusap, hindi pangungusap ang lahat ng mga sunud- sunod ng mga morpema.
 15. 15. Itinatakda ng mga pamantayan ng sintaks o gramar kung paano nagsasama ang mga morpema/ salita upang magpahayag ng isang partikular na kahulugan.
 16. 16. Kapag alam natin ang isang wika, alam natin kung aling mga kombinasyon ng mga morpema/ salita ang sumusunod sa mga sintaktik na pamantayan nito at kung alin ang mga hindi.
 17. 17. Ang mga string, mga pinagsusunod- sunod na salita, na hindi lumalabag sa mga sintaktik na pamantayan ng isang wika. *** hindi naman gramatikal ang pangungusap kung lumalabag sa mga pamantayan. Gramatikal na pangungusap
 18. 18. Ang mga pangungusap ay hindi lang mga sunud- sunod na string ng mga salita/ morpema dahil sumusunod ang mga ito sa mga partikular na anyo na itinakda ng mga sintaktik na pamantayan ng wika.
 19. 19. Bahagi ng kakayahang pang- linggwistika ng taal na tagapagsalita ang kakayahang bumuo at kumilala ng mga tamang pangungusap at masasabing ang sintaks ay deskripsyon ng sintaktik na kakayahan ng taal na tagapagsalita.
 20. 20. Transpormasyon ng mga sintaks
 21. 21. Transpormasyon ng mga sintaks Ito ang pinakapopular at pinakakilalang dulog sa pag- aanalisa ng sintaks sa kasalukuyan. Bagama’t hindi nagkakasundo ang maraming linggwist tungkol sa iba’t ibang anyo ng dulog na ito, laganap itong ginagamit sa linggwistiks, gayundin sa ibang disiplinang may kinalaman sa wika.
 22. 22. Mga kategorya sa lebel ng salita
 23. 23. Mga sintaktik na kategorya: • Noun - N • Verb- V • Adjective- A • Preposition- P • Adverb- Adv Mahalaga ang mga it0 sa pagbuo ng mga pangungusap. Madalas din itong tinatawag na Leksikal na kategorya.
 24. 24. Pantungkuling kategorya: • Determiner- Det • Auxilary Verb- Oks • Conjunction- Kon • Pandegree- Dig Masmahirap bigyan ng kahulugan at pakahuluganan sa ibang pangungusap ang mga ito kaysa sa mga leksikal na kategorya.
 25. 25. Halimbawa: Noun (‘bundok’) Ingles: mountain Kastila: monte Hapon: yama Masmadaling ipaliwanag ang kahulugan… (leksikal na kategorya)
 26. 26. Halimbawa: Kaysa… Determiner (‘ang’) Ingles: the Kastila: el/ la Auxilary Verb Ingles: would Kastila: ser/ estar Hapon: desu
 27. 27. Hindi laging madaling malaman ang kategorya ng mga elemento sa isang pangungusap. Isang pagkalito sa klasipikasyon ng mga salita ang pagiging alanganin ng ilang mga anyo tungkol sa kategorya ng mga ito.
 28. 28. Halimbawa: a. Maria found a toy. (Nakakita si Maria ng laruan.) b. Maria toyed with her hair. (Pinaglaruan ni Maria ang kanyang buhok.) ***Ginamit ang ‘toy’ bilang noun sa unang pangungusap, bilang verb naman sa ikalawa.
 29. 29. Halimbawa: a. I stood near the door. (Tumayo ako malapit sa pintuan.) b. They neared the end of the line. (Lumapit sila sa dulo ng linya.) c. We are near relatives. (Malapit kaming magkamag- anak.) ***Ginamit na preposition ang near sa una, verb sa ikalawa, at adjective sa ikatlo.
 30. 30. Pag-alam sa kategorya ng isang salita:
 31. 31. Maaaring maipaliwanag sa iba’t ibang paraan ang mga kahulugang maiuugnay sa mga leksikal na kategorya gaya ng noun at verb…
 32. 32. Halimbawa: ‘an intelligent witness’ (isang matalinong saksi) *** Ang tipikal na gamit ng isang adjective ay ang pagpapahayag ng katangian o atribyut ng isang noun. Inatribyut natin ang katangiang intelligent sa noun na witness.
 33. 33. Halimbawa: a. Roy slept well. (Mahimbing na natulog si Roy.) b. Roy slept early. (Maagang natulog si Roy.) ***Tipikal naman na ipinakilala ng mga adverb ang mga katangiang nababagay sa mga aksyong ipinapahayag ng mga verb. ***Ipinakita sa una ng adverb na well ang paraan ng pagtulog ni Roy, ang early naman sa ikalawa ay ang panahon nito.
 34. 34. Ang kahulugan ng isang salita ay hindi palaging nagbibigay ng maliwanag na palatandaan ng pagkakabilang nito sa isang partikular kategorya.
 35. 35. May mga abstract- noun na hindi nangangailangan ng anumang tao, lugar o bagay tulad ng beauty (kagandahan), kindness (kabaitan), temperament (pag- uugali).
 36. 36. Bagama’t karaniwang mga verb ang mga salitang tumutukoy sa mga aksyon, may ilang mga verb na pwede ring gamiting bilang mga noun.
 37. 37. Halimbawa: The ambush/ attack was reported at noon. (Tanghali nang inireport ang pagtambang o pagsalakay.) ***Ang verb na ambush/ attack ay tumutukoy sa aksyon subalit ginamit na noun.
 38. 38. Halimbawa: I like/ am fond of pasta. (Gusto ko ng/ Mahilig ako sa pasta.) ***Magkaiba ang mga category ng ilang mga salita na halos pareho ang kahulugan. Pareho ang kahulugan ng like at fond, pero verb ang like habang adjective naman ang fond.
 39. 39. inpleksyon Ang isa pang kraytirya na ginagamit sa pag-alam ng kategorya ng mga salita ay ang iba’t ibang panlaping inpleksyon na pwedeng gamitin. Bagama’t nakatutulong ang infpleksyon, hindi ito parating nagbibigay ng impormasyong kelangan para malaman ang kategorya ng salita sa Ingles.
 40. 40. Halimbawa: Ang plural –s at possessive –’s ang mga panlaping na tinatanggap ng mga noun; ini-inflect ang mga verb sa tense sa pagkakabit ng past tense –ed at progressive –ing, at ikinakabit naman sa mga adjective ang comparative –er at superlative –est.
 41. 41. Halimbawa: Hindi lahat ng mga adjective ay nai- inflect gamit ang comparative –er at superlative –est, gaya ng bader (mas masama) at badest (pinakamasama). Mayroon ding mga noun na karaniwang hindi ini- inflect sa pamamagitan ng plural –s katulad ng mga noun na nabibilang tulad ng dews (hamog) at clothings (mga damit) o ng ilang mga abstract noun, gaya ng intelligence (katalinuhan) at prorocol (protokol).
 42. 42. Makikita na ang mga pangungusap ay hindi binubuo sa simpleng pagsasama- sama lang ng mga salita. May mga herarkiya na istruktura ang mga ito na binubuo ng mg grupo ng mga salita. Maaaring binubuo rin ito ng mas maliit pang grupo ng mga salita.
 43. 43. parirala Ito ay isa sa mga maliliit na grupo ng mga salita na masasabing nakapaloob sa herarkiya ng istruktura ng pangungusap. Kung titingnan ang internal na istruktura nito, malalaman na ang mga sangkap ay ang noun, verb atbp.
 44. 44. Makikita ngayon sa internal na istruktura ng mga sintaktik na yunit na kasama ng mga noun, verb, adjective, at preposition.
 45. 45. MGA HEAD
 46. 46. Dalawang lebel ng istruktura ng pangungusap: lebel ng salita at lebel ng parirala:
 47. 47. Organisasyon ng istruktura ng parirala:
 48. 48. Mga parirala na ang posisyon ng head lang may laman: (the) cars (we) ate (I am) happy (we went) out (ang) mga kotse Kumain (kami) masaya (ako) (pumunta kami) sa labas
 49. 49. Bagama’t pwedeng iisang salita lamang ang bumubuo sa parirala, madalas mayroon itong kasamang ibang mga elemento.
 50. 50. Halimbawa: a. the children (NP) (‘mga bata’) b. could sleep (VP) (‘nakatulog’) c. very beautiful (AP) (‘magandang- maganda/ napakaganda’) d. almost in (PP) (‘halos nasa loob’)
 51. 51. Mapapansing bukod sa head (‘yong naka- bold), may iba pang salita na may espesyal na semantik at sintaktik na tungkulin ang mga parirala na tatalakayin pa lamang.
 52. 52. Mga specifier:
 53. 53. specifier Ito ay ang mga salitang tulad ng determiner na the, auxilary- verb na could, at mga salitang pan- degree na very at almost. Tumutulong ang mga ito para maging mas eksakto ang kahulugan ng head at karaniwang minamarkahan ang hanggan ng parirala.
 54. 54. specifier Nasa kaliwa ng head o sa simula ng parirala ang mga specifier. Ang dalawang elementong specifier at head ang bumubuo sa PS o Phrase Structure.
 55. 55. Mga parirala na binubuo ng isang specifier at isang head the children could sleep (ang mga bata) (nakatulog)
 56. 56. Mga parirala na binubuo ng isang specifier at isang head very beautiful almost in (napakaganda) (halos nasa loob)
 57. 57. Ang kategory ng specifier ay nag- iiba depende sa kategorya ng head. Ang determiner ang tumatayong specifier ng mga noun, ang auxilary naman ang specifier ng mga verb, habang ang salitang pan- degree naman ang specifier ng mga adjective at ng ilang preposition.
 58. 58. Suriin: Hindi grammatical ang: a. the describe (Det + V) b. will description (Oks + N)
 59. 59. Halimbawa: a. a story about the fairies (NP) (‘isang kwento tungkol sa mga engkanto’) b. will read the newspaper (VP) (‘magbabasa ng dyaryo’) c. Very tired of your questions (AP) (‘pagod na pagod sa mga tanong mo’) d. Almost in the room (PP) (‘halos nasa loob ng kwarto’) *** Ang head ng bawat phrase, bukod sa pagkakaroon ng specifier, pwede ring magkaroon ng isang complement.
 60. 60. complement Ang elementong ito na pawang mga parirala din ay nagbibigay impormasyon tungkol sa mga entiti at mga lugar na ipinahihiwatig ng kahulugan ng head.
 61. 61. Halimbawa: b. will read the newspaper (VP) ***ipinahihiwatig ng kahulugan ng verb na read na may object na babasahin- the newspaper. d. Almost in the room (PP) ***ini-imply ng kahulugan ng preposition na in na may isang lugar na kinaroroonan –the room.
 62. 62. Kung sa kaliwa ng head ikinakabit ang mga specifier sa Ingles, sa kanan naman ikinakabit ang mga complement.
 63. 63. Mga parirala na may complement na (NP) noun phrase: will read the newspaper (magbabasa ng dyaryo)
 64. 64. Mga parirala na may complement na (NP) noun phrase: almost in the room (halos nasa loob ng kwarto)
 65. 65. Suriin: UNA: Ang complement ng verb na read ay NP na binubuo ng Det na the at ng head na newspaper. Bumubuo ng mas mahabang structural- unit ang NP na ito kasama ang verb at auxilary na specifier nito. IKALAWA: NP din (the room) ang komplement ng P na in na kapag kasama sa preposition at specifier nitong salitang pan- degree, isang mas mahabang structural- unit ang resulta.
 66. 66. Mga parirala na may complement na (PP) prepositional phrase: A story about the fairies (isang kwento tungkol sa mga engkanto)
 67. 67. Mga parirala na may complement na (PP) prepositional phrase: very tired of your questions (pagod na pagod sa tanong mo)
 68. 68. Suriin: Dito, ang NP at AP ay binubuo ng isang specifier, isang head, at isang complement na PP. Binubuo naman itong PP ng isang head na P at isang NP na binubuo ng isang Det at isang Head na N.
 69. 69. Pamantayan sa struktura ng parirala: Ito ang nagtatakda ng posisyon ng mg specifier, head, at complement sa iba’t ibang uri ng mga parirala.
 70. 70. Pamantayan sa istruktura ng parirala: NP--- ((Det) N (PP)… VP--- (Oks) V (NP)… AP--- (Deg) A (PP)… PP--- (Deg) P (NP)…
 71. 71. Mapapansin na parehong opsyonal ang mga specifier at mga complement.
 72. 72. Iba’t ibang uri ng parirala: *** specifier-head-complement may write a letter (maaaring sumulat ng liham)
 73. 73. Iba’t ibang uri ng parirala: *** head -- complement in the room (nasa kwarto)
 74. 74. Iba’t ibang uri ng parirala: *** specifier -- head a girl (isang babae)
 75. 75. Iba’t ibang uri ng parirala: *** head lamang read (bumasa)
 76. 76. May mga pagkakapareho ang mga istruktura ng parirala na nabanggit. Ikinakabit ang specifier sa pinakamataas na lebel sa kaliwa ng head habang ikinakabit naman ang complement sa kanan.
 77. 77. Pwedeng ilahat ang mga pagkakaparehong ito sa tulong ng X template kung saan ang head na X = N, V, A, o P
 78. 78. Modelo ng istruktura ng parirala: –
 79. 79. Pangkalahatang pamantayan: XP- RULE –
 80. 80. Tumatayo ang X = N, V, A, o P. Mas maikli ang XP rule na ito kaysa sa apat na mas tiyak ang na rule na unang ibinigay dahil ginagamit dito ang simbol na X.
 81. 81. pangungusap Ito ang pinakamalaking yunit ng sintaktik na analisis. Binubuo ito sa pamamagitan ng pagsasama ng isang NP at VP at tinatawag itong subject.
 82. 82. Pamantayang- pangpangungusap Subject--- noun phrase+verb phrase
 83. 83. Sintaktik ng isang pangungusap the boy will win a prize. (Mananalo ang bata ng premyo.)
 84. 84. Batay sa sintaktik na analisis na Transformational- Grammar, bumubuo ng mga intermedyal na yunit ng istruktura na tinatawag na mga parirala ang mga salitang bumubuo ng isang pangungusap.
 85. 85. constituent Ang mga salita o isang pagtitipon ng mga salita na nagbubuo ng mas malaking yunit, tulad ng parirala o pangungusap
 86. 86. Substitute test
 87. 87. Isang ebidensya na sintaktik na yunit ang NP kung pwedeng palitan ito ng salitang tulad ng isang panghalip.
 88. 88. Halimbawa:  That man is obnoxious and I can’t stand him. (NP) ‘Nakakasuklam ang lalaking iyon at hindi ko sya matagalan.’  This book looks interesting. Is it yours? (NP) ‘Mukhang kawili- wili ang librong ito. Iyo ba ito?’
 89. 89. Pinatutunayan din ng substitute test na isang sintaktik na yunit o constituent ang isang PP dahil pwede itong palitan ng isang salita tulad ng makikita sa sumusunod na halimbawa.
 90. 90. Halimbawa: We went to Boracay last year and we plan to go there again next year. (PP) ‘ Pumunta kami sa Boracay noong isang taon at pinaplano naming pumunta muli don ngayong taon.’ He ran into the room. You can probably catch him there. ‘Tumakbo sya sa kwarto. Malamang maaabutan mo sya don.’
 91. 91. Movement test
 92. 92. Isang patunay na isang constituent tulad ng PP ay kung pwede itong ilipat bilang isang yunit sa ibang posisyon sa loob ng pangungusap.
 93. 93. Halimbawa: We went to Boracay last year. To Boracay, we went last year. ‘Pumunta kami sa Boracay noong isang taon.. ‘Sa Boracay kami pumunta noong isang taon.’
 94. 94. Halimbawa:  He ran into the room. Into the room, he ran. ‘ Tumakbo siya sa kwarto.’ ‘ Sa kwarto siya tumakbo.’
 95. 95. coordination test
 96. 96. Masasabing isang constituent ang isang grupo ng mga salita kung pwede itong idugtong sa ibang grupo ng mga salita sa pamamagitan ng pang- ugnay tulad ng and o or.
 97. 97. Coordination test Coordinate- test ang tawag dito dahil mga coordinate na istruktura ang mga patern na ipinagkabit ng isang conjunction. Magkaparehong mga kategorya lang ang pwedeng i- coordinate.
 98. 98. Halimbawa:  My professor and his wife are coming over. (NP) ‘ Darating ang aking propesor at ang kanyang asawa. We will either watch a movie or eat out. (VP) ‘ Manonood kami ng sine o kaya kakain sa labas.
 99. 99. Halimbawa: She is very shy and a rather unhappy person. (AP) ‘Napakamahiyain at medyo malungkutin siyang tao.’ I will study either in Japan or in States. (PP) ‘Mag- aaral ako sa Japan o sa States.
 100. 100. Halimbawa: He drive s very slowly and very carefully. (AdvP) ‘Napakabagal at napakaingat niyang magmaneho.’
 101. 101. BAYIE!!! Shiela Mae C.Gutierrez

×